Pohjola Sähköobligaatio IV/2012

Sähkön hinta on laskenut merkittävästi vuoden 2011 huipuistaan ja näkemyksemme mukaan hintaan kohdistuu lähivuosina nousupainetta useasta syystä.

Sähköobligaatio IV/2012 -indeksilainan kohde-etuutena on Pohjoismaisen sähkön toteutunut vuotuinen hinta ja lainan avulla sijoittaja pääsee tavoittelemaan tuottoja odotetusta sähkön hintatason noususta. Laina-aika on viisi vuotta. Lainasta ei peritä merkintäpalkkiota.

Liikkeeseenlaskija:

Pohjola Pankki Oyj

Kohde-etuus:

Pohjoismaisen sähkön (Nord Pool Spot Elspot -systeemihinta) toteutunut vuotuinen keskihinta

Laina-aika: 

5 vuotta (28.3.2012 - 28.3.2017)

Merkintäaika:

13.2.2012 - 23.3.2012

Vakuus: 

ei vakuutta 

Takaisinmaksumäärä*:

velkakirjan nimellisarvo sekä mahdollinen indeksihyvitys 

Sijoittajalle maksettavan tuoton laskeminen:

Sijoituksen tuotto on sidottu Pohjoismaisen sähkön (Nord Pool Spot Elspot -systeemihinta) toteutuneen vuotuisen keskihinnan kehitykseen kalenterivuosina 2012, 2013, 2014, 2015 ja 2016. Lainan indeksihyvitys muodostuu näiden itsenäisten tarkastelujaksojen hyvityksistä, kukin vuosi painolla 1/5. Vuotuinen hyvitys muodostuu ko. vuoden toteutuneen hinnan ja kiinteän Toteutushinnan suhteellisena arvonmuutoksena. Jos vuotuinen arvonmuutos on nolla tai negatiivinen, tällöin kyseisen vuoden hyvitys on nolla.

Laina-ajan päättyessä indeksihyvitys lasketaan vuotuisten hyvitysten aritmeettisen keskiarvon ja tuottokertoimen tulona. Tuottokerroin on 0,70 vaihtoehdossa Neutraali ja 1,50 vaihtoehdossa Plus. Mikäli lainaehtojen mukainen Pohjoismaisen sähkön vuotuiset keskihinnat ovat kaikkina tarkasteluvuosina alle Toteutushinnan, indeksihyvitystä ei makseta. Vahvistettu Toteutushinta on 43 EUR/MWh.

Toteutuneet vuotuiset keskihinnat jäivät kaikkina vuosina alle Toteutushinnan, joten hyvitystä ei muodostunut (ks. Seurantaraportti). Sijoittajille maksetaan eräpäivänä 28.3.2017 nimellispääoma takaisin.

 

* Lainan nimellispääoma maksetaan takaisin eräpäivänä, ellei lainaehtojen mukaista ennenaikaista takaisinmaksua käytetä. Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvällä riskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi eikä pysty vastaamaan maksuvelvoitteistaan. Tässä tapauksessa sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman sekä mahdollisen tuoton kokonaan tai osittain.