SijoitusPlussaan liittyvät keskeisimmät riskit

Tämän kuvauksen tarkoituksena on havainnollistaa, mitkä ovat keskeisimpiä SijoitusPlussaan sijoittamiseen liittyviä riskejä. SijoitusPlussaan liittyvät keskeisimmät riskit voidaan jakaa liikkeeseenlaskijaan liittyvään riskiin (luottoriskiin), markkinariskeihin sekä tuotteen rakenteeseen liittyviin riskeihin. Tämä kuvaus ei ole tyhjentävä kuvaus kaikista mahdollisista tuotteeseen liittyvistä riskeistä. SijoitusPlus-sijoittajan on aina tutustuttava liikkeeseenlaskijan ohjelmaesitteeseen, lainaehtoihin ja avaintietoasiakirjaan.

Liikkeeseenlaskijaan liittyvät riskit

Liikkeeseenlaskijaan liittyvällä riskillä, jota yleisesti kutsutaan myös luottoriskiksi, tarkoitetaan riskiä liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä. OP Yrityspankin liikkeeseen laskemaan SijoitusPlussaan (tai mihin tahansa joukkovelkakirjalainaan) liittyy riski siitä, että OP Yrityspankki tulisi maksukyvyttömäksi, eikä pystyisi vastaamaan veloistaan. OP Yrityspankki ei aseta SijoitusPlussalle vakuutta. Sijoittajalle liikkeeseenlaskijariski tarkoittaakin sitä, että jos OP Yrityspankki ei kykenisi SijoitusPlussan erääntyessä maksamaan sen nimellisarvoa tai mahdollista tuottoa, sijoittaja voisi menettää sijoittamansa pääoman ja mahdollisen tuoton osittain tai kokonaan.

Kansainvälisten luottoluokittelijoiden, kuten Standard & Poor'sin ja Moody'sin, OP Yrityspankille antama luottokelpoisuusluokitus on yksi tapa arvioida luottoriskiä. Luottokelpoisuusluokitus ei ole suositus sijoituksen ostamista, myyntiä tai pitämistä varten. Luottokelpoisuusluokitus saattaa muuttua tai se saatetaan poistaa milloin tahansa.

SijoitusPlus ei kuulu talletussuojan eikä sijoittajien korvausrahaston piiriin.

Markkinariskit

Markkinariskeillä tarkoitetaan lainan markkina-arvoon ja/tai lopulliseen tuoton määräytymiseen vaikuttaviin tekijöihin liittyvää riskiä. SijoitusPlussaan tehdyn sijoituksen tuotto määräytyy kohde-etuuden markkinakehityksen perusteella. Kohde-etuuden kehittyessä epäsuotuisasti, voi sijoittaja jäädä kokonaan ilman tuottoa. SijoitusPlussan tyyppisissä rakenteissa markkinariski on se, että lainan nimellisarvoon ja/tai tuottoon vaikuttaa epäsuotuisa markkinakehitys tai että lainan jälkimarkkina-arvo epäsuotuisan markkinakehityksen tai muun syyn vuoksi laskee. Sijoittajan tulee arvioida tuoton saamiseen liittyvää markkinariskiä suhteessa omiin tavoitteisiinsa sijoituksen tuotosta ja riskin sietämisestä tai esimerkiksi verrata lainan arvioitua tuottoa vaihtoehtoisesta sijoituksesta saatavaan tuottoon.

Mikäli sijoittaja ostaa tai myy SijoitusPlussaa jälkimarkkinoilla, lainan jälkimarkkina-arvoon liittyy kohde-etuuden kehitykseen liittyvän markkinariskin lisäksi myös likviditeetti- ja korkoriski. SijoitusPlussat on tarkoitettu pidettäviksi eräpäivään, mutta sijoittajalla on mahdollisuus myydä sijoituksensa myös ennen eräpäivää. Tavanomaisissa markkinatilanteissa OP Yrityspankki pyrkii antamaan SijoitusPlussille omaan näkemykseensä perustuvan ostonoteerauksen, jolla sijoittaja voi myydä lainan kyseisellä hetkellä ennen eräpäivää. Tuotteen kurssi voi olla myyntitilanteessa alhaisempi kuin lainaa merkittäessä, jolloin sijoittajalle muodostuu luovutustappiota.

Likviditeettiriskillä tarkoitetaan sitä, että jos kyseessä on hyvin monimutkainen tuote tai markkinaolosuhteet ovat poikkeukselliset, SijoitusPlussaa voi olla vaikeaa tai mahdotonta myydä. Yleisellä korkotasolla on kaikissa markkinatilanteissa vaikutusta SijoitusPlussan arvoon. Yleisesti voidaan sanoa, että muiden tekijöiden pysyessä muuttumattomina, yleinen korkotason nousu laskee SijoitusPlussan jälkimarkkina-arvoa. Lisäksi jäljellä olevan laina-ajan pituudella on vaikutusta siihen, kuinka suuri vaikutus korkotason muutoksilla on lainan jälkimarkkina-arvoon. Mitä pidempi laina-aika, sitä suurempi vaikutus korkotason muutoksella on lainan jälkimarkkina-arvoon.

SijoitusPlussat eivät ole pääomaturvattuja sijoituksia. Nimellisarvon takaisinmaksuun kohdistuu riski lainan kohde-etuuden epäsuotuisasta markkinakehityksestä, ja on mahdollista, että sijoittaja voi menettää lainaehdoissa määritellyn osuuden nimellisarvosta sekä mahdollisen tuoton.

Tuotteen rakenteeseen liittyvät riskit

Tuotteen rakenteeseen liittyvällä riskillä tarkoitetaan tuoton määräytymiseen liittyviä, joskus monimutkaiselta vaikuttavia laskentasääntöjä.  Lainaehtojen (laskentasääntöjen) monimutkaisuus voi johtaa siihen, että sijoittajan on hankalaa tai jopa mahdotonta verrata eri SijoitusPlussia keskenään tai verrata niitä muihin vaihtoehtoisiin sijoituskohteisiin. On tärkeää, että sijoittaja ymmärtää tuoton määräytymistavan oikein, ettei hänelle jää virheellistä käsitystä mahdollisen tuoton määräytymisestä.

Ennenaikaiseen takaisinmaksuun liittyvään riskiin

Liikkeeseenlaskijalla on oikeus maksaa SijoitusPlus ennenaikaisesti takaisin. Tällöin OP Yrityspankki määrittää takaisinmaksettavan määrän lainan sen hetkisen markkinahinnan perusteella, joka voi olla yli tai alle lainan nimellisarvon.