OP-sijoitusvakuutuksen verotus

OP-sijoitusvakuutuksen säästöt muodostuvat siihen tekemistäsi maksuista ja valitsemiesi sijoituskohteiden arvonnousun muodostamasta tuotosta. Tekemäsi maksut eivät ole yksityishenkilön verotuksessa vähennyskelpoisia.

Mistä maksan veroja?

Tuotto on veronalaista pääomatuloa siinä vaiheessa, kun nostat varoja vakuutuksestasi. Jos nostat vakuutussäästöjäsi sopimusaikana, nostettavista säästöistä veronalaisiksi pääomatuloiksi katsotaan se osa, joka maksuhetkellä vastaa tuoton osuutta vakuutussäästöjen määrästä.

Sijoitusvakuutuksen päättyminen

Sijoitusvakuutuksen päätyttyä, vakuutussäästöt maksetaan vakuutuksenottajalle tai hänen määräämälleen edunsaajalle. Vakuutuksen tuotto on aina verotettavaa pääomatuloa riippumatta siitä, kenellä se maksetaan.

Mitä huomioida, jos vakuutus maksetaan lähiomaiselle tai muulle henkilölle kuin vakuutuksenottajalle?

Pääoma eli vakuutukseen maksetut vakuutusmaksut ovat verotonta, kun se maksetaan vakuutuksenottajalle. Jos pääoma maksetaan vakuutuksenottajan lähiomaiselle, sitä verotetaan lahjaverotuksen mukaan. Lahjaveroa ei tarvitse maksaa, mikäli vakuutuksen pääoma ja muut samalta antajalta saadut lahjat eivät ylitä 4 999 euroa kolmen vuoden aikana. Veronalaisia lahjoja tulee itse seurata ja ilmoittaa niistä Verohallinnolle.

Verotuksellisia lähiomaisia ovat vakuutetun aviopuoliso, hänen suoraan ylenevässä ja alenevassa polvessa olevat perillisensä, ottolapsi ja tämän rintaperillinen, kasvattilapsi ja puolison lapsi. Avopuolisoa kohdellaan verolainsäädännössä puolisona, jos avopuolisot ovat aikaisemmin olleet avioliitossa keskenään tai heillä on tai on ollut yhteinen lapsi.

Jos vakuutussäästö maksetaan muulle henkilölle kuin vakuutuksenottajalle tai lähiomaiselle, vakuutussäästö on kokonaan veronalaista pääomatuloa.

Kuolemanvaraturva

OP-sijoitusvakuutukseen sisältyy kuolemanvaraturva. Sen perusteella kuolintapauskorvaus maksetaan vakuutuksenottajan määräämille edunsaajille tai kuolinpesälle.

  • Jos kuolintapauskorvauksen edunsaaja on vakuutetun lähiomainen, on korvaus perintöverotettavaa.
  • Muille kuin lähiomaisille kuolintapauskorvaus on veronalaista pääomatuloa.
  • Kuolinpesälle maksettuna kuolintapauskorvaus tulee osaksi kuolinpesän varallisuutta. Kuolinpesästä saatu omaisuus on perintöverotettavaa omaisuutta perittävän ja perillisen tai testamentinsaajan sukulaisuussuhteesta riippumatta.

Tappion vähentäminen verotuksessa

Sijoitusvakuutuksen tappio on vähennyskelpoinen sopimuksen päättymisvuoden verotuksessa. Tappiota syntyy, jos vakuutukseen maksettujen suoritusten määrä on suurempi kuin vakuutuksesta sopimusaikana maksettujen suoritusten määrä. Tappio vähennetään veronalaisesta pääomatulosta ja se otetaan huomioon pääomatulolajin tappiota vahvistettaessa. Tappio on pääomatulolajin tappiona vähennettävissä seuraavan 10 vuoden aikana sitä mukaan kuin pääomatuloa syntyy. Tappiota ei kuitenkaan oteta huomioon pääomatulolajin alijäämää vahvistettaessa.

 

Verotuksesta annetut tiedot perustuvat 1.1.2021 voimassa olleeseen verolainsäädäntöön ja koskevat Suomessa yleisesti verovelvollisia henkilöitä. Vakuutusten verotus noudattaa kulloinkin voimassa olevaa verolainsäädäntöä.