Lapsi käsi kädessä

Sidosryhmäyhteistyö

Vahva vuorovaikutus eri sidosryhmien kanssa on osa osuustoiminnallista perimäämme ja perustehtäväämme.

Yritysvastuuta kehitetään OP:ssa yhdessä sidosryhmien kanssa.

Sidosryhmävuorovaikutus on sisäänrakennettu osuustoiminnalliseen toimintamalliimme, sillä esimerkiksi osuuspankkien hallintoelimet rakentuvat omistaja-asiakkaista, jotka voivat vaikuttaa pankkinsa toimintaan.

Pyrimme avoimeen ja jatkuvaan vuoropuheluun sidosryhmiemme kanssa. Yhtenä tärkeimmistä sidosryhmätoiminnan periaatteista on tunnistaa vuoropuhelun kautta kehitettäviä kohteita OP:n vastuullisuudessa. Kartoitamme näkemyksiä ja mittaamme sidosryhmäyhteistyön onnistumista esimerkiksi erilaisilla tutkimuksilla ja palautekyselyillä.

Vastuullisuustyötämme ohjaa vastuullisuusohjelma, joka päivitettiin vuoden 2019 lopussa. Päivitystä varten toteutimme sidosryhmäkyselyn kesällä 2019 ja sen pohjalta vastuullisuuden olennaisuusanalyysin.

Sidosryhmäfoorumin avulla vahvistamme sidosryhmädialogiamme. OP Ryhmän ulkoisista sidosryhmistä koostuva epämuodollinen foorumi kokoontuu muutaman kerran vuodessa. Sidosryhmäfoorumin jäseninä on edustajia työmarkkinajärjestöistä, think tankeista, poliittisista puolueista, yliopistoista ja kansalaisjärjestöistä. Sidosryhmäfoorumin puheenjohtajana toimii viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Tuuli Kousa.

Sidosryhmäfoorumin avulla vahvistamme vuoropuhelua sidosryhmien suuntaan. Aktiivisella ja avoimella vuoropuhelulla ymmärrämme ympäröivän yhteiskunnan odotuksia toimintaamme kohtaan. Foorumin teemoja ovat esimerkiksi OP:n menestymisen arviointi yritysvastuussa sekä finanssisektorin ajankohtaiset teemat.

Sidosryhmäfoorumin jäsenet vuonna 2021:

Tuula Colliander, HelsinkiMissio
Fredrik Guseff, RKP
Antti Hakala, Ammattiliitto Pro
Marianne Heikkilä, Marttaliitto
Miika Huttunen, Slush
Sami Karhu, Pellervo-Seura
Kristiina Kokko, Kokoomus
Kristiina Kumpula, SPR
Johanna Lampinen, Demos Helsinki
Veli Liikanen, Vihreät
Ole Norrback, Eläkeläisten etujärjestö
Antti Oksanen, Veronmaksajien keskusliitto
Pekka Piispanen, Akava
Riikka Pirkkalainen, Keskusta
Anu Puusa, Itä-Suomen yliopisto
Marja-Liisa Rajakangas, STTK
Liisa Rohweder, WWF
Antton Rönnholm, SDP
Mikko Salonen, Olympiakomitea

Henkilöstö

OP Ryhmän tavoitteena on olla vetovoimainen työnantaja. Erinomainen työntekijäkokemus on yksi viidestä OP Ryhmän strategisesta painopistealueesta. Tavoitteena on hyvinvoiva, motivoitunut ja osaava henkilöstö, joka tuottaa vetovoimaisimman asiakaskokemuksen.

Vuoden 2018 syksystä alkaen OP:n keskusyhteisö on vaiheittain siirtynyt ketterään ja itseohjautuvaan toimintamalliin. Uuden toimintamallin yhtenä tavoitteena on parantaa työntekijäkokemusta, ja sen keskiössä ovat itseohjautuvat moniosaavat tiimit. Uudella toimintamallilla vastaamme myös työelämän murrokseen ja tarjoamme henkilöstöllemme mahdollisuuksia uuden oppimiseen ja kehittymiseen.

OP Ryhmässä monimuotoisuus nähdään voimavarana, ja takaamme yhdenvertaiset mahdollisuudet ja oikeudet sekä tasapuolisen kohtelun kaikille työntekijöille. Tavoitteemme on, että OP Ryhmän henkilöstö on osaamisen ja kokemuksen, sukupuolten ja eri ikäryhmien osalta riittävän monimuotoinen vastaamaan liiketoimintojen ja strategisten tavoitteiden asettamiin vaatimuksiin. Johtajatehtävien osalta tavoitteemme on, että molemmat sukupuolet ovat edustettuina suhteessa 60/40 prosenttia.

Hallinto

OP:ssa hallinnolla tarkoitetaan osuuspankkien hallitusten ja hallintoneuvostojen sekä OP Osuuskunnan hallintoneuvoston jäseniä.

Hallinnon osaamista tuetaan omalla verkko-oppimisympäristöllä Hallinnon Luotsilla. Hallinnon Luotsin tavoitteena on tukea hallinnossa toimivien henkilöiden osaamisen kehittämistä ja näin luoda edellytyksiä osuuspankkien hallintotehtävien menestykselliseen hoitamiseen ja koko ryhmän uudistumiseen.

Omistaja-asiakkuudessa yhdistyvät asiakkuus ja omistajuus. Omistaja-asiakkaat voivat osallistua pankkinsa hallintoon ja päätöksentekoon ja sitä kautta vaikuttaa oman alueensa elinkeinoelämään ja hyvinvointiin. 

Asiakkaiden kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeä osa OP Ryhmän sidosryhmäyhteistyötä. Kehitämme asiointikanaviamme asiakkaidemme muuttuvia tarpeita vastaaviksi. Kuulemme mielellämme näkemyksiä onnistumisistamme sekä kehityskohteistamme ja kehitämme palautejärjestelmiämme aktiivisesti. Myös sosiaalisen median kanavat mahdollistavat monipuolisen keskustelun meidän ja asiakkaidemme välillä.

OP:n hankinnan tavoitteena on varmistaa hankittavien tuotteiden, palveluiden tai oikeuksien kokonaiskustannustehokkuus, laadukkuus, luotettavuus ja vastuullisuus sekä ammattimainen toimittajajohtaminen OP Ryhmän ja sen asiakkaiden eduksi.

Hankintasopimuksissa edellytämme toimittajien huomioivan OP Ryhmän Hyvän liiketavan periaatteet ja kansainväliset sopimukset sekä noudattavan kulloinkin sovellettavia lakeja ja määräyksiä. Toimittajan vastuullisuusvaatimukset (Supplier Code of Conduct) velvoittavat kaikkia ryhmän palveluntarjoajia, muita toimittajia ja kumppaneita. OP on merkittävä tavaroiden ja palvelujen ostaja. Tuotteiden, palveluiden, oikeuksien ja korvauspalveluiden kumppaniverkoston yhteenlaskettu ostovolyymi oli vuonna 2019 noin 1 800 miljoonaa euroa, ja toimittajia oli yli 22 000.

Lähiyhteisöt

Yhdessä menestyminen on yksi arvoistamme. Sen mukaisesti OP Ryhmä on aktiivisesti mukana kehittämässä paikallista ja alueellista elinvoimaisuutta. Meillä on Suomen laajin pankki- ja vakuutuspalvelut kattava palveluverkko, jonka avulla varmistetaan asiakkaiden tasa-arvoiset asiointimahdollisuudet koko maassa.

OP Ryhmän vastuullisuusohjelman oleellinen osa ovat valtakunnalliset, paikalliset ja alueelliset hankkeet eri sidosryhmien kanssa. Osuuspankit järjestävät paikallisia tapahtumia eri puolella Suomea ja päätökset näistä tehdään paikallisesti.

Koulut ja yliopistot

Suomalaisten talousosaamisen tukeminen on merkittävä osa OP:n yritysvastuuta. Vahvistamme suomalaisten talouslukutaitoa ja pankki- ja vakuutusasioiden tuntemista.

Yliopistoissa ympäri Suomen OP tekee yhteistyötä luentojen tai vierailujen muodossa, sekä toteutettu yhteisiä tutkimushankkeita, työharjoitteluja ja opinnäytetöitä. OP on ollut mukana merkittävillä lahjoituksilla myös yliopistojen varainkeruukierroksilla vuosina 2016-2018OP tuki vuonna 2018 suomalaista koulutusta ja osaamista lahjoittamalla ammattikorkeakouluille yhteensä 1,3 miljoonaa euroa.  Lahjoitukset ovat jatkoa OP:n panostuksille koulutuksen kehittämiseen. 

Vuonna 1972 perustettu OP Ryhmän tutkimussäätiö on yksi Suomen suurimmista taloustieteellistä tutkimusta tukevista säätiöistä. OP Ryhmän tutkimussäätiö tukee taloustieteellistä tutkimusta, erityisesti rahoitukseen ja osuuspankkitoimintaan liittyvää tutkimusta.

Viestinnän tehtävänä on edistää OP ryhmän liiketoimintaa välittämällä oikeaa tietoa ryhmän tavoitteista ja toiminnasta kaikille sidosryhmille. Sekä ulkoinen että sisäinen viestintä ovat tosiasioihin pohjautuvia ja antavat oikean kuvan esitettävistä asioista. Uutiset julkistetaan ilman aiheetonta viivettä.

Kehitämme viestintäkäytäntöjämme jatkuvasti, sillä sidosryhmämme näkevät viestinnän avoimuuden ja ymmärrettävyyden yhtenä tärkeimmistä teemoista osana OP Ryhmän yritysvastuuta.

OP on mukana EACB:n (European Association of Co-operative Banks) ja Finanssiala ry:n työryhmissä sekä yritysvastuuverkosto FIBSin ja FINSIF:n (Finland's Sustainable Investment Forum) toiminnassa. Tapaamme myös säännöllisesti eri kansalaisjärjestöjä ja keskustelemme heidän kanssaan ajankohtaisista vastuullisuuskysymyksistä.

Viranomaisten kanssa käymme jatkuvaa ja tiivistä vuoropuhelua liittyen finanssitoimialan kehitykseen.