Ihmiset keskustelevat portaissa.

Sidosryhmäyhteistyö

Vahva vuorovaikutus eri sidosryhmien kanssa on osa osuustoiminnallista perimäämme ja perustehtäväämme.

Vastuullisuutta kehitetään OP:ssa yhdessä sidosryhmien kanssa.

Sidosryhmävuorovaikutus on sisäänrakennettu osuustoiminnalliseen toimintamalliimme, sillä esimerkiksi osuuspankkien hallintoelimet rakentuvat omistaja-asiakkaista, jotka voivat vaikuttaa pankkinsa toimintaan.

Pyrimme avoimeen ja jatkuvaan vuoropuheluun sidosryhmiemme kanssa. Yhtenä tärkeimmistä sidosryhmätoiminnan periaatteista on tunnistaa vuoropuhelun kautta kehitettäviä kohteita OP:n vastuullisuudessa. Kartoitamme näkemyksiä ja mittaamme sidosryhmäyhteistyön onnistumista esimerkiksi erilaisilla tutkimuksilla ja palautekyselyillä.

Sidosryhmäfoorumin avulla vahvistamme sidosryhmädialogia ja yhteisöllistä roolia

OP:n ulkoisista sidosryhmistä koostuva epämuodollinen foorumi kokoontuu pääosin Vallilassa muutaman kerran vuodessa. Sidosryhmäfoorumin jäseninä on edustajia työmarkkinajärjestöistä, think tankeista, poliittisista puolueista, yliopistoista ja kansalaisjärjestöistä. Foorumin puheenjohtajana toimii viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Tuuli Kousa.

Sidosryhmäfoorumin avulla vahvistamme vuoropuhelua sidosryhmien suuntaan. Hyvällä ja avoimella vuoropuhelulla ymmärrämme ympäröivän yhteiskunnan odotuksia toimintaamme kohtaan entistä tarkemmin. Foorumin teemoja ovat esimerkiksi OP:n menestymisen arviointi yhteisöllisessä roolissa, vastuullisuus ja finanssisektorin ajankohtaiset teemat.

Sidosryhmäfoorumin jäsenet vuonna 2019:

Antti Hakala, Pro-liitto
Marianne Heikkilä, Marttaliitto
Matti Huutola, SAK
Sami Karhu, Pellervo-Seura
Risto Kauppinen, Akava,
Tuuli Kaskinen, Demos Helsinki
Kristiina Kumpula, SPR
Timo Lindholm, TEM
Ole Norrback, Eläkeläisten etujärjestö
Antton Rönnholm, SDP
Mikael Pentikäinen, Suomen yrittäjät
Anu Puusa, Itä-Suomen yliopisto
Liisa Rohweder, WWF
Riikka Slunga-Poutsalo, Perussuomalaiset
Olli Valtonen, HelsinkiMissio
Fredrik Guseff, RKP
Andreas Saari, Slush
Mikko Salonen, Olympiakomitea
Antti Oksanen, Veronmaksajien keskusliitto
Marja-Liisa Rajakangas, STTK
Riikka Pirkkalainen, Keskusta

Henkilöstö

Tavoitteenamme on olla finanssialan vetovoimaisin työnantaja ja yksi arvostetuimmista suurista työnantajista Suomessa. Panostamme vuosina 2013–2015 erityisesti johtamisen, esimiestyön ja työhyvinvoinnin kehittämiseen.

Tasa-arvon toteutumista pidämme tärkeänä. Tasa-arvosuunnittelun päälinjauksena OP:ssa on tukea hyvän ja tasa-arvoisen työyhteisön toimintaa. Haluamme edistää eri henkilöstöryhmien rakenteessa tapahtuvia muutoksia siten, että naisten ja miesten osuus olisi mahdollisimman tasainen.

Hallinto

OP:ssa hallinnolla tarkoitetaan osuuspankkien hallitusten ja hallintoneuvostojen sekä OP Osuuskunnan hallintoneuvoston jäseniä.

Hallinnon osaamista tuetaan omalla verkko-oppimisympäristöllä Hallinnon Luotsilla. Hallinnon Luotsin tavoitteena on tukea hallinnossa toimivien henkilöiden osaamisen kehittämistä ja näin luoda edellytyksiä osuuspankkien hallintotehtävien menestykselliseen hoitamiseen ja koko ryhmän uudistumiseen.

Asiakkaiden kanssa tehtävä yhteistyö on OPlle tärkeää. Kuulemme mielellämme näkemyksiä onnistumisistamme sekä kehittämisen kohteistamme ja seuraammekin palautejärjestelmäämme aktiivisesti. Myös sosiaalisen median kanavat mahdollistavat yhä monipuolisemman keskustelun ja ideoinnin meidän ja asiakkaidemme välillä.

Pyrimme kehittämään asiointikanaviamme asiakkaidemme muuttuvia tarpeita vastaaviksi. Tämän vuoksi kehitämme sähköisiä palvelujamme voimakkaasti ja jatkuvasti. Asiakkaidemme vaikuttamismahdollisuuksien takaaminen parhaalla mahdollisella tavalla on yksi keino toteuttaa vastuullisuutta.

Omistaja-asiakkuudessa yhdistyvät asiakkuus ja omistajuus. Omistaja-asiakkaat voivat osallistua pankkinsa hallintoon ja päätöksentekoon ja sitä kautta vaikuttaa oman alueensa elinkeinoelämään ja hyvinvointiin. Omistaja-asiakas voi siis olla mukana tekemässä tärkeitä päätöksiä.

OP on laatinut toimittajille yhteiskuntavastuuvaatimukset, joita näiden tulee noudattaa toimittaessaan OPlle palveluita tai tavaroita. Hankintasopimuksissa edellytämme toimittajien huomioivan hyvän liiketavan periaatteemme ja kansainväliset sopimukset sekä noudattavan kulloinkin sovellettavia lakeja ja määräyksiä.

Lähiyhteisöt

Yhdessä menestyminen on yksi arvoistamme. Sen mukaisesti OP Ryhmä on aktiivisesti mukana kehittämässä paikallista ja alueellista elinvoimaisuutta. Meillä on Suomen laajin pankki- ja vakuutuspalvelut kattava palveluverkko, jonka avulla varmistetaan asiakkaiden tasa-arvoiset asiointimahdollisuudet koko maassa.

OP Ryhmän yhteiskuntavastuuohjelman oleellinen osa ovat valtakunnalliset, paikalliset ja alueelliset hankkeet eri sidosryhmien kanssa. Osuuspankit järjestävät paikallisia tapahtumia eri puolella Suomea ja päätökset näistä tehdään paikallisesti.

Koulut ja yliopistot

Osuuspankit käyvät säännöllisesti keskustelemassa talousasioista lasten ja nuorten kanssa. Pyrimme edistämään suomalaisten talouslukutaitoa ja pankki- ja vakuutusasioiden tuntemista.

Yliopistoissa ympäri Suomen on tehty yhteistyötä luentojen tai vierailujen muodossa, sekä toteutettu yhteisiä tutkimushankkeita, työharjoitteluja ja opinnäytetöitä.

Osana yhteiskuntavastuutyötään OP Ryhmä lahjoitti kaikkiaan yli 3 miljoonaa euroa suomalaisille yliopistoille vuonna 2010.

OPn viestinnän tehtävänä on edistää ryhmän liiketoimintaa välittämällä oikeaa tietoa ryhmän tavoitteista ja toiminnasta kaikille sidosryhmille. Sekä ulkoinen että sisäinen viestintä ovat tosiasioihin pohjautuvia ja antavat oikean kuvan esitettävistä asioista. Uutiset julkistetaan ilman aiheetonta viivettä.

Kehitämme viestintäkäytäntöjämme jatkuvasti, sillä sidosryhmämme näkevät viestinnän avoimuuden ja ymmärrettävyyden yhtenä tärkeimmistä asioista OPn vastuullisuudessa.

OP on mukana EACB:n (European Association of Co-operative Banks) ja Finanssialan Keskusliiton työryhmissä sekä yritysvastuuverkosto FIBSin ja FINSIF:n (Finland's Sustainable Investment Forum) toiminnassa. Tapaamme myös säännöllisesti eri kansalaisjärjestöjä ja keskustelemme heidän kanssaan ajankohtaisista vastuullisuuskysymyksistä.

Viranomaisten kanssa käymme jatkuvaa ja tiivistä vuoropuhelua liittyen finanssitoimialan kehitykseen.