Verotusmaailmoitus

Meillä on velvollisuus selvittää yritysasiakkaidemme verotusmaat. Raportoimme niistä tarvittaessa Suomen Verohallinnolle.

Verotusmaailmoituksessa yrityksen perustietojen lisäksi kysymme verotusmaata ja ulkomaisen viranomaisen myöntämää verotunnistetta (TIN).

Verohallinto lähettää tiedot vuosittain eteenpäin muiden valtioiden viranomaisille. Raportoitavia tietoja ovat säästämisen ja sijoittamisen tuotteet ja niihin liittyvät tuotot sekä yritystiliesi saldo. Raportointivelvollisuutemme perustuu lainsäädäntöön ja Suomen solmimiin kansainvälisiin sopimuksiin.

Täytäthän verotusmaailmoituslomakkeen ohjeiden mukaisesti.

Voit palauttaa verotusmaailmoituslomakkeen verkkoviestillä tai suojatulla sähköpostilla osoitteeseen verotusmaailmoitus@op.fi. Ohjeet suojatun s-postin lähettämiseksi löydät täältä.

 

Lisätietoa kysyttävistä asioista

Suomi kuuluu OECD-maiden yhteisen raportointistandardin (Common Reporting Standard, CRS) piiriin, jonka lisäksi Suomella on Yhdysvaltojen kanssa FATCA-sopimus.

CRS

Yhteinen raportointistandardi (CRS) velvoittaa pankit ja muut finanssilaitokset tunnistamaan, mihin maihin asiakkaat ovat verovelvollisia ja raportoimaan tarvittaessa Verohallinnolle tiedot näiden asiakkaiden tuloista ja varoista. 

Raportointistandardi koskee kaikkia yksityishenkilöitä sekä yrityksiä ja yhteisöjä, joiden verotusmaa on jokin muu kuin Yhdysvallat tai maa, jossa pankki tai finanssilaitos sijaitsee. 

FATCA

FATCA-sopimuksen (Foreign Account Tax Compliance Act) mukaan pankkien ja muiden finanssilaitosten on tunnistettava yhdysvaltalaisten henkilöiden omistamat tilit ja sijoitusvarallisuus, ja raportoitava ne paikallisille veroviranomaisille. Nämä raportoivat tiedot eteenpäin Yhdysvaltain verovirastolle (IRS).

Yhdysvaltalaisella henkilöllä tarkoitetaan:

 • Yhdysvalloissa asuvaa henkilöä
 • Yhdysvaltain kansalaista tai kaksoiskansalaista
 • pysyvän oleskeluluvan (Green Cardin) haltijaa
 • Yhdysvaltoihin rekisteröityä yritystä
 • sijoitustoimintayrityksen tosiasiallista edunsaajaa, joka on yhdysvaltalainen henkilö.

Lue lisää:

Finanssiala: Kansainvälinen verotietojen vaihto – mitä tietojen vaihto tarkoittaa finanssialan asiakkaille? >

Verohallinto: FATCA, CRS ja DAC2 >

Niitä luonnollisia henkilöitä, jotka hyötyvät yritysten ja yhteisöjen toiminnasta kutsuaan tosiasiallisiksi edunsaajiksi. Tosiasiallinen edunsaaja on luonnollinen henkilö, joka

 • omistaa yli 25 prosenttia yrityksestä,
 • käyttää yli 25 prosenttia yrityksen äänioikeuksista tai
 • käyttää muutoin sopimuksen perusteella määräysvaltaa yrityksessä.

Jos omistuksen tai sopimuksen kautta tosiasiallista edunsaajaa ei muodostu, katsotaan rahanpesulain mukaan tosiasiallisiksi edunsaajiksi esimerkiksi toimitusjohtaja ja hallituksen jäsenet.

Verotusmaa on maa, johon asiakas on kyseisen maan lainsäädännön mukaan verovelvollinen. Asiakkaalla voi olla useita verotusmaita. Esimerkiksi yritys tai yhteisö voi olla verovelvollinen liikkeen johtopaikan tai rekisteröinnin nojalla ja luonnollinen henkilö varsinaisen asunnon perusteella.

Jos olet epävarma verotusmaistasi, pyydämme olemaan yhteydessä veroasiantuntijaan tai paikalliseen veroviranomaiseen.

Verotusmaailmoitus (myös nk. itse annettu todistus) on asiakkaan toimittama vakuutus verotusmaiden määrittämiseksi, joka perustuu tietojenvaihtoa koskevien velvoitteiden noudattamiseen. 

Pankeilla tai muilla finanssilaitoksilla voi olla erilaisia käytäntöjä tietojen keräämiseksi asiakkailtaan ja myös käytettävät lomakkeet voivat poiketa toisistaan.

Verotunniste eli TIN (Tax Identification Number) tai sitä vastaava tunniste on paikallisen viranomaisen myöntämä yksilöllinen kirjain tai numeroyhdistelmä. Verotunnistetta käytetään verotusmenettelyyn liittyvässä tunnistamisessa. Jos verotuksellinen asuinvaltiosi tai kotipaikkasi ei myönnä TIN-tunnistetta, tulee siitä ilmoittaa verotusmaailmoituksella.

Finanssilaitoksen velvollisuus pyytää tietoja perustuu lainsäädäntöön ja Suomen tekemiin kansainvälisiin verosopimuksiin. Kyse on siis pakollisista, kaikkia Suomessa toimivia finanssilaitoksia koskevista velvoitteista. Mikäli asiakkaalta ei saada finanssilaitoksen pyytämiä tietoja, asiakkuutta ei voida perustaa tai uusia palveluita tarjota. 

Yrityksen toiminnan luonne vaikuttaa Verohallinnolle raportoitaviin tietoihin. Esimerkiksi sijoitustoimintaa harjoittavalta yritykseltä tai yhteisöltä (nk. passiivinen ei-finanssiyksikkö) tulee selvittää myös tosiasiallisten edunsaajien verotukselliset asuinvaltiot ja Yhdysvaltojen kansalaisuus. 

Yrityksen toiminnan luonteet ovat:

 1. muuta kuin sijoitustoimintaa harjoittava yritys tai yhteisö (nk. aktiivinen ei-finanssiyksikkö)
 2. sijoitustoimintaa harjoittava yritys tai yhteisö (nk. passiivinen ei-finanssiyksikkö)
 3. Finanssilaitos (esim. talletuslaitos tai maksujenvälittäjä)

Tietoja tulee päivittää, kun niissä tapahtuu muutoksia. Asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa pankille olosuhteissaan tapahtuneista muutoksista, kuten verotusmaan muutoksesta tai muutoksesta yritystoiminnan luonteessa. Päivitetyt tiedot toimitetaan pankille viipymättä esimerkiksi allekirjoitetulla verotusmaailmoituksella.