Yritysasiakkaan tunteminen – pidä yrityksesi tiedot ajan tasalla

Pankkien velvollisuuksiin kuuluu tuntea asiakkaansa. Kysymme erilaisia tietoja yrityksestäsi asiakkuutesi aikana, jotta voimme täyttää meille laissa asetetut vaatimukset asiakkaan tuntemisesta rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi. 

Jos asiakastiedoissa tapahtuu muutoksia, yrityksen tulee päivittää pankille asiakastietonsa. Lisäksi pyydämme säännöllisesti tarkistamaan ja vahvistamaan tiedot, vaikka niissä ei olisi tapahtunut muutoksia.

Kysymme muun muassa seuraavia tietoja: 

  • Perustiedot yrityksen avainhenkilöistä (nimi, henkilötunnus, kansalaisuus, omistusosuus).
  • Toimiiko joku yrityksen tosiasiallisista edunsaajista itse, hänen perheenjäsenensä tai yhtiökumppaninsa merkittävässä julkisessa tehtävässä?
  • Yrityksen liiketoiminnasta ja tulevaisuuden suunnitelmista, taloudellisista tunnusluvuista (liikevaihtoarvio, tase, henkilöstön määrä), pankkipalveluista sekä maksuliikenteestä.
  • Kansainvälisten pakotesäännösten huomioimisesta osana liiketoimintaa.

Jos emme saa tarvitsemiamme tietoja ja pysty täyttämään lainsäädännön vaatimuksia, voimme joutua rajoittamaan yrityksesi pankkipalveluiden käyttöä.

Tietojen päivittäminen, jos yrityksellä on OP:n digiasioinnin sopimus 

Mikäli yrityksellä on OP:n digiasioinnin sopimus, tietoja voi päivittää yrityksen digipalveluiden pääkäyttäjä tai pääkäyttäjän valtuuttama henkilö kirjautumalla op.fi-palveluun tai OP-mobiiliin ja valitsemalla Asiakkuus > Tuntemistiedot (KYC). Muista tallentaa tiedot lopuksi, vaikka niihin ei olisikaan tullut muutoksia.

Tietojen päivittäminen, jos yrityksellä ei ole OP:n digiasioinnin sopimusta 

Jos yrityksellä ei ole OP:n digiasioinnin sopimusta, tietoja voi päivittää yrityksen nimenkirjoitusoikeudellinen edustaja, tai muu OP:ssa yrityksen tietoihin nimetty edustaja. Tietoja pääsee päivittämään tämän sivun ”Tunnistaudu ja päivitä tietoja tästä” linkin kautta. Palveluun voi tunnistautua OP:n tai muun pankin verkkopalvelutunnuksilla. Jos yritykselläsi on jaettu nimenkirjoitusoikeus, riittää, että yksi nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö päivittää tiedot. Muista tallentaa tiedot lopuksi, vaikka niihin ei olisikaan tullut muutoksia.

Ketkä ovat yrityksen avainhenkilöitä ja mitä tietoja heistä kysytään?

Kysymme tietoja yrityksen hallituksen jäsenistä, omistajista ja tosiasiallista edunsaajista. 

Tietoja ovat esimerkiksi henkilöiden nimi, syntymäaika, kansalaisuus, asuinvaltio, mahdollinen hallitusrooli ja omistusosuus sekä tosiasiallisten edunsaajien osalta henkilötunnus.

Kuka on yritykseni tosiasiallinen edunsaaja ja miksi pankki tarvitsee tiedot heistä?

Meillä on velvollisuus tunnistaa ne luonnolliset henkilöt, jotka hyötyvät yritysten ja yhteisöjen toiminnasta. Heitä kutsuaan tosiasiallisiksi edunsaajiksi. Tosiasiallinen edunsaaja on luonnollinen henkilö, joka

  • omistaa yli 25 prosenttia yrityksestä,
  • käyttää yli 25 prosenttia yrityksen äänioikeuksista tai
  • käyttää muutoin sopimuksen perusteella määräysvaltaa yrityksessä.

Jos omistuksen tai sopimuksen kautta tosiasiallista edunsaajaa ei muodostu, katsotaan uuden rahanpesulain mukaan tosiasiallisiksi edunsaajiksi esimerkiksi toimitusjohtaja ja hallituksen jäsenet.

Kuka on tosiasiallinen edunsaaja esimerkiksi asunto-osakeyhtiöissä ja erityislainsäädäntöön perustuvissa yhdityksissä?

Tosiasialliset edunsaajat ovat rekisteriin merkityt hallituksen jäsenet yhtiömuodoissa As Oy, Kesk. Koy, uskonnollinen yhdyskunta ja rekisteröity yhdistys. Säätiöissä tosiasiallisia edunsaajia ovat hallituksen jäsenet ja mahdolliset hallintoneuvoston jäsenet.

Erityislainsäädäntöön perustuvat yhdistykset, esim. tiekunta ja vesiosakaskunta, valitsevat lomakkeella Edustamani yritys on -kohtaan Rekisteröity yhdistys. Erityislainsäädäntöön perustuvilla yhdistyksillä tosiasiallisia edunsaajia ovat päättävän elimen jäsenet, esim. hoitokunnan jäsenet tai toimitsijamies.

Miksi yritykseltäni kysytään tietoja tilitapahtumista?

Meillä tulee olla riittävät tiedot siitä, miten asiakkaamme aikovat käyttää palveluitamme. Kysymme muun muassa arviotasi tilitapahtumien määrästä, mahdollisista ulkomaanmaksuista sekä siitä, onko OP pääasiallinen pankki. 

Näin saamme yleiskuvan siitä, mikä on tilin käyttötarkoitus ja pystymme myös paremmin havaitsemaan mahdolliset tavanomaisesta poikkeavat tapahtumat.

Miksi yritykseltäni kysytään, mihin tarkoitukseen nostan käteistä rahaa tai mistä olen saanut tallettamani käteisvarat?

Meidän on tunnettava asiakkaamme ja säilytettävä tietoja asiakkaidemme palvelujen käyttötarpeesta, toiminnasta, taloudellisesta asemasta ja asioinnista. Lain mukaan meidän pitää myös selvittää tarvittaessa tilille tulevien varojen alkuperä tai niiden käyttötarkoitus. 

Kuka on poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö?

Ehkäistäksemme julkisen vallan väärinkäyttöä tehtävämme on selvittää, toimiiko yrityksesi tosiasiallinen edunsaaja merkittävässä julkisessa tehtävässä eli onko hän niin sanotusti poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö Suomessa tai jossakin muussa valtiossa (=PEP, Politically Exposed Person), tällaisen henkilön perheenjäsen tai läheinen yhtiökumppani. Tarkoitus ei ole selvittää puoluekantaa tai poliittista aktiivisuutta.

Miksi yrityksen verovelvollisuutta ulkomaille kysytään?

Suomi on sitoutunut kansainvälisin sopimuksin verotietojen vaihtoon. Pankit ja muut rahoituslaitokset ovat velvollisia selvittämään, missä valtiossa asiakas on verovelvollinen sekä keräämään ja raportoimaan verotukseen liittyviä tietoja asiakkaistaan Verohallinnolle. 

Verohallinto raportoi puolestaan saadut tiedot eteenpäin niille valtioille, joiden kanssa Suomella on verosopimuksia.

Kansainväliset verosopimukset >

Onko minun pakko vastata kysymyksiin?

Kyllä, sillä voidaksemme palvella yritystäsi hyvin ja sääntelyn mukaisesti, meillä tulee olla riittävät ja ajantasaiset tiedot koko asiakassuhteen ajan. Muistutamme tarvittaessa tietojen päivittämisestä tai mahdollisiin selvityspyyntöihin vastaamisesta.

Miksi yrityksen tietoja kysytään näin laajasti?

Kysymme erilaisia yritys- ja asiakastietoja, jotta osaamme tarjota yrityksesi liiketoiminnan eri tilanteisiin sopivimmat ratkaisut ja voimme varmistaa, että nykyiset palvelut vastaavat tarpeitasi. 

Näin myös täytämme sääntelyn asettamat vaatimukset, sillä pankkien pitää lain mukaan tuntea asiakkaansa. Asiakkaan henkilöllisyys täytyy varmentaa luotettavasta lähteestä. Lisäksi pankilla tulee olla tiedot asiakkaan taloudellisesta asemasta, toiminnasta, asioinnista ja palvelujen käyttötarkoituksesta. 

Tarvittaessa on myös selvitettävä varojen ja varallisuuden alkuperä. Tietojen tarpeellisuus riippuu asiakassuhteen kestosta, laadusta ja laajuudesta.

Kuinka usein tietoja kysytään?

Kysymme tietojasi ennen asiakassuhteen aloittamista ja päivitämme niitä säännöllisesti koko asiakkuuden ajan. Tiedot on pidettävä lain mukaan ajan tasalla koko asiakassuhteen ajan.

Henkilötietojen käsittely >

Kysyvätkö kaikki pankit tällaisia kysymyksiä?

Kaikilla pankeilla on lakiin perustuva velvollisuus kysyä tietoja asiakkaan toiminnasta, toiminnan laadusta ja laajuudesta, taloudellisesta asemasta sekä palvelujen käytöstä. Pankin on tunnettava asiakkaansa toimintaa ja taustoja niin laajasti kuin asiakassuhde edellyttää.

Pankit saattavat kuitenkin tehdä sen eri tavoin ja eri aikaan. Sääntely ja viranomaisohjeet ovat kuitenkin kaikille pankeille samat.

Finanssivalvonta - Asiakkaan tunnistaminen ja tunteminen >

Lisätietoa kansainvälisten pakotteiden vaikutuksesta yritysten pankkiasiointiin >