Yritysvastuu ja vastuullinen liiketoiminta

Lue, mitä vastuullisuus, yritysvastuu ja yhteiskuntavastuu yritystoiminnassa tarkoittavat ja mitä hyötyä eri vastuullisuuden osa-alueet tuovat yritykselle?

45 % suuryrityksistä aikoo vaihtaa toimittajia tai alihankkijoita vastuullisuustavoitteiden vuoksi lähitulevaisuudessa. (Lähde: OP:n Suuryritystutkimus 2023)

Yritysten vastuullisuusvaatimukset kasvavat tulevaisuudessa merkittävästi. Sääntelystä tulevat vaatimukset koskevat erityisesti suureksi luokiteltuja yrityksiä, mutta vaikuttavat koko arvoketjuun eli myös pienempiin yrityksiin, jotka toimivat esimerkiksi suuryritysten alihankkijoina. 

Vastuullisuus liiketoiminnassa tarkoittaa sitä, että yritys toimii kestävällä tavalla. Vastuullinen yritys ottaa huomioon toiminnassaan mahdollisimman hyvin ilmaston, ympäristön (E) ja sosiaalisen vastuun (S) sekä noudattaa hyvää hallintotapaa (G). 


Vastuu ilmastosta ja ympäristöstä 

Ilmaston ja ympäristön hyvinvointi sekä siitä huolehtiminen on vastuullisuustyön kulmakiviä. Hyvä tavoite yritykselle on, että sen toiminta hidastaa ilmastonmuutoksen etenemistä ja rasittaa ympäristöä mahdollisimman vähän. Tämä onnistuu vähentämällä päästöjä ja välttämällä niiden syntymistä.  

Tavoitteen saavuttaminen voi edellyttää esimerkiksi yritystoiminnassa käytettävien energialähteiden, raaka-aineiden ja tuotantomenetelmien vaihtamista sekä kehittämistä ympäristöystävällisempään suuntaan. Tavoitteiden saavuttamiseksi yritykselle saattaa tulla investointitarpeita ja kuluja, mutta myös säästöjä esimerkiksi energiatehokkuuden avulla.  

Jos tavoitteena on esimerkiksi hiilineutraalisuus ja omilla toimilla ei päästä toivottuun lopputulokseen, voidaan yrityksen aiheuttamia päästöjä myös kompensoida. Päästöjen kompensointi tapahtuu ostamalla kompensaation tarjoajalta päästöyksiköitä. Ostoilla rahoitetaan päästöjen vähentämiseen pyrkiviä toimia jossain muualla.  

OP tarjoaa yrityksille vihreää lainaa vastuullisiin investointeihin, joilla esimerkiksi parannetaan rakennusten energiatehokkuutta, hyödynnetään uusiutuvia energialähteitä ja tehostetaan kestävää luonnonvarojen käyttöä. Vastuullisiin investointeihin voit lisäksi saada Euroopan investointirahasto EIR:n riskinjakotakauksen, joka helpottaa yrityksesi rahoituksen saamista.  

Tutustu kestäviin rahoitusratkaisuihimme 

Sosiaalinen vastuu 

Yrityksen omassa toiminnassa sosiaalinen vastuu tarkoittaa esimerkiksi vastuuta omasta henkilöstöstä ja sen osaamisesta, työterveydestä sekä työturvallisuudesta. Sosiaalinen vastuu kattaa myös sen, että yritys arvostaa henkilöstöään ja kohtelee sitä tasa-arvoisesti, eikä sukupuoli, ikä tai etninen tausta vaikuta henkilön palkkaan ja palkitsemiseen.  

Sosiaalista vastuuta tulee tarkastella laajemminkin, jolloin sen vaikutukset ulottuvat yrityksen asiakkaisiin, arvoketjuihin, yhteistyökumppaneihin ja yrityksen toimialueen asukkaisiin. Sosiaalista vastuuta on esimerkiksi paikallisyhteisöjen hyvinvointi sekä ihmisoikeuksien toteutuminen läpi arvoketjun. 

Sosiaalisesti vastuullinen yritys on todennäköisesti houkutteleva työnantaja ja kumppani yrityksille. Pitämällä huolta yrityksesi sosiaalisesta vastuullisuudesta pienennät yritykseen kohdistuvia riskejä ja ylläpidät vastuullista työnantajamielikuvaa.  

Hyvä hallintotapa 

Hyvällä hallintotavalla varmistetaan, että ilmasto- ja ympäristötavoitteet sekä sosiaalisen vastuun tavoitteet saavutetaan. Hyvää hallintotapaa noudattava yritys sitoutuu toimimaan huolellisesti ja systemaattisesti sekä lain että sääntelyn mukaan parhaita käytäntöjä hyödyntäen. Lisäksi yritys noudattaa vastuullisia verokäytäntöjä, torjuu korruptiota ja harjoittaa liiketoimintaa lähipiirin kanssa vain liiketaloudellisista perusteista. 

Hyvää hallintotapa on myös valvontaa ja sisäistä tarkastusta, joilla pyritään varmistamaan, etteivät mahdolliset yritystoimintaa uhkaavat riskit toteudu. Hyvään hallintotapaa noudattava yritys on suojautunut liiketoiminnallisilta ja oikeudelliselta riskeiltä.  

Liiketoiminnallinen riski on esimerkiksi yrityksen käyttämien raaka-aineiden voimakas hinnan nousu, joka heikentää yrityksen menestymistä. Oikeudellinen riski voi konkretisoitua, jos yritys ei noudata lakia ja toimialaan liittyvää sääntelyä tai työtapaturma on seurausta esimerkiksi työn tekemiseen käytetyn laitteen puutteellisista huoltotoimenpiteistä. Hyvän hallintotavan noudattaminen on myös erinomaista riskienhallintaa. 

Lue lisää yritysten riskienhallinnasta 

Mitä hyötyä vastuullisuudesta on yritykselle? 

Vastuullisesti toimivalla yrityksellä on mahdollisuus saavuttaa monia etuja.  

  • Kestävän liiketoiminnan kasvu synnyttää uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja niihin rohkeasti tarttumalla saatat vahvistaa yrityksesi asemaa markkinoilla.  
  • Investoimalla vihreää siirtymää edistävään hankkeeseen, voi yritys tarvita rahoitusta hakiessa vähemmän vakuuksia ja saada lainan edullisemmalla hinnalla. Tulevaisuudessa yrityksen vastuullisuus vaikuttaa myös muutenkin rahoituksen saatavuuteen ja sen ehtoihin. 
  • Vastuullinen yritys voi saada vastuullisuustekojensa ansiosta mainehyötyä ja kilpailuetua, joita voi hyödyntää sekä viestinnässä että markkinoinnissa. Vastuullisesti toimiva yritys on houkutteleva työnantaja, sijoituskohde ja alihankkija suuryritykselle.  
  • Myös asiakkaat arvostavat yrityksen vastuullisuutta hankinta- ja kulutuspäätöstä tehdessään. 
  • Kestävät ratkaisut, kuten energiatehokkuuden lisääminen, voi tuoda kustannussäästöjä.
Kestävät rahoitusratkaisut pk-yrityksille ja taloyhtiöille

Autamme toteuttamaan yrityksesi tai taloyhtiösi vastuulliset investoinnit. Tutustu kestäviin rahoitusratkaisuihimme.