OP Varainhoidon asiakkaille myynnissä olevat tuotteet

OP Toimitilakiinteistö Ky on nykyaikaisiin ja toimiviin kotimaisiin toimitiloihin sijoittava rahasto. Tuoton tavoittelemisen lisäksi rahasto edistää sijoituskohteidensa ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia suosimalla joustavia, energiatehokkaita kohteita, jotka soveltuvat useampaan käyttötarkoitukseen. Rahaston strategiana on turvata sijoittajille korkea ja vakaa kassavirtatuotto pitkällä aikavälillä. 

Rahastolla on hyvin hajautettu sijoitussalkku, jota pyritään kasvattamaan vuosittain uusilla kohteilla. Tämän lisäksi rahasto jatkokehittää jo salkussa olevia kohteita. Kiinteistösalkku painottuu logistiikka-, varasto- ja pienteollisuuskohteisiin. Maantieteellisesti suurimmat painot ovat Helsingin seudulla ja Pirkanmaalla. 

Kohteiden valinnassa kuin myös rakentamisessa ja saneerauksessa painotetaan kiinteistön pitkäikäisyyttä ja muuntojoustavuutta. Rahaston hajautettu kiinteistöportfolio rakennetaan tapauskohtaisesti päätettävistä sijoituskohteista.

OP Tonttirahasto Ky sijoittaa varansa kotimaiseen tonttivarallisuuteen, eli maa-alueisiin tai niitä omistaviin yhtiöihin. Rahasto solmii pitkäaikaiset maanvuokrasopimukset tonteille rakennettavien rakennusten omistajien kanssa. Rahaston tavoitteena on edistää kestävää kaupungistumista sijoittamalla täydennysrakentamiskohteisiin sekä suosimalla energiatehokkaita ratkaisuja. Kohteiden valinnassa painotetaan sijainteja, jotka mahdollistavat julkisen liikenteen käytön, kävelyn ja pyöräilyn. 

Rahaston strategiana on toimia pitkäaikaisena sijoituskohteena sijoittajille ja tuottaa vakaata kassavirtatuottoa pitkällä aikavälillä. 

Rahaston sijoitussalkkua on hajautettu maantieteellisesti sekä tonteille rakentavien rakennusliikkeiden osalta. Maantieteellisesti suurimmat painot ovat pääkaupunkiseudulla sekä Tampereen ja Oulun seuduilla.  

OP Finnfund Global Impact Fund I Ky on kehittyville markkinoille sijoittava vaikuttavuusrahasto, joka tavoittelee tuoton ohella merkittäviä myönteisiä kehitysvaikutuksia. Rahasto sijoittaa kehittyville markkinoille vastuullisiin yhtiöihin, joiden tarjoamat palvelut vastaavat suoraan globaaleihin haasteisiin kuten ilmastonmuutokseen ja ruokaturvaan sekä edistävät sukupuolten välistä tasa-arvoa. 

Rahastolla on kolme päätoimialaa kehittyvissä maissa: uusiutuva energia, rahoituslaitokset ja kestävä maatalous. Rahasto sijoittaa kehittyville markkinoille Afrikassa, Latinalaisessa Amerikassa ja Aasiassa. Tyypillisesti sijoituskohteena olevat yritykset ovat kooltaan pieniä ja usein melko varhaisen vaiheen yrityksiä. Rahasto on suljettu uusilta merkinnöiltä.

 

OP-Alternative Credit -erikoissijoitusrahasto on rahastojen rahasto. Se sijoittaa varansa direct lending ja special situations -rahastoihin. Direct lending -rahastot antavat vakuudellisia seniorilainoja hyvälaatuisille, kasvaville ja kassavirtapositiivisille yrityksille. Strategian tuotto muodostuu korkeasta kuponkituotosta, sekä erilaisista palkkiotuotoista. Lainat ovat pääosin vaihtuvakorkoisia.

Special situations -rahastot tarjoavat räätälöityjä rahoitusratkaisuja yritysten erityistilanteisiin. Erikoistuneet rahastot pystyvät reagoimaan nopeasti ympäristön muuttuessa. Sijoitusuniversumi on globaali kattaen päämarkkinat USA:n ja Euroopan.

Yllä olevat rahastot tarjotaan OP Varainhoidon ammattimaisille sijoittajille.

OP Varainhoidon ei-ammattimaisille sijoittajille suunnatut tuotteet

OP-Kestävä Yrityslaina -sijoitusrahasto sijoittaa pääosan varoistaan euromääräisiin korkean luottoluokituksen omaavien yritysten joukkovelkakirjalainoihin. OP-Kestävä Yrityslaina -sijoitusrahaston sijoitusten tulee olla kestäviä. Rahastoon valitaan sijoituskohteita, joiden vaikutus ympäristöön tai yhteiskuntaan on positiivinen. Ilmastonäkökulman huomiointi on oleellinen osa rahaston sijoitusstrategiaa.

Avaintietoasiakirja
Säännöt

Rahastojen täydentävät kestävyystiedot

Useat rahastomme huomioivat kestävyysriskit sijoitustoiminnassaan. Rahastojen täydentävistä kestävyystiedoista saat syvällisen käsityksen siitä, miten vastuullisuusluokituksen mukaiset artikla 8 ja 9 rahastot edistävät ESG-tekijöitä sijoitusprosessin aikana.

Täydentävissä kestävyystiedoissa kerrotaan muun muassa: Miten rahasto valitsee sijoituskohteensa ja käyttää aktiivista omistajuutta vastuullisuuden edistämiseksi, mihin rahasto ei sijoita, miten rahastoa valvotaan ja mitä ESG-tietoja käytetään ESG-tekijöiden edistämiseen. 

Tiivistelmä
Ei kestävää sijoitustavoitetta
Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät rahoitustuotteen ominaisuudet
Sijoitusstrategia
Sijoitusten osuus
Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien seuranta
Menetelmät
Tietolähteet ja tietojen käsittely
Menetelmiä ja tietoja koskevat rajoitukset
Asianmukainen huolellisuus
Vaikuttamispolitiikat
Nimetty vertailuarvo

Tiivistelmä

Rahaston on tarkoitus toimia yhtiömiesten pitkäaikaisena kiinteistösijoittamisen välineenä ja se voi tehdä transaktioita läpi toimikautensa.

Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia suosimalla joustavia, energiatehokkaita kohteita, jotka soveltuvat useampaan käyttötarkoitukseen. Rahasto suosii vähähiilisiä vaihtoehtoja ja ja investoi uusiutuvan energian tuotantoon. Kohteiden valinnassa kuin myös rakentamisessa ja saneerauksessa painotetaan kiinteistön pitkäikäisyyttä ja muuntojoustavuutta. Rahasto pyrkii edistämään kestävää liikkumista lisäämällä sähköautojen latauspisteitä, rakentamalla turvallisia pyöräparkkeja sekä lisäämällä käyttäjille sosiaalitiloja.

Tämä rahoitustuote edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta sen tavoitteena ei ole kestävien sijoitusten tekeminen. Siltä osin kun rahastossa tehdään kestäviä sijoituksia, kestäviksi sijoituksiksi katsotaan sellaiset EU:n kestävyysluokitusjärjestelmän mukaiset sijoituskohteet, joiden ympäristötavoitteena on ilmastonmuutoksen hillintä. Ilmastonmuutoksen hillintää edistetään sijoittamalla EU:n kestävyysluokitusjärjestelmän vaatimusten mukaisiin kohteisiin.

Siltä osin kun rahastossa tehdään kestäviä sijoituksia, joiden ympäristötavoitteena on ilmastonmuutoksen hillintä, osana EU:n kestävyysluokitusjärjestelmän mukaisuutta arvioidaan, ettei sijoituskohde aiheuta merkittävää haittaa muille kestävyysluokitusjärjestelmän mukaisille ympäristötavoitteille. Osana arviointia tullaan tekemään kestävien sijoituskohteiden ilmastoriskianalyysi.

Kestävyysindikaattoreina seurataan uusiutuvan energian tuottamista, energiatehokkuutta, sähköautovalmiutta ja sertifioitujen kohteiden lukumäärää.

Ei kestävää sijoitustavoitetta

Tämä rahoitustuote edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta sen tavoitteena ei ole kestävien sijoitusten tekeminen.

Siltä osin kun rahastossa tehdään kestäviä sijoituksia, kestäviksi sijoituksiksi katsotaan sellaiset EU:n kestävyysluokitusjärjestelmän mukaiset sijoituskohteet, joiden ympäristötavoitteena on ilmastonmuutoksen hillintä. Ilmastonmuutoksen hillintää edistetään sijoittamalla EU:n kestävyysluokitusjärjestelmän vaatimusten mukaisiin kohteisiin.

Siltä osin kun rahastossa tehdään kestäviä sijoituksia, joiden ympäristötavoitteena on ilmastonmuutoksen hillintä, osana EU:n kestävyysluokitusjärjestelmän mukaisuutta arvioidaan, ettei sijoituskohde aiheuta merkittävää haittaa muille kestävyysluokitusjärjestelmän mukaisille ympäristötavoitteille.

Rakennusten hankintaa ja omistamista koskeva "ei merkittävää haittaa" -arviointi käsittää taksonomianmukaisiin sijoituskohteisiin kohdistuvien fyysisten ilmastoriskien arvioinnin. Siten osana arviointia tehdään kestävien sijoituskohteiden ilmastoriskianalyysi. Arviointi etenee vaiheittain ja edellyttää (i) toiminnan arviointia sen määrittämiseksi, mitkä fyysiset ilmastoriskit voivat vaikuttaa kiinteistöihin niiden odotetun eliniän aikana; (ii) jos toiminnan arvioidaan olevan vaarassa yhden tai useamman fyysisen ilmasto-riskin vuoksi, ilmastoriskin olennaisuuden arviointia kohteen haavoittuvuuden perusteella; ja (iii) arviointia sopeutumisratkaisuista, joilla vähennetään kiinteistöihin olennaisesti liittyviä tunnistettuja fyysisiä ilmastoriskejä.

Haitalliset kestävyysvaikutukset (PAI) arvioidaan säännöllisesti huomioimalla kiinteistövarallisuuteen tehtyihin sijoituksiin soveltuvat PAI-mittarit, jotka koskevat altistumista fossiilisiin polttoaineisiin ja energiatehottomuuteen liittyville riskeille sekä kasvihuonepäästöjä.

Rahaston sijoituskohteet ovat pääosin rahaston 100 % omistamia kiinteistöosakeyhtiöitä. Osana OP Ryhmää tuemme YK:n Global Compact -aloitetta ja noudatamme monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeita ja yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevia YK:n ohjaavia periaatteita. Siltä osin kun rahastossa voi olla sijoituksia yhtiöihin, näille yhtiöille tehdään OECD:n ja YK:n periaatteiden laadullinen tarkastus.

Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät rahoitustuotteen ominaisuudet

Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia suosimalla joustavia, energiatehokkaita kohteita, jotka soveltuvat useampaan käyttötarkoitukseen. Rahasto suosii vähähiilisiä vaihtoehtoja ja ja investoi uusiutuvan energian tuotantoon. Kohteiden valinnassa kuin myös rakentamisessa ja saneerauksessa painotetaan kiinteistön pitkäikäisyyttä ja muuntojoustavuutta. Rahasto pyrkii edistämään kestävää liikkumista lisäämällä sähköautojen latauspisteitä, rakentamalla turvallisia pyöräparkkeja sekä lisäämällä käyttäjille sosiaalitiloja.

Siltä osin, kun rahasto sijoittaa EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin sijoituskohteisiin, sen tavoitteena edistää il-mastonmuutoksen hillintää.

Sijoitusstrategia

Rahaston on tarkoitus toimia yhtiömiesten pitkäaikaisena kiinteistösijoittamisen välineenä ja se voi tehdä transaktioita läpi toimikautensa. Rahaston tavoitteena on tuottaa yhtiömiesten tekemille sijoituksille vähintään 9 prosentin (IRR) vuotuista tuottoa. Rahaston hajautettu kiinteistöportfolio rakennetaan tapauskohtaisesti päätettävistä sijoituskohteista, eli ns. Bottom Up -menetelmällä. Rahastolla on mahdollisuus käyttää vieraan pääoman ehtoista rahoitusta sijoituksissaan. Sijoituspäätökset tekee vastuunalainen yhtiömies rahastosopimuksen mukaisesti.

Siltä osin kun rahasto voi tehdä sijoituksia yhtiöihin, näille tehdään laadullinen analyysi jonka perusteella arvioidaan hyvän hallintotavan toteutumista. Yhtiön hallintotapaa arvioitaessa kiinnitetään huomioita esim. yhtiön hallintorakenteiden asianmukaisuuteen, yhtiön toimiin suhteessa henkilöstöönsä sekä yhtiön käytäntöihin palkitsemisen ja verotuksen suhteen. Lisäksi yhtiön toiminnan tulisi olla läpinäkyvää.

Sijoitusten osuus

Rahasto tekee sijoituksia, jotka edistävät ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia edistävistä sijoituksista vähintään 20 % on EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia ja siten myös kestäviä sijoituksia.

Muut ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet kattaa sijoitukset, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina, eivätkä ne ole EU:n kestävyysluokitusjärjestelmän mukaisia.

Muut rahaston varat kattaa muut rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, jotka eivät edistä ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina. Muu varallisuus voi käsittää esimerkiksi lyhytaikaisen nettovarallisuuden ml. käteisen rahan tai lainojen korkosuojaukseen käytetyn korkojohdannaisen. Johdannaisten osalta ei erikseen huomioida kestävyystekijöitä.

Rahastolla ei ole minimiosuutta kestävistä sijoituksista, jotka eivät ole taksonomian mukaisia. Rahastolla ei myöskään ole minimiosuutta kestävistä sijoituksista, joilla on yhteiskunnallinen tavoite.

Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien seuranta 

Kestävyysindikaattoreina seurataan uusiutuvan energian tuottamista, energiatehokkuutta, sähköautovalmiutta ja sertifioitujen kohteiden lukumäärää.

Kestävyysindikaattorien lisäksi rahasto pyrkii edistämään kevyen liikenteen käyttöä rakennuttamalla turvallisia pyöräparkkeja latausmahdollisuuksineen ja lisäämällä käyttäjien sosiaalitiloja.

Kaikki rahaston kohteet on liitetty energiaseurantaan, josta saadaan ajantasaista kulutustietoa ja vertailua muihin vastaaviin kiinteistöihin. Kaikissa rahaston kohteissa on tehty energiakatselmus, jolla varmistetaan rakennusten tekniikan toimiminen suunnitellusti sekä oikea käyttötapa. Katselmuksia uusitaan tarpeen mukaan.

Uusia kohteita hankittaessa painotetaan sijaintien kestävyyttä ja analysoidaan kohteen saavutettavuus sekä kohteen muuntojoustavuus. Muuntojoustavuutta arvioitaessa arvioidaan kohteen soveltumista eri vuokralaisille ja eri käyttötarkoituksiin. Huomioitavia asioita ovat muun muassa lastausmahdollisuudet, varasto- ja tuotantotilojen lattioiden kantavuus, vapaa korkeus sekä mahdollisuus laajentaa kohdetta tulevaisuudessa.

Rahaston omistamien kohteiden vuokralaisiin pidetään yhteyttä säännöllisesti. Tapaamisten ja vuokralaistyytyväisyyskyselyiden avulla varmistetaan palvelun ja kiinteistön toimivuus. Saadun palautteen perusteella pyritään kehittämään kohteita vastaamaan paremmin vuokralaisen tarpeisiin esimerkiksi lisäämällä sähköautojen latausmahdollisuuksia ja latauspisteiden määrää kysyntää vastaavaksi.

Menetelmät

Sijoituskohteena olevien kiinteistöjen uusiutuvan energian tuottamista seurataan kohteiden lukumäärän mukaan. Energiatehokkuutta seurataan vuosittain laskemalla rakennustilavuudella painotettu keskimääräinen energiatodistusten mukainen energialuokka. Mittarissa ei huomioida kohteita, joille ei laadita energiatodistusta. Sähköautovalmiutta mitataan kohteiden lukumäärällä, joissa on sähköautojen latauspisteitä. Kestävyysindikaattorit selvitetään aina uusien investointien yhteydessä ja raportoidaan vuosittain yhteenvetona.

Tietolähteet ja tietojen käsittely

Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumisen arvoimiseksi käytettävät tiedot saadaan rakennuslupa- ja urakkamateriaalista tai kohteen urakoitsijalta tai myyjältä. Lisäksi tietoja haetaan viranomaisrekistereistä ja muista julkisista tietolähteistä. Tietojen laatu varmistetaan huolellisella DD-prosessilla. ESG-vastaava varmistaa sijoituspäätösesityksestä, että vastuullisuuskriteerit toteutuvat. Lisäksi käytetään ulkopuolisia palveluntarjoajia määriteltyihin indikaattoreihin liittyvän datan seurantaan ja säilyttämiseen. Arviointi tehdään sijoituspäätösvaiheessa, jolloin uudiskohteiden tiedot perustuvat rakennusvaihetta edeltäviin suunnitelmiin.

Siltä osin kun rahasto voi tehdä sijoituksia muihin rahastoihin tai yhtiöihin, tiedot selvitetään kyseisen sijoituksen yhteydessä tehtävässä ESG-DD:ssä, jossa selvitetään, että sijoituskohde huomioi toiminnassaan kestävyysriskit riittävällä tasolla.

Menetelmiä ja tietoja koskevat rajoitukset

Rakennushankkeissa ESG-arviointi tehdään rakennuslupavaiheessa, jolloin saadut tiedot, kuten kohteen energialuokka, saattavat vielä päivittyä. Mahdollisista muutoksista kohteen toteutustapaan neuvotellaan aina urakoitsijan kanssa eikä urakoitsija voi muuttaa kohteen kestävyyteen vaikuttavia tekijöitä yksipuolisesti. Muutokset eivät voi olla kohdetta merkittävästi huonontavia.

Valmiiden sijoituskohteiden ESG-arviointi voi puolestaan sisältää epätarkkuuksia sen johdosta, ettei myyjällä aina ole kattavaa, ajantasaista tietoa kohteen kestävyyteen vaikuttavista tekijöistä. Tietoja täydennetään ulkopuolisten asiantuntijoiden tekemillä teknisillä DD-tarkastuksilla ja julkisista lähteistä saatavilla tiedoilla.

Asianmukainen huolellisuus

Osana uusien sijoituskohteiden hankintaa tehdään asianmukainen due diligence -tarkastus, jossa selvitetään muun ohella ennalta määritellyt kohteen kestävyyttä koskevat kysymykset. Sijoituspäätös perustuu DD-vaiheessa tehtyihin selvityksiin ja myyjältä tai toteuttajalta saatuihin vastuksiin. Tarkastukseen voivat osallistua myös ulkopuoliset tekniset asiantuntijat. Mahdollisista muutoksista rakennushankkeissa neuvotellaan aina urakoitsijan kanssa. Osana investointivaiheen arviointia tarkistetaan myös, ettei kohteessa ole käsillä ennalta määriteltyjä poissulkemisperusteita.

Vaikuttamispolitiikat

Rahaston salkunhoitajana toimiva OP Kiinteistösijoitus Oy ei laadi eikä julkista omistajaohjauksen periaatteita, koska yhtiön hoitamat rahastot eivät sijoita varojaan säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteena olevien yhtiöiden osakkeisiin.

Siltä osin kuin rahasto voi tehdä sijoituksia muihin rahastoihin tai yhtiöihin, rahasto toimii aktiivisena omistajana nimeämällä edustajansa rahaston tai yhtiön toimielimiin tai osallistumalla toimielinten kokouksiin kuten yhtiökokouksiin ja käymällä rahastojen tai yhtiöiden kanssa suoria dialogeja.

Nimetty vertailuarvo

Rahaston edistämien ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien saavuttamiseksi ei ole nimetty vertailuarvoa.

Tiedot julkaistu 1.1.2023

LEI-tunnus 743700KYPJ1G53BGDN22

Tiivistelmä
Ei kestävää sijoitustavoitetta
Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät rahoitustuotteen ominaisuudet
Sijoitusstrategia
Sijoitusten osuus
Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien seuranta
Menetelmät
Tietolähteet ja tietojen käsittely
Menetelmiä ja tietoja koskevat rajoitukset
Asianmukainen huolellisuus
Vaikuttamispolitiikat
Nimetty vertailuarvo

Tiivistelmä

Rahasto sijoittaa varansa kotimaiseen tonttivarallisuuteen eli maa-alueisiin tai niitä omistaviin yhtiöihin. Rahaston on tarkoitus solmia asunto-osakeyhtiöiden kanssa pitkäaikaiset maanvuokrasopimukset. Pääasiallinen maa-alueiden hankintakanava on rakennusliikkeet, joilta Rahasto pyrkii saamaan vuokrakassavirran ennen rakennusvaihetta siten, että asuinrakennuskohteen valmistuttua vuokrakassavirta tulisi maa-alueen vuokraavalta asunto-osakeyhtiöltä. Asunto-osakeyhtiöllä on tarkoitus olla mahdollisuus lunastaa osuuksia tontista.

Tämä rahoitustuote edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta sen tavoitteena ei ole kestävien sijoitusten tekeminen. Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia tukemalla kestävää kaupungistumista täydennysrakentamisen muodossa ja suosimalla energiatehokkaita ratkaisuja. Tontit valitaan sijainneilta, jotka mahdollistavat julkisen liikenteen käytön, kävelyn ja pyöräilyn. Tarjoamalla vaihtoehtoisen rahoitusmuodon kohteen hankintaan, rahasto mahdollistaa uusien terveiden kotien rakentamisen sekä oman kodin hankinnan yhä useammalle asunnonostajalle.

Kestävyysindikaattoreina seurataan tarkasteluvuonna hankituille tonteille rakennettavien kohteiden keskimääräistä energialuokkaa, uusiutuvan energian tuottamista ja toteutettavien asuntojen lukumäärää.

Ei kestävää sijoitustavoitetta

Tämä rahoitustuote edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta sen tavoitteena ei ole kestävien sijoitusten tekeminen.

Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät rahoitustuotteen ominaisuudet

Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia tukemalla kestävää kaupungistumista täydennysrakentamisen muodossa ja suosimalla energiatehokkaita ratkaisuja. Tontit valitaan sijainneilta, jotka mahdollistavat julkisen liikenteen käytön, kävelyn ja pyöräilyn. Tarjoamalla vaihtoehtoisen rahoitusmuodon kohteen hankintaan, rahasto mahdollistaa uusien terveiden kotien rakentamisen sekä oman kodin hankinnan yhä useammalle asunnonostajalle.

Sijoitusstrategia

Rahasto sijoittaa varansa kotimaiseen tonttivarallisuuteen eli maa-alueisiin tai niitä omistaviin yhtiöihin. Sijoituskohteiden hankinta voidaan tehdä yksittäisinä ostoina tai portfoliokauppoina. Kohteet voivat olla myös osaomisteisia. Rahaston on tarkoitus solmia asunto-osakeyhtiöiden kanssa pitkäaikaiset maanvuokrasopimukset. Pääasiallinen maa-alueiden hankintakanava on rakennusliikkeet, joilta Rahasto pyrkii saamaan vuokrakassavirran ennen rakennusvaihetta siten, että asuinrakennuskohteen valmistuttua vuokrakassavirta tulisi maa-alueen vuokraavalta asunto-osakeyhtiöltä. Asunto-osakeyhtiöllä on tarkoitus olla mahdollisuus lunastaa osuuksia tontista 1-2 kertaa vuodessa erikseen määriteltävinä ajankohtina.

Siltä osin kun rahasto voi tehdä sijoituksia yhtiöihin, näille tehdään laadullinen analyysi jonka perusteella arvioidaan hyvän hallintotavan toteutumista. Yhtiön hallintotapaa arvioitaessa kiinnitetään huomioita esim. yhtiön hallintorakenteiden asianmukaisuuteen, yhtiön toimiin suhteessa henkilöstöönsä sekä yhtiön käytäntöihin palkitsemisen ja verotuksen suhteen. Lisäksi yhtiön toiminnan tulisi olla läpinäkyvää.

Sijoitusten osuus

Rahasto tekee sijoituksia, jotka edistävät ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia.

Muu varallisuus voi käsittää esimerkiksi lyhytaikaisen nettovarallisuuden ml. käteisen rahan tai lainojen korkosuojaukseen käytetyn korkojohdannaisen. Johdannaisten tai käteisen ei voida määritellä edistävän ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. 

Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien seuranta 

Kestävyysindikaattoreina seurataan tarkasteluvuonna hankituille tonteille rakennettavien kohteiden keskimääräistä energialuokkaa, uusiutuvan energian tuottamista niissä ja toteutettavien asuntojen lukumäärää.

Kestävyysindikaattoreiden lisäksi rahasto seuraa mm. sijoituskohteiden saavutettavuutta julkisella liikenteellä, jota arvioidaan pisteytysmenetelmällä etäisyytenä lähimmälle pysäkille (enintään 1 kilometri tai enintään 500 metriä) ja ruuhka-ajan vuoroväleinä (enintään 15 minuuttia) sekä alueen saavutettavuutta kävellen ns. walk score -työkalun avulla. Lisäksi suositaan täydennysrakentamista olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen, eli rakentamista nykyisen yhdyskuntarakenteen osaksi tai sen välittömään läheisyyteen.

Menetelmät

Sijoituskohteena olevilla tonteilla sijaitsevien rakennusten keskimääräistä energialuokkaa seurataan vuosittain laskemalla uusien rakennettavien kohteiden keskimääräinen energiatodistusten mukainen energialuokka. Mittarissa ei huomioida kohteita, joille ei laadita energiatodistusta. Uusiutuvan energian tuottamista seurataan kohteiden lukumäärän mukaan. Asuntojen lukumäärä raportoidaan kappalemääränä. Kestävyysindikaattorit selvitetään aina uusien investointien yhteydessä ja raportoidaan vuosittain yhteenvetona.

Rakennukset eivät ole rahaston omistuksessa, joten kestävyysindikaattoreita ei seurata investointipäätöksen jälkeen. Kohteiden käytettyä energiamuotoa ja energialuokkaa seurataan energiatodistuksesta. Uusien tonttien maanvuokrasopimuksiin on lisätty vaatimus, että vuokralainen toimittaa kohteen energiatodistuksen rakennuslupavaiheessa ja silloin kun todistusta päivitetään. Olemassa olevista sijoituksista on sijoituspäätösvaiheessa kerätty tieto rakennusvaiheen indikoidusta energiamuodosta ja energialuokasta.

Tietolähteet ja tietojen käsittely

Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumisen arvoimiseksi käytettävät tiedot saadaan kohteen urakoitsijalta ja ne perustuvat referenssikohteisiin tai kyseisen hankkeen rakennuslupamateriaaliin. Lisäksi tietoja haetaan viranomaisrekistereistä ja muista julkisista tietolähteistä. Tietojen laatu varmistetaan huolellisella DD-prosessilla. ESG-vastaava varmistaa sijoituspäätösesityksestä, että vastuullisuuskriteerit toteutuvat. Lisäksi käytetään ulkopuolisia palveluntarjoajia määriteltyihin indikaattoreihin liittyvän datan seurantaan ja säilyttämiseen. Arviointi tehdään sijoituspäätösvaiheessa, jolloin uudiskohteiden tiedot perustuvat rakennusvaihetta edeltäviin suunnitelmiin.

Menetelmiä ja tietoja koskevat rajoitukset

Rakennushankkeissa ESG-arviointi tehdään rakennuslupavaiheessa, jolloin saadut tiedot, kuten kohteen energialuokka, saattavat vielä päivittyä. Rahasto omistaa maapohjan, muttei sille rakennettavaa rakennusta, jolloin mahdollisuudet vaikuttaa kohteen toteutustapaan ovat rajalliset.

Asianmukainen huolellisuus

Osana uusien sijoituskohteiden hankintaa tehdään asianmukainen due diligence -tarkastus, jossa selvitetään muun ohella ennalta määritellyt kohteen kestävyyttä koskevat kysymykset. Sijoituspäätös perustuu DD-vaiheessa tehtyihin selvityksiin ja myyjältä tai toteuttajalta saatuihin vastuksiin. Tarkastukseen voivat osallistua myös ulkopuoliset tekniset asiantuntijat. Mahdollisista muutoksista rakennushankkeissa neuvotellaan aina urakoitsijan kanssa. Osana investointivaiheen arviointia tarkistetaan myös, ettei kohteessa ole käsillä ennalta määriteltyjä poissulkemisperusteita.

Vaikuttamispolitiikat

Rahaston salkunhoitajana toimiva OP Kiinteistösijoitus Oy ei laadi eikä julkista omistajaohjauksen periaatteita, koska yhtiön hoitamat rahastot eivät sijoita varojaan säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteena olevien yhtiöiden osakkeisiin.

Siltä osin kuin rahasto voi tehdä sijoituksia muihin rahastoihin tai yhtiöihin, rahasto toimii aktiivisena omistajana nimeämällä edustajansa rahaston tai yhtiön toimielimiin tai osallistumalla toimielinten kokouksiin kuten yhtiökokouksiin ja käymällä rahastojen tai yhtiöiden kanssa suoria dialogeja.

Nimetty vertailuarvo

Rahaston edistämien ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien saavuttamiseksi ei ole nimetty vertailuarvoa.

Tiedot julkaistu 1.1.2023

LEI-tunnus 743700CJ52UC3TZ7JJ42

Tiivistelmä
Ei merkittävää haittaa kestävälle sijoitustavoitteelle
Rahoitustuotteen kestävä sijoitustavoite
Sijoitusstrategia
Sijoitusten osuus
Kestävän sijoitustavoitteen seuranta
Menetelmät
Tietolähteet ja tietojen käsittely
Menetelmiä ja tietoja koskevat rajoitukset
Asianmukainen huolellisuus
Vaikuttamispolitiikat
Kestävän sijoitustavoitteen saavuttaminen

Tiivistelmä

Rahaston sijoitukset pyrkivät systemaattiseen ja mitattavaan vaikuttavuuteen sijoittamalla ensisijaisesti kestävän maa- ja metsätalouden, uusiutuvan energian ja rahoituslaitosten hankkeisiin. Sijoitukset tukevat ilmastonmuutoksen torjuntaa ja siihen sopeutumista, kestävien työpaikkojen luomista, sekä edullisen ja puhtaan energian turvaamista, keskittyen kullekin toimialalle ja kohdeyhtiölle olennaisiin ympäristö ja yhteiskunnallisiin riskeihin, mahdollisuuksiin sekä vaikutuksiin.

Rahaston mahdollisten sijoituskohteiden valinnassa noudatetaan tehostettua ympäristö- ja yhteiskuntariskien tarkastelua. Vastuullisuutta ja niihin liittyviä riskejä arvioidaan suhteessa Maailmanpankkiryhmään kuuluvan IFC:n ympäristö- ja yhteiskuntavastuun standardeihin (IFC Environmental and Social Performance Standards, IFC PS) sekä Maailmanpankkiryhmän yleisiin ja toimialakohtaisiin ohjeistuksiin (Environmental, Health, and Safety Guidelines). Lisäksi haitalliset kestävyysvaikutukset (PAI) analysoidaan säännöllisesti osana vuosittaista seuranta ja monitorointi prosessia, siltä osin kuin tieto on saatavilla kohdeyhtiöiltä

Sijoituskohteen vaikuttavuuden ennakkoarvioinnilla on merkittävä rooli sijoituspäätöstä tehtäessä. Arvioinnilla tarkastellaan valmistelussa olevien hankkeiden ennakoituja kehitysvaikutuksia käyttäen laadullisia ja määrällisiä indikaattoreita, joilla kuvataan investoinnin mahdollisuuksia vaikuttaa kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumiseen yritystoiminnan suorien ja välillisten vaikutusten kautta

Ei merkittävää haittaa kestävälle sijoitustavoitteelle

Mahdolliset sijoituskohteet käyvät läpi tarkan ympäristö- ja yhteiskuntavastuuarvioinnin, jossa vastuullisuutta ja niihin liittyviä riskejä arvioidaan suhteessa Maailmanpankkiryhmään kuuluvan IFC:n ympäristö- ja yhteiskuntavastuun standardeihin (IFC Environmental and Social Performance Standards, IFC PS) sekä Maailmanpankkiryhmän yleisiin ja toimialakohtaisiin ohjeistuksiin (Environmental, Health, and Safety Guidelines).

Lisäksi haitalliset kestävyysvaikutukset (PAI) analysoidaan säännöllisesti osana vuosittaista seuranta ja monitorointi prosessia, siltä osin kuin tieto on saatavilla kohdeyhtiöiltä.

Rahoitustuotteen kestävä sijoitustavoite

Rahaston sijoitukset pyrkivät systemaattiseen ja mitattavaan vaikuttavuuteen sijoittamalla ensisijaisesti kestävän maa- ja metsätalouden, uusiutuvan energian ja rahoituslaitosten hankkeisiin. Rahasto sijoittaa vain kohteisiin, jotka edistävät YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja jotka tukevat ilmastonmuutoksen torjuntaa ja siihen sopeutumista, kestävien työpaikkojen luomista, sekä edullisen ja puhtaan energian turvaamista, keskittyen kullekin toimialalle ja kohdeyhtiölle olennaisiin ympäristö ja yhteiskunnallisiin riskeihin, mahdollisuuksiin sekä vaikutuksiin. Rahasto tekee sijoituksia yritystoimintaan OECD:n luokituksen mukaisissa kehitysmaissa

Sijoitusstrategia

Vaikuttavuusarviointi: Sijoituskohteen vaikuttavuuden ennakkoarvioinnilla on merkittävä rooli sijoituspäätöstä tehtäessä. Arvioinnilla tarkastellaan valmistelussa olevien hankkeiden ennakoituja kehitysvaikutuksia käyttäen laadullisia ja määrällisiä indikaattoreita, joilla kuvataan investoinnin mahdollisuuksia vaikuttaa kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumiseen yritystoiminnan suorien ja välillisten vaikutusten kautta. Tällaisia indikaattoreita ovat mm. paikallistason ilmastoratkaisut, uusien työpaikkojen määrä ja muut paikalliset suorat taloudelliset vaikutukset. Arviossa hyödynnetään hankevalmistelussa saatuja tietoja, ympäristö- ja sosiaalisten asioiden arviointia sekä muita tietoja esimerkiksi kohdemarkkinoista.

Ympäristö- ja yhteiskuntariskien arviointi: Rahaston mahdollisten sijoituskohteiden valinnassa noudatetaan tehostettua ympäristö- ja yhteiskuntariskien tarkastelua. Vastuullisuutta ja niihin liittyviä riskejä arvioidaan suhteessa Maailmanpankkiryhmään kuuluvan IFC:n ympäristö- ja yhteiskuntavastuun standardeihin (IFC Environmental and Social Performance Standards, IFC PS) sekä Maailmanpankkiryhmän yleisiin ja toimialakohtaisiin ohjeistuksiin (Environmental, Health, and Safety Guidelines). On tavallista, että sijoituspäätöstä tehtäessä kohteen toiminta ei vielä täytä kaikkia sen toimintaan sovellettavia standardeja. Olennaista onkin arvioida yhtiön mahdollisuuksia kehittää toimintaansa sovittavassa aikataulussa ja tyypillisesti sovitut toimenpiteet saadaan tehtyä ensimmäisten 1–3 vuoden aikana sijoituspäätöksestä.

Toimintaperiaatteet hyvien hallintotapojen arvioimiseksi: Hyvän hallintotavan arviointi on osa ympäristö- ja yhteiskuntavastuuarviointia. Pidämme hyvän hallintotavan noudattamista tärkeänä peruspilarina yhtiön taloudelliselle menestykselle toimialasta riippumatta. Hallintotapaa arvioitaessa kiinnitetään huomioita esimerkiksi kohdeyhtiön hallintorakenteiden asianmukaisuuteen, kohdeyhtiön toimiin suhteessa henkilöstöönsä sekä kohdeyhtiön käytäntöihin verotuksen suhteen.

Sijoitusten osuus

Kyseessä on vaikuttavuusrahasto, jonka tavoitteena on ympäristön ja yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten tekeminen kehittyvillä markkinoilla, joten rahasto sisältää 100% kestäviä sijoituksia.

Rahasto saattaa sisältää sijoituskohteita, jotka ovat EU:n luokitusjärjestelmien mukaisia, mutta rahasto ei sitoudu tiettyyn minimimäärään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten osalta. Toistaiseksi EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia sijoituskohteita, tai raportoitua tietoa EU:n luokitusjärjestelmän mukaisuudesta on saatavilla niukasti.

Kestävän sijoitustavoitteen seuranta

Rahaston kohdeyhtiöiden keskeisiä ja sovittuja kestävyysmittareita seurataan vuosittaisen raportoinnin avulla. Rahaston ylätason ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvistä kestävyysmittareista raportoidaan myös vuosittain. Raportoinnissa käytetään hyväksi vierailuja kohdeyhtiöissä sekä ulkopuolisten konsulttien tekemää analyysiä.

Menetelmät

Vaikuttavuusarviointi: vaikuttavuusarvioinnissa hyödynnetään Finnfundin kehitysvaikutusten arviointityökalua (Development Effect Assessment Tool, DEAT). Työkalu perustuu muutosteoriohin ja sen avulla tarkastellaan valmistelussa olevien hankkeiden ennakoituja kehitysvaikutuksia laadullisten ja määrällisten indikaattorien avulla. Arviossa hyödynnetään hankevalmistelussa saatuja tietoja, ympäristö- ja sosiaalisten asioiden arviointia sekä muita tietoja esimerkiksi kohdemarkkinoista. Arvioinnilla on keskeinen rooli päätöksenteossa ja lisäksi ennakkoarvioinnissa kerätään lähtötason indikaattorit investoinnin seurantaa varten.

Nämä indikaattorit mittaavat esimerkiksi tuotteen tai palvelujen saavuttavien asiakkaiden lukumäärä ja sukupuolijakauma ja ne ovat yhteensopivia Global Impact Investing Networkin (GIIN) IRIS-indikaattorien kanssa.

Tietolähteet ja tietojen käsittely

Sijoituskohteista saatava tieto tulee suoraan kohdeyhtiöiltä ja se pohjautuu yrityksen omiin ja/tai ulkopuolisen asiantuntijan analyysiin

Menetelmiä ja tietoja koskevat rajoitukset

Kestävyyteen liittyviä tietoja ei ole vielä toistaiseksi täysin standardoitu ja kohdeyhtiöt eivät raportoi tietoja laajasti. Tämä pätee erityisesti kehittyvillä markkinoilla, mikä tuo osaltaan haasteita kohdeyhtiöiden vertailtavuuteen.

Asianmukainen huolellisuus

Osana uusien sijoituskohteiden hankintaa tehdään asianmukainen due diligence -tarkastus, jossa selvitetään mm. sijoituskohteen omistusoikeuksiin liittyvät kysymykset. Salkunhoidosta riippumaton taho seuraa, että rahasto noudattaa sille asetettuja kriteereitä.

Vaikuttamispolitiikat

Rahastolla ei ole julkisia omistajaohjauksen periaatteita. Rahaston neuvonantajana toimiva Finnfund käy suoria dialogeja yhtiöiden kanssa, osallistuu kohdeyhtiöiden hallitustyöskentelyyn (pääomasijoitukset) ja eri neuvoa-antavien toimielinten kokouksiin (rahasto sijoitukset).

Kestävän sijoitustavoitteen saavuttaminen

Rahastolla ei ole vertailuindeksiä.

Tiedot julkaistu 1.1.2023

LEI-tunnus 74370073FNU739HQXT78

Tiivistelmä
Ei kestävää sijoitustavoitetta
Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät rahoitustuotteen ominaisuudet
Sijoitusstrategia
Sijoitusten osuus
Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien seuranta
Menetelmät
Tietolähteet ja tietojen käsittely
Menetelmiä ja tietoja koskevat rajoitukset
Asianmukainen huolellisuus
Vaikuttamispolitiikat
Nimetty vertailuarvo

Tiivistelmä

Rahaston tavoitteena on tehdä kestäviä sijoituksia. Rahaston varat sijoitetaan yhtiöihin, joilla on positiivista vaikutusta ympäristöön ja / tai yhteiskuntaan. Rahaston tavoittelema positiivinen vaikutus määritellään mm. YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisella toiminnalla tai EU:n luokitusjärjestelmän mukaisella toiminnalla. Rahasto pääsee kestävyystavoitteeseen sijoittamalla yhtiöihin, joiden toiminnasta osuus kohdistuu tuotteisiin tai palveluihin, jotka edesauttavat YK:n Kestävän Kehityksen mukaisten tavoitteiden saavuttamista ja / tai joiden toiminta on yhdenmukaista EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten tavoitteiden kanssa. Lisäksi rahasto voi sijoittaa temaattisiin joukkovelkakirjalainoihin (vihreisiin, sosiaalisiin tai kestäviin joukkovelkakirjalainoihin). Vihreiden joukkovelkakirjalainojen varat käytetään ympäristöön liittyvien kestävyystavoitteiden saavuttamiseksi, sosiaalisten joukkovelkakirjalainojen varat käytetään yhteiskuntaan liittyvien kestävyystavoitteiden saavuttamiseksi ja kestävien joukkovelkakirjalainojen varojen on kohdistuttava sekä ympäristöön että yhteiskuntaan liittyvien kestävyystavoitteiden saavuttamiseksi.

Kestäväksi sijoitukseksi katsotaan sellaiset sijoituskohteet, joiden liiketoiminta edistää yhtä tai useampaa YK:n Kestävän Kehityksen Tavoitetta (SDG), aiheuttamatta haittaa muille kestävyystekijöille tai tavoitteille. Kestävän sijoituksen määrittely tehdään OP Varainhoidon analyysimallilla, joka hyödyntää mm. ulkopuolisten palveluntarjoajien SDG- sekä EU Taksonomianmukaisuus- ja ns. vihreän liikevaihdon tietoja. Kestävän sijoituksen mallia voidaan täydentää salkunhoitajan omalla manuaalisella anlyysillä. Tässä rahastossa manuaalista kestävyysanalyysiä käytetään osana sijoituskohteiden fundamentaalista sijoitusanalyysiä, ja sillä mm. voidaan tarkentaa automaattisen kestävyysanalyysin tuloksia sekä tunnistaa temaattisten joukkovelkakirjalainojen käyttötarkoituksesta aiheutuva positiivinen kontribuutio ympäristöön ja tai yhteiskuntaan liittyvien kestävyystavoitteiden saavuttamiseksi.

Haitalliset kestävyysvaikutukset (PAI) analysoidaan säännöllisesti läpivalaisemalla sijoitukset PAI-mittareiden osalta. Mikäli läpivalaisussa tunnistetaan kohdeyhtiöitä, joiden haitalliset kestävyysvaikutukset ovat huomattavia suhteessa kohdeyhtiön verrokkeihin, ja kyseinen PAI-mittari todetaan kohdeyhtiölle olennaiseksi, otetaan kohdeyhtiö tarkempaan seurantaan, ja tarvittaessa poissuljetaan tai aloitetaan vaikuttamisprosessi.

OP Varainhoito hyödyntää useita eri tietolähteitä eri palveluntarjoajilta. Ensisijaisia tietolähteitä ovat MSCI ESG Research ja S&P Trucost, jotka tarjoavat tietoa muun muassa kohdeyhtiöiden kestävyysriskeistä, haitallisten liiketoimintojen osuuksista, ilmastoriskeistä ja –mahdollisuuksista, sekä siitä kuinka kohdeyhtiöiden liiketoiminta on linjassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa. Palveluntarjoajat hyödyntävät sekä yhtiöiden raportoimaa tietoa, että arvioitua tietoa, joka pohjautuu kunkin palveluntarjoajan kehittämään arviointimalliin.

Ei kestävää sijoitustavoitetta

OP Varainhoidon kestävän sijoituksen analyysimallin avulla tarkistetaan, onko yhtiö rikkonut kansainvälisiä normeja (YK Global Compact, sekä OECD ohjeet monikansallisille yrityksille). Mikäli rikkomus tunnistetaan, yhtiötä ei voida määritellä kestäväksi sijoitukseksi. Kansainvälisten normirikkeiden määritelmä ja yhtiökohtainen analyysi pohjautuu ulkopuolisen palveluntarjoajan metodologiaan.

LIsäksi Pääasialliset haitalliset kestävyysvaikutukset (PAI) analysoidaan säännöllisesti läpivalaisemalla sijoitukset kaikkien SFDR RTS asetuksen liitteen 1 taulukon 1 PAI-mittareilla ja sekä taulukon 2 lisäindikaattorilla #4 ja taulukon 3 lisäindikaattori #14 hyödyntäen OP Varainhoidon sisäistä PAI-työkalua, joka perustuu ulkoisen palveluntarjoajan dataan. Jos seulonta paljastaa kohteita, joilla on merkittäviä pääasiallisia haitallisia vaikutuksia kestävän kehityksen tekijöihin verrokkeihin nähden, ja jos mainittua PAI-indikaattoria pidetään kohdeyrityksen kannalta olennaisena, otetaan kohdeyhtiö tarkempaan seurataan, ja tarvittaessa poissuljetaan tai aloitetaan vaikuttamisprosessi. Salkunhoitajat käyttävät PAI-työkalua nähdäkseen yritys- ja toimialakohtaiset arvot ja tätä tietoa hyödynnetään sijoituspäätöksissä.

Lisää tietoa haitallisten kestävyysvaikutusten huomioinnista löytyy dokumentista “Haitallisten kestävyysvaikutusten huomiointi sijoitus- ja vakuutustoiminnassa”, joka löytyy verkosta op.fi.

Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät rahoitustuotteen ominaisuudet

OP-Kestävä Yrityslaina on pitkän koron rahasto, joka sijoittaa varansa pääosin euromääräisiin, korkean luottoluokituksen omaavien OECD-valtioissa kotipaikkaansa pitävien yritysten liikkeeseen laskemiin joukkovelkakirjalainoihin. Pääosa rahaston varoista sijoitetaan sellaisiin arvopapereihin, joiden liikkeeseenlaskijoiden pitkän aikavälin luottokelpoisuus on vähintään BBB- tai vastaava.

Kestävät sijoitukset: Rahaston varat sijoitetaan sellaisten yhtiöiden liikkeelle laskemiin joukkovelkakirjalainoihin, joiden toiminta vaikuttaa positiivisesti ympäristöön ja tai yhteiskuntaan liittyvien kestävyystavoitteiden saavuttamiseksi. Rahasto voi myös sijoittaa varojaan temaattisiin joukkovelkakirjalainoihin, joiden käyttötarkoitus on ympäristöön ja tai yhteiskuntaan liittyvien kestävyystavoitteiden saavuttaminen. Rahaston tavoittelemia sijoituskohteita ovat esimerkiksi yhtiöt, joiden toimintaa kohdistuu tuotteisiin tai palveluihin, jotka edesauttavat YK:n Kestävän Kehityksen mukaisten tavoitteiden saavuttamista ja / tai joiden toiminta on yhdenmukaista EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten tavoitteiden kanssa.

Kestäväksi sijoitukseksi katsotaan sellaiset sijoituskohteet, joiden liiketoiminta edistää yhtä tai useampaa YK:n Kestävän Kehityksen Tavoitetta (SDG), aiheuttamatta haittaa muille kestävyystekijöille tai tavoitteille. Kestävän sijoituksen määrittely tehdään OP Varainhoidon analyysimallilla, joka hyödyntää mm. ulkopuolisten palveluntarjoajien SDG- sekä EU Taksonomianmukaisuus- ja ns. vihreän liikevaihdon tietoja. Kestävän sijoituksen mallia voidaan täydentää salkunhoitajan omalla manuaalisella anlyysillä. Tässä rahastossa manuaalista kestävyysanalyysiä käytetään osana sijoituskohteiden fundamentaalista sijoitusanalyysiä, ja sillä mm. voidaan tarkentaa automaattisen kestävyysanalyysin tuloksia sekä tunnistaa temaattisten joukkovelkakirjalainojen käyttötarkoituksesta aiheutuva positiivinen kontribuutio ympäristöön ja tai yhteiskuntaan liittyvien kestävyystavoitteiden saavuttamiseksi.

Sijoitusstrategia

OP-Kestävä Yrityslaina on pitkän koron rahasto, joka sijoittaa varansa pääosin euromääräisiin, korkean luottoluokituksen omaavien OECD-valtioissa kotipaikkaansa pitävien yritysten liikkeeseen laskemiin joukkovelkakirjalainoihin. Pääosa rahaston varoista sijoitetaan sellaisiin arvopapereihin, joiden liikkeeseenlaskijoiden pitkän aikavälin luottokelpoisuus on vähintään BBB- tai vastaava.

Kestävät sijoitukset: Rahaston varat sijoitetaan sellaisten yhtiöiden liikkeelle laskemiin joukkovelkakirjalainoihin, joiden toiminta vaikuttaa positiivisesti ympäristöön ja tai yhteiskuntaan liittyvien kestävyystavoitteiden saavuttamiseksi. Rahasto voi myös sijoittaa varojaan temaattisiin joukkovelkakirjalainoihin, joiden käyttötarkoitus on ympäristöön ja tai yhteiskuntaan liittyvien kestävyystavoitteiden saavuttaminen. Rahaston tavoittelemia sijoituskohteita ovat esimerkiksi yhtiöt, joiden toimintaa kohdistuu tuotteisiin tai palveluihin, jotka edesauttavat YK:n Kestävän Kehityksen mukaisten tavoitteiden saavuttamista ja / tai joiden toiminta on yhdenmukaista EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten tavoitteiden kanssa.

Kohdeyhtiöt arvioidaan OP Varainhoidon analyysimallilla, joka hyödyntää ulkopuolisen palveluntarjoajan SDG-, sekä kestävyystietoa. Kestäväksi sijoitukseksi katsotaan yhtiö, joilla on liiketoimintaa, joka edistää yhtä tai useampaa YK:n Kestävän Kehityksen Tavoitetta (SDG), aiheuttamatta haittaa muille kestävyystekijöille tai tavoitteille.

Poissulkeminen: Rahasto poissulkee aktiivisista suorista sijoituksistaan kiistanalaisten aseiden valmistajia, lämpöhiiltä tuottavia kaivosyhtiöitä, lämpöhiiltä käyttäviä sähköyhtiöitä, tupakkayhtiöitä sekä kansainvälisiä normeja rikkoneita yhtiöitä, joihin vaikuttaminen on ollut tuloksetonta. Poissulkulista on julkinen. Yleisten poissulkusääntöjen lisäksi rahasto ei sijoita epätavanomaisen öljyn tai maakaasun tuotantoa päätoimisesti harjoittaviin yhtiöihin, eikä muihin fossiilisiin polttoaineisiin (mikäli liikevaihto on 50 % tai enemmän).

Kansainväliset normirikkomukset: Rahasto läpivalaistaan säännöllisesti kansainvälisten normien rikkomusten osalta, ja mikäli rikkomus havaitaan, aloitetaan vaikuttamisprosessi kohdeyhtiön kanssa. Tavoitteena on, että normeja rikkoneet yhtiöt muuttavat toimintaansa ja alkavat noudattaa kansainvälisiä normeja toiminnassaan. Mikäli vaikuttaminen ei tuota tulosta, yhtiö voidaan poistaa rahastosalkusta ja lisätä poissulkulistalle.

Toimintaperiaatteet hyvien hallintotapojen arvioimiseksi: Kohdeyhtiön hallintotavan analysointi on tärkeä osa sijoitusprosessia. Pidämme hyvän hallintotavan noudattamista tärkeänä peruspilarina yhtiön taloudelliselle menestykselle toimialasta riippumatta. Hallintotapaa arvioitaessa kiinnitetään huomioita esimerkiksi kohdeyhtiön hallintorakenteiden asianmukaisuuteen, kohdeyhtiön toimiin suhteessa henkilöstöönsä sekä kohdeyhtiön käytäntöihin palkitsemisen ja verotuksen suhteen. Hyvän hallintotavan arvioinnissa käytämme ulkoisen palveluntarjoajan analyysia, sekä omaa laadullista analyysia silloin kun ulkopuolista tietoa ei ole saatavilla. Läpivalaisemme rahastot säännöllisesti hyvän hallintotavan kriteereillä, joille on asetettu minimirajat.

Sijoitusten osuus

Rahasto tekee ainoastaan kestäviä sijoituksia. Rahasto voi tarvittaessa myös sijoittaa varojaan pörssijohdannaisiin ja OTC-johdannaissopimuksiin suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Kestävien sijoituksien osuus on kuitenkin aina vähintään 75 %.

Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien seuranta

Salkunhoitajilla on käytössään rahaston ESG-analyysi, joka kertoo muun muassa salkun painotetun ESG-arvosanan, hiili-intensiteetin ja vihreän liiketoiminnan osuuden. Lisäksi salkunhoitaja seuraa säännöllisesti rahaston kestävien sijoitusten osuutta.

Sijoitukset läpivalaistaan ESG-asiantuntijoiden toimesta säännöllisesti haitallisten kestävyysvaikutusten (PAI), poissulkukriteerien, sekä kansainvälisten normirikkomusten osalta.

Rahaston ylätason ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvistä ominaisuuksista raportoidaan rahastotason ESG-indikaattoreita kuukausittain.

Menetelmät

OP Varainhoidon sisäisesti kehittämä malli kestävän sijoituksen määrittämiseksi tuo myös esiin oleellista yhtiökohtaista ESG-tietoa, sekä antaa arvion yhtiön kestävyydestä. Kestäväksi sijoitukseksi katsotaan sellaiset sijoituskohteet, joiden liiketoiminta edistää yhtä tai useampaa YK:n Kestävän Kehityksen Tavoitetta (SDG), aiheuttamatta haittaa muille kestävyystekijöille tai tavoitteille. Rahaston kestävien sijoitusten osuus raportoidaan vuosittain määräaikaiskatsauksissa, mutta lisäksi salkunhoidolla on käytössään vähintään kuukausittain päivittyvä näkymä rahaston kestävien sijoitusten prosenttiosuudesta.

Ulkopuolisen ESG-datan avulla on mahdollista tarkastella esimerkiksi kohdeyhtiön tavoitteita kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen tai tilannetta vihreän siirtymän osalta.

Negatiivisten rajausten avulla rahaston sijoituskohteista rajataan ja poissuljetaan tiettyjä toimialoja ja liiketoimintaa. Rahasto poissulkee aktiivisista suorista sijoituksistaan kiistanalaisten aseiden valmistajia, lämpöhiiltä tuottavia kaivosyhtiöitä, lämpöhiiltä käyttäviä sähköyhtiöitä, tupakkayhtiöitä sekä kansainvälisiä normeja rikkoneita yhtiöitä, joihin vaikuttaminen on ollut tuloksetonta. Poissulkulista on julkinen. Yleisten poissulkusääntöjen lisäksi rahasto ei sijoita epätavanomaisen öljyn tai maakaasun tuotantoa päätoimisesti harjoittaviin yhtiöihin, eikä muihin fossiilisiin polttoaineisiin (mikäli liikevaihto on 50 % tai enemmän). Kohdeyhtiöihin käytettävien ESG-työkalujen lisäksi salkunhoitajilla on käytössään rahastotason raportointia, mistä voi tarkastella ESG-asioita koko salkun tasolla.

Rahaston sijoitukset läpivalaistaan säännöllisesti myös kansainvälisten normirikkomusten osalta hyödyntämällä ulkopuolisen palveluntarjoajan analyysia. Mikäli normirike havaitaan, ensisijainen keino on vaikuttaa yhtiön toimintaan, mutta mikäli se on mahdotonta tai tuloksetonta, yhtiö voidaan poistaa rahastosalkusta ja lisätä poissulkulistalle. Tunnistetuista normirikkomuksista ja näihin liittyvästä vaikuttamisprosessista raportoidaan puolivuosittain omistajanohjauksen raportoinnin yhteydessä.

Kohdeyhtiöihin käytettävien ESG-työkalujen lisäksi salkunhoitajilla on käytössään rahastotason raportointia, mistä voi tarkastella ESG-asioita koko salkun tasolla. Raporttien avulla on mahdollista nähdä esim. rahaston painotettu ESG-arvosana, hiili-intensiteetti ja vihreän liiketoiminnan osuus. Nämä arvot esitetään myös suhteessa vertailuindekseihin.

Tietolähteet ja tietojen käsittely

OP Varainhoito hyödyntää useita eri tietolähteitä eri palveluntarjoajilta. Ensisijaisia tietolähteitä ovat MSCI ESG Research ja S&P Trucost, jotka tarjoavat tietoa muun muassa kohdeyhtiöiden kestävyysriskeistä, haitallisten liiketoimintojen osuuksista, ilmastoriskeistä ja –mahdollisuuksista, sekä siitä kuinka kohdeyhtiöiden liiketoiminta on linjassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa. Palveluntarjoajat hyödyntävät sekä yhtiöiden raportoimaa tietoa, että arvioitua tietoa, joka pohjautuu kunkin palveluntarjoajan kehittämään arviointimalliin.

Käyttämillämme tiedon tarjoajilla on käytössään tarkat ja määrämuotoiset prosessit tiedon laadun varmistamiseksi ja virheellisten tietopisteiden korjaamiseksi.

Uusia tietopaketteja ja palveluntarjoajia valitessamme, teemme tarkan vertailun ja analyysin eri tarjoajien tiedon laadukkuudesta, kattavuudesta, metodologiasta ja luotettavuudesta. Seuraamme säännöllisesti ESG-tiedon ja palveluntarjoajien kehitystä markkinoilla, mahdollistaaksemme parhaimman mahdollisen tiedon sijoituspäätösten tueksi, sekä asiakasraportointiin.

Tietolähteitä hyödynnetään joko käyttämällä suoraan palveluntarjoajan mittaria tai analyysia, sekä yhdistämällä eri mittareita ja rakentamalla näiden pohjalta OP Varainhoidon omaa analyysia tai arvioita. Osa tiedosta tuodaan suoraan OP Varainhoidon omaan tietokantaan, josta sitä voidaan hyödyntää sisäisiin analyysimalleihin, sekä raportointiin. Lisäksi tietoa käytetään suoraan palveluntarjoajien omien käyttöalustojen kautta.

Arvioitavien tietojen osuus riippuu kestävyysindikaattorista, ja tutkittavasta kestävyystekijästä, eikä ole yksiselitteisesti mahdollista määritellä arvioidun tiedon osuutta kaikesta kestävyystiedosta kokonaisuudessaan. On haastavaa määritellä yleisesti, kuinka suuri osuus kestävyystiedoista on arvioitua, ja kuinka suuri osuus on raportoitua. Niissä tapauksissa, kun raportoitua tietoa on olemassa, käytetään ensisijaisesti raportoitua tietoa. Ulkopuoliset palveluntarjoajat näyttävät kunkin mittarin osalta, onko tieto yhtiön itse raportoimaa, vai palveluntarjoajan oman mallin avulla arvioitua.

Menetelmiä ja tietoja koskevat rajoitukset

Kestävyyteen liittyviä tietoja ei ole vielä toistaiseksi täysin standardoitu ja kohdeyhtiöt eivät raportoi tietoja laajasti. Tämä tuo osaltaan haasteita kohdeyhtiöiden vertailtavuuteen. Eri palveluntarjoajilla voi olla erilaisia menetelmiä tiedon koostamiseen, arviointiin ja analysointiin. Tämän vuoksi tutustumme tarkasti käyttämiemme palveluntarjoajien metodologioihin, ja varmistamme niiden soveltuvuuden käyttötarkoituksiimme.

Käytämme useita eri palveluntarjoajia, jotta pystymme näkemään tiettyjä mittareita useammista lähteistä, sekä täydentämänään mahdollisia tietoaukkoja.

Asianmukainen huolellisuus

Rahaston kestävän sijoituksen malli on automatisoitu ja manuaalisen analyysin prosessi on kirjallisesti rajattu ja salkunhoitaja tekee manuaalisen analyysin kirjallisesti. Kestävän sijoituksen läpivalaisu tehdään ja raportoidaan säännöllisesti. Rahastolle on lisäksi asetettu poissulkukriteerit, ja rahasto läpivalaistaan kansainvälisten normirikkomusten osalta, kuten kuvattu yllä kohdassa (d) Sijoitusstrategia. Salkunhoidosta riippumaton taho seuraa, että rahasto noudattaa sille asetettuja kriteereitä. Rahastolle olennaiset poissulkukriteerit on implementoitu kaupankäyntijärjestelmään.

Vaikuttamispolitiikat

OP toimii aktiivisena omistajana rahastoissaan äänestämällä suomalaisissa ja ulkomaisissa yhtiökokouksissa, käymällä yhtiöiden kanssa suoria dialogeja ja tukemalla sijoittajien yhteisvaikutusaloitteita. OP:n rahastot noudattavat OP-Rahastoyhtiö Oy:n vastuullisuusnäkökulmia huomioivia omistajaohjauksen periaatteita. Nämä periaatteet sekä tuorein raportti omistajaohjauksen periaatteiden toteutumisesta on julkaistu https://www.op.fi/vastuullisuus-sijoittamisessa sivustolla. Ulkomaisten yhtiöiden yhtiökokouksiin osallistutaan markkinoilla, joilla osallistuminen on kustannustehokasta sekä ottaen huomioon yhtiöiden osuus rahaston sijoituksissa.

Vuoteen 2025 mennessä OP Varainhoidon ilmastovaikuttaminen tulee kattamaan 70% rahoitetuista päästöistä ('financed emissions'), mitattuna korkean ilmastoriskin toimialoihin kuuluvista (NACE luokka A- H sekä J-L) OP-rahastojen suorista osake- ja korkosijoituksista.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että näihin yhtiöihin vaikutetaan joko yhtiökokousäänestämisen, suoran dialogin tai sijoittajien yhteisvaikutusaloitteiden kautta. Lisäksi tämän rahaston osalta yhtiövaikuttamista toteutetaan tarvittaessa laajemmin esimerkiksi hyvään hallintotapaan, vastuullisiin verokäytäntöihin tai liiketoimintaetiikkaan liittyen.

Nimetty vertailuarvo

Kaikki rahaston sijoituskohteet on oltava kestäviä OP Varainhoidon määrittämien kriteerien mukaan. Salkunhoitaja seuraa säännöllisesti rahaston sijoitusten kestävyyskriteerejä. Kaikilla rahaston sijoituskohteilla tulee olla toimintaa, jonka katsotaan edistävän ihmisen ja yhteiskuntien kestävää hyvinvointia (huomioiden sijoituskohteiden liiketoiminnan ympäristövaikutukset, mm. ilmastotavoitteet). Kestävyysindikaattoreina katsotaan rahaston kestävän sosiaalisen hyvinvoinnin ratkaisuja tuottavien palveluiden ja tuotteiden osuutta yhtiön kokonaisliikevaihdosta ja/tai yhtiön menestystä työnantajana jossakin sosiaalisessa kysymyksessä.

Lisäksi rahasto on sitoutunut OP Varainhoidon ilmastotavoitteisiin ja vaikkakin nämä eivät muodosta rahaston pääsijoitustavoitetta niin ilmastotavoitteet ovat sitovia kaikille OP Varainhoidon rahastoille.

OP Varainhoito Oy toimii OP Finnfund Global Impact Fund I Ky vaikuttavuusrahaston, OP-Alternative Credit -erikoissijoitusrahaston ja OP-Kestävä Yrityslaina -sijoitusrahaston salkunhoitajana ja OP-Rahastoyhtiö Oy toimii rahastojen hoitajana. Finnfund, suomalainen kehitysrahoittaja ja vaikuttavuussijoittaja, toimii OP Finnfund Global Impact Fund I Ky vaikuttavuusrahaston ankkurisijoittajana ja neuvonantajana.  

OP Toimitilakiinteistö Ky:n ja OP Tonttirahasto Ky:n myynnistä vastaa OP Varainhoito Oy. OP Kiinteistösijoitus Oy toimii rahastojen vaihtoehtorahaston hoitajana ja salkunhoitajana. OP-Rahastoyhtiö Oy vastaa rahaston riskienhallinasta. 

Haluaisitko kuulla lisää? Jos olet kiinnostunut sijoittamaan rahastoihin, ota meihin yhteyttä sähköpostitse: instituutiovarainhoito@op.fi