Säästö- ja sijoitusobligaatioihin liittyvät keskeisimmät riskit

Tämän kuvauksen tarkoituksena on havainnollistaa, mitkä ovat keskeisimpiä säästö- ja sijoitusobligaatioihin sijoittamiseen liittyviä riskejä. Näihin obligaatioihin liittyvät keskeisimmät riskit voidaan jakaa liikkeeseenlaskijaan liittyvään riskiin (luottoriskiin), markkinariskeihin sekä tuotteen rakenteeseen liittyviin riskeihin. Tämä kuvaus ei ole tyhjentävä kuvaus kaikista mahdollisista säästö- ja sijoitusobligaatioihin liittyvistä riskeistä. Sijoittajan on aina tutustuttava liikkeeseenlaskijan ohjelmaesitteeseen, lainaehtoihin ja avaintietoasiakirjaan.

Liikkeeseenlaskijaan liittyvät riskit

Liikkeeseenlaskijaan liittyvällä riskillä, jota yleisesti kutsutaan myös luottoriskiksi, tarkoitetaan riskiä liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä. OP Yrityspankin  liikkeeseen laskemaan säästö- tai sijoitusobligaatioon (tai mihin tahansa vakuudettomaan joukkovelkakirjalainaan) liittyy riski siitä, että OP Yrityspankki tulisi maksukyvyttömäksi, eikä pystyisi vastaamaan veloistaan. Sijoittajalle liikkeeseenlaskijariski tarkoittaa sitä, että jos OP Yrityspankki ei kykenisi joukkovelkakirjalainan erääntyessä maksamaan joukkovelkakirjan nimellispääomaa tai mahdollista tuottoa, sijoittaja voisi menettää sijoittamansa pääoman ja mahdollisen tuoton osittain tai kokonaan.

Kansainvälisten luottoluokittelijoiden, kuten Standard & Poor'sin ja Moody'sin, OP Yrityspankille antama luottokelpoisuusluokitus on yksi tapa arvioida luottoriskiä. Luottokelpoisuusluokitus ei ole suositus sijoituksen ostamista, myyntiä tai pitämistä varten. Luottokelpoisuusluokitus saattaa muuttua tai se saatetaan poistaa milloin tahansa.

Pankkitalletuksiin liittyvä talletussuoja ei koske säästö- ja sijoitusobligaatioita.

Markkinariski

Markkinariskeillä tarkoitetaan lainan markkina-arvoon ja/tai lopulliseen tuoton määräytymiseen vaikuttaviin tekijöihin liittyvää riskiä. Säästö- tai sijoitusobligaatioon tehdyn sijoituksen tuotto määräytyy kohde-etuuden markkinakehityksen perusteella. Kohde-etuuden kehittyessä epäsuotuisasti, voi sijoittaja jäädä kokonaan ilman tuottoa. Mikäli sijoittaja on maksanut obligaatiostaan ylikurssia (hinta on ollut yli nimellisarvon), sijoittaja kärsii tappion. Sijoittajan tulee arvioida tuoton saamiseen liittyvää markkinariskiä suhteessa omiin tavoitteisiinsa sijoituksen tuotosta ja riskin sietämisestä tai esimerkiksi verrata lainan arvioitua tuottoa vaihtoehtoisesta sijoituksesta saatavaan tuottoon.

Mikäli sijoittaja ostaa tai myy säästö- tai sijoitusobligaatiotaan jälkimarkkinoilla, lainan jälkimarkkina-arvoon liittyy kohde-etuuden kehitykseen liittyvän markkinariskin lisäksi myös likviditeetti- ja korkoriski. Säästö- ja sijoitusobligaatiot on tarkoitettu pidettäviksi eräpäivään, mutta sijoittajalla on mahdollisuus myydä sijoituksensa myös ennen eräpäivää. Tavanomaisissa markkinatilanteissa OP Yrityspankki pyrkii antamaan säästö- ja sijoitusobligaatioille omaan näkemykseensä perustuvan ostonoteerauksen, jolla sijoittaja voi myydä lainan kyseisellä hetkellä ennen eräpäivää. Obligaation kurssi voi olla myyntitilanteessa alhaisempi kuin lainaa merkittäessä, jolloin sijoittajalle muodostuu luovutustappiota.

Likviditeettiriskillä tarkoitetaan sitä, että jos kyseessä on hyvin monimutkainen tuote tai markkinaolosuhteet ovat poikkeukselliset, säästö- tai sijoitusobligaatiota voi olla vaikeaa tai mahdotonta myydä. Yleisellä korkotasolla on kaikissa markkinatilanteissa vaikutusta säästö- ja sijoitusobligaation arvoon. Yleisesti voidaan sanoa, että muiden tekijöiden pysyessä muuttumattomina, yleinen korkotason nousu laskee obligaation jälkimarkkina-arvoa. Lisäksi jäljellä olevan laina-ajan pituudella on vaikutusta siihen, kuinka suuri vaikutus korkotason muutoksilla on lainan jälkimarkkina-arvoon. Mitä pidempi laina-aika, sitä suurempi vaikutus korkotason muutoksella on lainan jälkimarkkina-arvoon.

Säästö- ja sijoitusobligaatiota markkinoidaan yleisesti pääomaturvattuina sijoituksina. Pääomaturvalla tarkoitetaan nimenomaan turvaa yleiseen markkinakehitykseen liittyvältä riskiltä. Lainan nimellispääoma maksetaan takaisin kohde-etuuden kehityksestä riippumatta lainan eräpäivänä. Tällöin sijoitetun nimellispääoman takaisinmaksuun ei kohdistu riskiä kohde-etuuden negatiivisesta arvonkehityksestä, kuten osakekurssien laskusta. Pääomaturva on siis voimassa täysimääräisesti vasta lainan eräpäivänä. Pääomaturva ei koske eikä kata liikkeeseenlaskijaan maksukykyyn liittyvää riskiä (luottoriski). Pääomaturva ei myöskään kata mahdollista ylikurssia tai merkintäpalkkiota tai ennenaikaiseen takaisinmaksuun liittyvää mahdollista tappiota. 

Tuotteen rakenteeseen liittyvät riskit

Tuotteen rakenteeseen liittyvällä riskillä tarkoitetaan tuoton määräytymiseen liittyviä, joskus monimutkaiselta vaikuttavia laskentasääntöjä. Lainaehtojen (laskentasääntöjen) monimutkaisuus voi johtaa siihen, että sijoittajan on hankalaa tai jopa mahdotonta verrata eri säästö- tai sijoitusobligaatioita keskenään tai verrata niitä muihin vaihtoehtoisiin sijoituskohteisiin. On tärkeää, että sijoittaja ymmärtää tuoton määräytymistavan oikein, ettei hänelle jää virheellistä käsitystä mahdollisen tuoton määräytymisestä.

Säästö- ja sijoitusobligaatioiden tuotto-/riskiprofiili poikkeaa merkittävästi esimerkiksi suorasta sijoituksesta samaan kohde-etuuteen (esim. osakkeeseen tai rahastoon). Suorassa sijoituksessa sijoituksen arvo muuttuu samassa suhteessa kohde-etuuden arvonmuutoksen kanssa. Säästö- ja sijoitusobligaatioissa kohde-etuuden ja obligaation arvon muutoksen välinen suhde on harvoin sama.

Keskeisimmin tuotto- ja riskiprofiilien erot säästö- ja sijoitusobligaation ja suoran sijoituksen välillä tulevat esiin tilanteessa, jossa kohde-etuuden kehittyessä negatiivisesti, säästö- ja sijoitusobligaatioon sijoittava ei kärsi vastaavaa pääomatappiota kuin suorassa sijoituksessa, mikäli hän pitää tuotteen eräpäivään. Toinen keskeinen ero liittyy tuoton laskentasääntöihin: keskiarvostukset, maksimituoton rajoittaminen, tms. säännöt johtavat yleensä siihen, että säästö- ja sijoitusobligaation arvo ei muutu suorassa suhteessa kohde-etuuden kehityksen kanssa.

Tyypillisesti säästö- ja sijoitusobligaation tuottoon (nk. hyvitykseen) vaikuttaa myös tuottokerroin: mikäli tuottokerroin on alle 1, sijoittajalle maksetaan vähemmän kuin mitä kohde-etuuden mukainen tuotto olisi suorassa sijoituksessa. Lisäksi yleisellä korkotasolla on merkittävä vaikutus säästö- ja sijoitusobligaation jälkimarkkina-arvoon.

Ennenaikaiseen takaisinmaksuun liittyvä riski

Liikkeeseenlaskijalla on oikeus maksaa säästö- tai sijoitusobligaatio ennenaikaisesti takaisin. Tällöin OP Yrityspankki määrittää takaisinmaksettavan määrän lainan sen hetkisen markkinahinnan perusteella, joka voi olla yli tai alle lainan nimellisarvon.