Yrityskorkolainoihin liittyvät keskeisimmät riskit

Tämän kuvauksen tarkoituksena on havainnollistaa, mitkä ovat keskeisimpiä yrityskorkolainoihin sijoittamiseen liittyviä riskejä. Yrityskorkolainoihin liittyvät keskeisimmät riskit voidaan jakaa liikkeeseenlaskijaan liittyvään riskiin (luottoriskiin), markkinariskeihin sekä tuotteen rakenteeseen liittyviin riskeihin. Tämä kuvaus ei ole tyhjentävä kuvaus kaikista mahdollisista yrityskorkolainoihin liittyvistä riskeistä. Yrityskorkolainasijoittajan on aina tutustuttava liikkeeseenlaskijan ohjelmaesitteeseen, lainaehtoihin ja avaintietoasiakirjaan.

Liikkeeseenlaskijaan liittyvät riskit

Liikkeeseenlaskijaan liittyvällä riskillä, jota yleisesti kutsutaan myös luottoriskiksi, tarkoitetaan riskiä liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä. OP Yrityspankin liikkeeseen laskemaan yrityskorkolainaan (tai mihin tahansa vakuudettomaan joukkovelkakirjalainaan) liittyy riski siitä, että OP Yrityspankki tulisi maksukyvyttömäksi, eikä pystyisi vastaamaan veloistaan. Sijoittajalle liikkeeseenlaskijariski tarkoittaa sitä, että jos OP Yrityspankki ei kykenisi joukkovelkakirjalainan erääntyessä maksamaan joukkovelkakirjan nimellisarvoa tai mahdollista tuottoa, sijoittaja voisi menettää sijoittamansa pääoman ja mahdollisen tuoton osittain tai kokonaan.

Kansainvälisten luottoluokittelijoiden, kuten Standard & Poor'sin ja Moody'sin, OP Yrityspankille antama luottokelpoisuusluokitus on yksi tapa arvioida luottoriskiä. Luottokelpoisuusluokitus ei ole suositus sijoituksen ostamista, myyntiä tai pitämistä varten. Luottokelpoisuusluokitus saattaa muuttua tai se saatetaan poistaa milloin tahansa.

Pankkitalletuksiin liittyvä talletussuoja ei koske yrityskorkoja.

Markkinariskit

Markkinariskeillä tarkoitetaan lainan markkina-arvoon ja/tai lopulliseen tuoton määräytymiseen vaikuttaviin tekijöihin liittyvää riskiä. Yrityskorkolainasijoituksen tuotto määräytyy kohde-etuutena olevien yhden tai useamman viiteyhtiön luottoriskin perusteella. Luottoriskisidonnaisissa rakenteissa markkinariski on se, että lainan nimellisarvoon ja/tai tuottoon kohdistuu yhden tai useamman viiteyhtiön luottohäiriö tai että lainan jälkimarkkina-arvo luottohäiriön tai muun syyn vuoksi laskee. Luottohäiriön tapahtuminen voi vaikuttaa myös kertyvän koron määrään ja mahdollisen lisätuoton määrään laskennallisen pääoman alenemisen perusteella. Mikäli sijoittaja on maksanut lainastaan ylikurssia (hinta on ollut yli nimellisarvon), sijoittaja kärsii tappion. Sijoittajan tulee arvioida tuoton saamiseen liittyvää markkinariskiä suhteessa omiin tavoitteisiinsa sijoituksen tuotosta ja riskin sietämisestä tai esimerkiksi verrata lainan arvioitua tuottoa vaihtoehtoisesta sijoituksesta saatavaan tuottoon.

Mikäli sijoittaja ostaa tai myy yrityskorkoa jälkimarkkinoilla, lainan jälkimarkkina-arvoon liittyy kohde-etuuden kehitykseen liittyvän markkinariskin lisäksi myös likviditeetti- ja korkoriski. Yrityskorot on tarkoitettu pidettäviksi eräpäivään, mutta sijoittajalla on mahdollisuus myydä sijoituksensa myös ennen eräpäivää. Tavanomaisissa markkinatilanteissa OP Yrityspankki pyrkii antamaan yrityskoroille omaan näkemykseensä perustuvan ostonoteerauksen, jolla sijoittaja voi myydä lainan kyseisellä hetkellä ennen eräpäivää. Yrityskoron kurssi voi olla myyntitilanteessa alhaisempi kuin lainaa merkittäessä, jolloin sijoittajalle muodostuu luovutustappiota.

Likviditeettiriskillä tarkoitetaan sitä, että jos kyseessä on hyvin monimutkainen tuote tai markkinaolosuhteet ovat poikkeukselliset, yrityskorkoa voi olla vaikeaa tai mahdotonta myydä. Yleisellä korkotasolla on kaikissa markkinatilanteissa vaikutusta yrityskoron arvoon. Yleisesti voidaan sanoa, että muiden tekijöiden pysyessä muuttumattomina, yleinen korkotason nousu laskee yrityskoron jälkimarkkina-arvoa. Lisäksi jäljellä olevan laina-ajan pituudella on vaikutusta siihen, kuinka suuri vaikutus korkotason muutoksilla on lainan jälkimarkkina-arvoon. Mitä pidempi laina-aika, sitä suurempi vaikutus korkotason muutoksella on lainan jälkimarkkina-arvoon.

Yrityskorot eivät ole pääomaturvattuja sijoituksia. Nimellisarvon takaisinmaksuun kohdistuu riski lainan kohde-etuutena olevien viiteyhtiöiden luottohäiriöistä, ja on mahdollista, että sijoittaja voi menettää nimellisarvon sekä mahdollisen tuoton osittain tai kokonaan. Tappiota voi mahdollisesti tulla myös ylikurssista, merkintäpalkkiosta tai ennenaikaisesta takaisinmaksusta.

Tuotteen rakenteeseen liittyvät riskit

Tuotteen rakenteeseen liittyvällä riskillä tarkoitetaan tuoton määräytymiseen liittyviä, joskus monimutkaiselta vaikuttavia laskentasääntöjä.  Lainaehtojen (laskentasääntöjen) monimutkaisuus voi johtaa siihen, että sijoittajan on hankalaa tai jopa mahdotonta verrata eri yrityskorkolainoja keskenään tai verrata niitä muihin vaihtoehtoisiin sijoituskohteisiin. On tärkeää, että sijoittaja ymmärtää tuoton määräytymistavan oikein, ettei hänelle jää virheellistä käsitystä mahdollisen tuoton määräytymisestä.

Ennenaikaiseen takaisinmaksuun liittyvään riskiin

Liikkeeseenlaskijalla on oikeus maksaa yrityskorkolaina ennenaikaisesti takaisin. Tällöin OP Yrityspankki määrittää takaisinmaksettavan määrän lainan sen hetkisen markkinahinnan perusteella, joka voi olla yli tai alle lainan nimellisarvon.