Talousrikollisuuden torjunta

OP Ryhmällä on Suomen suurimpana finanssialan toimijana tärkeä yhteiskunnallinen rooli talousrikollisuuden torjunnassa. Suhtaudumme tähän vastuuseen vakavasti.

Talousrikollisuudella on merkittäviä yhteiskunnalle haitallisia vaikutuksia. OP Ryhmä ja muut finanssialan toimijat ovat keskeisessä asemassa talousrikollisuuden torjunnassa.

Olemme sitoutuneet suojelemaan asiakkaitamme ja yhteiskuntaa talousrikollisuudelta. Tehtävämme on varmistaa, ettei tuotteitamme tai palveluitamme hyödynnetä rikollisessa toiminnassa. Työtämme talousrikollisuuden torjunnassa ohjaavat tiukat riskienhallintaperiaatteemme ja -käytäntömme. 

Panostamme talousrikollisuuden torjuntaan 

Suhtaudumme erittäin vakavasti talousrikollisuuden torjuntaan. Olemme jo vuosien ajan kehittäneet talousrikollisuuden torjunnan prosessejamme, toimintatapojamme, sisäistä valvontaamme ja järjestelmiämme. 

OP Ryhmässä käsitellään vuosittain miljardeja transaktioita, joita valvotaan erilaisilla järjestelmillä sekä asiantuntijoiden voimin. Investoimme jatkuvasti talousrikollisuuden torjuntaan sekä henkilöstön että järjestelmäkehityksen kautta.  

OP Ryhmän keskusyhteisössä työskentelee talousrikollisuuden torjunnan parissa satoja asiantuntijoita. Lisäksi osuuspankkien ja OP Ryhmän muiden yhtiöiden henkilöstö on tärkeässä roolissa asiakkaiden tuntemisessa, asiakastietojen ylläpidossa, asiakkaiden tilitapahtumien seurannassa ja epäilyttävien liiketoimien tunnistamisessa.

Kaikki OP Ryhmän työntekijät osallistuvat säännöllisesti koulutuksiin, jotka käsittelevät muun muassa epäilyttävien tapahtumien havaitsemista ja raportointia. Koulutuksilla varmistamme koko OP Ryhmän henkilöstön ymmärryksenrahanpesun estämistä ja pakotteita koskevasta sääntelystä, ohjeistuksesta ja menettelytavoista.

Talousrikollisuuden torjunnan yleiset periaatteet

Sovellamme talousrikollisuuden torjunnan toiminnassamme Hyvän liiketavan periaatteita (Code of Business Ethics), joiden mukaisesti kaikkien OP Ryhmässä työskentelevien ja hallinnossa vaikuttavien tulee toimia. OP Ryhmässä on käytössä yhtenäiset, kaikkia työntekijöitä velvoittavat riskienhallinnan periaatteet ja toimintatavat. Olemme sitoutuneet noudattamaan paikallisia lakeja ja säännöksiä kaikessa toiminnassamme.
 
Periaatteemme, ohjeemme ja valvontatoimemme ovat jatkuvan sisäisen tarkastelun kohteena. Ryhdymme välittömästi parannustoimiin, jos havaitsemme toiminnassamme pieniäkin puutteita.

Talousrikollisuuden torjuntatyötämme ohjaavat yleiset periaatteemme: 

  • Edistämme toiminnallamme omistaja-asiakkaidemme ja toimintaympäristömme kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia.
  • Päivittäistä arkeamme ohjaavat vahvat arvomme: ihmisläheisyys, vastuullisuus ja yhdessä menestyminen.
Kaikilla OP Ryhmän työntekijöillä on rooli rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä ja pakotteiden noudattamisessa.

Kolme puolustuslinjaamme

 

OP Ryhmässä rahanpesu- ja pakoteriskien hallinta on järjestetty noudattamaan kolmen puolustuslinjan periaatetta. 

OP Ryhmän liiketoiminnoissa (esim. Osuuspankit) otamme rahanpesuriskit huomioon päivittäisessä tekemisessä osana asiakaspalvelua sekä muun muassa kehitettäessä uusia tuotteita ja palveluita.
 
Pääosa asiakkaidemme tuntemiseen liittyvästä työstä tehdään osuuspankeissa. Tätä työtä tukevat OP Ryhmän liiketoiminnot sekä keskitetty Talousrikollisuuden torjunta -toiminto, jotka yhdessä osuuspankkien kanssa turvaavat koko ryhmän ja sen asiakkaiden toimintaympäristön:
  • tunnistamalla asiakassuhteet, joihin saattaa liittyä rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen riski ja huolehtimalla siitä, että meillä on asiakkaistamme riittävästi oikeaa tietoa.
  • varmistamalla, ettemme välitä maksuja pakotelistatuille tahoille.
  • seuraamalla rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskitekijöitä asiakkaidemme käyttäytymisessä ja toimeksiannoissa, sekä selvittämällä ja tarvittaessa ilmoittamalla niistä.
  • varmistamalla, että OP Ryhmän palveluiden käyttö on turvallista ehkäisemällä huijauksia ja väärinkäytöksiä, ja reagoimalla niihin välittömästi.
  • tunnistamalla ja ennaltaehkäisemällä muuttuvia väärinkäytösilmiöitä.
  • ohjeistamalla, kouluttamalla, neuvomalla ja tukemalla osuuspankkeja ja koko OP Ryhmää rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä.
  • kehittämällä teknologisia ratkaisuja tukemaan edellä mainittuja toimia.
OP Ryhmän keskusyhteisön eli OP Osuuskunnan Compliance -toiminto valvoo rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistä koskevan ulkoisen sääntelyn, sisäisten ohjeiden ja eettisten periaatteiden noudattamista OP Ryhmässä ja sen yhtiöissä. Toiminto seuraa säännöllisesti havaittujen puutteiden korjaamiseen liittyvien toimenpiteiden edistymistä ja raportoi seurannan tuloksista sekä ryhmän että yhteisöjen ylimmälle ja toimivalle johdolle. Compliance-toiminto vastaa myös yhteisistä ryhmätason ohjeista ja periaatteista.
OP Ryhmän sisäisen tarkastus tarkastaa muista ryhmän toiminnoista ja osuuspankeista riippumattomasti rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen sekä pakoteriskien hallinnan prosesseja, määriteltyjä menettelytapoja ja niiden noudattamista riskiperusteisen harkintansa perusteella. Sisäinen tarkastus arvioi tarkastuksia tehdessään sisäisen valvonnan toimivuutta ja raportoi havainnoistaan säännöllisesti keskusyhteisön johtokunnalle sekä hallituksen tarkastusvaliokunnalle.
 

Meille on tärkeää tuntea asiakkaamme

 

Kaikilla pankeilla on oltava riittävät tiedot asiakkaidensa toiminnan laadusta ja laajuudesta, taloudellisesta asemasta sekä perusteista palveluiden käyttämiselle. Kysymme asiakkailtamme erilaisia henkilö- ja asiakastietoja asiakassuhteen alkaessa ja päivitämme tietoja säännöllisesti esimerkiksi asiakkaan ottaessa uusia palveluita käyttöön. 

Tietoja ja selvityksiä pyytämällä pystymme tunnistamaan asiakkaidemme tavanomaisen toiminnan perusteet sekä havaitsemaan ja selvittämään siitä poikkeavan toiminnan. Näin täytämme rahanpesun sekä terrorismin rahoittamisen estämisen sääntelyn asettamat vaatimukset ja samalla palvelemme asiakkaitamme entistä paremmin.

Lue lisää miten OP tunnistaa asiakkaansa

Lue lisää miten OP tunnistaa yritysasiakkaan

Lue lisää asiakkaiden tunnistamisen ja talousrikollisuuden torjunnan käytännöistä OP Ryhmässä (englanniksi)

 

Talousrikollisuuden torjunnan termistöä

 

Rahanpesulla tarkoitetaan toimia, joiden tarkoituksena on rikoksella hankittujen varojen tai rikoksen tuottaman hyödyn siirtäminen osaksi laillista rahoitusjärjestelmää siten, että varojen tai hyödyn laiton alkuperä on häivytetty tai peitetty.

Terrorismin rahoittamisella tarkoitetaan toimintaa, jossa suoraan tai välillisesti annetaan tai kerätään varoja terroristiseen toimintaan. Toisin kuin rahanpesussa, terrorismin rahoittamiseen käytetyt varat voivat olla peräisin myös laillisista lähteistä.

Kansainväliset pakotteet voivat rajoittaa taloudellista tai kaupallista yhteistyötä taikka vaikuttaa esimerkiksi liikenne- ja viestintäyhteyksiin tai diplomaattisiin suhteisiin. Pakotteet voivat kohdistua esimerkiksi tiettyihin henkilöihin, organisaatioihin tai valtioihin. Pakotteet perustuvat kansainväliseen tai pakotteita määräävän valtion kansalliseen lainsäädäntöön. Pakotteiden tavoitteena on vaikuttaa toimintaan, jonka katsotaan uhkaavan kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta. Tällaista toimintaa voi olla esimerkiksi joukkotuhoaseiden levittäminen, kansainvälinen terrorismi tai laajamittaiset ihmisoikeusloukkaukset.

Pankkitoimintaan vaikuttavat etenkin finanssipakotteet sekä vienti- ja tuontirajoitukset. OP Ryhmän toimintaan vaikuttavat YK:n, EU:n ja kansallisten viranomaisten asettamien pakotteiden lisäksi käytännössä myös joidenkin muiden maiden asettamat pakotteet.

Korruptioksi määritellään tilanteet, joissa henkilö pyrkii käyttämään asemaansa tai valtuuksiaan yksityisen edun tavoittelemiseksi joko itselleen tai kolmannelle osapuolelle.

Lahjonta on yksi korruption muoto, jossa luvataan, tarjotaan tai otetaan vastaan sellainen rahallinen tai ei-rahallinen suoritus, jonka pyrkimyksenä on vaikuttaa epäasiallisesti henkilön tai henkilöiden toimintaan osana rooliaan tai organisaatiotaan.

Veronkierrolla tarkoitetaan yrityksiä välttää veroja laittomin keinoin esimerkiksi maksamalla niitä liian vähän tai ei ollenkaan. Veronkiertoon voi syyllistyä yksityishenkilö, yritys tai muu yhteisö.

Niin sanotussa Whistleblowing -menettelyssä on kyse siitä, että väärinkäytösepäilyjä, muita rikkomuksia tai sääntelyn vastaista toimintaa havaitsevien käytössä on luottamuksellinen kanava, jonka kautta tavoitetaan riippumaton toiminto. Otamme OP Ryhmässä väärinkäytösepäilyt vakavasti ja haluamme tarjota helpon sekä luottamuksellisen kanavan niiden esiintuomiseen.

OP Ryhmän ja muiden finanssialan toimijoiden asiakkaisiin kohdistuva petosrikollisuus on monimuotoinen ja nopeasti kehittyvä ilmiö, jonka ilmentymiä voivat olla mm. maksuvälinepetokset, tilauspetokset, valelaskutus, toimitusjohtajahuijaukset ja verkkorikollisuus.