Poika kastelee puita oikea

Sitoumukset ja linjaukset

OP linjaa ja ohjaa yhteiskuntavastuun operatiivisia toimenpiteitä vastuulisuusohjelman avulla. Tarpeen mukaan laadimme toimintamme tueksi myös vastuullisuuslinjauksia.

Keskeisimmät vastuullisuuttamme ohjaavat linjaukset ja periaatteet ovat OP Ryhmän hallinnointiperiaatteet, OP Ryhmän yritysvastuun linjaukset, YK:n Global Compact -aloitteen periaatteet, Hyvän liiketavan periaatteet sekä OP:n vastuullisuusohjelma.

Kansainväliset sitoumukset

Olemme sitoutuneet noudattamaan lakien ja määräysten lisäksi myös kansainvälisiä, toimintaamme ohjaavia sitoumuksia.

OP allekirjoitti vuonna 2011 YK:n Global Compact -aloitteen ja sitoutui noudattamaan sen kymmentä periaatetta koskien ihmisoikeuksia, työtä, ympäristöä ja korruption torjuntaa. Global Compact -periaatteet ovat osa kaikkia uusia toimittajasopimuksiamme. Periaatteet näkyvät myös henkilöstömme toiminnassa: henkilöstömme on sitoutunut noudattamaan Hyvän liiketavan periaatteita sekä osallistumaan yhteiskuntavastuukoulutukseen.

OP:n rahasto- sekä varainhoitoyhtiöt allekirjoittivat YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI) vuonna 2009 ensimmäisten suomalaisten varainhoitajien joukossa ja raportoivat nykyään vuosittain periaatteiden toteutumisesta.

Molemmat yhtiöt ovat lisäksi allekirjoittaneet kansainvälisen sijoittajayhteisön CDP:n Climate change ja Water -aloitteet, joissa sijoittajat kannustavat yrityksiä raportoimaan ilmastovaikutuksistaan ja vedenkulutuksestaan yhä paremmin. 

OP Ryhmä osallistuu CDP-aloitteeseen raportoimalla vuosittain omasta toiminnastaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Aloitteen tarkoituksena on kerätä yrityksiltä tietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksista heidän liiketoimintaansa ja keinoista ilmastonmuutoksen torjuntaan ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen. OP saavutti edelläkävijätason ensimmäistä kertaa vuoden 2019 CDP ilmastoarvioinnissa tuloksella A-, minkä jälkeen arvosana on pysynyt samana. 

OP Ryhmä allekirjoitti perustajajäsenenä YK:n ympäristöohjelman Finance Initiativen (UNEP FI) luomat vastuullisen pankkitoiminnan periaatteet 22.9.2019. Vastuullisen pankkitoiminnan periaatteissa määritellään pankkisektorin vastuut kestävän tulevaisuuden luomisessa ja asetetaan alan päämäärä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden sekä Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. Periaatteet auttavat pankkeja sisällyttämään vastuullisuusnäkökohdat liiketoimintaansa ja tarttumaan kestävän talouden tuomiin mahdollisuuksiin. 

Equator Principles on vapaaehtoinen projektirahoituksessa sovellettava sitoumus ympäristöasioiden ja sosiaalisen vastuun riskienhallintaan. Sitoumuksen on allekirjoittanut kaikkiaan 85 rahoitusalan toimijaa 35 maasta. Allekirjoittajien joukko vastaa yhteensä yli 70 prosentista kehittyvien markkinoiden kansainvälisestä projektirahoituksesta.

 
Sitoumuksen tavoitteena on vähentää rahoitettavien projektien negatiivisia vaikutuksia ilmastoon, paikallisyhteisöihin ja ihmisiin. Sitoumus ei suoraan rajoita pankin osallistumista projekteihin, mutta se tukee eri projektien syvällistä arviointia ja niiden sosiaalisten ja ympäristövaikutusten huomioimista päätöksentekovaiheessa.
 
OP osallistuu vuosittain vain muutamiin Equator Principles -sitoumuksen mukaisiin projektirahoituksiin, mutta keskeisimpiin kansainvälisiin vastuullisuussopimuksiin sitoutuminen on OP:lle tärkeä osa yhteiskuntavastuutyötä.

OP Ryhmän vastuullisuuslinjaukset

Olemme kiteyttäneet yhteiskuntavastuun periaatteet Hyvän liiketavan periaatteet -asiakirjaan. Periaatteet muodostavat eettisen perustan, jonka mukaisesti jokaisen meillä työskentelevän tulee toimia roolista, asemasta tai toimipaikasta riippumatta. Edellytämme myös toimittajiemme ja palveluntarjoajiemme sitoutuvan niihin tai vastaaviin periaatteisiin. OP Ryhmän vastuullisuuden politiikat ja linjaukset koskevat kaikkia ryhmän yhtiöitä mukaan lukien OP Yrityspankki, OP-Asuntoluottopankki ja osuuspankit.

Vastuullista sijoittamista on OP:n varainhoitoyhtiössä kuvattu vastuullisen sijoittamisen linjauksessa. Lisäksi yhtiö panostaa hyvän hallintotavan edistämiseen omistajapolitiikkansa mukaisesti.

OP:n vakuutusliiketoiminnan ilmastolinjauksessa on todettu ilmastonmuutoksen merkitys asiakkaidemme elämän ja yritysten liiketoimintaympäristön kannalta sekä linjattu asiaankuuluvia toimenpiteitä.

OP Yrityspankki sitoutuu yritysluottosalkkujensa ja OP Varainhoito yhdessä OP Rahastoyhtiön kanssa hoitamiensa rahastojen osalta hiilineutraaliuuteen vuoteen 2050 mennessä.

OP Ryhmän tekoälyn käytön eettiset linjaukset

1. Ihmisläheisyys

Hyödynnämme dataa ja tekoälyä vastuullisesti asiakkaidemme hyvinvoinnin edistämiseen. Määritämme selkeästi tekoälytyötämme ohjaavat päämäärät ja jalostamme näitä tarvittaessa muuttuneeseen dataan, teknisiin mahdollisuuksiin ja työympäristöön perustuen.

2. Läpinäkyvyys ja avoimuus

Toimimme avoimesti suhteessa asiakkaisiimme, yhteistyötahoihimme ja sidosryhmiimme varmistaen kehittämämme tekoälyn arvioinnin vaatiman läpinäkyvyyden. Kerromme avoimesti tavoistamme hyödyntää tekoälyä, ja altistamme työmme tarkastelun kohteeksi.

3. Vaikutusten arviointi

Tutkimme huolellisesti työhömme liittyvien valintojen vaikutukset asiakkaisiimme ja meitä ympäröivään yhteisöön, ja teemme tekoälyn hyödyntämisessä aina vastuullisia valintoja.

4. Omistajuus

Määritämme toimintaamme ohjaaville periaatteille ja kehittämillemme algoritmeille omistajat, ja varmistamme tekoälyn eettisyyden koko elinkaaren ajalta.

5. Yksityisyyden suoja

Turvaamme käytössämme olevassa datassa edustettujen yksilöiden yksityisyyden ja henkilötietojen suojan tietosuojaperiaatteidemme mukaisesti.

Vastuullisuuden kehittäminen Suomessa

OP on yksi Suomen vastuullisen sijoittamisen yhdistyksen (FINSIF ry) perustajajäsenistä. OP on mukana myös esimerkiksi: Global Compact Networkeissa, Finanssiala FA:n vastuullisuustyöryhmässä, yritysvastuuverkosto FIBS:ssä, EACB:n (European Association of Co-operative Banks) vastuullisuustyöryhmässä sekä Amice:n (the Association of Mutual Insurers and Insurance Cooperatives in Europe) vastuullisuustyöryhmässä. 

Kestävyysriskeihin liittyvät toimintaperiaatteet OP Ryhmässä sijoitustoiminnassa ja sijoitusneuvonnassa (ml. vakuutusneuvonta)

OP Ryhmän yhteiset toimintaperiaatteet kestävyysriskien ja haitallisten kestävyysvaikutusten huomioon ottamiseksi. Toimintaperiaatteita sovelletaan sijoitustoiminnassa sekä sijoitusneuvonnassa, johon sisältyy myös vakuutusneuvonta. Kestävyysriskillä tarkoitetaan ympäristöön, yhteiskuntaan tai hallintotapaan liittyvää tapahtumaa tai olosuhdetta, jonka toteutumisella voi olla sijoituksen arvoon kielteinen vaikutus.