Sitoumukset ja linjaukset

Sitoumukset ja linjaukset

OP linjaa ja ohjaa yhteiskuntavastuun operatiivisia toimenpiteitä yhteiskuntavastuuohjelman avulla. Tarpeen mukaan laadimme toimintamme tueksi myös vastuullisuuslinjauksia.

Kansainväliset sitoumukset

Olemme sitoutuneet noudattamaan lakien ja määräysten lisäksi myös kansainvälisiä, toimintaa ohjaavia sitoumuksia. OP allekirjoitti vuonna 2011 YK:n Global Compact -aloitteen ja sitoutui noudattamaan sen kymmentä periaatetta koskien ihmisoikeuksia, työtä, ympäristöä ja korruption torjuntaa. Global Compact -periaatteet ovat osa kaikkia uusia toimittajasopimuksiamme. Periaatteet näkyvät myös henkilöstömme toiminnassa: henkilöstömme on sitoutunut noudattamaan hyvän liiketavan periaatteita sekä osallistumaan yhteiskuntavastuukoulutukseen.

OP:n rahasto- sekä varainhoitoyhtiöt allekirjoittivat YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI) vuonna 2009 ensimmäisten suomalaisten varainhoitajien joukossa ja raportoivat nykyään vuosittain periaatteiden toteutumisesta. Molemmat yhtiöt ovat lisäksi allekirjoittaneet kansainvälisen sijoittajayhteisön CDP:n Climate change ja Water -aloitteet, joissa sijoittajat kannustavat yrityksiä raportoimaan ilmastovaikutuksistaan ja vedenkulutuksestaan yhä paremmin. OP Ryhmä osallistuu CDP-aloitteeseen raportoimalla vuosittain omasta toiminnastaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Equator Principles
 
Equator Principles on vapaaehtoinen projektirahoituksessa sovellettava sitoumus ympäristöasioiden ja sosiaalisen vastuun riskienhallintaan. Sitoumuksen on allekirjoittanut kaikkiaan 85 rahoitusalan toimijaa 35 maasta. Allekirjoittajien joukko vastaa yhteensä yli 70 prosentista  kehittyvien markkinoiden kansainvälisestä projektirahoituksesta.
 
Sitoumuksen tavoitteena on vähentää rahoitettavien projektien negatiivisia vaikutuksia ilmastoon, paikallisyhteisöihin ja ihmisiin. Sitoumus ei suoraan rajoita pankin osallistumista projekteihin, mutta se tukee eri projektien syvällistä arviointia ja niiden sosiaalisten ja ympäristövaikutusten huomioimista päätöksentekovaiheessa.
 
OP osallistuu vuosittain vain muutamiin Equator Principles -sitoumuksen mukaisiin projektirahoituksiin, mutta keskeisimpiin kansainvälisiin vastuullisuussopimuksiin sitoutuminen on OP:lle tärkeä osa yhteiskuntavastuutyötä.

 

Vastuullisuuslinjauksia

Olemme kiteyttäneet yhteiskuntavastuun periaatteet Hyvän liiketavan periaatteet -asiakirjaan. Periaatteet muodostavat eettisen perustan, jonka mukaisesti jokaisen meillä työskentelevän tulee toimia roolista, asemasta tai toimipaikasta riippumatta. Edellytämme myös toimittajiemme ja palveluntarjoajiemme sitoutuvan niihin tai vastaaviin periaatteisiin.

Vastuullista sijoittamista on OP:n varainhoitoyhtiössä kuvattu vastuullisen sijoittamisen linjauksessa. Lisäksi yhtiö panostaa hyvän hallintotavan edistämiseen omistajapolitiikkansa mukaisesti.

OP:n vakuutusliiketoiminnan ilmastolinjauksessa on todettu ilmastonmuutoksen merkitys asiakkaidemme elämän ja yritysten liiketoimintaympäristön kannalta sekä linjattu asiaankuuluvia toimenpiteitä.

OP Ryhmän tekoälyn käytön eettiset linjaukset

1. Ihmisläheisyys
Hyödynnämme dataa ja tekoälyä vastuullisesti asiakkaidemme hyvinvoinnin edistämiseen. Määritämme selkeästi tekoälytyötämme ohjaavat päämäärät ja jalostamme näitä tarvittaessa muuttuneeseen dataan, teknisiin mahdollisuuksiin ja työympäristöön perustuen.
2. Läpinäkyvyys ja avoimuus
Toimimme avoimesti suhteessa asiakkaisiimme, yhteistyötahoihimme ja sidosryhmiimme varmistaen kehittämämme tekoälyn arvioinnin vaatiman läpinäkyvyyden. Kerromme avoimesti tavoistamme hyödyntää tekoälyä, ja altistamme työmme tarkastelun kohteeksi.
3. Vaikutusten arviointi
Tutkimme huolellisesti työhömme liittyvien valintojen vaikutukset asiakkaisiimme ja meitä ympäröivään yhteisöön, ja teemme tekoälyn hyödyntämisessä aina vastuullisia valintoja.
4. Omistajuus
Määritämme toimintaamme ohjaaville periaatteille ja kehittämillemme algoritmeille omistajat, ja varmistamme tekoälyn eettisyyden koko elinkaaren ajalta.
5. Yksityisyyden suoja
Turvaamme käytössämme olevassa datassa edustettujen yksilöiden yksityisyyden ja henkilötietojen suojan tietosuojaperiaatteidemme mukaisesti.

 

 

 

Vastuullisuuden kehittäminen Suomessa

OP kuuluu suomalaiseen vastuullisen yritystoiminnan verkostoon, FIBSiin (Finnish Business & Society ry). OP:n rahasto- ja varainhoitoyhtiöt ovat FINSIFin (Finland's Sustainable Investment Forum ry) jäseniä.