Seuraa ainakin näitä yrityksen talouden tunnuslukuja​

Talouden tunnusluvut antavat nopeasti yleiskuvan yrityksestä. Ne kertovat kannattavuuden, vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden näkökulmasta, miten yrityksellä menee.

Yrityksen tärkeimmät tunnusluvut ovat yrityksen kannattavuus, maksuvalmius ja vakavaraisuus. Yrityksen tunnusluvut lasketaan yrityksen tilinpäätöstiedoistaKaikilla yrittäjillä olisi hyvä olla perustason ymmärrys talouden tunnusluvuista sekä käsitteistä.

Pelkän taseen ja tuloslaskelman tulkinta voi olla haastavaa, mutta tunnuslukujen ja niiden raja-arvojen perusteella pystyt hahmottaan yrityksesi talouden kokonaiskuvaa paljon paremmin.

Kannattavuus

Kannattavuus on yritystoiminnan perusedellytys ja se onkin yritystoiminnan tärkeimpiä mittareita. Yrityksen liiketoiminta on kannattavaa, kun sen tulot ovat suuremmat kuin kustannukset.

Jos kannattavuus on puolestaan heikko, yritystoiminta voi tuottaa tappiota, jonka seurauksena taseen omat pääomat heikkenevät. Pahimmillaan ne voi menettää kokonaan, joka voi olla este esimerkiksi rahoituksen saamiselle.

Käyttökate on hyvä tunnusluku kannattavuuden seuraamiseen. Se kuvaa yrityksen liiketoiminnan tulosta ennen kuin siitä on vähennetty poistot, rahoituserät ja verot. Se siis kertoo, kuinka paljon liikevaihdosta jää toimintakulujen vähentämisen jälkeen katetta. Hyvä käyttökateprosentti vaihtelee toimialasta eikä sen tulkinnalle ole yhtenäisiä arvoja. Näin lasket käyttökatteen ja käyttökateprosentin:

  • Käyttökate = liiketulos + poistot ja arvonalentumiset
  • Käyttökateprosentti = käyttökate / liikevaihto x 100

Myyntikate kertoo, kuinka suuri osa tuotteen tai palvelun myynnistä jää yli niihin käytettyjen kustannusten vähentämisen jälkeen. Kustannuksia ovat esimerkiksi hankinta- ja tuotantokustannukset. Myyntikate ilmoitetaan prosenteissa. Myyntikateprosenttiin vaikuttaa paljon yrityksen kulurakenne sekä toimiala, joten sitä ei tule käyttää eri toimialoilla olevien yritysten vertailuun. Näin lasket myyntikatteen ja myyntikateprosentin:

  • Myyntikate = liikevaihto - ainekulut - ulkopuoliset palvelut.
  • Myyntikateprosentti = myyntikate/liikevaihto x 100.

Vakavaraisuus

Vakavaraisuuden tunnusluvut kertovat, miten yritys on rahoitettu eli kuvastavat sitä, miten rahoituspotti jakaantuu: kuinka paljon yrityksen omaa rahoitusta on suhteessa velkarahoitukseen. Huono vakavaraisuus tarkoittaa sitä, että velkaa on paljon. Mitä suurempi oman rahoituksen suhde velkarahaan on, sitä vakavaraisempi yritys on.

Yrityksen omavaraisuusaste on hyvä tunnusluku vakavaraisuuden seuraamiseen. Se on osuus yrityksen varallisuudesta, joka on rahoitettu omalla pääomalla. Luku kertoo, kuinka suuri osa yrityksen kaikista käytössä olevista varoista on omaa pääomaa. Mitä matalampi luku, sitä enemmän toimintaa rahoitetaan velkarahalla. Tunnuslukua pidetään erinomaisena, jos se on yli 50 prosenttia ja hyvänä, jos se on 30–50 prosenttia. Näin lasket omavaraisuusasteen:

  • Omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma - saadut ennakot x 100   

Maksuvalmius

Maksuvalmius kertoo yrityksen kyvystä selviytyä juoksevien kulujen, kuten palkkojen ja verojen maksuista ajallaan.  Maksuvalmiuden tunnusluvut kuvaavat yrityksen lyhytaikaista kassatilannetta. Ne kertovat, kuinka paljon yrityksellä on rahaa tileillä suhteessa lyhytaikaisiin velkoihin, kuten laskuihin tavarantoimittajille.

Quick ratio eli maksuvalmiussuhde kuvastaa yrityksen maksuvalmiutta. Se kertoo yrityksen kyvystä selviytyä lyhytaikaisista veloistaan. Tunnusluku mittaa sitä, kuinka hyvin yritys voisi kattaa lyhytaikaiset velat nopeasti rahaksi muutettavalla omaisuudellaan, kuten käteisvaroilla ja rahoitusarvopapereilla. Tunnusluku on hyvällä tasolla, jos se on vähintään 1.

Näin lasket Quick ration:

  • Quick ratio = lyhytaikaiset saamiset + rahoitusarvopaperit + rahat ja pankkisaamiset / lyhytaikainen vieras pääoma - lyhytaikaiset saadut ennakot

Mikäli yrityksen tunnusluvut mietityttävät ja herättävät kysymyksiä, kannattaa niistä kysyä taloudenhallinnan ammattilaiselta, jolle talouden tunnusluvut ovat osa arkipäivän työtä. 

Artikkelia varten on haastateltu asiakkuuspäällikkö Päivi Lehtilää OP Lounaismaasta sekä asiakkuusjohtaja Katja Paalumäkeä OP Etelä-Karjalasta.

Lue lisää tilinpäätöksestä, tuloslaskelmasta ja taseesta täältä