Yrittäjän talousvalmennus ja yrityksen riskienhallinta

Yritysten riskienhallinta ja analyysit

Yritysten toimintaympäristö on viime vuosina muuttunut. Samalla yrittämisen riskeistä on tullut aiempaa konkreettisempia, vaikka riskit ovat aina olleet läsnä yritystoiminnassa. Näin voit varautua yritystoiminnan eri riskeihin.

Riski ei tarkoita automaattisesti negatiivista asiaa, vaan se voi olla myös mahdollisuus. Menestyvän yrityksen täytyy olla valmis myös ottamaan riskejä.

Yritystoiminnan riskit

Yrittämiseen kuuluu monenlaisia riskejä ja ne on syytä tunnistaa. Oman yritystoiminnan riskejä on syytä miettiä jo yrityksen alkuvaiheessa. Riskeihin vaikuttaa olennaisesti yrityksen toimiala. Oman haasteensa yritystoiminnalle voi tuoda esimerkiksi inflaatio, korkojen nousu, geopoliittinen tilanne, sääntely ja lainsäädäntö.

Yritysten riskit voidaan jakaa esimerkiksi operatiivisiin, strategisiin, taloudellisiin ja vahinkoriskeihin. Operatiiviset riskit ovat yrityksen henkilöstöstä, järjestelmistä, sisäisistä ja ulkoisista prosesseista johtuvia riskejä. Strategiset riskit voivat vaikuttaa yrityksen tavoitteiden toteutumiseen ja jopa yrityksen olemassaoloon.  

Taloudelliset riskeillä on toteutuessaan vaikutuksia esimerkiksi yrityksen kannattavuuteen, maksuvalmiuteen ja kustannuksiin. Vahinkoriskit kohdistuvat yrityksen omaisuuteen, henkilöihin ja koko toimintaan esimerkiksi tulipalon sattuessa.

Yrityksen riskianalyysi ja riskienhallintasuunnitelma

Riskienhallinta on yrityksen riskien tunnistamista, arviointia ja priorisointia sekä niiden minimointia ja hallitsemista. Hyvällä riskienhallinnalla yrityksesi pystyy kuitenkin varautumaan riskeihin, ottamaan ne huomioon yritystoiminnassa ja menestymään yli kaikkien aikojen.  

Tee yrityksellesi riskianalyysi. Tunnista oman yrityksesi riskit ja suorita riskien arviointi. Analysoi tunnistetut riskit ja haasteet. Kuinka todennäköisiä ne ovat ja mitä niistä seuraa? Riskit on hyvä laittaa suuruusjärjestykseen vaikutusten mukaan riskien toteutuessa.  
 
Laadi yrityksellesi riskianalyysin ja havaintojen pohjalta riskienhallintasuunnitelma, jota noudattamalla voit varautua riskeihin jo etukäteen ja minimoida toteutuneiden riskien vaikutukset. Riskienhallintasuunnitelmaa on syytä päivittää säännöllisesti väliajoin vastaamaan toimintaympäristöä ja yrityksesi tarpeita.  

Taloudellisiin yritysriskeihin varautuminen

Riskejä voidaan pienentää, siirtää, välttää, hajauttaa ja hyväksyä. Kaikkiin asioihin ja riskeihin emme voi itse vaikuttaa, mutta monilta riskeiltä voimme etukäteen suojautua.  

Taloudellisiin riskeihin voi varautua esimerkiksi säästämällä puskuria, jota voidaan hyödyntää tilanteen sitä vaatiessa. Säästetyt varat tuovat mielenrauhaa. Niiden avulla voi selvitä yli vaikeiden aikojen ilman kassakriisiä ja merkittäviä yritystoiminnan sopeutustoimia.  

Jos yritykselläsi on lainaa, voit varautua korkoriskeihin monella eri tapaa. Erilaisten korkosuojauksien avulla voit ennakoida korkokustannuksia, mikä helpottaa yrityksesi talouden suunnittelua. Korkokaton avulla varmistat, että lainan korkokustannukset nouse sovittua suuremmiksi. Korkoputken avulla tiedät etukäteen, millä vaihteluvälillä lainasi korko elää.  

Pankin kanssa sovittava laskusaatavarahoitus on hyvä vaihtoehto tehostamaan kassanhallintaa ja parantamaan yrityksen maksuvalmiutta. Rahoituksen kohteena ovat yrityksen toimituksen jälkeiset laskusaatavat ja saat myyntisaatavat heti yrityksesi tilille. Pankille siirretyt laskut toimivat samalla luoton vakuutena.  

Luotollinen tili tuo joustoa kassaan ja varmistaa, että sinulla on käyttöpääomaa silloin kun sitä tarvitset esimerkiksi lyhytaikaisissa ja kausiluonteisissa rahoitustarpeissa. 

Lue lisää yrityksen säästämisestä ja sijoittamisesta

Lue lisää yrityksen korkoriskeihin varautumisesta

Lue lisää laskusaatavarahoituksesta

Lue lisää luotollisesta yritystilistä

Vakuuttaminen osana riskienhallintaa

Yrittäjän tai yrityksen avainhenkilön työpanos on monesti merkittävä pienen yrityksen toiminnan ja menestyksen kannalta. Tämän työpanoksen menettäminen esimerkiksi sairauden takia voi vaikuttaa merkittävästi koko yrityksen toimintaan ja talouteen sekä yrittäjän omaan talouteen, jos yrittäjän omaisuutta on yrityksen lainan vakuutena.

Vakuutuksilla voit varautua omaisuusvahinkoihin, ajoneuvovahinkoihin tai esimerkiksi kolmannelle osapuolelle aiheutettuihin vahinkoihin sekä yritystoiminnan keskeytymiseen. Pohjola Vakuutukselta saat yrityksellesi toiminnan ja omaisuuden turvaksi räätälöidyn vakuutuspaketin, joka sisältää toimialaasi liittyvät pakolliset vakuutukset ja muut tarvittavat vakuutukset.   

Lue lisää yrityksen vakuutuksista

Yritysluoton takaisinmaksuturvan avulla voit varmistaa, että vakuutus maksaa jäljellä olevan lainasumman, jos takaisinmaksuturvan kattama henkilöriski toteutuu. Takaisinmaksuturvan vakuutusmaksut voi pääsääntöisesti vähentää verotuksessa ja vakuutusmaksu pienenee luoton pääoman pienentyessä.  

Lue lisää Yritysluoton takaisinmaksuturvasta

Vastuullinen toiminta pienentää yritysriskiä

Yrityksiin kohdistuvat vastuullisuusvaatimukset kasvavat jatkuvasti. Mitä pidemmällä yrityksenne on vastuullisuudessa, sen paremmat asetelmat sillä on tulevaisuudessa verrattuna esimerkiksi kilpailijoihin, jotka vasta pohtivat vastuullisuuskysymyksiä.  

Vastuullisuus on hyvä olla osa yrityksen strategiaa ja arkea tekojen muodossa. Vastuullisesti toimiva yritys on riskittömämpi yhteistyökumppani ja työnantaja.