Hyvinvoiva työyhteisö yhdessä kahvihuoneessa huolettomina, sillä heidät on vakuutettu myös Työntekijäin Ryhmähenkivakuutuksella.

Työhyvinvoinnin kehittäminen työelämän muutoksessa

Hyvinvoivalla työpaikalla yhteinen päämäärä on kaikilla tiedossa ja työnkuvat ovat kirkkaat. Työelämä kuitenkin muuttuu, kun yritykset pyrkivät sopeutumaan digitalisaatioon ja parantamaan kilpailukykyään, jopa taistelevat olemassaolostaan.

Jotkut selvittävät asioita itse ja selviytyvät muuttuneistakin työtehtävistään itsenäisesti, mutta osa porukasta tarvitsee enemmän ohjausta ja asioiden selventämistä. En minäkään osaa kertoa heille, miten tämä muutos päättyy – ja tuskin edes päättyy. - Esimies

Miten ylläpitää työhyvinvointia, kun yritysten arjessa koetaan muutoksia joka päivä?

Muutos on tullut jäädäkseen, se on selvää. Kyky sopeutua työn muutokseen ja mahdollisiin ristiriitatilanteisiin sekä oppia uutta, vaihtelee suuresti. Muutos on yritystoiminnalle suuri haaste. Kyse on yleensä toimintatapojen uudistamisesta, jonka on samalla oppimisprosessi. Onnistumisen takaa hyvä suunnittelu, yhdessä tekeminen ja viestintä. Usein myös erilaiset tukitoimet voivat olla tarpeen.

Hyvä suunnittelu vähentää epävarmuutta ja ylläpitää hyvää työilmapiiriä muutoksen aikana. Henkilöstön osallistaminen suunnitteluun ja huolehtimalla riittävästä viestinnästä edistetään ymmärrystä muutostarpeista ja sen vaikutuksista omaan työhön.

Tämän päivän työn muutosta ei voi kantaa kaikille valmiina. Jokaisen työelämässä olevan on myös panostettava itse omaan kyvykkyyteensä ja osaamiseensa työmarkkinoilla. Muutos voi tarkoittaa myös työsuhteen päättymistä ja uuden työtehtävän hakemista. 

Kerro, kerro – ja vielä kerran kerro

Ilman viestintää pienikin muutos jää tapahtumatta ja vesittää työtyytyväisyyden. Viestinnän tulisi olla kahden suuntaista. Tietoa ei voi olla koskaan liikaa. Viestinnän tavoitteena on auttaa ymmärtämään, mistä muutoksessa on kyse ja miten se vaikuttaa tavoitteisiin.

Henkilöstön kannalta on tärkeää, että he voivat vaikuttaa muutosprosessin toteuttamiseen. Esimiehen rooli ei ole kannatella koko työyhteisöä jaloillaan, vaan pitää keskustelu ja ilmapiiri rakentavalla pohjalla.

Pelkkä asioista kertominen ei kuitenkaan riitä. Muutos vaatii myös kuuntelemista. Henkilöstön osallistuminen ja mahdollisuus vaikuttaa päätöksiin parantaa heidän sitoutumistaan muutokseen.

Isoissa yrityksissä ei aina voida kuunnella kaikkia, joten esimiesten ja henkilöstön edustajien tulee toimia viestinviejinä. Esimiesten tukeminen muutosprosessin aikana on tärkeää, koska he toimivat usein muutoksen käytännön tason toteuttajina. Myös henkilöstön edustajien taakka voi nousta liian suureksi.

Tuen tarpeesta ja laadusta osaavat parhaiten kertoa henkilöt itse. Mahdollisuudet saada tukea johdolta, HR-palveluista tai työterveyshuollosta tulee huolehtia koko prosessin ajan.

Muutoksen merkitys terveyteen

Muutokset työelämässä voivat vaikuttaa terveyteen ja työhyvinvointiin. Epävarmuus on yleisin hyvinvointia heikentävä tekijä ja sitä ilmenee usein uusien osaamishaasteiden ja työtehtävien edessä tai silloin, kun työsuhde päättyy.

Työtyytyväisyys ja sitoutuminen työhön voivat olla vaakalaudalla muutosprosessin aikana, mikäli työntekijä kokee sosiaalisen tuen liian vähäiseksi. Suhteet esimieheen ja työtovereihin saattavat muuttua.

On toki myös henkilöitä, joiden hyvinvointia muutos tukee positiivisesti. Silloin muutos työssä on terveyden ja työkyvyn kannalta hyvä asia.

Muutos koettelee työyhteisöä

Muutos etenee aina vaiheittain eikä pääty uuden toimintatavan käyttöönottoon. Tilanne johtaa usein myös tuottavuuden heikentymiseen joksikin aikaa.

Muutoksen tuomia haasteita työstetään vielä pitkään sekä yksittäisten työntekijöiden että työyhteisöjen tasolla. Työstöön liittyvät myös tunteet, joita ei voi erottaa työyhteisön, työprosessien tai työtapojen muutoksesta erikseen.

Tilanne vakiintuu, mikäli sille on aikaa. On kuitenkin hyvin yleistä, ettei vakiintunutta tilannetta ehdi juurikaan olla seuraavan muutostarpeen ilmestyessä. Pysähtyminen ja aikaansaatujen muutosten arviointi tekee hyvää koko yritykselle.

Ota vastuuta

Hyvinvoiva työyhteisö ei ole ainoastaan tuottavampi, vaan se on myös valmiimpi kohtaamaan uudet muutokset. Haluttu muutos aikaansaadaan yhdessä tekemällä. 

Miten tuet muutosta omassa organisaatioissasi?

  • Puhu aina sille, jota asia koskee.
  • Puhu asioiden oikeilla nimillä
  • Kerro esimiehelle ongelmista
  • Käsittele asioita yhteisissä kokouksissa
  • Ole rakentava, katso eteenpäin ja pyri ratkaisuun.
  • Puutu epäasialliseen kohteluun.

     

Silmälasipäinen nainen nauraa huolettomasti, tietäen että terveysturva ylläpitää työhyvinvointia.
Terveysturva
Yrityksen sairauskuluvakuutuksella varmistat henkilöstöllesi laadukkaan hoidon ja lyhennät sairauspoissaoloja.
Silmälasipäinen nainen nauraa huolettomasti, tietäen että terveysturva ylläpitää työhyvinvointia.
Terveysturva
Yrityksen sairauskuluvakuutuksella varmistat henkilöstöllesi laadukkaan hoidon ja lyhennät sairauspoissaoloja.