” ”

Ympäristöriskit

Ympäristöturvallisuus on organisaation toiminnan ympäristöhaittojen ja vahinkojen ehkäisyä ja valvontaa. Se sisältää mm. ympäristövaikutusten arviointiin, ilmoitus- ja lupamenettelyihin, jätehuoltoon sekä vaarallisten aineiden käsittelyyn liittyviä asioita.

Ympäristöriskit ja niiden hallinta

Ympäristöriskeillä tarkoitetaan ihmisen terveyteen, elin- ja työympäristöön sekä muihin eliöihin ja fyysiseen ympäristöön kohdistuvia riskejä. Ympäristöriskeistä erotetaan omaksi osa-alueekseen ympäristövahinkoriskit, jotka ovat äkillisestä häiriö- tai onnettomuustilanteesta aiheutuvia ympäristöriskejä.

Ympäristöriski voi toteutuessaan aiheuttaa yrityksellesi mittavia kustannuksia, sillä lainsäädännön mukaan vahingon aiheuttaja maksaa korvaukset. Tämä koskee myös tahattomasta toiminnasta aiheutuneita vahinkoja. Ympäristövahingot voivat aiheuttaa yrityksellesi myös muita seurauksia, kuten negatiivista julkisuutta.

Yrityksillä on velvollisuus olla selvillä niiden toimintaan liittyvistä ympäristövaikutuksista. Ympäristöriskien tunnistamisella ja hallinnalla pyritään ensisijaisesti ehkäisemään riskien toteutumista. Toisaalta varautumalla erilaisiin onnettomuus- ja häiriötilanteisiin pystytään vahingon sattuessa turvaamaan myös taloudellisesti vakaan toiminnan jatkuvuus.

Yrityksen ympäristöriskien hallintamenettelyjä esitetään monesti viranomaisille, mutta yhä useammin menettelyt kiinnostavat myös asiakkaita, sijoittajia, luotonantajia ja rahoittajia.

Ympäristöjohtamisessa voidaan apuna käyttää vapaaehtoisia ympäristöjohtamisjärjestelmiä (esim. ISO 14001 tai EMAS).

Ympäristövastuut ja vahingot

Ympäristövahinkojen korvaamista säätelee ympäristövahinkolaki, mutta korvausvastuuseen sovelletaan myös muita lakeja. Ympäristövahingon korvaamisesta on vastuussa se, jonka toiminnasta vahinko on todennäköisesti aiheutunut. Vahingon syntyessä vahingon joutuu korvaamaan sen aiheuttaja, vaikka toimintaa olisi hoidettu vaaditulla huolellisuudella.

Lakisääteisen ympäristövahinkovakuutuksen tarkoituksena on varmistaa, että vahinkoa kärsineen menetykset sekä torjunta- ja ennallistamiskustannukset korvataan silloinkin, kun korvausta ei saada vahingon aiheuttajalta. Vakuuttamisvelvollisia ovat sellaiset yksityisoikeudelliset yhteisöt, joiden toimintaan tarvitaan aluehallintoviraston myöntämä jätevesien johtamislupa tai ympäristölupa tai Turvallisuus- ja kemikaaliviraston myöntämä vaarallisten kemikaalien teollista käsittelyä ja varastointia koskeva lupa.

Ennaltaehkäisty vahinko on halvin vahinko yrittäjälle.

Suojeluohjeita noudattamalla voit ehkäistä vahinkojen syntymistä ja pienentää vahingon määrää sekä vaikutusta liiketoimintaasi.

” ”
Ympäristövahinkovakuutus
Turvaa ympäristövahinkojen varalle