OP-Kortbolaget Abp:s kundregister

Dataskyddsbeskrivning

1. Allmänt

Med den här dataskyddsbeskrivningen ges information som krävs enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (nedan dataskyddsförordningen) och den nationella dataskyddslagen, å ena sidan till den registrerade, såsom den personuppgiftsansvariges kund, eller personalen och å andra sidan till tillsynsmyndigheten.

2. Personuppgiftsansvarig och den personuppgiftsansvariges kontaktinformation

OP-Kortbolaget Abp
Postadress: PB 1020, 00013 OP
Den personuppgiftsansvariges kontaktperson: OP Gruppens dataskyddsteam   
Telefon: 010 2530022
E-postadress: dataskydd@op.fi

3. Dataskyddsombudets kontaktinformation

OP Gruppens dataskyddsombud
OP Gruppen
Postadress: PB 308, 00013 OP
E-postadress: dataskydd@op.fi

4. Registrets namn och registrerade

OP-Kortbolaget Abp:s kundregister

Registrerade är OP-Kortbolaget Abp:s privatkunder och potentiella privatkunder.

En kundrelation uppkommer till följd av ett avtalsförhållande. En potentiell kundrelation uppkommer vanligen då en person har visat sitt intresse för OP-Kortbolaget Abp:s produkter och tjänster i olika betjäningskanaler, till exempel genom att börja fylla i en kreditansökan starkt autentiserad. Tjänster erbjuds både via OPs betjäningskanaler och via säljaraffärskanaler. En potentiell kundrelation kan också uppkomma på basis av att en person är kund hos något annat företag i OP Gruppen och det här företaget lämnar ut kundens uppgifter till OP-Kortbolaget Abp för marknadsföring.

5. Ändamålen med behandlingen av personuppgifter och rättsliga grunder för behandlingen

Ändamålen med behandlingen

OP-Kortbolaget Abp behandlar personuppgifter huvudsakligen för att producera, tillhandahålla och leverera tjänster i anslutning till kreditkort och krediter utan säkerhet. Nedan finns mer detaljerad information om användningen av personuppgifter i registret.

Till ändamålen med personuppgifterna hör:

 • kundbetjäning och skötsel av kundrelationen, inklusive kundkommunikation
 • produktion och utveckling av tjänster samt kvalitetskontroll
 • utveckling av affärsrörelsen
 • säkerställande av tjänsternas säkerhet samt förhindrande och utredning av missbruk
 • riskhantering
 • uppföljning och analys av användningen av tjänster samt segmentering av kunder för att den personuppgiftsansvarige till exempel ska kunna erbjuda riktade tjänster till användarna
 • skötsel av skyldigheter som baserar sig på lagen eller myndigheters föreskrifter och anvisningar
 • utbildningsändamål till exempel med hjälp av inspelade samtal
 • direktmarknadsföring, opinions- och marknadsundersökningar, marknadsföring och inriktning av reklam

Automatiserat beslutsfattande och profilering

Behandlingen av personuppgifter i registret omfattar automatiserat beslutsfattande. Det är fråga om automatiserat beslutsfattande då ett beslut fattas helt och hållet automatiskt så att ingen människa deltar i att fatta ett enskilt beslut och då ett sådant beslut har rättsliga följder för den registrerade eller på liknande sätt i betydande grad påverkar den registrerade. Om en produkt eller tjänst som den registrerade förvärvat omfattar sådant beslutsfattande, ges information om det i samband med köpet av produkten eller tjänsten. Eftersom beslutsprocessen är helt automatisk, försäkrar den personuppgiftsansvarige att den registrerade kan föra ärendet till granskning och beslut i en manuell process.

Behandlingen av personuppgifter i registret omfattar profilering. Med profilering avses en automatisk behandling av personuppgifter där man genom att använda uppgifterna bedömer vissa personliga egenskaper.

För att garantera en snabb och effektiv betjäning fattas kreditbeslut automatiskt i det här registret. Vid beslutsfattandet används utöver uppgifter som den registrerade har gett i ansökningsprocessen också uppgifter om den registrerade som finns i den personuppgiftsansvariges kundregister och i vissa av OP Gruppens andra register samt uppgifter från vissa externa källor, såsom kreditupplysningsregistret. I registret utförs profilering såväl i samband med ansökan om en kredit eller ett kreditkort som under kundrelationens livscykel huvudsakligen i riskhanteringssyfte.

Allmän information om det automatiserade beslutsfattandet och profileringen i OP Gruppen finns i dataskyddsklausulen på adressen op.fi/dataskydd.

Förebyggande av brottslighet

Uppgifter om kundkännedom och den registrerades övriga personuppgifter kan användas för att förhindra, avslöja och utreda penningtvätt och finansiering av terrorism, samt för andra syften som förutsätts i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism.

Den registrerades personuppgifter kan användas för att utreda om den registrerade är föremål för internationella sanktioner som den personuppgiftsansvarige iakttar. Närmare information om iakttagandet av sanktioner i OP Gruppen får du i regel i villkoren för den produkt eller tjänst du förvärvar.

Den personuppgiftsansvarige kan behandla personuppgifter i anslutning till brott eller misstänkta brott som direkt riktar sig mot den kreditinstitutsverksamhet som den personuppgiftsansvarige bedriver, om det är nödvändigt för att förhindra eller reda ut sådana brott.

Rättsliga grunder för behandlingen

Nedan redogörs för de rättsliga grunderna för behandlingen av de personuppgifter som registret använder samt ges exempel på den behandling som utförs på respektive grund.

Rättslig grund Exempel
Avtalsförhållande eller åtgärder innan avtal ingås I registret behandlas personuppgifter i regel på basis av avtal för att tillhandahålla och leverera tjänster som den registrerade förvärvat.
Samtycke Samtycken och förbud som gäller behandlingen av personuppgifter och som har lämnats av den registrerade
Lagstadgad skyldighet Branschspecifik lagstiftning, såsom kreditinstitutslagen
Lagstiftning som berör förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism
Den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen Direktmarknadsföring, riskhantering, utveckling av produkter och tjänster

Den personuppgiftsansvarige kan lämna ut uppgifter till andra personregister hos företag i OP Gruppen på basis av ett berättigat intresse.

Vanligen baserar sig den personuppgiftsansvariges berättigade intresse på en kund- eller motsvarande relation mellan den personuppgiftsansvarige och den registrerade. Den personuppgiftsansvarige ska se till att en behandling som utförs på den här grunden är proportionell i relation till den registrerades intressen och motsvarar den registrerades rimliga förväntningar.

6. Kategorier av personuppgifter

Kategori av personuppgifter Kategorins datainnehåll
Grunddata Den registrerades namn, personbeteckning och kontaktinformation, såsom adress, telefonnummer och e-postadress
Uppgifter om kundkännedom Lagstadgade uppgifter om kundkännedom, såsom uppgifter som är nödvändiga för att identifiera kunden samt för att utreda kundens finansiella ställning och politiskt utsatta ställning
Uppgifter om kundrelationen Uppgifter som specificerar och klassificerar kundrelationen
Samtycken Samtycken och förbud som gäller behandlingen av personuppgifter och som har lämnats av den registrerade
Avtals- och produktuppgifter Uppgifter om avtal mellan den personuppgiftsansvarige och den registrerade

Uppgifter om produkter och tjänster som den registrerade har förvärvat
Uppgifter om kundtransaktioner Uppgifter och transaktioner i anslutning till skötseln av kundrelationen

Transaktionsuppgifter i anslutning till användningen av ett kort eller en kredit
Bakgrundsuppgifter Den registrerades livssituation och finansiella ställning
Intressen Uppgifter om vad den registrerade är intresserad av, till exempel intresse för produkter som tillhandahålls av den personuppgiftsansvarige
Beteendeuppgifter (uppgifter som samlas in med bl.a. cookies och annan motsvarande teknik) Uppföljning av den registrerades nätbeteende och användning av tjänster till exempel med cookies. Uppgifter kan samlas in till exempel om vilken sida användaren besökt, apparatens modell, enskilda apparat- och/eller cookieidentifikator, kanal, såsom applikation, mobilläsare eller webbläsare, läsarversion, IP-adress, sessionskod, sessionstid och längd samt skärmresolution och operativsystem.
Inspelningar och innehåll i meddelanden Olika inspelningar och meddelanden, där den registrerade är en part, till exempel inspelningar av telefonsamtal
Särskilda kategorier av personuppgifter I registret kan behandlas sådana särskilda kategorier av personuppgifter som avses i artikel 9 i dataskyddsförordningen, såsom uppgifter om hälsotillstånd, för vissa begränsade användningsändamål, till exempel i samband med överenskommelse om betalningsarrangemang.
Tekniska identifieringsuppgifter Identifierare som definierats av en apparat eller applikation och med vilken användaren av apparaten eller applikationen kan identifieras genom att vid behov använda kompletterande uppgifter

7. Mottagare och kategorier av mottagare av personuppgifter

Mottagare av uppgifter

Personuppgifter kan inom de ramar som lagen tillåter lämnas ut till myndigheter, såsom Finansinspektionen och skatteförvaltningen i Finland.

Dessutom kan personuppgifter lämnas ut bland annat:

 • inom OP Gruppen inom de gränser som lagstiftningen tillåter
 • till samarbetspartner för eventuellt stamkundssamarbete eller mervärdestjänster i anslutning till produkter
 • till tvistlösningsorgan i olika tvistlösningssituationer
 • till kreditupplysningsregisteransvariga, såsom Suomen Asiakastieto Oy för uppföljning och registrering av betalningsanmärkningar

Då personuppgifter om registrerade lämnas ut, ska den personuppgiftsansvarige beakta kraven i förpliktande lagstiftning, inkl. den tystnadsplikt som gäller den personuppgiftsansvarige.

Överföring av uppgifter till underleverantörer

Den personuppgiftsansvarige anlitar underleverantörer som behandlar personuppgifter för dess räkning. Den personuppgiftsansvarige ingår behöriga avtal med sådana underleverantörer om behandlingen av personuppgifter.

Underleverantörerna producerar bl.a. datatekniska tjänster för den personuppgiftsansvarige. En del av de underleverantörer som anlitas är andra företag i OP Gruppen.

Internationella överföringar av uppgifter

Den personuppgiftsansvarige anlitar underleverantörer vid behandlingen av uppgifter, och uppgifter överförs begränsat utanför EU/EES.

Uppgifterna överförs utanför EU/EES genom att använda standardavtalsklausuler enligt dataskyddslagstiftningen eller en annan överföringsmekanism som lagstiftningen tillåter, med vilken man garanterar ett lämpligt skydd för personuppgifterna. En överföringsmekanism som den personuppgiftsansvarige använder är standardavtalsklausuler godkända av EU-kommissionen. De finns på den

8. Lagringsperiod för personuppgifter eller kriterier för att fastställa lagringsperioden

Den personuppgiftsansvarige behandlar personuppgifter under avtalsförhållandets giltighetstid. Då avtalsförhållandet har löpt ut raderar eller anonymiserar den personuppgiftsansvarige uppgifterna i regel efter cirka 10 år i enlighet med de raderingsprocesser som den personuppgiftsansvarige tillämpar.

Den personuppgiftsansvarige behandlar uppgifter om potentiella kunder i regel cirka ett år från det att den registrerade senast genom en aktiv åtgärd har visat intresse för den personuppgiftsansvariges produkter eller tjänster eller från det att personuppgifterna senast har behandlats.

Den personuppgiftsansvarige kan efter avtalsförhållandets slut behandla personuppgifter i direktmarknadsföringssyfte i enlighet med tillämplig lag.

Den personuppgiftsansvarige kan vara skyldig att behandla vissa personuppgifter i registret under en längre period än den ovan nämnda för att iaktta lagstiftning eller myndighetskrav, såsom bestämmelserna om kapitaltäckningsanalysen.

9. Personuppgiftskällor och uppdatering av personuppgifter

Personuppgifter samlas huvudsakligen in av den registrerade. Personuppgifter kan också samlas in när den registrerade använder vissa av den personuppgiftsansvariges tjänster, till exempel i OPs nättjänster.

Personuppgifter kan inom de ramar som lagen tillåter samlas in och uppdateras också från tredje parters register, såsom:

 • Befolkningsregistercentralen
 • andra myndighetsregister
 • kreditupplysningsregisteransvariga
 • instanser som upprätthåller databaser med nödvändiga uppgifter för att reda ut om den registrerade är en person i politiskt utsatt ställning eller föremål för internationella sanktioner som den personuppgiftsansvarige iakttar
 • övriga kundregister hos företag i OP Gruppen

10. Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att få den personuppgiftsansvariges bekräftelse på om den registrerades personuppgifter behandlas eller inte eller om de har behandlats.

Om den personuppgiftsansvarige behandlar den registrerades personuppgifter, har den registrerade rätt att få informationen i det här dokumentet samt en kopia av de personuppgifter som behandlas eller som har behandlats.

Den personuppgiftsansvarige kan debitera en rimlig administrationsavgift för ytterligare kopior som den registrerade begär. Om den registrerade gör sin begäran elektroniskt och inte har bett om något annat leveranssätt, levereras informationen i ett elektroniskt format som är allmänt använt, förutsatt att informationen kan levereras på ett informationssäkert sätt.

Den registrerade har också rätt att be den personuppgiftsansvarige att rätta eller radera den registrerades personuppgifter, och den registrerade kan förbjuda behandlingen av sina personuppgifter för direktmarknadsföring.

När dataskyddsförordningen har börjat tillämpas, har den registrerade också i vissa situationer rätt att begära att behandlingen av personuppgifterna ska begränsas eller annars göra invändningar mot behandlingen av personuppgifter. Dessutom kan den registrerade begära att uppgifter som den registrerade själv har gett överförs i maskinläsbar form på basis av dataskyddsförordningen.

Alla här nämnda begäran ska sändas till den ovan nämnda kontaktpersonen för den personuppgiftsansvarige.

Om den registrerade anser att behandlingen av den registrerades personuppgifter inte är lagenlig, har den registrerade rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten.

11. Rätt att återkalla samtycke

Om den personuppgiftsansvarige behandlar den registrerades personuppgifter på basis av samtycke, har den registrerade rätt att återkalla sitt samtycke. Om samtycket återkallas, påverkar det inte lagligheten för den samtyckesbaserade behandling av personuppgifterna som skett före återkallandet. Om samtycket återkallas, kan det dock påverka tjänstens användbarhet och funktioner eller leda till avtalsändringar.

12. Hur registret är skyddat

Den personuppgiftsansvarige behandlar personuppgifterna på ett tryggt sätt som uppfyller kraven i lagstiftningen. Den personuppgiftsansvarige har noggrant bedömt de eventuella riskerna i anslutning till behandlingen och vidtagit nödvändiga åtgärder för att hantera de här riskerna.

Den personuppgiftsansvarige har skyddat uppgifterna på ett lämpligt sätt tekniskt och organisatoriskt. Registret skyddas med bland annat följande medel:

 • skydd av utrustning och filer
 • passerkontroll
 • identifiering av användare
 • åtkomsträttigheter
 • registrering av användningstillfällen
 • regler och kontroll för behandlingen

Den personuppgiftsansvarige kräver också att dess underleverantörer och andra samarbetspartner på ett lämpligt sätt skyddar de personuppgifter som behandlas.