Kaksi miestä neuvottelee

Ekonomiska risker och hanteringen av dem

Målet för hantering av ekonomiska risker är att stöda ditt företag att nå de ekonomiska målen och att förebygga oönskade händelser.

I företagsverksamhet ingår alltid någon form av risk. Ju bättre du är medveten om riskerna i anslutning till verksamheten i ditt företag, desto bättre kan du skydda dig mot dem med rätt slags och effektiva åtgärder på förhand. Med en framgångsrik riskhantering kan man på lång sikt också uppnå konkurrensfördelar.

Finansierings- och likviditetsrisker

Med en effektiv hantering av finansieringen och likviditeten säkerställer du att ditt företag kan uppfylla sin betalningsskyldighet oberoende av externa faktorer.

Ditt företag ska i alla situationer säkerställa att finansieringen är tillräcklig, balanserad och fungerande. De viktigaste riskerna som du ska skydda dig emot är likviditetsrisker och återfinansieringsrisker av lån. Ditt företag kan minska riskerna med tillräckliga finansieringsreserver, exempelvis med långvariga bindande kreditlimiter och en balanserad plan för återbetalning av lån.

Ränterisker

Syftet med hanteringen av ränterisker är att minska osäkerheten i anslutning till räntekostnader och räntekostnader i anslutning till ofördelaktiga räntefluktuationer.

Ränterisker uppstår då det sker ändringar i räntorna på marknaden. Ju mer ditt företag har lån med rörlig ränta, desto större är risken i anslutning till att räntorna stiger. Räntefluktuationer förorsakar ändringar i kassaflödet och resultatet samt försämrar förutsägbarheten i ditt företags affärsrörelse.

Ränterisker kan hanteras med ränteskydd. Med skydden omvandlar du ränterisken så att  det motsvarar ditt företags marknadssyn och risktålighet.

Marknadsrisker

De marknadsfaktorer som inverkar på ditt företags affärsrörelse är olika beroende på typen av verksamhet, men kan förorsaka mycket stora svängningar i resultatet och kassaflödet. Hanteringen av marknadsrisker är utgångspunkten för att förutse verksamheten, upprätthålla likviditeten och minska resultatsvängningarna i ditt företag.

Valutakursrisker

För ditt företag uppstår alltid valutakursrisker, då du gör affärer i en annan valuta än euro. Valutakurserna kan variera mellan den tidpunkt då avtalet ingicks och då valutan intäktsförs eller betalas.

Du skyddar ditt företag effektivt mot valutakursrisker med olika produkter för valutaskydd. Det skydd som används görs ifråga om flexibilitet, längd och villkor så att de motsvarar ditt företags behöv.

Kund- och motpartsrisker

Genom att skydda företaget mot kund- och motpartsrisker säkerställer du en lyckad handel med dina utländska handelspartner.

Också om det ekonomiska läget hos din utländska handelspartner och betalningsförmågan samt leveranssäkerheten är utmärkta, kan din fordran äventyras på grund av ekonomiska risker såsom ekonomisk- och valutakurspolitiska risker och/eller politiska risker såsom den utrikes- eller handelspolitik som det aktuella landet bedriver.

Ditt företag kan på förhand skydda sig mot riskerna i utrikeshandeln genom att anlita tillförlitliga och kända avtalsparter och genom att använda de lösningar som andelsbanken erbjuder för riskhanteringen i ditt företags utrikeshandel. Med de här lösningarna kan du också påvisa din utländska handelspartner din betalningsförmåga.