Nainen maalaa seinää turkoosilla maalilla.

Euribor on yleisin viitekorko

Euribor (Euro interbank offered rate) on euroalueen rahamarkkinoiden viitekorko, jota käytetään yleisesti lainojen ja talletusten viitekorkona. Esimerkiksi suomalaisten asuntolainoista suurin osa on sidottu 12 kuukauden euriboriin.

Euriborkoron nimi ilmaisee ajan, jonka lainan korko pysyy muuttumattomana. Esimerkiksi euribor 12 kk tarkoittaa sitä, että korko pysyy muuttumattomana vuoden ajan. Euriborkorot noteerataan päivittäin klo 12 Suomen aikaan eri pituisille ajanjaksoille: 1 viikko, 1, 3, 6 tai 12 kuukautta. Esimerkiksi 6 kuukauden euriboriin sidotun lainan korko tarkistetaan 6 kuukauden välein lainan nostopäivästä. Korko määräytyy tarkistuspäivän korkonoteerauksen mukaan ja siihen lisätään lainan marginaali. Euriborkorkoisiin lainoihin voi ottaa korkokaton. Vaihtoehto euriborille on valita lainaan pitkä kiinteä korko.

Euribor 12 kk on suosituin asuntolainan viitekorko Suomessa

Suomalaisten asuntolainoista suurin osa on sidottu 12 kuukauden euriboriin, jolloin lainan korko tarkistetaan kerran vuodessa. 12 kk euriborin hyöty on ennen kaikkea sen ennakoitavuudessa, sillä asuntolainan korko on tiedossa aina vuodeksi kerrallaan.

Euribor 12 kk reagoi korkojen muutoksiin – nousuihin ja laskuihin – hitaammin kuin lyhyemmät korot. Tästä voi olla sekä hyötyä että haittaa velallisen näkökulmasta. Jos korot lähtevät nousuun pian koron tarkistuksen jälkeen, 12 kk euribor suojaa korkeammalta korolta pidemmän aikaa. Vastaavasti korkojen laskiessa hyöty matalasta korosta voi tulla vasta viiveellä, kun 12 kk euribor tarkistetaan vain kerran vuodessa.

Miten euribor määräytyy?

Euribor ilmaisee, millä hinnalla pankit tarjoutuvat lainaamaan euromääräisiä varoja toisilleen. Euriborkorkoja hallinnoiva European Money Markets Institute EMMI on uudistanut euriboria. Uudessa korkojen määräytymismenetelmässä pankkien antamat noteeraukset perustuvat edelleen ensisijaisesti toteutuneisiin kauppoihin, mutta jos niitä ei ole riittävästi, apuna voidaan käyttää muuta markkinainformaatiota.

Muutoksilla ei ole käytännön vaikutusta asiakkaiden Euribor-sidonnaisiin sopimuksiin, eikä muutos edellytä asiakkaalta toimenpiteitä.

Tutustu euriborkorkoihin kirjautumalla op.fi-palveluun

Jos sinulle ei ole OP:n tunnuksia, voit tutustua euriborkorkoihin Suomen pankin sivuilla

Mitä ovat viitekorot ja vertailuarvot?

Viitekorkoja ovat esimerkiksi Euribor- ja Eonia-viitekorot, joita käytetään luotto- ja rahoitussopimuksissa sekä tilisopimuksissa. Muita vertailuarvoja ovat erilaiset indeksit, joita voidaan käyttää määrittämään rahoitusvälineen nojalla maksettavaa määrää tai rahoitusvälineen arvo. Indeksejä voidaan käyttää myös rahastojen vertailuindekseinä.

Minkälaisia viitekorkoja tai vertailuarvoja OP voi käyttää?

Viitekorkojen ja vertailuarvojen käytössä OP huomioi EU:n vertailuarvoasetuksen velvoitteet. Mikäli viitekorko ei täytä sääntelyn vaatimuksia, ei sitä voida enää käyttää ja se pitää vaihtaa toiseen viitekorkoon tai vertailuarvoon. On myös mahdollista, että viitekorko tai vertailuarvo lakkaa olemasta tai muuttuu olennaisesti. 

Mikä on EU:n vertailuarvoasetus?

EU:n vertailuarvoasetuksen (2016/1011) tarkoituksena on yhtenäistää vertailuarvoja koskevaa sääntelyä EU:ssa ja näin edistää finanssialan moitteetonta toimintaa. Viitekorkojen ja vertailuarvojen luotettava määritys on olennaista kuluttajan- ja sijoittajasuojan kannalta. Asetuksella säädetään vertailuarvoina käytettävien indeksien (esim. viitekorot) hallinnointia, tietolähteitä ja käyttöä.

Mitä tapahtuu, jos viitekorko lakkaa – esimerkiksi euribor?

Viitekoron lakkaaminen vaikuttaa pankin kanssa tekemääsi sopimukseen ja siinä tilanteessa viitekorko tulee vaihtaa. Mikäli sopimusehdoissa on määritelty jo valmiiksi vaihtoehtoinen viitekorko, ensisijaisesti sovellamme sitä. Sopimusehdoissa on myös voitu määritellä muita tapoja määrittää uusi viitekorko lakanneen tilalle ja joissakin tapauksissa voimme käyttää uuden viitekoron määrittämisessä ilmoitusmenettelyä. Laajasti käytössä olevien viitekorkojen muutoksiin liittyy usein siirtymäaika, jonka kuluessa voimme toteuttaa tarvittavat muutokset. Tiedotamme muutoksista OP:n verkkopalvelussa tai postitse.

Miten pankki on valmistautunut vertailuarvoja koskeviin muutoksiin?

OP on laatinut vertailuarvoja koskevan jatkuvuussuunnitelman siltä varalta, että käyttämämme viitekorko tai vertailuarvo lakkaa tai se muuttuu olennaisesti. Suunnitelmassa kuvaamme vertailuarvojen muutosprosessiamme ja tuotekohtaisia toimenpiteitä. Vaihtoehtoisen vertailuarvon määrittäminen edellyttää perusteltua arviointia sen sopivuudesta korvata tietty vertailuarvo. Kaikille vertailuarvoille ei ole mahdollista ilmoittaa vaihtoehtoista vertailuarvoa kaikissa tilanteissa, vaan se edellyttää laajempaa markkinakäytäntöä tai viranomaissuosituksia. Osana määritysprosessia seuraamme aktiivisesti kansainvälistä markkinakäytäntöä ja viranomaissuosituksia. Päivitämme jatkuvuussuunnitelmaamme tarpeen mukaan.