OP-High Yield Amerikka

Hyvää tuottopotentiaalia korkeariskisistä yrityslainoista

OP-High Yield Amerikka tarjoaa tuottohakuiselle ja riskiä sietävälle sijoittajalle mahdollisuuden osallistua yhdysvaltalaisten korkeariskisten yrityslainojen hyvään tuottopotentiaaliin.

Sopii sinulle, joka

 • haluat hajauttaa korkosijoituksiasi euro-alueen ulkopuolelle ilman valuuttariskiä
 • haet korkomarkkinoilta tuottavampia sijoituskohteita
 • haluat sijoittaa osakemarkkinoita alhaisemmalla riskillä
Merkintäpalkkio Vuosittainen hallintopalkkio Lunastuspalkkio
0,50 % 0,80 % 0,50 %

Jatkuvista säästösopimuksista ei peritä merkintäpalkkiota. Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita. 

OP-High Yield Amerikka sijoittaa varansa pääosin yhdysvaltalaisten matalan luottoluokituksen yritysten liikkeeseen laskemiin dollarimääräisiin joukkovelkakirjalainoihin. Kun rahaston sijoituskohteena ovat matalan luottoluokituksen yritysten joukkovelkakirjalainat, arvioidaan takaisinmaksuun sisältyvän keskimääräistä enemmän riskejä. Epävarmuuden kääntöpuolena high yield -lainojen tuottopotentiaali on oleellisesti valtionlainoja ja hyvän luottoluokituksen yrityslainoja parempi.

Korkosijoituksia pidetään hyvänä keinona laskea salkun kokonaisriskiä. OP-High Yield Amerikka tarjoaa hyvää tuottopotentiaalia riskiä sietävälle sijoittajalle. Vaikka high yield -lainojen takaisinmaksuun sisältyy riskinsä, on niihin sijoituskohteena liittyvä riski osakemarkkinoita pienempi. Rahaston muut kuin euromääräiset sijoitukset suojataan valuuttakurssiriskiltä mahdollisimman täysimääräisesti, joten valuuttakurssiriskiä rahaston osuudenomistaja ei joudu kantamaan. OP-High Yield Amerikka -rahastoa suositellaan ensisijaisesti sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa aikaisintaan neljän vuoden kuluttua.

OP-High Yield Amerikka toukokuu 2021

High yield -sijoitusten kokonaistuotto oli toukokuussa positiivinen. Korkoerot kasvoivat, koska korkojen vakautuminen jatkui ja inflaatiosta keskusteltiin. Toukokuun loppuun mennessä korkeatuottoinen omaisuuslaji ei ole tuottanut tappiota viime syyskuun jälkeen, mikä kuvastaa riskikohteiden jatkuvaa kysyntää. Kuukauden aikana Bloomberg Barclays U.S. High Yield Corporate -indeksin raportoitu kokonaistuotto oli +30 ppt. Näin tulokseksi vuoden alusta lukien muodostuu 225 ppt.

Riskisijoituskohteet menestyivät jälleen hyvin toukokuussa. S&P 500 kirjasi 70 ppt:n kasvun kuukauden aikana, minkä vuoksi osakkeiden tuotto vuoden alusta nousi lähes 13 prosenttiin. Kyseessä ei kuitenkaan ollut tasainen nouseva kehitys; S&P 500 päätyi kuun lopussa kuukauden huippuja matalammalle tasolle. Nousevat tuotantokustannukset ja tiukka työmarkkinatilanne aiheuttivat huolta siitä, että inflaatiopaineista muodostuisi välitön uhka Yhdysvaltain keskuspankin varovaiselle asenteelle, mikä on kasvattanut kiinnostusta riskikohteita kohtaan. Yhdysvaltojen keskeinen yksityinen kulutus (pois lukien elintarvikkeet ja energia) nousi huhtikuussa 3,1 % vuositasolla. 1,2 %:n lisäys edeltävän kuun 1,9 %:n lukemaan oli suurin koskaan kirjattu. Lisäksi Yhdysvaltojen työpaikkojen kasvu oli pettymys. Tätä kuvastaa vain 266 000 uuden työpaikan lisäys verrattuna ekonomistien odottamaan yli miljoonaan uuteen työpaikkaan. Pettymykseksi koetut luvut kasvattivat huolta siitä, että työttömyysetuudet voivat vähentää työntekijöiden halukkuutta palata töihin, mistä saattaa aiheutua tarjonnan puutteen ruokkimaa palkkainflaatiota (vaikkakin on esitetty, että pandemia olisi kasvattanut tuottavuutta ja talous tarvitsisi vähemmän työntekijöitä toimiakseen pandemiaa edeltävällä kapasiteetilla). Inflaatiotietoja seurasi Yhdysvaltain keskuspankin 19.5. päivätty pöytäkirja, jonka mukaan ”eräät” virkamiehet olivat valmiita keskustelemaan tulevissa kokouksissa määrällisen kevennyksen ohjelmien supistamisesta. Tämä supistamisesta ”keskustelemisesta keskusteleminen” aiheutti lyhyen piikin VIX-indeksiin ja sai Yhdysvaltojen 10 vuoden valtionobligaation tuoton nousemaan 1,69 %:iin saakka kuukauden aikana. Pöytäkirjan jälkeen joukko keskuspankin virkamiehiä painotti inflaation väliaikaista luonnetta ja sen johtumista pullonkauloista ja tarjonnan puutteesta. Tämä viestintä vahvisti keskuspankin aiempaa viestittelyä siitä, että määrällisen kevennyksen ohjelmat jatkuisivat vielä jonkin aikaa. Korkopaineet hellittivät, ja 10 vuoden tuotto oli kuun lopussa 1,58 %.

OP-High Yield Amerikka on pitkän koron rahasto, joka sijoittaa varansa pääosin yhdysvaltalaisten yritysten liikkeeseen laskemiin Yhdysvaltain dollarimääräisiin joukkovelkakirjoihin, joiden liikkeeseenlaskijoiden pitkän aikavälin luottoluokitus on välillä BBB-CCC- tai vastaava. Rahaston varoja voidaan sijoittaa rajoitetusti myös luokittelemattomien liikkeeseenlaskijoiden joukkovelkakirjoihin. Kaikkien edellä mainittujen sijoitusten osuus vaihtelee tyypillisesti välillä 65-100 %. Rahaston muut kuin euromääräiset sijoitukset suojataan valuuttakurssiriskiltä mahdollisimman täysimääräisesti. Rahaston korkoherkkyyttä mittaava modifioitu duraatio on tyypillisesti välillä 2,5–5,0, joka tarkoittaa rahaston negatiivista arvon muutosta prosentteina, jos korkotaso nousee yhden prosenttiyksikön. Korkotason laskiessa rahaston arvo nousee vastaavasti.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien korkosijoitusten avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Rahasto voi sijoittaa varojaan myös luottoriskin siirtoon tarkoitettuihin johdannaissopimuksiin. Rahaston varat hajautetaan laajasti eri liikkeeseenlaskijoiden joukkovelkakirjoihin. Tyypillisesti rahasto sijoittaa varansa noin 100-120 liikkeeseenlaskijan korkoinstrumenttiin.

Rahaston vertailuindeksi on Barclays US High Yield - U.S. Corporate High Yield Index (EUR-Hedged). Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto ottaa pääsääntöisesti huomattavaa aktiiviriskiä ja voi poiketa merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta.

Rahasto noudattaa OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Vastuullisuusasioiden huomioiminen sijoitusanalyysissä ja -päätöksenteossa tuo lisäinformaatiota perinteisen taloudellisen ja markkinadatan lisäksi. Olennaiset vastuullisuusasiat voivat vaikuttaa pitkällä aikavälillä sijoituskohteiden taloudelliseen menestykseen ja siten tuottoon.   

Poissulkeminen: Rahasto poissulkee aktiivisista suorista sijoituksistaan kiistanalaisten aseiden valmistajia, lämpöhiiltä tuottavia kaivosyhtiöitä, lämpöhiiltä käyttäviä sähköyhtiöitä, sekä kansainvälisiä normeja rikkoneita yhtiöitä, joihin vaikuttaminen on ollut tuloksetonta. Poissulkulista on julkinen.

Kansainväliset normirikkomukset: Kansainväliset normit, kuten YK:n Global Compact, määrittelevät minimitason vastuulliselle liiketoiminnalle. OP Varainhoito vaikuttaa aktiivisissa suoria sijoituksia tekevissä OP-rahastoissa yhtiöihin, joiden nähdään rikkoneen kansainvälisiä normeja. Tavoitteena on, että normeja rikkoneet yhtiöt muuttavat toimintaansa ja alkavat noudattaa kansainvälisiä normeja toiminnassaan. Käytämme Sustainalytics-yhtiötä palveluntarjoajana tunnistamaan kansainväliset normirikkomukset. 

OP Varainhoito vaikuttaa tiettyihin yhtiöihin myös eri vastuullisuusteemoissa, kuten ilmastonmuutoskysymyksessä.

OP:n rahastojen ajankohtaisista vastuullisuusaiheista ja käytännön omistajavaikuttamisesta löytyy lisätietoja kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa vastuullisen sijoittamisen katsauksessa. Tuorein vastuullisen sijoittamisen katsaus löytyy vastuullisen sijoittamisen sivulta.    

Rahaston vastuullisuusanalyysin voi lukea rahaston kuukausikatsauksesta.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Post Advisory Group
Vertailuindeksi
Barclays US Corporate High Yield Index (EUR-Hedged)
Perustamispäivä
24.01.2018
ISIN
FI4000292248
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
169 Meur
Osuuden arvo (30.07.)
111,67 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (29.07)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-High Yield Amerikka A +0,23 % +1,50 % +2,34 % +6,63 % +4,36 % -
Vertailuindeksi +0,40 % +1,88 % +3,25 % +9,92 % +4,94 % -

Vuosittainen tuotto

2016 2017 2018 2019 2020 Vuoden alusta
OP-High Yield Amerikka A - 0,00 % −5,43 % +10,76 % +4,39 % +2,12 %
Vertailuindeksi - - −5,49 % +10,91 % +5,29 % +3,52 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-High Yield Amerikka A 3,10 % 2,31 3,14
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaan edut 1.1.2021 alkaen

 • Arvo-osuustili ja säilytys 0 €: Koti- ja ulkomaisten osakkeiden ja ETF:ien säilytys ilman kuukausimaksuja. 
 • Rahastojen ostot ja myynnit 0 €: Osta, myy ja vaihda lähes kaikkia rahastoja ilman kuluja sekä kerrytä rahastosäästämisestä OP-bonuksia.*
 • Edut osakekaupankäynnistä:
  • 1 %:n välityspalkkiokatto Suomen ja Ruotsin osakkeista sekä arvopapereista – osakkeista, warranteista ja ETF:stä.
  • Välityspalkkio 0,05-0,17 % eli mitä enemmän kauppaa käyt, sitä alhaisemmat kaupankäyntikustannukset. Edellä mainitut edut voimassa OP-mobiilissa, OP-yritysmobiilissa ja op.fi-palvelussa.
 • Osakeanalyysi 0 €: maksuton osake- ja markkina-analyysi. 
 • Vakuutussäästämisen edut: Vakuutuksen avaaminen, sijoituskohteiden vaihto ja varojen siirto on kulutonta. Sijoitussidonnaiset vakuutussäästöt kerryttävät OP-bonuksia.

*OP-bonuksia ei kerry R2 Crystal -rahastosta ja rahastojen instituutiosarjoista.

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

 • lainoista
 • tileillä olevat varoista
 • OP-Visan Credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista
 • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista

OP-bonuksia kerryttävät 1.11.2020 alkaen:

 • asuntolainat, vakuudelliset pankkilainat, opintolainat
 • säästämisen ja sijoittamisen tilit
 • rahastot ja sijoitussidonnaiset vakuutukset
 • vahinkovakuutuksen laskut

Muutoksen myötä 1.11.2020 OP-bonuksia ei kerry:

 • Käyttötilin talletuksista
 • vakuudettomista kulutusluotoista (Jousto-, Täsmä-, Kerta- ja Tililuotto)
 • OP:n osamaksurahoituksesta
 • OP-Visa credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista, OP-Visa ja OP-Mastercard -korttien korollisen luoton saldosta.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy.