Työntekijä valmistaa lankaa

OP-Kestävä Maailma

Sijoita hajautetusti kaikkein vastuullisimpiin yhtiöihin
1

Säästökohteen valinta voi olla myös eettinen päätös

OP-Kestävä Maailma tarjoaa säästöillesi kohteen, jossa korostuvat kestävä kehitys, sosiaalinen hyvinvointi ja eettiset näkökulmat. 

2

Rahaston sijoitusuniversumissa on laajat poissulut

Rahasto ei sijoita yhtiöihin, joiden toiminnalla voi pitkällä aikavälillä olla haitallisia yhteiskunnallisia vaikutuksia. Poissuljettuja aloja ovat esimerkiksi alkoholin ja tupakan tuotanto.

3

Rahastoon valitaan vain toimialojensa vastuullisimmat

OP-Kestävä Maailma sijoittaa yrityksiin, jotka ovat vastuullisuuden tarkastelussa sektorinsa parhaiden joukossa.

4

Tasapainoinen rahasto pidempiaikaisille säästöille

Rahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti sekä osake- että korkomarkkinoille. Korkosijoitukset tasoittavat osakemarkkinoiden heilahteluja, joten rahasto sopii maltillista tuottoa tavoittelevalle sijoittajalle.

Rahasto sijoittaa eettisiin sijoituskohteisiin

OP-Kestävä Maailma -rahastoon valitaan vastuullisen sijoittamisen periaatteiden mukaisesti yrityksiä, jotka huomioivat toimintansa vastuullisuuden ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvissä asioissa. Rahastosta on rajattu pois haitalliset ja kiistanalaiset toimialat, joita ovat alkoholi, tupakka, uhkapelit, aseet, aikuisviihde, eläinkokeet ja ydinvoima. Rahasto ei myöskään sijoita yrityksiin, jotka ovat tekemisissä esimerkiksi lapsityövoiman, korruption tai aggressiivisen verosuunnittelun kanssa.

Jäljelle jäävien toimialojen joukosta rahastoon valitaan vain sellaisia yrityksiä, jotka ovat vastuullisuusasioissa toimialansa parhaiden joukossa. Yritysten vastuullisuutta arvioidaan erilaisten mittareiden avulla, jotka liittyvät esimerkiksi luonnonvarojen säästeliääseen käyttöön, jätekuormituksen ja saasteiden vähentämiseen, ilmastonmuutoksen torjumiseen, luonnon biodiversiteetin ylläpitämiseen sekä henkilöstön hyvinvointiin ja työturvallisuuteen. 

Miksi kannattaa sijoittaa OP-Kestävä Maailma -rahastoon?

  • Rahastoon sijoittamalla vältät haitallisten ja kiistanalaisten toimialojen tukemista ja varmistat, että rahasto on huomioinut globaalit ympäristöön ja sosiaaliseen vastuuseen liittyvät riskit.
  • Rahasto mahdollistaa tasaisemman tuottokehityksen sijoitusten jakautuessa sekä osake- että korkosijoituksiin ja sopii siten maltilliselle sijoittajalle.
  • OP-Kestävä Maailma on helppo ja vaivaton säästökohde vastuulliseen säästämiseen.

Riskitaso ja tuotto-odotus kulkevat käsi kädessä. OP-Kestävä Maailma liikkuu molemmissa kultaista keskitietä. Tiukat eettiset lähtökohdat yhdistettynä tarkkaan vastuullisuuden arviointiin tarjoavat säästäjälle mielenrauhaa samalla kun salkunhoidon ammattilaiset huolehtivat, että osakemarkkinoihin liittyvät riskit pysyvät hallinnassa.

Rahasto soveltuu sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa aikaisintaan neljän vuoden kuluttua. Omistaja-asiakkaana ostat, myyt ja vaihdat OP-Kestävä Maailma -rahastoa ilman kuluja.

OP-Kestävä Maailma

Palkkiot verkossa

Merkintäpalkkio Vuosittainen hallinnointipalkkio Lunastuspalkkio
0,00 % 1,25 % 0,50 %

Omistaja-asiakkaat voivat ostaa ja myydä rahastoa ilman palkkioita. Jatkuva säästäminen on kaikille mahdollista ilman merkintäpalkkioita. Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita.

Negatiivinen valinta tarkoittaa sitä, että rahaston sijoituskohteista on rajattu tiettyjä sektoreita ja toimintoja pois alla kuvatun mukaisesti. Poissulkemisen kriteerimme päivittyvät tarvittaessa yleisen toimintaympäristön kehityksen mukana. Positiivisessa valinnassa yritysten toimintatapoja tarkastellaan vastuullisuuden näkökulmasta ja vain yritysten parhaimmisto voi päätyä rahastoon.

NEGATIIVINEN VALINTA

Terveydelle haitalliset tai riippuvuutta aiheuttavat tuotteet ja palvelut

Rahasto ei sijoita tuotteisiin tai palveluihin, jotka ovat terveydelle haitallisia tai aiheuttavat riippuvuutta. Tähän kategoriaan luemme alkoholin ja tupakan valmistuksen sekä uhkapeliyhtiöt. Arviot perustuvat salkunhoitajan käytettävissä olevaan tietoon.

Sosiaaliset ja yhteiskunnalliset aiheet

Myös sosiaalisesta ja yhteiskunnan näkökulmasta haitalliset tai kiistanalaiset toimintatavat, tuotteet ja palvelut ovat sellaisia, joihin rahasto ei sijoita. Tähän kategoriaan kuuluvat muiden aseiden valmistus, YK:n Global Compactin vastainen toiminta, kuten lapsityövoima ja korruptio, aikuisviihteen tuotanto, eläinkokeet muihin kuin lääketieteellisiin tarkoituksiin ja aggressiivinen verosuunnittelu. Aggressiivisen verosuunnittelun määritelmä tulee kehittymään kansainvälisten linjausten ja parantuvan raportoinnin ansiosta. Tällä hetkellä kiinnitämme huomiota esimerkiksi tietoomme tulleisiin maakohtaisiin aggressiivisiin järjestelyihin.

Ympäristö

Rahasto poissulkee energian tuotannossa hyödynnettävän kivihiilen tuottajia ja käyttäjiä sekä muita ilmastonmuutokseen merkittävästi vaikuttavia yhtiöitä. Kriteereinä ilmastonmuutokseen vaikuttamisessa käytetään fossiilisten energianlähteiden varantoja, hiilijalanjälkeä ja hiili-intensiteettiä. Rahasto ei myöskään sijoita ydinvoiman tuottajiin.

POSITIIVINEN VALINTA

Positiivisessa valinnassa jäljelle jääneiden toimialojen yrityksistä rahastoon voi päätyä ainoastaan sellaiset yritykset, jotka ovat vastuullisuuden tarkastelussa sektorinsa parhaiden joukossa. Vastuullisuustarkastelu muodostuu kolmesta kokonaisuudesta, jotka liittyvät ympäristöön, yhteiskuntaan ja yritysten hallintotapaan. Vastuullisten yritysten valinnassa hyödynnämme yhtenä lähteenä MSCI:n keräämää aineistoa, jossa yritysten vastuullisuutta arvioidaan satojen erilaisten mittareiden avulla. Mittarit liittyvät esimerkiksi työntekijöiden kohteluun, työturvallisuuteen, hankintaketjun vastuullisuuteen, kasvihuonekaasupäästöihin ja saasteisiin, veden käyttöön, tuotteiden hiilijalanjälkeen, biodiversiteettiin, hallituksen kokoonpanoon ja korruptioon.

OP-Kestävän Maailman joulukuun tuotto +0,94 % 

Vuoden 2019 markkinavire oli kokonaisuutena harvinaisen vahva, eikä joulukuu tehnyt tähän poikkeusta. Vetoapua saatiin mm. kauppaneuvotteluiden etenemisestä, Iso-Britannian vaaleista ja talousnäkymien vakautumisesta. USA ja Kiina eivät saaneet aikaan lopullista sopimusta, mutta laiha välivaiheen sopu riitti positiiviseen markkinareaktioon sijoittajien saadessa vahvistusta sille, että kauppaosapuolet pyrkivät toden teolla välttämään lisäeskalaatiot.

Pitkät korot olivat joulukuussa nousuvireessä (esim. 5 vuoden euro-swap-korko nousi -0,23 %:sta -0,11 %:iin), mutta yrityslainojen luottoriskispreadien tiukentuminen riitti kompensoimaan tämän lähes kokonaan. Vaikka indeksin kokonaistuotto jäikin korkoliikkeen vuoksi nollan tuntumaan, joulukuun riskisentimenttiä ja kysyntää voisi luonnehtia vahvaksi, joskin kaupankäynti ja uusien lainojen emittointi jäi volyymimielessä kausiluonteisesti normaalitasoa matalammaksi.

Rahaston osakesijoituksista parhaiten suoriutuivat käyttötavara- (+6,1 %) ja materiaalisektorin (+5,5 %) osakkeet, heikoimmin puolestaan teollisuusyritykset (-1,1 %) ja kiinteistöt (-1,1 %). Korkosijoitusten tuotto jäi pitkien korkojen nousun myötä lievästi miinukselle (keskimäärin -0,2 %), parhaiten suoriutui materiaalisektori ja heikommin kulutussektori ja USD-määräiset yrityslainat. Tällä hetkellä rahaston korkosijoitusten duraatio on 4,1 ja yield 0,6 %. Osakesalkussa painotetaan matalan riskin yhtiöitä.

Martti Saarinen
s
alkunhoitaja

OP-Kestävä Maailma on yhdistelmärahasto, joka sijoittaa perustilanteessa puolet varoista osakkeisiin ja puolet korkoihin. Rahaston osakepaino voi vaihdella 30% ja 70% välillä. Sijoitukset toteutetaan pääosin suorina osake- ja korkosijoituksina.

Sijoitukset hajautetaan maailmanlaajuisesti sekä kehittyneille että kehittyville markkinoille. Korkosijoitusten pääpaino on hyvin luokiteltujen yritysten liikkeeseen laskemissa korkoinstrumenteissa. Rajoitetusti varoja voidaan sijoittaa myös heikommin luokiteltujen tai luokittelemattomien liikkeeseenlaskijoiden korkoinstrumentteihin.

Rahaston omien vastuullisuusperiaatteiden lisäksi rahasto noudattaa OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita

Poissulkeminen: Rahasto poissulkee aktiivisista suorista sijoituksistaan kiistanalaisten aseiden valmistajia, lämpöhiiltä tuottavia kaivosyhtiöitä, lämpöhiiltä käyttäviä sähköyhtiöitä, sekä kansainvälisiä normeja rikkoneita yhtiöitä, joihin vaikuttaminen on ollut tuloksetonta. Poissulkulista on julkinen.

Yhtiökokoukset: OP:n rahastot osallistuvat kotimaisiin ja ulkomaisiin yhtiökokouksiin vastuullisuusnäkökulmia huomioivan OP-rahastoyhtiön omistajaohjauksen periaatteiden mukaisesti.

Kansainväliset normirikkomukset: Kansainväliset normit, kuten YK:n Global Compact, määrittelevät minimitason vastuulliselle liiketoiminnalle. OP Varainhoito vaikuttaa aktiivisissa suoria sijoituksia tekevissä OP-rahastoissa yhtiöihin, joiden nähdään rikkoneen kansainvälisiä normeja. Tavoitteena on, että normeja rikkoneet yhtiöt muuttavat toimintaansa ja alkavat noudattaa kansainvälisiä normeja toiminnassaan. Käytämme Sustainalytics-yhtiötä palveluntarjoajana tunnistamaan kansainväliset normirikkomukset.

OP Varainhoito vaikuttaa tiettyihin yhtiöihin myös eri vastuullisuusteemoissa, kuten ilmastonmuutoskysymyksessä.

OP:n rahastojen ajankohtaisista vastuullisuusaiheista ja käytännön omistajavaikuttamisesta löytyy lisätietoja kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa vastuullisen sijoittamisen katsauksessa. Tuorein vastuullisen sijoittamisen katsaus löytyy vastuullisen sijoittamisen sivulta.   

Rahaston vastuullisuusanalyysin voi lukea Lisätietoja-haitarista. 

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Juha Asikainen, Martti Saarinen
Vertailuindeksi
Ei vertailuindeksiä.
Perustamispäivä
20.09.2016
ISIN
FI4000210539
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
57 Meur
Osuuden arvo (16.01.)
115,75 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa
Vastuullisuusraportti
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (16.01)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Kestävä Maailma A +1,14 % +4,60 % +5,28 % +14,46 % +4,33 % -
Vertailuindeksi - - - - - -

Vuosittainen tuotto

2015 2016 2017 2018 2019 Vuoden alusta
OP-Kestävä Maailma A - +1,55 % +3,96 % -6,67 % +15,95 % +1,31 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Kestävä Maailma A 5,28 % 2,81 1,71
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaan edut

  • Omistaja-asiakkaana ostat, myyt ja vaihdat lähes kaikkia rahastojamme ilman kuluja.
  • OP-sijoituskumppani on palvelukokonaisuus omistaja-asiakkaalle, jolle on kertynyt sijoitusvarallisuutta. Saat oman yhteyshenkilön sekä kattavaa ja ajantasaista markkinatietoa sijoituspäätöstesi tueksi.
  • Omistaja-asiakkaat pääsevät automaattisesti osakekaupankäynnin hinnaston toiselle hintaportaalle, jossa välityspalkkion suuruus on 0,18 % (vähintään 8 €), kun ensimmäisen palkkioportaan välityspalkkio on 0,2 % (vähintään 8 €).

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

  • lainoista
  • tileillä olevat varoista
  • OP-Visan Credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista
  • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

 

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy.