OP-Korkotuotto

Talletusta parempaa tuottoa maltillisin riskein

Silloin tällöin sijoittamisessa tarvitaan ripeitä liikkeitä täydentämään varainhallinnan pidemmän tähtäimen visiota. Lyhyen koron rahastot toimivat rahojen väliaikaisena parkkipaikkana esimerkiksi tilanteissa, joissa on tarpeen säilyttää pääomat ja niiden ostovoima. OP-Korkotuotto on joustava vaihtoehto noin vuoden mittaisille korkosijoituksille.

 • Rahasto tavoittelee pidemmällä aikajänteellä kolmen kuukauden euriborin ylittävää tuottoa.
 • Sijoituskohteena eurooppalaisten pankkien ja muiden yritysten sekä Euroopan valtioiden lyhyet joukkovelkakirjat.
Merkintäpalkkio Vuosittainen hallintopalkkio Lunastuspalkkio
0,00 % 0,40 % 0,00 %

Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita. Rahasto-osuuksien merkinnöistä tai lunastuksista ei peritä palkkioita.

Lyhyen koron rahaston tuotto on sidoksissa korkotason muutoksiin. OP-Korkotuotto on luonteeltaan tehostettu lyhyen koron rahasto. Se sijoittaa varansa pääosin eurooppalaisten pankkien ja muiden yritysten sekä Euroopan valtioiden ja muiden julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemiin euromääräisiin korkoinstrumentteihin. Kun rahaston sijoitukset hajautetaan kohtalaisen luottokelpoisten yritysten liikkeeseen laskemiin korkoinstrumentteihin, liittyy OP-Korkotuottoon tyypillisiin lyhyisiin valtionlainoihin sijoittaviin lyhyen koron rahastoihin verrattuna enemmän sekä luottoriskiä että tuottopotentiaalia. Liikkeeseenlaskijariski on kuitenkin laajan hajautuksen ansiosta verrattain vähäinen.

OP-Korkotuotto tarjoaa joustavan vaihtoehdon noin vuoden mittaisille talletuksille ja korkosijoituksille. Se soveltuu säästäjälle ja sijoittajalle, joka tavoittelee pääomalle talletuksia parempaa tuottoa, mutta haluaa varojensa olevan tarvittaessa nopeasti käytettävissä. Rahasto palvelee myös yrityksiä, jotka sietävät markkinakoron ylittävän tuoton vastapainona hetkellisiä arvonmuutoksia. Osana hajautettua salkkua OP-Korkotuoton kaltaisella lyhyen koron rahastolla voidaan säätää osakepainon suuruutta.

OP-Korkotuoton joulukuun tuotto 0,24 %

OP-Korkotuotto-rahasto tuotti joulukuussa kulujen jälkeen 0,24 % 3kk euribor-indeksin päätyessä 0,13 %:iin. Vahvan marraskuun jälkeen, riskitunnelma kääntyi joulukuussa jälleen heikommaksi keskuspankkien odotettua haukkamaisempien rahapolitiikkalausuntojen yllätettyä markkinat lähes täydellisesti. Korot nousivat keskuspankkikokousten jälkeen koko korkokäyrän leveydeltä merkittävimmän nousun painottuessa keskipitkiin ja pitkiin eurokorkoihin. Myös lyhyet rahamarkkinakorot suuntasivat ylöspäin ja vielä keväällä nollan alapuolella pysytellyt, kiristyvää rahapolitiikkalinjaa heijasteleva 12 kuukauden euribor-korko ylitti 3 prosentin haamurajan ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2009. Korkojen noususta huolimatta, yrityslainojen luottoriskilisät jatkoivat hienoista kapenemistaan, mikä osaltaan tuki rahaston tuottoa kuun aikana.

Rahastossa ei joulukuun aikana tehty merkittäviä muutoksia. Nettomerkinnät kasvattivat kuitenkin rahaston pääomia sijoittajien allokoidessa kasvaneessa epävarmuudessa varojaan osin lyhyen korkorahastoihin. Rahaston varoja sijoitettiin kuun aikana pääasiassa investment grade -luokan lyhyisiin yrityslainoihin.

Markkinoiden odotukset keskuspankkien aggressiivisen rahapolitiikkalinjan pehmenemisestä ovat loppuvuoden aikana kasvaneet selvästi. Joulukuussa toiveet kyyhkymäisemmästä suunnasta kuitenkin murenivat, vaikka keskuspankkien vuoden viimeiset korkopäätökset vastasivakin markkinoiden odotuksia. Sekä Fed että EKP hidastivat nostotahtia ja nostivat ohjauskorkojaan puoli prosenttiyksikköä aiemman 75 korkopisteen sijaan. Vahvasti kiristävää rahapolitiikkaa indikoiva lehdistötilaisuuksien viestintä sen sijaan oli markkinoille melkoinen yllätys. Vaikka Yhdysvaltojen marraskuun inflaatio hidastui lokakuun tapaan odotuksia enemmän, ei Fedin linja ole vielä pehmenemässä. Inflaatioriskit nähdään yhä yläsuuntaisina, joten taloutta hyydyttävää rahapolitiikkaa ja koronnostoja tarvitaan edelleen. Nostojen jatkumista signaloi myös keskuspankin päivitetty, ensi vuoden lopussa jo yli 5 prosenttiin kivunnut mediaanikorkopolku. Fediä suuremman huomion varasti kuitenkin EKP ja Lagarden erittäin haukkamainen retoriikka. Euroalueen 10 prosentin inflaatio ei anna keskuspankille vielä tilaa hengähtää, vaan korkoja on selvistä taantumariskeistä huolimatta nostettava yhä merkittävästi. Tuntuvia 50 korkopisteen nostoja nähdäänkin pääjohtajan vihjailujen mukaan tulevissa kokouksissa lisää. Nousupaineita eurokorkoihin tuo myös EKP:n massiivisen taseen alasajo, jonka on määrä alkaa maaliskuun alussa. Tasetta supistetaan aluksi 15 miljardin euron kuukausitahdilla aina toisen neljänneksen loppuun asti. Keskuspankkien varsin tiukkasävyisten korkoviestien perusteella näyttää siltä, että viime viikkojen reipas korkojen lasku ja markkinoilla vallinnut optimismi korkohuipun lähestymisestä on osoittautunut ennenaikaiseksi.

Tuula Vierimaa
salkunhoitaja

OP-Korkotuotto on tehostettu lyhyen koron rahasto, joka sijoittaa varansa pääosin eurooppalaisten pankkien ja muiden yritysten sekä Euroopan valtioiden ja muiden julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemiin euromääräisiin korkoinstrumentteihin. Rahasto tavoittelee lyhyellä aikavälillä rahaston pääoman säilyttämistä ja keskipitkällä aikavälillä rahamarkkinoiden tuottoa paremman tuoton saavuttamista.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien korkosijoitusten avulla, mutta rahasto voi käyttää korko- ja luottoriskijohdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta sekä korvatakseen suoria sijoituksia. Sijoitusinstrumentteina ovat tyypillisesti vaihtuvakorkoiset joukkovelkakirjalainat, yritystodistukset, sijoitustodistukset sekä lyhytaikaiset kiinteäkorkoiset joukkovelkakirjalainat ja talletukset. Rahaston varat hajautetaan laajasti eri liikkeeseenlaskijoiden korkoinstrumentteihin.

Rahaston korkoherkkyyttä mittaava modifioitu duraatio on tyypillisesti välillä 0,4–0,8, joka tarkoittaa rahaston negatiivista arvon muutosta prosentteina, jos korkotaso nousee yhden prosenttiyksikön. Korkotason laskiessa rahaston arvo nousee vastaavasti.

Rahaston sijoitusten keskimääräinen jäljellä oleva juoksuaika eli jäljellä oleva aika pääoman takaisinmaksuun voi kuitenkin olla pitkä johtuen lähinnä sijoituksista pitkäaikaisiin vaihtuvakorkoisiin joukkovelkakirjalainoihin. Tämän seurauksena luottoriskilisien muutokset tai liikkeeseenlaskijoiden maksukyvyttömyys voivat vaikuttaa rahaston arvoon merkittävästi.

Rahaston sijoitukset pidetään hajautettuina ensisijaisesti valikoituihin hyvän luottokelpoisuuden omaavien liikkeeseenlaskijoiden korkoinstrumentteihin. Rahastossa voi olla rajallisessa määrin sijoituksia heikon luottoluokituksen omaaviin liikkeeseenlaskijoiden korkoinstrumentteihin. Lisäksi rahasto voi sijoittaa sellaisen liikkeeseenlaskijan korkoinstrumentteihin, jolla ei ole luottoluokitusta.

Rahaston vertailuindeksi on 3kk Euribor. Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahaston aktiiviriskin taso on pääsääntöisesti matala ja poikkeaa vain vähän vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta.

Rahastoista poissuljetaan yleisen poissulkulistan lisäksi laajemmin haitallisia ja kiistanalaisia toimialoja. Rahastot eivät sijoita tupakkayhtiöihin, eivätkä epätavanomaisen öljyn tai maakaasun tuotantoa harjoittaviin yhtiöihin. Sijoituskohteiden analyysissa hyödynnetään sekä ulkopuolisen palveluntarjoajan MSCI ESG Research:n ESG-analyysia, että OP Varainhoidon omaa ESG-analyysimallia. Hyvän hallintotavan arvionti on olennainen osa sijoituskohteiden analyysia. Seuraamme ja raportoimme muun muassa sijoituskohteiden vihreää liikevaihto-osuutta, hiilidioksidiintensiteettiä ja ESG riskiluokitusta, joista tiedot saamme ulkopuoliselta palvelutarjoajalta. Rahastojen vertailuindeksit eivät vastaa rahastojen sijoituspolitiikkaa ESG-ominaisuuksien osalta.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Tuula Vierimaa
Vertailuindeksi
Euribor 3 kk
Perustamispäivä
16.09.2002
ISIN
FI4000020375
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
833 Meur
Osuuden arvo (26.01.)
126,04 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Avaintietoasiakirja
Lataa
Säännöt
Lataa
Kestävyystiedot
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (26.01)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Korkotuotto A +0,51 % +1,61 % +0,65 % −1,82 % −0,61 % −0,36 %
Vertailuindeksi +0,13 % +0,30 % +0,17 % −0,20 % −0,39 % −0,37 %

Vuosittainen tuotto

2018 2019 2020 2021 2022 Vuoden alusta
OP-Korkotuotto A −0,93 % +0,93 % +0,12 % +0,07 % −2,41 % +0,46 %
Vertailuindeksi −0,33 % −0,34 % −0,39 % −0,55 % −0,33 % +0,09 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Korkotuotto A 1,12 % -3,86 0,65
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaan edut 1.1.2021 alkaen

 • Arvo-osuustili ja säilytys 0 €: Koti- ja ulkomaisten osakkeiden ja ETF:ien säilytys ilman kuukausimaksuja. 
 • Rahastojen ostot ja myynnit 0 €: Osta, myy ja vaihda lähes kaikkia rahastoja ilman kuluja sekä kerrytä rahastosäästämisestä OP-bonuksia.*
 • Edut osakekaupankäynnistä:
  • 1 %:n välityspalkkiokatto Suomen ja Ruotsin osakkeista sekä arvopapereista – osakkeista, warranteista ja ETF:stä.
  • Välityspalkkio 0,05-0,17 % eli mitä enemmän kauppaa käyt, sitä alhaisemmat kaupankäyntikustannukset. Edellä mainitut edut voimassa OP-mobiilissa, OP-yritysmobiilissa ja op.fi-palvelussa.
 • Osakeanalyysi 0 €: maksuton osake- ja markkina-analyysi. 
 • Säästövakuutuksen edut: Vakuutuksen avaaminen, sijoituskohteiden vaihto verkossa ja lisäsijoitukset OP Sijoitusvakuutukseen ovat kuluttomia. Sijoitussidonnaiset vakuutussäästöt kerryttävät OP-bonuksia, poislukien yksilölliset sijoitusvakuutukset.**

*OP-bonuksia ei kerry R2 Crystal -rahastosta ja rahastojen instituutiosarjoista. 

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

 • lainoista
 • tileillä olevat varoista
 • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista

OP-bonuksia kerryttävät 1.11.2020 alkaen:

 • asuntolainat, vakuudelliset pankkilainat, opintolainat
 • säästämisen ja sijoittamisen tilit
 • rahastot ja sijoitussidonnaiset vakuutukset
 • vahinkovakuutuksen laskut

Muutoksen myötä 1.11.2020 OP-bonuksia ei kerry:

 • Käyttötilin talletuksista
 • vakuudettomista kulutusluotoista (Jousto-, Täsmä-, Kerta- ja Tililuotto)
 • OP:n osamaksurahoituksesta
 • OP-Visa credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista, OP-Visa ja OP Duo -korttien korollisen luoton saldosta.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

**Seuraavat vakuutussäästöihin liitetyt sijoituskohteet eivät kerrytä OP-bonuksia 1.4.2022 alkaen: OP-Venäjä A, JPM Russia A, JPM Emerging Europe Equity Fund ja BlackRock GF Emerging Europe Fund A.

Muistathan, että sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan.  OP-rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy, jonka asiamiehenä osuuspankki toimii. Seuraavista erikoissijoitusrahastoista veloitetaan normaalit kaupankäyntikulut: OP-Palvelukiinteistöt-, OP-Metsänomistaja-, OP-Vuokratuotto- ja OP-Alternative Portfolio-erikoissijoitusrahastot.