OP-Metsänomistaja

Kotimainen metsärahasto. Ammattimaista metsänhoitoa vaivattomassa paketissa.
1

Helpoin tapa omistaa kotimaista metsää

OP-Metsänomistaja tarjoaa kustannustehokasta ja vaivatonta kotimaisen metsän ammattimaista omistamista.

2

Vakaata tuottoa metsästä

Metsärahaston tasainen tuotto muodostuu puuston kasvusta ja puuvarannon arvonmuutoksesta. Ensisijainen tuottokanava on rahaston omistamien metsäkiinteistöjen puun myynti.

3

Erinomainen rahasto maltilliselle sijoittajalle sijoitusten hajauttamiseen

OP-Metsänomistaja tarjoaa matalan riskin sijoitusvaihtoehdon varojen hajauttamiseksi korkomarkkinoita korkeammalla tuotto-odotuksella ja osakemarkkinoita alhaisemmalla riskillä.

Metsärahaston salkussa havisee oikeaa metsää

OP-Metsänomistajan salkussa havisee arvopapereiden asemesta oikeaa metsää. Ja puu kasvaa silloinkin, kun suhdanteet eivät. Metsärahastot ovat helppo tapa päästä omistajaksi suureen metsäkiinteistöportfolioon, joka tuo mukanaan suuren sijoittajan skaalaedut.

OP-Metsänomistaja tarjoaa kustannustehokasta ja ammattimaista metsänhoitoa helpossa ja vaivattomassa muodossa. Pääset mukaan metsän mahdollisuuksiin pienemmällä sijoitussummalla, kuin perinteisessä suorassa kaupassa ja metsänhoidosta huolehtivat puolestasi kokeneet ammattilaiset. Metsärahasto jakaa vuosittain vähintään 75 prosenttia rahaston nettotuloksesta rahasto-osuuden omistajille.

Vuosittain maksetut tuotot ovat olleet 1,82 e/1,6% (2016), 3,28 e/2,8% (2017), 1,92 e/1,6% (2018), 2,60 e/2,1% (2019), 2,29 e/1,77% (2020), 2,61 e/1,97% (2021), 2,19 e/1,53% (2022).

Evästevalintasi eivät toistaiseksi vaikuta YouTuben evästekäytäntöihin. Kun käynnistät videon, YouTube voi asettaa omia evästeitä ja kerätä tietoa käyttäjistä.

Metsärahastosta saat tasaista tuottoa puun kasvusta

OP-Metsänomistajan tarjoama tasainen tuotto muodostuu puuston kasvusta sekä puuvarannon arvonmuutoksesta. Metsärahaston ensisijainen tuottokanava onkin sen omistamien metsäkiinteistöjen puun myynti. Lisäksi tuottoa hankitaan metsäkiinteistöjä jalostamalla, palstoittamalla, kaavoittamalla sekä hyödyntämällä kiinteistöjen maa-aineksia ja niiden mahdollisia vapaa-ajan arvoja.

Miksi metsärahastoihin kannattaa sijoittaa?

OP-Metsänomistaja on erinomainen vaihtoehto varojen hajauttamiseksi perinteisten omaisuusluokkien, kuten osakkeiden ja korkosijoitusten ulkopuolelle.

 • Mahdollistaa vakaan, osakemarkkinoista riippumattoman tuoton matalalla riskillä.
 • Ei vaadi aikaisempaa kokemusta metsäsijoittamisesta.

Metsärahasto sopii pitkäjänteiselle sijoittajalle, joka haluaa hajauttaa osan sijoituksistaan kotimaiseen metsään, muttei tahdo käyttää aikaansa metsänhoitoon ja puukauppoihin. Myös aikaisemmat puukauppatuotot on helppo sijoittaa metsärahaston kautta takaisin metsään. Suosittelemme OP-Metsänomistajaa ensisijaisesti sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa aikaisintaan kuuden vuoden kuluttua.

Näin ostat metsärahastoa

Nyt pääset metsänomistajaksi pienelläkin summalla – OP-Metsänomistaja-rahastolla ei ole minimimerkintäsummaa. 

Rahaston merkinnät ja lunastukset vahvistetaan neljä kertaa vuodessa: 31.3., 30.6., 30.9. ja 31.12.

Merkintäpalkkio Vuosittainen hallinnointipalkkio Lunastuspalkkio
4,00 % 1,50 % 1,00 %

Mikäli sijoitusaika on alle 6 vuotta, peritään lunastuksen yhteydessä 3 prosentin palkkio ja alle 3 vuoden sijoituksista peritään 5 prosentin palkkio. Merkintä- ja lunastuspalkkiot hyvitetään rahastolle. Rahaston arvo lasketaan neljä kertaa vuodessa ja rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita.

OP-Metsänomistaja Q1 2022

Rahasto hankki vuoden 2022 ensimmäisellä kvartaalilla 61 tilaa, joiden pinta-ala oli 2 760 hehtaaria. Tilojen arvo oli noin 11 miljoonaa euroa. Rahaston omistamien metsien kokonaispinta-ala nousi noin 115 000 hehtaariin. Metsäkiinteistösijoitusten lisäksi rahasto kasvatti sijoitustaan Metsäliitossa 2,3 miljoonalla eurolla.

Venäjän hyökkäyksellä Ukrainaan on vaikutuksia rahaston toimintaympäristöön. Sodan seurauksena puun tuonti Venäjältä Suomeen lakkaa. Suomi on tuonut vuosittain Venäjältä noin 9 miljoonaa kuutiometriä lähinnä koivukuitupuuta ja haketta sekä metsä- että energiateollisuuden tarpeisiin. Määrä on vastaa reilua kymmentä prosentti kotimaan hakkuumäärästä. Venäjä on ollut myös merkittävä sahatavaran viejä Eurooppaan. Sodan seurauksena vienti lakkaa, mikä luo markkinoita esimerkiksi suomalaisille sahoille. Kaikkiaan puun kysyntä Suomessa kasvaa, mikä nostaa myös puun hintaodotuksia.

Sota tulee kiihdyttämään myös tuulivoimarakentamista Suomessa. Suomi pyrkii sähköntuotannossa omavaraiseksi ja ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta fossiilivapaan tuulivoiman merkitys korostuu. Rahasto teki viisi uutta maanvuokrasopimusta ensimmäisellä kvartaalilla tuulivoiman rakentamiseksi rahaston maille. Edelleen käydään myös uusia neuvotteluita lisäsopimuksista.

Mennyt talvi oli puun korjuun kannalta hyvä. UPM:n tehtaiden lakko siirsi talvileimikoiden hakkuita osaltaan, mutta pääosin ne saatiin rahaston metsissä hakattua. Puun hintataso on säilynyt historiaan verrattuna korkealla tasolla. Rahasto on aloittanut neuvottelut FSC sertifikaatin laajentamisesta metsissään. Tällä hetkellä rahaston kaikki metsät ovat PEFC sertifikaatin piirissä ja osalla on kaksoissertifiointi FSC sertifikaatilla. Rahaston vastuullisuusohjelman mukaiset toimet metsien tuhkalannoitukselle, soiden ennallistamiselle ja joutomaiden metsitykselle on myös käynnistetty kuluvan vuoden osalta.

Rahasto maksoi maaliskuussa osuudenomistajille tuotto-osuutta. Tämä toi sijoittajalle noin 1,5 prosentin käteistuoton. Rahasto-osuuden arvo nousi 144,2 eroon osuudelta (OP-Metsänomistaja II B osuus 145,41 euroa). Rahaston tuotto, jaettu tuotto-osuus huomioituna, oli Q1:llä noin 2,2 prosenttia.

Tapio Tilli
salkunhoitaja

OP-Metsänomistaja on metsään sijoittava erikoissijoitusrahasto, jonka sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä arvonnousua sijoittamalla varat suoraan Suomessa sijaitseviin metsäkiinteistöihin. Rahasto voi myös sijoittaa varojaan Euroopan talousalueella sijaitseviin metsäkiinteistöihin. Rahasto voi tehdä myös epäsuoria sijoituksia metsäkiinteistöihin. Rahasto pyrkii saamaan tuottoa ensisijaisesti omistamiensa metsäkiinteistöjen puunmyynnistä. Rahasto voi myös pyrkiä hankkimaan tuottoja omistamiensa metsäkiinteistöjä jalostamalla, palstoittamalla, kaavoittamalla sekä hyödyntämällä kiinteistöjen maa-aineksia ja niiden mahdollisia vapaa-ajan arvoja. Rahasto voi käyttää käteisvarojen hallintaan ja varallisuuden väliaikaiseen sijoittamiseen myös korkosijoituksia. Rahasto voi sijoittaa varojaan johdannaissopimuksiin ja OTC-johdannaisiin suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa.

Rahasto voi tehdä korkosijoituksia joko suorina sijoituksina tai sijoitusrahastojen tai erikoissijoitusrahastojen avulla taikka tekemällä talletuksia luottolaitoksiin.

Rahaston varoista maksetaan kaikki kiinteistöjen hoidosta, omistamisesta ja kaupankäynnistä sekä kiinteistökaupassa käytettävistä asiantuntijapalveluista aiheutuvista kustannuksista, joilla voi olla olennaista vaikutusta rahaston tuottoon.

Rahasto on erikoissijoitusrahasto, koska se voi poiketa sijoitusrahastolain säännöksistä rahaston sijoituskohteiden ja niiden hajauttamisen, rahaston arvonlaskennan, rahaston aukiolon sekä luotonoton osalta.

Rahaston tavoitteena on tehdä kestäviä sijoituksia ja saavuttaa mitattavia positiivisia vaikutuksia ilmastonmuutokseen, biodiversiteettiin ja ihmisten hyvinvointiin. Rahasto lisää metsien hiilinielua ja luonnon biodiversiteettiä sekä monipuolistaa metsien virkistyskäyttöä.  Rahaston metsien hakkuut ovat kasvua pienemmät, jolloin metsät toimivat hiilinieluina.

Kasvua tehostetaan hyvällä ja oikea-aikaisella metsänhoidolla. Lisäksi kasvua tehostetaan mm. metsiä lannoittamalla tuhkalannoitteella, jolla ei ole negatiivisia vaikutuksia luonnon biodiversiteettiin. Rahasto luo myös uutta hiilinielua metsittämällä joutomaita. Soita ennallistetaan harkitusti luonnon biodiversiteetin lisäämiseksi ja vesien suojelemiseksi.

Rahaston kaikki metsät on PEFC-sertifioitu ja osa on myös FSC-sertifioitu. Metsäsertifikaateilla varmistetaan vastuullista metsänhoitoa ja biodiversiteetin säilyttämistä. FSC-sertifiointi edellyttää myös, että vähintään 5 % sertifikaatin alla olevista metsistä on vapaaehtoisesti jätetty talouskäytön ulkopuolelle.

Rahasto vuokraa metsätiloja tuulivoimaloille ja osallistu siten laajemmin ilmastotalkoisiin. Rahasto mahdollistaa metsien virkistyskäytön jokamiehenoikeuksia laajemmin mm. vuokraamalla tilojen metsästysoikeuksia paikallisille metsästysseuroille ja tarjoamalla mahdollisuuksia rakentaa retkeily- ja vaellusreittejä rahaston omistamille maille.

Rahasto raportoi seuraavista asioista vuosittain: hiilinielun määrä; sertifioitujen kohteiden määrä; talouskäytön ulkopuolella olevien kohteiden määrä; metsästysvuokraussopimusten määrä; tuulivoimaloiden vuokrasopimusten määrä.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
OP Kiinteistösijoitus Oy
Vertailuindeksi
Ei vertailuindeksiä
Perustamispäivä
08.12.2014
ISIN
FI4000108436
Osuussarja
Tuotto-osuus
Rahaston koko
360 Meur
Osuuden arvo (31.03.)
144,20 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (31.03)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Metsänomistaja B - +0,64 % +6,02 % +8,31 % +7,17 % -
Vertailuindeksi - - - - - -

Vuosittainen tuotto

2017 2018 2019 2020 2021 Vuoden alusta
OP-Metsänomistaja B +4,16 % +5,61 % +7,44 % +4,55 % +10,19 % +2,20 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Metsänomistaja B 7,25 % 1,18 -
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaan edut 1.1.2021 alkaen

 • Arvo-osuustili ja säilytys 0 €: Koti- ja ulkomaisten osakkeiden ja ETF:ien säilytys ilman kuukausimaksuja. 
 • Rahastojen ostot ja myynnit 0 €: Osta, myy ja vaihda lähes kaikkia rahastoja ilman kuluja sekä kerrytä rahastosäästämisestä OP-bonuksia.*
 • Edut osakekaupankäynnistä:
  • 1 %:n välityspalkkiokatto Suomen ja Ruotsin osakkeista sekä arvopapereista – osakkeista, warranteista ja ETF:stä.
  • Välityspalkkio 0,05-0,17 % eli mitä enemmän kauppaa käyt, sitä alhaisemmat kaupankäyntikustannukset. Edellä mainitut edut voimassa OP-mobiilissa, OP-yritysmobiilissa ja op.fi-palvelussa.
 • Osakeanalyysi 0 €: maksuton osake- ja markkina-analyysi. 
 • Vakuutussäästämisen edut: Vakuutuksen avaaminen, sijoituskohteiden vaihto verkossa ja lisäsijoitukset OP Sijoitusvakuutukseen ovat kuluttomia. Sijoitussidonnaiset vakuutussäästöt kerryttävät OP-bonuksia, poislukien yksilölliset sijoitusvakuutukset.**

*OP-bonuksia ei kerry R2 Crystal -rahastosta ja rahastojen instituutiosarjoista. 

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

 • lainoista
 • tileillä olevat varoista
 • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista

OP-bonuksia kerryttävät 1.11.2020 alkaen:

 • asuntolainat, vakuudelliset pankkilainat, opintolainat
 • säästämisen ja sijoittamisen tilit
 • rahastot ja sijoitussidonnaiset vakuutukset
 • vahinkovakuutuksen laskut

Muutoksen myötä 1.11.2020 OP-bonuksia ei kerry:

 • Käyttötilin talletuksista
 • vakuudettomista kulutusluotoista (Jousto-, Täsmä-, Kerta- ja Tililuotto)
 • OP:n osamaksurahoituksesta
 • OP-Visa credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista, OP-Visa ja OP Duo -korttien korollisen luoton saldosta.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

**Seuraavat vakuutussäästöihin liitetyt sijoituskohteet eivät kerrytä OP-bonuksia 1.4.2022 alkaen: OP-Venäjä A, JPM Russia A, JPM Emerging Europe Equity Fund ja BlackRock GF Emerging Europe Fund A.

OP-rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy, jonka asiamiehenä osuuspankki toimii.