Varho

OP-Alternative Portfolio -erikoissijoitusrahasto

Vaihtoehtoiset sijoitukset yhdestä paketista

Vaihtoehtoiset sijoituskohteet kiinnostavat yhä useampia sijoittajia

Perinteisesti osake- ja korkosijoitukset ovat olleet suosituimpia sijoituskohteita. Nyt niiden rinnalle on noussut myös kolmas omaisuusluokka, joka kiinnostaa yhä useampaa sijoittajaa: vaihtoehtoiset sijoituskohteet eli alternatiivit. Niillä tarkoitetaan perinteisten listattujen osake- ja korkomarkkinoiden ulkopuolisia markkinoita, joihin kuuluvat esimerkiksi kiinteistöt, infrastruktuuri, maa- ja metsätalous sekä listaamattomat osakkeet. 

Instituutiosijoittajat ovat kasvattaneet vaihtoehtoisten sijoitusten osuutta salkuissaan jo vuosia. Nykyään ne ovatkin suurin omaisuusluokka suursijoittajien salkuissa. Syy niiden suosioon löytyy houkuttelevasta tuotto-odotuksesta ja siitä, että tuotot eivät täysin seuraa perinteisten omaisuusluokkien kehitystä. Lisäksi viime vuosien alhainen korkotaso on lisännyt sijoittajien kiinnostusta vaihtoehtoisiin sijoituksiin.

Vaihtoehtoiset sijoitukset tarjoavat perinteisille markkinoille kilpailukykyistä tuotto-odotusta. Ne ovat hyvä lisä salkkuun, kun tavoitellaan tuottoa maltillisella riskitasolla. Kun salkussa on sekä perinteisiä että vaihtoehtoisia sijoituksia, varallisuuden kokonaisarvo heiluu vähemmän kuin se muuten tekisi. 

OP-Alternative Portfolio – kaikki vaihtoehtoiset omaisuusluokat yhdestä rahastosta

OP-Alternative Portfolio tarjoaa pitkäjänteiselle sijoittajalle houkuttavia sijoituskohteita. Rahasto sijoittaa esimerkiksi kiinteistöihin, infrastruktuurihankkeisiin, maa- ja metsätalousmaahan sekä listaamattomiin osakkeisiin. Näiden omaisuusluokkien kautta sijoittajan salkkuun valikoituu tasaista tuottoa ja arvonnousua tarjoavia sijoituskohteita. Näitä ovat esimerkiksi:  

  • liike- ja asuinkiinteistöt
  • aurinkovoimalat ja valokuituverkot
  • viinitilat ja viljelysmaat sekä
  • private equity -sijoitukset.

OP-Alternative Portfolio sijoittaa varansa laajasti kaikkiin vaihtoehtoisiin omaisuusluokkiin ja sijoitukset tehdään tarkasti valikoituihin kansainvälisiin rahastoihin. Rahaston suurimpia omaisuusluokkia ovat esimerkiksi kiinteistöt, infrastruktuuri ja listaamattomat osakkeet. Rahasto tavoittelee normaaleissa markkinaolosuhteissa korkeaa ja perinteisistä omaisuusluokista riippumatonta tuottoa maltillisella riskitasolla. 

Näin ostat rahastoa

Rahastoon voi tehdä merkintöjä neljä kertaa vuodessa ja minimimerkintä on 1000 euroa. Rahaston seuraava merkintäpäivä on 30.6.2021.

Sijoitukset tehdään rahastoihin, jotka ovat luonteeltaan epälikvidejä ja sijoitushorisontti siten pitkä. OP-Alternative Portfolio sopiikin sijoittajalle, joka aikoo lunastaa sijoituksensa rahastosta aikaisintaan 5 vuoden kuluttua.

Merkintäpalkkio Vuosittainen hallinnointipalkkio Lunastuspalkkio
1,0 % 0,9 % 1,0 %

Mikäli sijoitusaika on alle 4 vuotta, peritään lunastuksen yhteydessä 3 prosentin palkkio ja alle 2 vuoden sijoituksista peritään 5 prosentin palkkio. Merkintä- ja lunastuspalkkiot hyvitetään rahastolle. Rahaston arvo lasketaan 4 kertaa vuodessa ja rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita. Rahaston minimimerkintäsumma on 1000 euroa.

Rahaston tuottosidonnainen palkkio on 20,00 % referenssituoton 3kk euribor + 5% ylittävästä tuotosta. Palkkio määräytyy neljännesvuosittain edellisen kahdentoista (12) kuukauden tuottojen perusteella.

Rahaston neljännen kvartaalin katsaus

Neljännen kvartaalin aikana OP-Alternative Portfolion kasvu jatkui ja se sai noin 70 miljoonaa euroa uusia merkintöjä kvartaalin lopun merkintäikkunassa. Rahaston kasvun myötä rahasto teki runsaasti uusia sijoituksia. Ensinnäkin teimme lisäsijoituksia kaikkiin kolmeen salkun hedge-rahastoon. Mallisalkkuun otetiin myös heti kvartaalin alussa kolme kokonaan uutta rahastoa: Atrium Finance III tekee laina-rahoitusta Saksan kiinteistömarkkinalla, Prestige Prime Alternative Finance tekee biovoimala-hankkeiden lainarahoitusta Isossa Britanniassa ja Orchard Landmark Fund tekee yritysten lainarahoitusta Aasiassa. Nämä sijoitukset tavoittelevat n. 6-10 % tuottoa vuositasolla ja tuotto muodostuu pääosin rahaston myöntämien lainojen kuponkituotosta. Näistä kaksi jälkimmäistä sijoitusta saatiin heti maksettua ja siten tuottamaan, kun taas ensimmäisen kohdalla jäämme odottamaan hankkeiden etenemistä ja pääomakutsuja. Rahasto sai myös kvartaalin aikana pääomakutsut molemmista Private Equity -rahastoista ja Schroder GAIA II Specialist Private Equity kutsui jopa koko sitoumuksen kerralla, koska heillä oli paljon hankkeita loppusuoralla. Joulukuussa salkkuun lisättiin globaali pääomasijoituksia tekevä rahasto Hamilton Lane Global Private Assets -rahasto, joka myös kutsui sijoituksemme heti töihin. Samoin teimme sijoituksen kiinteistö-rahastoon nimeltä Blackstone Property Partners Europe, joka kutsui heti noin 25% sitoumuksesta töihin. Salkkuun tehtiin myös pieni sijoitus listattuun rahastoon, joka sijoittaa musiikkirojalteihin. Alustavien tietojen mukaan kaikki salkun sijoitukset saavuttivat positiivisen tuoton tarkasteluperiodilla.

Salkun kassanhallintaa varten portfolioon lisättiin sijoituksia euromääräisiin korkorahastoihin ja kahteen absoluuttista tuottoa korkomarkkinoilta hakeviin rahastoihin Morgan Stanley Global Fixed Income Opportunities ja BlackRock Global Absolute Return Bond Fund. Salkusta vastaavasti myytiin rahaston aloitukseen fuusion kautta tulleita likvidejä hedge-rahastoja, sitä mukaa kun pääomaa saatiin siirtymään mallisalkun mukaisiin rahastoihin. Kvartaalin puolivälissä salkusta myytiin myös kulta-ETF, jonka pitäminen salkussa ei ollut enää perusteltua markkinasentimentin muututtua riskinottoa tukevammaksi koronarokotteisiin liittyvien uutisten myötä. Salkusta lunastettiin myös R2 Crystal -rahasto, joka korvautuu suorilla sijoituksilla valittuihin hedge-rahastoihin.

Vuoden loppuun mennessä portfolion sijoituksista hieman alle puolet oli saatu mallisalkun mukaisiin kohteisiin, loppujen varojen ollessa sijoitettuna pääosin matalan riskin korkorahastoihin. Yleisesti ottaen pääomakutsuja on tullut kohderahastoista hieman hitaammin kuin alun perin odotettiin, mikä johtuu mm. koronaviruksen aiheuttamasta sijoitustoiminnan hidastumisesta rahastoissa. Odotamme kuitenkin useamman rahaston kutsuvan pääomaa töihin heti vuoden vaihteen jälkeen. Suurimmat mallisalkun allokaatiot ovat tehtyjen sitoumusten perustella kiinteistöt 22 %, suorat yrityslainat 19 %, hedge-rahastot 18 %, listaamattomat osakkeet ja Infrastruktuuri 17 %, Salkkuun ollaan lähiaikoina lisäämässä vielä yksi infrastruktuuri-teeman -rahasto, minkä myötä infrastruktuuri-sijoitusten paino nousee mallisalkussa selvästi yli 20 %:n. Rahaston ensimmäinen kvartaalituotto, eli 2020 neljännen kvartaalin tuotto lasketaan helmikuun 2021 puolivälissä.

Petri Venäläinen
salkunhoitaja

OP-Alternative Portfolio on erikoissijoitusrahasto, joka sijoittaa varansa vaihtoehtoisiin omaisuusluokkiin. Sijoitukset tehdään muun muassa reaaliomaisuuteen, kuten kiinteistöihin sekä infrastruktuuriin ja metsä- ja maatalousmaahan. Sijoituskohteena ovat lisäksi pääomasijoitukset, kuten private equity- ja venture capital –rahastot sekä vaihtoehtoiset korkosijoitukset, kuten vakuudelliset tai vakuudettomat lainat yrityksille ja erilaiset hedgerahastostrategiat.

Rahaston sijoitustavoite on normaaleissa markkinaolosuhteissa saavuttaa korkeaa ja perinteisistä omaisuusluokista riippumatonta tuottoa maltillisella riskitasolla. Rahaston sijoituskohteet valitaan siten, että niihin sisältyy mahdollisimman laajasti erilaisia vaihtoehtoisia sijoitusstrategioita.

Sijoitusuniversumi on globaali ja rahaston sijoituskohteet voivat olla noteerattuja eri valuutoissa ja rahasto voi suojata valuuttariskin osittain tai kokonaan. Rahaston luottomäärä pyritään pitämään keskimäärin tasolla 0–50 % rahaston arvosta.  

Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu erikoissijoitusrahasto, koska se voi sijoittaa sellaisiin sijoituskohteisiin, jotka eivät ole mahdollisia sijoitusrahastodirektiivin mukaisille rahastoille.

Rahastolla ei ole virallista vertailuindeksiä.

OP Varainhoito selvittää aktiivisten ulkopuolisten varainhoitajien vastuullisen sijoittamisen käytännöt ennen sijoituspäätöstä, sekä säännöllisessä seurannassa sijoituksen jälkeen. Vastuullisen sijoittamisen selvitys pitää sisällään vastuullisen sijoittamisen politiikkaan ja lausuntoihin, vastuullisen sijoittamisen resursseihin, toimintatapoihin, poissulkuihin, omistajavaikuttamiseen sekä raportointiin liittyviä näkökulmia. Selvitykseen perustuen arvioimme ulkopuolisten varainhoitajien vastuullisen sijoittamisen tason. Olemme määritelleet minimikriteerit, jotka uusien aktiivisten ulkopuolisten varainhoitajien tulee täyttää. Edellä eritellyt periaatteet ja toimintatavat koskevat myös ulkopuolisten varainhoitajien vaihtoehtoisiin sijoituksiin keskittyviä rahastoja.
Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Petri Venäläinen, Riku Karkkulainen, Tero Pesonen
Vertailuindeksi
Ei vertailuindeksiä
Perustamispäivä
27.08.2020
ISIN
FI4000439971
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
198 Meur
Osuuden arvo (31.12.)
103,83 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (31.12)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Alternative Portfolio A - +4,33 % - - - -
Vertailuindeksi - - - - - -

Vuosittainen tuotto

2016 2017 2018 2019 2020 Vuoden alusta
OP-Alternative Portfolio A - - - - 0,00 % 0,00 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Alternative Portfolio A - - -
Vertailuindeksi - - -

Säätiöiden käyttöön soveltuva vuotuista kassavirtaa maksava tuotto-osuus

Institutionaalisille sijoittaville soveltuva kasvuosuus

Institutionaalisille sijoittaville soveltuva tuotto-osuus

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy.