Varho

OP-Alternative Portfolio -erikoissijoitusrahasto

Vaihtoehtoiset sijoitukset yhdestä paketista

Vaihtoehtoiset sijoituskohteet kiinnostavat yhä useampia sijoittajia

OP-Alternative Portfolio -erikoissijoitusrahasto tarjoaa pitkäjänteiselle sijoittajalle houkuttelevia vaihtoehtoisia sijoituskohteita. Rahasto sijoittaa esimerkiksi listaamattomiin osakkeisiin, yritysvelkasijoituksiin, infrastruktuuriin ja kiinteistöihin, sekä maatalousmaahan ja hedge-rahastoihin. Näitä ovat esimerkiksi:  

  • liike- ja asuinkiinteistöt
  • aurinkovoimalat ja valokuituverkot
  • viinitilat ja viljelysmaat sekä
  • private equity -sijoitukset.

Näiden omaisuusluokkien kautta sijoittajan salkkuun valikoituu tasaista tuottoa ja arvonnousua tarjoavia sijoituskohteita. OP-Alternative Portfolio -rahasto sijoittaa varansa laajasti kaikkiin vaihtoehtoisiin omaisuusluokkiin ja sijoitukset tehdään tarkasti valikoituihin kansainvälisiin rahastoihin. Rahasto tavoittelee normaaleissa markkinaolosuhteissa korkeaa ja perinteisistä omaisuusluokista riippumatonta tuottoa maltillisella riskitasolla. 

 

OP-Alternative Portfolio – kaikki vaihtoehtoiset omaisuusluokat yhdestä rahastosta

Instituutiosijoittajat ovat kasvattaneet vaihtoehtoisten sijoitusten osuutta salkuissaan jo vuosia. Nykyään ne ovatkin suurin omaisuusluokka suursijoittajien salkuissa. Syy niiden suosioon löytyy houkuttelevasta tuotto-odotuksesta ja siitä, että tuotot eivät täysin seuraa perinteisten omaisuusluokkien kehitystä. 

 

Näin ostat rahastoa

Rahaston merkinnät ja lunastukset vahvistetaan neljä kertaa vuodessa: 31.3., 30.6., 30.9. ja 31.12. Ensimmäisen merkinnän minimisumma on 1 000 euroa.

Sijoitukset tehdään rahastoihin, jotka ovat luonteeltaan epälikvidejä ja sijoitushorisontti siten pitkä. OP-Alternative Portfolio -rahasto sopiikin sijoittajalle, joka aikoo lunastaa sijoituksensa rahastosta aikaisintaan 5 vuoden kuluttua.

Reaaliomaisuusrahastojen osto ja myynti Ostotoimeksianto, myyntitoimeksianto

Rahaston osto- ja myyntitoimeksiannot toteutetaan neljä kertaa vuodessa kunkin vuosineljänneksen viimeisenä arkipäivänä.

Tämä tarkoittaa sitä, että voit tehdä osto- ja myyntitoimeksiantoja milloin tahansa, mutta niitä toteutetaan 31.3., 30.6., 30.9. ja 31.12. Jos kyseinen päivä ei ole arkipäivä, toteutetaan ne edellisenä arkipäivänä. Tämän jälkeen rahaston arvonlaskenta kestää yleensä 20 päivää, jonka jälkeen toteutetut ostot ja myynnit näkyvät salkussasi*.

Rahaston ostaminen

Kun teet ostotoimeksiannon, se toteutetaan saman vuosineljänneksen viimeisenä arkipäivänä sen päivän arvoon. Esimerkiksi jos teet ostotoimeksiannon 31.3. kello 16 mennessä, se toteutetaan 31.3.

Ostotoimeksianto Toteutetaan
1. tammikuuta – 31. maaliskuuta​ 31. maaliskuuta​
1. huhtikuuta – 30. kesäkuuta 30. kesäkuuta
1. heinäkuuta – 30. syyskuuta 30. syyskuuta
1. lokakuuta – 31. joulukuuta 31. joulukuuta

Rahaston myyminen

Kun teet myyntitoimeksiannon, se toteutetaan seuraavan vuosineljänneksen viimeisenä arkipäivänä. Esimerkiksi jos teet myyntitoimeksiannon 31.3. klo 16 mennessä, se toteutetaan 30.6.

*Arvonlaskenta voi kestää pidemmänkin aikaa, mikäli rahaston varoja joudutaan realisoimaan lunastusten maksamiseksi. OP-Alternative Portfolio -rahastossa arvonlaskenta kestää 45 päivää.

Myyntitoimeksianto Toteutetaan
1. tammikuuta – 31. maaliskuuta​ 30. kesäkuuta​
1. huhtikuuta – 30. kesäkuuta 30. syyskuuta
1. heinäkuuta – 30. syyskuuta 31. joulukuuta
1. lokakuuta – 31. joulukuuta 31. maaliskuuta
Merkintäpalkkio Vuosittainen hallinnointipalkkio Lunastuspalkkio
1,0 % 0,9 % 1,0 %

Mikäli sijoitusaika on alle 4 vuotta, peritään lunastuksen yhteydessä 3 prosentin palkkio ja alle 2 vuoden sijoituksista peritään 5 prosentin palkkio. Merkintä- ja lunastuspalkkiot hyvitetään rahastolle. Rahaston arvo lasketaan 4 kertaa vuodessa ja rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita. Rahaston ensimmäisen merkinnän minimisumma on 1000 euroa.

Rahastolta peritään myös tuottosidonnaista hallinnointipalkkiota, joka määräytyy seuraavasti: Rahastoyhtiö saa enintään kaksikymmentä (20) prosenttia siitä määrästä, jolla Rahasto ylittää Referenssituoton (= JPM Cash Index Euro Currency 3 Months -indeksi + 5 %) kehityksen Rahaston tilikauden aikana

Rahaston tuotto kolmannella kvartaalilla 1,35 %

Rahaston A-osuuden tuotto vuoden kolmannella kvartaalilla oli +1,35 %. Huolimatta kasvaneesta geopoliittisesta riskistä ja korkojen jatkuvasta noususta rahaston sijoitukset tuottivat kvartaalin aikana hyvin. Oikeastaan voisi sanoa, että vaihtoehtoisten sijoitusten tuottokehitys palautui kvartaalin aikana kokonaisuutena normaalimmalle tasolle. Poikkeuksena tästä oli edelleen kiinteistösijoitukset, jossa kiinteistökehityshankkeita rahoittava rahasto joutui tekemään alaskirjauksen sijoitusten arvoihin johtuen useiden saksassa sijaitsevien rakennushankkeiden vaikeuksista. Kiinteistösektorilla pahin lienee takanapäin, mutta takavuosien kaltaiset tuotot eivät toistune vielä ihan lähiaikoina korkotason pysytellessä varsin korkeana. Private Equity-rahastojen tuotot olivat yleisesti ottaen positiivisia, ja erityisesti salkun uudehko sijoitus kasvuyhtiörahastoon nousi mukavasti kvartaalin aikana. Velkasijoitukset tuottivat myös keskimäärin odotusten mukaisesti kvartaalin aikana ja parhaat tuotot saatiin USA:ssa toimivista private debt -rahastoista. Infrarahastojen tuotot hyötyivät inflaatiosuojattujen kassavirtojen laadukkuudesta ja olivat myös kauttaaltaan positiivisia ja tukivat siten merkittävästi portfolion tuottoa kvartaalin aikana. Maatalousmaasijoitus-ten tuotto jäi nollan tuntumaan toisen rahastomme tehtyä negatiivisen tuoton lähinnä arvostusmalleihin tehtyjen päivitysten seurauksena. Hedge-rahastoissa tulokset olivat vaihtelevat, kolmen rahaston toimittaessa selkeän positiiviset tuotot, mutta kahden Aasiaan sijoittavan rahaston jäädessä pakkaselle kvartaalin aikana.

Rahaston koko nousi yli 580 miljoonaan euroon. Portfoliossa suurimmat painotukset ovat ennallaan, eli luottoriskisijoitukset ja infrastruktuurisijoitukset muodostavat isoimmat painotukset, molemmat hieman yli 20 % painolla, seuraavana hedge-rahastot 20 % painolla, sekä private equity ja kiinteistöt noin 16 % painolla. Maatalousmaasijoituksissa rahastossa on 6 % pai-no. Olemme tehneet lunastuksen Aasiaan sijoittavaan hedge-rahastoon, joka palauttaa rahoja 2024 alusta lukien. Samoin kevensimme hieman painoa makrostrategian hedge-rahastossa, josta vuoden vaihteessa saatavat varat tullaan allokoimaan näillä näkymin private equity -sijoituksiin. Jatkamme siis rahastossa yrityslainojen ja infrasijoitusten painottamista loppu-vuonna ja lisäämme vähitellen painoa private equity -sijoituksissa.

Odotamme rahaston tuottokehityksen lähestyvän vähitellen tavoitteen mukaista 6 – 8 % tasoa kun kiinteistösijoitusten merkit-tävimmät alaskirjaustarpeet ovat toivottavasti takanapäin. Erityisesti velkasijoitusten ja infra-sijoitusten lähiajan näkymät ovat positiiviset ja jatkamme näiden sijoitusten painottamista rahaston portfoliossa. Samalla pyrimme lisäämään vähitellen painoa private equity -sijoituksissa, joissa pidemmän aikavälin tuotto-odotus on korkein vaihtoehtoisista omaisuuslajeista.

Petri Lehtola
salkunhoitaja

OP-Alternative Portfolio on rahasto, jonka aktiivisen sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä hyvä tuotto suhteessa Rahaston ottamiin riskeihin sijoittamalla varat Rahaston sääntöjen mukaisella tavalla. Rahastolla ei ole virallista vertailuindeksiä.

Rahasto on vaihtoehtorahastolaissa tarkoitettu erikoissijoitusrahasto joka tarkoittaa, että se voi poiketa muun muassa sijoitustoiminnassaan, luotonotossa ja toimeksiantojen aukiolossa normaalista sijoitusrahastosta.

Rahasto sijoittaa varansa pääosin vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Tällaisia ovat esimerkiksi reaaliomaisuus kuten kiinteistöt, infrastruktuuri, sekä metsät ja maatalousmaa, sekä pääomasijoitukset kuten listaamattomat osakkeet ja vakuudelliset tai vakuudettomat lainat yrityksille. Näille kohteille on tyypillistä, että niillä ei ole likvidiä jälkimarkkinaa ja sijoitukset ovat siten luonteeltaan epälikvidejä. Lisäksi rahasto voi sijoittaa muihin vaihtoehtoisiin sijoituskohteisiin, jotka ovat useimmiten myös likvidejä, kuten hedge-rahastot. Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa toisten rahastojen avulla, mutta sijoituksia voidaan tehdä myös suoraan vaihtoehtoisiin sijoituskohteisiin rahaston sääntöjen sallimissa rajoissa. Lisäksi rahasto sijoittaa osan varoistaan likvideihin korkosijoituksiin.

Rahaston tavoitteena on normaaleissa markkinaolosuhteissa saavuttaa korkeaa ja perinteisistä omaisuusluokista riippumatonta tuottoa maltillisella riskitasolla. Rahaston sijoituskohteet valitaan siten, että niihin sisältyy mahdollisimman laajasti erilaisia vaihtoehtoisia sijoitusstrategioita. Sijoitusuniversumi on globaali ja rahasto voi halutessaan suojata valuuttariskin osittain tai kokonaan. Rahaston sijoitussalkun rakentaminen voidaan rahoittaa osittain luotonotolla. Rahastossa voidaan käyttää normaalin salkunhoidon tapaan pääasiassa vakioituja johdannaisia niin osake-, korko- ja valuuttariskin hallinnoinnissa.
 

OP Varainhoito selvittää aktiivisten ulkopuolisten varainhoitajien vastuullisen sijoittamisen käytännöt ennen sijoituspäätöstä, sekä säännöllisessä seurannassa sijoituksen jälkeen. Vastuullisen sijoittamisen selvitys pitää sisällään vastuullisen sijoittamisen politiikkaan ja lausuntoihin, vastuullisen sijoittamisen resursseihin, toimintatapoihin, poissulkuihin, omistajavaikuttamiseen sekä raportointiin liittyviä näkökulmia. Selvitykseen perustuen arvioimme ulkopuolisten varainhoitajien vastuullisen sijoittamisen tason. Olemme määritelleet minimikriteerit, jotka uusien aktiivisten ulkopuolisten varainhoitajien tulee täyttää. Edellä eritellyt periaatteet ja toimintatavat koskevat myös ulkopuolisten varainhoitajien vaihtoehtoisiin sijoituksiin keskittyviä rahastoja.
Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Petri Lehtola, Riku Karkkulainen
Vertailuindeksi
Ei vertailuindeksiä
Perustamispäivä
27.08.2020
ISIN
FI4000439971
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
599 Meur
Osuuden arvo (29.12.)
114,86 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Avaintietoasiakirja
Lataa
Säännöt
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (29.12)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Alternative Portfolio A - −0,10 % +1,24 % +1,83 % +3,42 % -
Vertailuindeksi - - - - - -

Vuosittainen tuotto

2019 2020 2021 2022 2023 Vuoden alusta
OP-Alternative Portfolio A - +3,83 % +6,31 % +2,19 % +1,83 % 0,00 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Alternative Portfolio A - - -
Vertailuindeksi - - -

Säätiöiden käyttöön soveltuva vuotuista kassavirtaa maksava tuotto-osuus

Institutionaalisille sijoittaville soveltuva kasvuosuus

Institutionaalisille sijoittaville soveltuva tuotto-osuus

OP-Palvelukiinteistöt
OP-Palvelukiinteistöt
Rahasto sijoittaa laajasti opetus-, sosiaali-, liikunta- ja terveystoimen kiinteistöihin. Näitä ovat muun muassa hoivakodit, päiväkodit, koulut, monitoimiareenat ja palveluasunnot.
OP Vuokratuotto
OP-Vuokratuotto
Asuntorahasto omistaa vuokra-asuntoja ja toimitiloja Suomessa. Rahasto harjoittaa lisäksi salkussa olevien asuntojen ja toimitilojen vuokrausta sekä rakennuttamista.
OP-Metsänomistaja
Rahastoon sijoittamalla pääset mukaan metsän mahdollisuuksiin pienemmällä summalla kuin perinteisessä suorassa kaupassa. Metsänhoidosta huolehtivat kokeneet ammattilaiset.
Reaaliomaisuuteen sijoittavat rahastot
Muut reaaliomaisuuteen sijoittavat rahastot
Reaaliomaisuuteen sijoittavien erikoissijoitusrahastojen kautta pääset sijoittamaan asuntoihin, kiinteistöihin ja metsään vaivattomasti ja ilman suurta alkupääomaa. Tutustu! 

Tämä on mainos. Muistathan, että sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy ja salkunhoitajana toimii OP Varainhoito Oy. Seuraavista erikoissijoitusrahastoista veloitetaan normaalit kaupankäyntikulut: OP-Palvelukiinteistöt-, OP-Metsänomistaja-, OP-Vuokratuotto-, OP-Alternative Portfolio- ja OP-Private Equity -erikoissijoitusrahastot.