OP-Palvelukiinteistöt

OP-Palvelukiinteistöt – kotimainen kiinteistörahasto

Vakaata tuottoa kotimaisista palvelukiinteistöistä
1

Kiinteistörahasto on helpoin tapa sijoittaa kotimaisiin kiinteistöihin

OP-Palvelukiinteistöt-rahastolla pääset mukaan uusiin ja kasvaviin kiinteistösijoituksiin: hoivakoteihin, palveluasuntoihin, sairaaloihin ja päiväkoteihin Suomen kasvukeskuksissa.

2

Pitkät vuokrasopimukset varmistavat vakaan vuokratuoton

Palvelukiinteistöt kerryttävät vakaata vuokratuottoa matalalla riskillä. Rahaston kiinteistösijoitusten vuokrasopimukset ovat usein 10-15 vuoden pituisia.

3

Erinomainen rahasto maltilliselle sijoittajalle sijoitusten hajauttamiseen

OP-Palvelukiinteistöt tarjoaa matalan riskin sijoitusvaihtoehdon varojen hajauttamiseksi korkomarkkinoita korkeammalla tuotto-odotuksella ja osakemarkkinoita alhaisemmalla riskillä.

Kiinteistörahasto sijoittaa yhteiskunnalle tärkeisiin palvelukiinteistöihin

OP-Palvelukiinteistöt on erikoissijoitusrahasto, jonka tarina rakentuu suomalaisten elinkaaren aikana tarvittavien ja yhteiskunnalle tärkeiden palvelujen tuottamisen ympärille.

OP:n kiinteistörahasto sijoittaa laajasti opetus-, sosiaali-, liikunta- ja terveydenhuollon kiinteistöihin. Näitä ovat muun muassa hoivakodit, päiväkodit, koulut, monitoimiareenat ja palveluasunnot. Rahasto toimii myös kiinteistöjen rakennuttajana pääkaupunkiseudun kasvukeskuksissa, yliopistokaupungeissa ja maakuntakeskuksissa.

Pitkät vuokrasopimukset takaavat vakaan tuoton

OP-Palvelukiinteistöjen pääasiallinen tuoton lähde on vuokrat. Vuokrasopimukset ovat usein 10-15 vuoden mittaisia.

Rahaston kokonaistuotto muodostuu:

 • kiinteistöistä saatavista vuokratuotoista
 • sijoituskohteiden markkina-arvon noususta.

Sijoitukset tehdään suorina sijoituksina kiinteistöihin ja niihin oikeuttaviin arvopapereihin kiinteistösijoitusta harjoittavan kommandiittiyhtiön osuuksiin tai asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön osakkeisiin. OP-Palvelukiinteistöt hyödyntää myös velkavipua tuoton ja hajautuksen parantamiseksi.

Kiinteistörahasto jakaa vuosittain vähintään 75 prosenttia rahaston realisoituneesta tuotosta rahasto-osuuden omistajille. Jäljelle jäävä osuus jätetään rahastoon kasvattamaan rahaston arvoa. Vuosittain maksetut tuotot ovat olleet 0,43 e (2019), 1,66 e (2020), 2,03 e (2021).

Evästevalintasi eivät toistaiseksi vaikuta YouTuben evästekäytäntöihin. Kun käynnistät videon, YouTube voi asettaa omia evästeitä ja kerätä tietoa käyttäjistä.

Kiinteistörahastot sopivat maltilliselle sijoittajalle

OP-Palvelukiinteistöt sopii sijoittajalle, joka
 
 • arvostaa hyvää ja vakaata tuottoa tuotto-osuuden muodossa
 • arvostaa korkomarkkinoita korkeampaa tuottoa ja osakemarkkinoita alhaisempaa riskiä
 • sijoittaa pitkällä aikajänteellä
 • etsii vaihtoehtoisia sijoitusmuotoja ja hajauttaa sijoituksiaan kiinteistövarallisuuteen.

Näin ostat rahastoa

Nyt voit sijoittaa kiinteistöihin pienelläkin summalla – OP-Palvelukiinteistöt-rahastolla ei ole minimimerkintäsummaa.

Rahastoa voi merkitä ja lunastaa neljä kertaa vuodessa. Rahaston seuraava merkintäpäivä on  30.6.2021.  

Merkintäpalkkio Vuosittainen hallinnointipalkkio Lunastuspalkkio
2,0 % 1,9 % 1 %

Mikäli sijoitusaika on alle 4 vuotta, peritään lunastuksen yhteydessä 3 prosentin palkkio ja alle 2 vuoden sijoituksista peritään 5 prosentin palkkio. Merkintä- ja lunastuspalkkiot hyvitetään rahastolle. Rahaston arvo lasketaan neljä kertaa vuodessa ja rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita.

OP-Palvelukiinteistöt Q1 2021

OP-Palvelukiinteistöt -erikoissijoitusrahaston vuosi 2021 on alkanut vakaasti. Vuoden 1. kvartaalin aikana valmistui lastensuojeluyksikkö Janakkalaan sekä Lahden uusi perhekeskus kokonaisuudessaan. OP-Palvelukiinteistöjen kohteiden vuokrakassavirta oli kvartaalin aikana normaalilla tasolla lukuun ottamatta osaomistettua hotellikohdetta. Keväällä 2020 sovitut vuokrien takaisinmaksut ovat edenneet sovitusti. Rahaston viisi suurinta vuokralaista muodostavat yli puolet rahaston nettokassavirrasta.

Rahasto oli avoinna merkinnöille maaliskuun lopun merkintäikkunassa, ja merkintöjä tehtiin nettona n. 11,2 miljoonalla eurolla. Lunastustoimeksiannot pysyivät edelleen maltillisella tasolla. Rahaston arvo per 31.3.2021 oli 319,6 miljoonaa euroa (311,2 miljoonaa euroa), missä on huomioituna myös tehdyt merkinnät. Rahaston kiinteistövarallisuuden arvo oli vuosineljänneksen lopussa noin 335 miljoonaa euroa (328 miljoonaa), josta omaa pääomaa oli 292 miljoonaa euroa ja vierasta pääomaa 43 miljoonaa euroa. Rakenteilla oleviin hankkeisiin tulee sitoutumaan vielä noin 6 miljoonaa euroa. Rahaston lainoitusaste kiinteistövarallisuudesta laskien oli noin 13 %.

Koronapandemian vaikutukset kiinteistömarkkinaan ovat pysyneet melko maltillisina. Vuoden lopulla rahaston kohteiden arvostus oli hienoisen positiivinen ja suunta on pysynyt pääosin samana. Kohteiden arvostuksissa voi tulla heilahtelua vielä tulevina kvartaaleina. Rakenteilla olevien kohteiden osalta työmaat ovat edenneet normaalisti, ja työvoiman sekä materiaalien saatavuus on ollut tilanne huomioiden hyvällä tasolla. Pandemiasta johtuvia viivästyksiä ei ole tähän mennessä raportoitu.

Rahastossa on nyt 53 valmista ja 5 rakenteilla olevaa kohdetta, joissa on kaikkiaan noin 3 100 asiakaspaikkaa sekä 99 000 vuokrattavaa neliötä. Rahaston hoiva- tai muussa liiketilakäytössä olevien tilojen käyttöaste on liki 100 % ja asuntojen käyttöaste noin 96 %. Vuokrasopimusten keskimaturiteetti on noin 12,5 vuotta. Sijoittajakiinnostus on pysynyt hoivakiinteistöjen osalta hyvänä, ja rahasto etsii jatkuvasti uusia sijoituskohteita.

Rahasto jakoi maaliskuussa osuudenomistajilleen 100 % tuotonjakokelpoisista varoista eli 2,03 euroa/osuus, vastaten noin 1,86 % tuottoa rahaston B-osuuden arvolle. Vastaava tuotto II B-osuudelle on noin 1,84 %. Rahasto-osuuden arvonmuutos oli 1. kvartaalilla -0,71 % (Q1/21: 108,35 – Q4/20: 109,12) ja II B-osuuden arvo muuttui vastaavasti -0,53 % (Q1/21: 109,70 – Q4/20: 110,28), missä on huomioitu tuotto-osuuden jako. ilman tuotto-osuuden huomiointia rahaston tuotto on reilun 1% positiivinen. Rahasto on avoinna uusille merkinnöille kesäkuun merkintäikkunassa.

Anni Lakanen
salkunhoitaja

OP-Palvelukiinteistöt on erikoissijoitusrahasto, joka sijoittaa varansa yhteiskunnan opetus-, sosiaaliala-, liikunta- ja terveystoimen palveluinfraan kattaen hoivan, päivähoidon, opetuksen, monitoimiareenat sekä palvelu- ja hotelliasumisen.

Rahasto toimii myös edellä mainitun palveluinfran rakennuttajana. Sijoitukset tehdään pääasiassa suorina sijoituksina liikekiinteistöihin ja niihin oikeuttaviin arvopapereihin sekä kiinteistösijoitusta harjoittavan kommandiittiyhtiön osuuksiin tai asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön osakkeisiin.

Rahasto toimii kiinteistöjen omistajana ja vuokranantajana, eikä lähtökohtaisesti osallistu hoivapalvelujen tarjoamiseen. Vuokralaisina toimivat sekä yksityisen että julkisen sektorin toimijat. Rahasto sijoittaa varansa alueille, joille kohteille voidaan odottaa pitkäaikaista kysyntää.

Rahasto hyödyntää kiinteistösijoittamiselle tyypilliseen tapaan velkavipua. Perustilanteessa velkavipu on 30% nettoarvon päälle ja voi normaalitilanteessa olla enintään 50%. Rahaston varoista maksetaan kaikki kiinteistöjen hoidosta, omistamisesta ja kaupankäynnistä sekä kiinteistökaupassa käytettävistä asiantuntijapalveluista aiheutuvat kustannukset, joilla voi olla olennaista vaikutusta rahaston tuottoon.

OP-Palvelukiinteistöt-rahaston vastuullisuustyöstä:

Rakentaminen

 • Rakennuttaessamme kohteita, rahastolla on oma valvoja työmaalla ja teemme aktiivisesti yhteistyötä ympäristövaikutusten pienentämiseksi. Edellytämme esimerkiksi jätehuoltosuunnitelmia sekä jätemäärätietojen toimittamista hankkeiden päätyttyä.
 • Kiinteistöjen rakennuttamisella ja ylläpidolla on merkittävä työllistävä vaikutus Suomessa. OP-Palvelukiinteistöt-rahaston työllistävä vaikutus oli yhtensä 1030 henkilötyövuotta vuonna 2019.
 • Puun käyttö rakentamisessa vähentää ilmastopäästöjä, sitoo hiiltä ja vähentää luonnon varojen kulutusta. 70 % rahaston kohteista on puurakenteisia.
 • OP-Palvelukiinteistöt-rahastolla on useita konversiokohteita, joissa käyttötarkoituksensa päähän tullut rakennus saneerataan uuden elinkaaren alkuun uudessa käyttötarkoituksessa. Hankkeiden hiilijalanjälki on pienempi uudisrakentamiseen verrattuna, sillä rakennusmateriaaleja käytetään merkittävästi vähemmän. OP-Palvelukiinteistöt-rahastolla on tähän mennessä viisi valmistunutta konversiokohdetta. Kuluvan vuoden aikana valmistuu lisäksi kaksi konversiokohdetta; hoivakoti Helsingin Oulunkylään, ja hotelli Helsingin Konepajan alueelle.

Ympäristösertifiointi

 • OP-Palvelukiinteistöt -erikoissijoitusrahastolla on ensimmäinen rakenteilla oleva kohde Hämeenlinnassa, jolle haetaan LEED-ympäristösertifikaatti.

Energiatehokkuus ja -investoinnit

 • Energiatehokkuus ja uusiutuvan energian hyödyntäminen on yksi tärkeimmistä tavoitteistamme. Arvioimme hankkeissa aina potentiaalin uusiutuvan energian tuotantoon kohteessa, ja toteutamme jos edellytykset täyttyvät.
 • OP-Palvelukiinteistöt-rahastossa on useita kohteita missä tuotetaan uusiutuvaa energiaa. Yhdeksässä rahaston kohteista on maalämpövoimala, yhdessä aurinkovoimala ja yhdessä kohteessa on lisäksi ilma-vesilämpöpumppu.
 • Kiinteistöjen energiakulutusta seurataan jatkuvasti energiamanagerin johdolla.

Vuokraustoiminta

 • Kohteiden keskeiset sijainnit hyvien liikenneyhteyksien varrella tukevat käyttäjien liikkumista joukkoliikenteellä, pyöräillen ja jalan.
 • Motivoimme kiinteistöjemme käyttäjiä aktiivisesti ympäristövastuullisiin tapoihin suunnittelemalla hyvät kierrätysmahdollisuudet ja kannustamalla sekä veden- että sähkönkäytön vähentämiseen. Seuraamme jätemääriä ja tavoitteenamme on kierrätysasteen nosto.

Taloudellinen vastuu

 • Rahasto maksoi veroja yhteensä 0,4 miljoonaa euroa vuonna 2019.
Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
OP Kiinteistösijoitus Oy
Vertailuindeksi
Ei vertailuindeksiä
Perustamispäivä
01.11.2017
ISIN
FI4000281738
Osuussarja
Tuotto-osuus
Rahaston koko
320 Meur
Osuuden arvo (31.03.)
108,35 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (31.03)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Palvelukiinteistöt B - +1,18 % +2,81 % +2,84 % +3,70 % -
Vertailuindeksi - - - - - -

Vuosittainen tuotto

2016 2017 2018 2019 2020 Vuoden alusta
OP-Palvelukiinteistöt B - 0,00 % +0,59 % +7,74 % +2,70 % +1,18 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Palvelukiinteistöt B 3,00 % 1,12 -
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaan edut 1.1.2021 alkaen

 • Arvo-osuustili ja säilytys 0 €: Koti- ja ulkomaisten osakkeiden ja ETF:ien säilytys ilman kuukausimaksuja. 
 • Rahastojen ostot ja myynnit 0 €: Osta, myy ja vaihda lähes kaikkia rahastoja ilman kuluja sekä kerrytä rahastosäästämisestä OP-bonuksia.*
 • Alennus osakekaupankäynnistä: Välityspalkkio 0,17 % (väh. 7 €), 1 %:n palkkiokatto kotimaisten osakkeiden ja kaikkien ETF-tuotteiden kaupankäynnissä 08/2021 asti.
 • Osakeanalyysi 0 €: maksuton osake- ja markkina-analyysi. 
 • Vakuutussäästämisen edut: Vakuutuksen avaaminen, sijoituskohteiden vaihto ja varojen siirto on kulutonta. Sijoitussidonnaiset vakuutussäästöt kerryttävät OP-bonuksia.

*OP-bonuksia ei kerry R2 Crystal -rahastosta ja rahastojen instituutiosarjoista.

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

 • lainoista
 • tileillä olevat varoista
 • OP-Visan Credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista
 • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista

OP-bonuksia kerryttävät 1.11.2020 alkaen:

 • asuntolainat, vakuudelliset pankkilainat, opintolainat
 • säästämisen ja sijoittamisen tilit
 • rahastot ja sijoitussidonnaiset vakuutukset
 • vahinkovakuutuksen laskut

Muutoksen myötä 1.11.2020 OP-bonuksia ei kerry:

 • Käyttötilin talletuksista
 • vakuudettomista kulutusluotoista (Jousto-, Täsmä-, Kerta- ja Tililuotto)
 • OP:n osamaksurahoituksesta
 • OP-Visa credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista, OP-Visa ja OP-Mastercard -korttien korollisen luoton saldosta.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy.