OP-Palvelukiinteistöt

OP-Palvelukiinteistöt – kotimainen kiinteistörahasto

Vakaata tuottoa kotimaisista palvelukiinteistöistä
1

Kiinteistörahasto on helpoin tapa sijoittaa kotimaisiin kiinteistöihin

OP-Palvelukiinteistöt-rahastolla pääset mukaan uusiin ja kasvaviin kiinteistösijoituksiin: hoivakoteihin, palveluasuntoihin, sairaaloihin ja päiväkoteihin Suomen kasvukeskuksissa.

2

Pitkät vuokrasopimukset varmistavat vakaan vuokratuoton

Palvelukiinteistöt kerryttävät vakaata vuokratuottoa matalalla riskillä. Rahaston kiinteistösijoitusten vuokrasopimukset ovat usein 10-15 vuoden pituisia.

3

Erinomainen rahasto maltilliselle sijoittajalle sijoitusten hajauttamiseen

OP-Palvelukiinteistöt tarjoaa matalan riskin sijoitusvaihtoehdon varojen hajauttamiseksi korkomarkkinoita korkeammalla tuotto-odotuksella ja osakemarkkinoita alhaisemmalla riskillä.

Kiinteistörahasto sijoittaa yhteiskunnalle tärkeisiin palvelukiinteistöihin

OP-Palvelukiinteistöt on erikoissijoitusrahasto, jonka tarina rakentuu suomalaisten elinkaaren aikana tarvittavien ja yhteiskunnalle tärkeiden palvelujen tuottamisen ympärille.

OP:n kiinteistörahasto sijoittaa laajasti opetus-, sosiaali-, liikunta- ja terveydenhuollon kiinteistöihin. Näitä ovat muun muassa hoivakodit, päiväkodit, koulut, monitoimiareenat ja palveluasunnot. Rahasto toimii myös kiinteistöjen rakennuttajana pääkaupunkiseudun kasvukeskuksissa, yliopistokaupungeissa ja maakuntakeskuksissa.

Pitkät vuokrasopimukset takaavat vakaan tuoton

OP-Palvelukiinteistöjen pääasiallinen tuoton lähde on vuokrat. Vuokrasopimukset ovat usein 10-15 vuoden mittaisia.

Rahaston kokonaistuotto muodostuu:

 • kiinteistöistä saatavista vuokratuotoista
 • sijoituskohteiden markkina-arvon noususta.

Sijoitukset tehdään suorina sijoituksina kiinteistöihin ja niihin oikeuttaviin arvopapereihin kiinteistösijoitusta harjoittavan kommandiittiyhtiön osuuksiin tai asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön osakkeisiin. OP-Palvelukiinteistöt hyödyntää myös velkavipua tuoton ja hajautuksen parantamiseksi.

Kiinteistörahasto jakaa vuosittain vähintään 75 prosenttia rahaston realisoituneesta tuotosta rahasto-osuuden omistajille. Jäljelle jäävä osuus jätetään rahastoon kasvattamaan rahaston arvoa. 

Evästevalintasi eivät toistaiseksi vaikuta YouTuben evästekäytäntöihin. Kun käynnistät videon, YouTube voi asettaa omia evästeitä ja kerätä tietoa käyttäjistä.

Kiinteistörahastot sopivat maltilliselle sijoittajalle

OP-Palvelukiinteistöt sopii sijoittajalle, joka
 
 • arvostaa hyvää ja vakaata tuottoa tuotto-osuuden muodossa
 • arvostaa korkomarkkinoita korkeampaa tuottoa ja osakemarkkinoita alhaisempaa riskiä
 • sijoittaa pitkällä aikajänteellä
 • etsii vaihtoehtoisia sijoitusmuotoja ja hajauttaa sijoituksiaan kiinteistövarallisuuteen.

Näin ostat rahastoa

Nyt voit sijoittaa kiinteistöihin pienelläkin summalla – OP-Palvelukiinteistöt-rahastolla ei ole minimimerkintäsummaa.

Rahastoa voi merkitä ja lunastaa 4 kertaa vuodessa. Seuraava merkintäpäivä on 30.9.2020.

OP-Palvelukiinteistöt

Palkkiot verkossa

Merkintäpalkkio Vuosittainen hallinnointipalkkio Lunastuspalkkio
2,0 % 1,9 % 1 %

Mikäli sijoitusaika on alle 4 vuotta, peritään lunastuksen yhteydessä 3 prosentin palkkio ja alle 2 vuoden sijoituksista peritään 5 prosentin palkkio. Merkintä- ja lunastuspalkkiot hyvitetään rahastolle. Rahaston arvo lasketaan neljä kertaa vuodessa ja rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita.

OP-Palvelukiinteistöt Q1/2020


OP-Palvelukiinteistöt -erikoissijoitusrahaston vuosi 2020 alkoi aktiivisesti - 1. kvartaalilla ostimme kaikkiaan neljä uutta hoivakohdetta, joissa kaikissa rakennustyöt ovat käynnistyneet. Uudet hankkeet sijaitsevat Vihdissä, Maskussa, Porissa ja Hämeenlinnassa, ja kaikissa on pitkä, vähintään 15-vuotinen vuokrasopimus tulevan käyttäjän kanssa. Uutena kohteena kvartaalin aikana valmistui yksi kohde – ikääntyneiden hoivakoti Kirkkonummelle. 

Maaliskuussa Suomeen toden teolla levinneellä koronapandemialla on vaikutusta myös kiinteistörahastoihin. Kiinteistömarkkinan osalta kriisin vaikutukset eivät näkyneet merkittävästi vielä ainakaan ensimmäisen kvartaalin arvostuksissa. Koronaviruksen vaikutuksesta johtuvien syiden vuoksi myös OP-Palvelukiinteistöt -rahastossa on neuvoteltu käyttäjien kanssa vuokranmaksujärjestelyistä, ja tarvittaessa sovittu vuokrien pidemmästä maksuajasta tai muutoin tultu vastaan tässä erityisessä tilanteessa. Vuokrajärjestelyillä on vaikutusta rahaston kassavirtatuottoihin erityisesti vuoden 2. kvartaalilla. Koko vuoden osalta arviolta 5-10 % kassavirtatuotoista maksetaan pidennetyllä maksuajalla takaisin pääasiallisesti vuosien 2020-21 aikana. Vuokrakassavirtojen odotetaan palautuvan lähes normaalille tasolle vuoden toisella puoliskolla, jolloin myös lykkääntyneiden vuokrien takaisinmaksut alkavat. Myös kohteiden arvostuksissa voi tulla heilahtelua tulevina kvartaaleina.

Rakenteilla olevien kohteiden osalta työmaat ovat tähän asti edenneet normaalisti ja työvoiman sekä materiaalien saatavuus on ollut tilanne huomioiden hyvällä tasolla. Käynnissä olevan kvartaalin aikana käynnistyy myös vielä uusia hankkeita, joista rahastolla on esisopimus. Katsomme parhaillaan aktiivisesti myös uusia sijoituskohteita, mutta etenkin valmiiden kohteiden osalta nyt vallitsevalla poikkeustilalla ja rajoituksilla on vaikutusta myös kaupallisten prosessien kestoon.

Rahaston vahvistetut merkinnät 31.3.2020 olivat noin 279 miljoonaa euroa (252 miljoonaa euroa 31.12.2019), sisältäen vuosineljänneksen lopussa vahvistetut uudet merkinnät 27,1 miljoonaa euroa. Rahaston arvo per 31.3.2020, huomioiden vuosineljänneksen lopussa vahvistetut uudet merkinnät, oli 290 miljoonaa euroa (264 miljoonaa euroa). Rahaston kiinteistövarallisuuden arvo oli vuosineljänneksen lopussa noin 254 miljoonaa euroa (239 miljoonaa), josta omaa pääomaa oli 211 miljoonaa euroa ja vierasta pääomaa 43 miljoonaa euroa. Lisäksi rahastolla oli käteisvaroja ja muita lyhytaikaisia saamisia mukaan luettuna vuosineljänneksen lopussa vahvistetut merkinnät yhteensä noin 70 miljoonaa euroa. Rakenteilla oleviin hankkeisiin ja esisopimuksella oleviin, vielä käynnistymättömiin hankkeisiin, sitoutuu vielä 33 miljoonaa euroa. Rahaston lainoitusaste kiinteistövarallisuudesta laskien oli noin 17%.

Rahasto jakoi maaliskuussa osuudenomistajilleen 100 % tuotonjakokelpoisista varoista eli yhteensä noin 4 miljoonaa euroa, vastaten n. 1,53 % (0,43 % vuonna 2019) tuottoa rahasto-osuuden arvolle. 

OP-Palvelukiinteistöissä lunastusilmoitusten kehitystä seurattiin erityisesti maaliskuun merkintäikkunassa. Maaliskuun loppuun mennessä saatujen lunastusilmoitusten kokonaissumma on noin 1 miljoonaa euroa, mikä ei aiheuta rahaston toiminnan kannalta erityisiä toimenpiteitä, ja nämä lunastukset maksetaan heinäkuussa sääntöjen mukaisesti. Lunastusten määrä on pysynyt hyvin maltillisella tasolla myös 2. kvartaalin alkupuolella.

Rahastossa on nyt 41 valmista ja 8 rakenteilla olevaa kohdetta, joissa on kaikkiaan noin 2 900 asiakaspaikkaa sekä 81 000 vuokrattavaa neliötä. Rahaston hoiva- tai muussa liiketilakäytössä olevien tilojen käyttöaste on 100 % ja asuntojen käyttöaste noin 67 %, mikä johtuu vuodenvaihteessa valmistuneiden asuntojen käynnissä olevasta ensivuokrauksesta. Erityisesti senioriasunnoissa on tyypillistä, että ensivuokraus on hidasta, mutta tämän jälkeen kohteiden vuokrausaste pysyy korkealla tasolla. Vuokrasopimusten keskimaturiteetti on noin 13,9 vuotta. Seuraamme markkinatilanteen kehitystä aktiivisesti. Oletamme sijoittajakiinnostuksen pysyvän hoivakiinteistöjen osalta edelleen hyvänä. Pandemian seurauksena kaupoissa toteutuvat alkutuotot voivat hieman nousta, erityisesti tilanteen pitkittyessä. Kaikkiaan kiinteistömarkkinalle tyypillisesti markkinamuutokset näkyvät muun talouden muutoksiin verrattuna viiveellä. Palvelukiinteistöjen tarve ei kuitenkaan ole edelleenkään vähenemässä muuttoliikkeen ja väestön ikääntymisen johdosta, joten uskomme rahaston toiminnan kehittyvän edelleen positiivisesti koronaan liittyvän ilmiön väistyessä.

Rahasto-osuuden arvo pieneni vuoden 1. kvartaalilla -0,51 % (Q1/20 – Q4/19 107,36-107,91) ja II B-osuuden arvo laski vastaavasti -0,34 % (Q1/20: 107,93 – Q4/19: 108,30), missä on huomioitu maaliskuussa maksetun tuotto-osuuden vaikutus n. -1,53 %. Ilman tuotto-osuutta rahasto-osuuden arvon muutos on noin prosentin luokkaa positiivinen. Rahasto ilmoitti maaliskuun puolivälissä olevansa merkinnöiltä kiinni vuoden toisen kvartaalin eli 30.6.2020 merkintäpäivän, millä halutaan suojella olemassa olevia osuudenomistajia ja turvata heidän varojensa tarkoituksenmukainen sijoittaminen ja tuotto.

Anni Lakanen 
salkunhoitaja

OP-Palvelukiinteistöt on erikoissijoitusrahasto, joka sijoittaa varansa yhteiskunnan opetus-, sosiaaliala-, liikunta- ja terveystoimen palveluinfraan kattaen hoivan, päivähoidon, opetuksen, monitoimiareenat sekä palvelu- ja hotelliasumisen.

Rahasto toimii myös edellä mainitun palveluinfran rakennuttajana. Sijoitukset tehdään pääasiassa suorina sijoituksina liikekiinteistöihin ja niihin oikeuttaviin arvopapereihin sekä kiinteistösijoitusta harjoittavan kommandiittiyhtiön osuuksiin tai asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön osakkeisiin.

Rahasto toimii kiinteistöjen omistajana ja vuokranantajana, eikä lähtökohtaisesti osallistu hoivapalvelujen tarjoamiseen. Vuokralaisina toimivat sekä yksityisen että julkisen sektorin toimijat. Rahasto sijoittaa varansa alueille, joille kohteille voidaan odottaa pitkäaikaista kysyntää.

Rahasto hyödyntää kiinteistösijoittamiselle tyypilliseen tapaan velkavipua. Perustilanteessa velkavipu on 30% nettoarvon päälle ja voi normaalitilanteessa olla enintään 50%. Rahaston varoista maksetaan kaikki kiinteistöjen hoidosta, omistamisesta ja kaupankäynnistä sekä kiinteistökaupassa käytettävistä asiantuntijapalveluista aiheutuvat kustannukset, joilla voi olla olennaista vaikutusta rahaston tuottoon.

Rahasto noudattaa OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita soveltuvin osin. Vastuullisuus on järjestelmällinen osa rahaston päätöksentekoa. Prosessimme tukevat vastuullisuusteeman huomioimista entistä laajemmin koko investoinnin elinkaaren ajan. Investointipäätösten tueksi on laadittu lista vastuullisuuteen liittyvistä vaatimuksista.

OP:n kiinteistörahastojen ajankohtaisista vastuullisuusaiheista löytyy lisätietoja kerran vuodessa julkaistavassa OP Kiinteistösijoituksen vastuullisuusraportista. Tuorein raportti löytyy vastuullisen sijoittamisen sivulta.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
OP Kiinteistösijoitus Oy
Vertailuindeksi
Ei vertailuindeksiä
Perustamispäivä
01.11.2017
ISIN
FI4000281738
Osuussarja
Tuotto-osuus
Rahaston koko
290 Meur
Osuuden arvo (31.03.)
107,36 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (31.03)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Palvelukiinteistöt B - +1,04 % +1,80 % +7,67 % - -
Vertailuindeksi - - - - - -

Vuosittainen tuotto

2015 2016 2017 2018 2019 Vuoden alusta
OP-Palvelukiinteistöt B - - 0,00 % +0,59 % +7,74 % +1,04 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Palvelukiinteistöt B 7,07 % 1,15 0,1
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaan edut

 • Omistaja-asiakkaana ostat, myyt ja vaihdat lähes kaikkia rahastojamme (säästäjän rahastot, vastuulliset rahastot sekä osake- ja korkorahastot) ilman kuluja.
 • Omistaja-asiakkaana voit säästää rahastoihin myös vakuutussäästämisen kautta. OP-sijoitusvakuutus ja OP-säästösopimus ovat omistaja-asiakkaille tarkoitettuja vakuutussäästämisen tuotteita, joihin on vaivatonta ja joustavaa säästää pitkäaikaisesti. Sijoituskohteiden vaihto ja varojen siirto vakuutukseen on kulutonta. 
 • Omistaja-asiakkaat pääsevät automaattisesti osakekaupankäynnin hinnaston toiselle hintaportaalle, jossa välityspalkkion suuruus on 0,17 % (vähintään 7 €), kun ensimmäisen palkkioportaan välityspalkkio on 0,2 % (vähintään 9 €).

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

 • lainoista
 • tileillä olevat varoista
 • OP-Visan Credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista
 • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

 

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy.