OP-Palvelukiinteistöt

OP-Palvelukiinteistöt – kotimainen kiinteistörahasto

Vakaata tuottoa kotimaisista palvelukiinteistöistä
1

Kiinteistörahasto on hepoin tapa sijoittaa kotimaisiin kiinteistöihin

OP-Palvelukiinteistöt -rahastolla pääset mukaan uusiin ja kasvaviin kiinteistösijoituksiin: hoivakoteihin, palveluasuntoihin, sairaaloihin ja päiväkoteihin Suomen kasvukeskuksissa.

2

Pitkät vuokrasopimukset varmistavat vakaan vuokratuoton

Palvelukiinteistöt kerryttävät vakaata vuokratuottoa matalalla riskillä. Rahaston kiinteistösijoitusten vuokrasopimukset ovat usein 10-15 vuoden pituisia.

3

Erinomainen rahasto maltilliselle sijoittajalle sijoitusten hajauttamiseen

OP-Palvelukiinteistöt tarjoaa matalan riskin sijoitusvaihtoehdon varojen hajauttamiseksi korkomarkkinoita korkeammalla tuotto-odotuksella ja osakemarkkinoita alhaisemmalla riskillä.

Kiinteistörahasto sijoittaa yhteiskunnalle tärkeisiin palvelukiinteistöihin

OP-Palvelukiinteistöt on erikoissijoitusrahasto, jonka tarina rakentuu suomalaisten elinkaaren aikana tarvittavien ja yhteiskunnalle tärkeiden palvelujen tuottamisen ympärille.

OP:n kiinteistörahasto sijoittaa laajasti opetus-, sosiaali-, liikunta- ja terveydenhuollon kiinteistöihin. Näitä ovat muun muassa hoivakodit, päiväkodit, koulut, monitoimiareenat ja palveluasunnot. Rahasto toimii myös kiinteistöjen rakennuttajana pääkaupunkiseudun kasvukeskuksissa, yliopistokaupungeissa ja maakuntakeskuksissa.

Pitkät vuokrasopimukset takaavat vakaan tuoton

OP-Palvelukiinteistöjen pääasiallinen tuoton lähde on vuokrat. Vuokrasopimukset ovat usein 10-15 vuoden mittaisia.

Rahaston kokonaistuotto muodostuu:

 • kiinteistöistä saatavista vuokratuotoista
 • sijoituskohteiden markkina-arvon noususta.

Sijoitukset tehdään suorina sijoituksina kiinteistöihin ja niihin oikeuttaviin arvopapereihin kiinteistösijoitusta harjoittavan kommandiittiyhtiön osuuksiin tai asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön osakkeisiin. OP-Palvelukiinteistöt hyödyntää myös velkavipua tuoton ja hajautuksen parantamiseksi.

Kiinteistörahasto jakaa vuosittain vähintään 75 prosenttia rahaston realisoituneesta tuotosta rahasto-osuuden omistajille. Jäljelle jäävä osuus jätetään rahastoon kasvattamaan rahaston arvoa. Nettovarallisuudelle laskettu pitkäaikainen tuotto-odotus kulujen jälkeen on noin 4,5 prosenttia.

Kiinteistörahastot sopivat maltilliselle sijoittajalle

OP-Palvelukiinteistöt sopii sijoittajalle, joka
 • arvostaa hyvää ja vakaata tuottoa tuotto-osuuden muodossa
 • arvostaa korkomarkkinoita korkeampaa tuottoa ja osakemarkkinoita alhaisempaa riskiä
 • sijoittaa pitkällä aikajänteellä
 • etsii vaihtoehtoisia sijoitusmuotoja ja hajauttaa sijoituksiaan kiinteistövarallisuuteen.

OP-Palvelukiinteistöt

Palkkiot verkossa

Merkintäpalkkio Vuosittainen hallinnointipalkkio Lunastuspalkkio
2,0 % 1,9 % 1 %

Mikäli sijoitusaika on alle 4 vuotta, peritään lunastuksen yhteydessä 3 prosentin palkkio ja alle 2 vuoden sijoituksista peritään 5 prosentin palkkio. Merkintä- ja lunastuspalkkiot hyvitetään rahastolle. Rahaston arvo lasketaan neljä kertaa vuodessa ja rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita.

OP-Palvelukiinteistöt Q1/2019 tuotto 1,08 %

Rahastolla on vahvistettuja merkintöjä noin 164meur, josta 31.3.2019 merkinnässä vahvistettiin noin 17meur. OP-Palvelukiinteistöt on ensimmäisen toimintavuoden myötä vielä rakennusvaiheessa oleva rahasto. Ensimmäisiä toimintavuosia leimaa rahaston sijoituskriteerit täyttäneiden uudishankkeiden ostotoiminta. Uudishankkeiden osalta vuokratuotot realisoituvat vuoden 2019 ja 2020 puolella. Korkojen, ja sen myötä myös kiinteistöjen tuottovaateiden ollessa edelleen alhaisia, on rahasto pyrkinyt omalla rakennuttamisella saamaan hankkeita liikkeelle tuottotavoitteiden mukaisin kriteerein. 

Rahasto pyrkii tuottamaan kohteita, jotka täyttävät nykyajan, niin asukkaiden kuin viranomaisten vaatimustason.  Ensimmäinen rakennuttamisen takana oleva palvelukiinteistöhanke valmistui 2018/12 Lappeenrantaan. Nykyisessä alhaisessa tuottovaadeympäristössä analysoidaan tarjolla olevien valmiiden kohteiden hintaa kriittisesti ja pyritään varmentamaan rahaston pitkän ajan tuottotavoite. 

Kohdetarjonta on koostunut rahaston sijoitusstrategian mukaisista kohteista joita ovat opetus-, sosiaali-, liikunta- ja terveystoimen kiinteistöt ja tarkemmin mm.  hoivakodit, päiväkodit, koulut, monitoimiareenat ja palveluasunnot. Vuoden 2019 sijoitusnäkymät vaikuttavat suotuisilta rahaston kannalta. Kohteita ja hankkeita on saatavilla ja tarve palvelukiinteistöjen rakentamiseen on todellinen. 

Vuoden 2019 puolella rahasto tulee myös kerryttämään vuokratuottoja edellisvuonna alkaneiden rakennuttamishankkeiden osalta ja etsii myös kriittisesti valmiita kohteita. Rahaston 2019 ensimmäisen kvartaalin kokonaistuotto on 1,08%, jonka lisäksi rahasto jakaa 100%:sti tuotonjakokelpoiset varat tuotto-osuutena vastaten n. 0,43% tuottoa rahasto-osuuden arvolle.  Kiinteistösijoittamisen ollessa pitkäjänteistä sijoitustoimintaa, on rahaston tuottotavoite muuttumaton ja uskomme rakennuttamisen kantavan tulevaisuudessa salkkuun positiivista arvonnousutuottoa sekä vuokratuottoa.

Arttu Ekqvist
salkunhoitaja

Rahaston varat sijoitetaan yhteiskunnan opetus-, sosiaali-, liikunta- ja terveystoimen palveluinfraan kattaen hoivan, päivähoidon, opetuksen, monitoimiareenan, palveluasumisen jne. Rahasto toimii myös edellä mainitun palveluinfran rakennuttajana. Mainitut sijoitusalueet kohdentuvat ihmisten elinkaaren aikana tarvittavien palvelujen ympärille.

Rahasto toimii kiinteistöjen omistajana ja vuokranantajana, eikä lähtökohtaisesti osallistu hoivapalvelujen tarjoamiseen. Vuokralaisina toimivat sekä yksityisen että julkisen sektorin hoivatoimijat.

Rahasto hyödyntää kiinteistösijoittamiselle tyypilliseen tapaan velkavipua tuotto-odotusten ja hajautuksen parantamiseksi. Perustilanteessa velkavipu on 30% ja voi normaalitilanteessa olla enintään 50%. Vierasta pääomaa käytetään konservatiivisesti ja vipua säädellään aktiivisesti markkinatilanteesta ja sijoitustoiminnan tarpeista riippuen.

Rahasto on luonteeltaan tuottorahasto. Se jakaa vuosittain realisoituneesta tuloksestaan vähintään 75 prosenttia osuudenomistajille. Jakamaton osuus jää kasvattamaan rahasto-osuuden arvoa. Rahaston realisoitunut tulos muodostuu pääasiassa vuokratuloista ja mahdollisista myyntivoitoista.

Rahastoa hallinnoi kiinteistösijoitusten osalta OP Kiinteistösijoitus ja likviditeetin osalta OP Varainhoito.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
OP Kiinteistösijoitus Oy
Vertailuindeksi
Ei vertailuindeksiä
Perustamispäivä
01.11.2017
ISIN
FI4000281738
Osuussarja
Tuotto-osuus
Rahaston koko
184 Meur
Osuuden arvo (28.06.)
101,99 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (28.06)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Palvelukiinteistöt B - - - - - -
Vertailuindeksi - - - - - -

Vuosittainen tuotto

2014 2015 2016 2017 2018 Vuoden alusta
OP-Palvelukiinteistöt B - - - 0,00 % +0,59 % +1,83 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Palvelukiinteistöt B - - -0,15
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaan edut

 • Omistaja-asiakkaana ostat, myyt ja vaihdat lähes kaikkia rahastojamme ilman kuluja.
 • OP-sijoituskumppani on palvelukokonaisuus omistaja-asiakkaalle, jolle on kertynyt sijoitusvarallisuutta. Saat oman yhteyshenkilön sekä kattavaa ja ajantasaista markkinatietoa sijoituspäätöstesi tueksi.
 • Omistaja-asiakkaat pääsevät automaattisesti osakekaupankäynnin hinnaston toiselle hintaportaalle, jossa välityspalkkion suuruus on 0,18 % (vähintään 8 €), kun ensimmäisen palkkioportaan välityspalkkio on 0,2 % (vähintään 8 €).

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

 • lainoista
 • tileillä olevat varoista
 • OP-Visan Credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista
 • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy.