OP-Metsänomistaja on kotimainen metsärahasto

OP-Metsänomistaja – kotimainen metsärahasto

Ammattimaista metsänhoitoa vaivattomassa paketissa
1

Helpoin tapa omistaa kotimaista metsää

OP-Metsänomistaja tarjoaa kustannustehokasta ja vaivatonta kotimaisen metsän ammattimaista omistamista.

2

Vakaata tuottoa metsästä

Metsärahaston tasainen tuotto muodostuu puuston kasvusta ja puuvarannon arvonmuutoksesta. Ensisijainen tuottokanava on rahaston omistamien metsäkiinteistöjen puun myynti.

3

Erinomainen rahasto maltilliselle sijoittajalle sijoitusten hajauttamiseen

OP-Metsänomistaja tarjoaa matalan riskin sijoitusvaihtoehdon varojen hajauttamiseksi korkomarkkinoita korkeammalla tuotto-odotuksella ja osakemarkkinoita alhaisemmalla riskillä.

Metsärahaston salkussa havisee oikeaa metsää

OP-Metsänomistajan salkussa havisee arvopapereiden asemesta oikeaa metsää. Ja puu kasvaa silloinkin, kun suhdanteet eivät. Metsärahastoon sijoittamalla pääset omistajaksi suureen metsäkiinteistöportfolioon, joka tuo mukanaan suuren sijoittajan skaalaedut.

OP-Metsänomistaja tarjoaa kustannustehokasta ja ammattimaista metsänhoitoa helpossa ja vaivattomassa muodossa. Pääset mukaan metsän mahdollisuuksiin pienemmällä sijoitussummalla, kuin perinteisessä suorassa kaupassa ja metsänhoidosta huolehtivat puolestasi kokeneet ammattilaiset. Metsärahasto jakaa vuosittain 75 prosenttia rahaston nettotuloksesta rahasto-osuuden omistajille.

Tasaista tuottoa puun kasvusta

OP-Metsänomistajan tarjoama tasainen tuotto muodostuu puuston kasvusta sekä puuvarannon arvonmuutoksesta. Metsärahaston ensisijainen tuottokanava onkin sen omistamien metsäkiinteistöjen puun myynti. Lisäksi tuottoa hankitaan metsäkiinteistöjä jalostamalla, palstoittamalla, kaavoittamalla sekä hyödyntämällä kiinteistöjen maa-aineksia ja niiden mahdollisia vapaa-ajan arvoja.

Miksi kannattaa sijoittaa metsärahastoon?

OP-Metsänomistaja on erinomainen vaihtoehto varojen hajauttamiseksi perinteisten omaisuusluokkien, kuten osakkeiden ja korkosijoitusten ulkopuolelle.

  • Mahdollistaa vakaan, osakemarkkinoista riippumattoman tuoton matalalla riskillä.
  • Ei vaadi aikaisempaa kokemusta metsäsijoittamisesta.
  • Pääset metsäsijoittajaksi 5 000 euron minimisummalla.

Metsärahasto sopii pitkäjänteiselle sijoittajalle, joka haluaa hajauttaa osan sijoituksistaan kotimaiseen metsään, muttei tahdo käyttää aikaansa metsänhoitoon ja puukauppoihin. Myös aikaisemmat puukauppatuotot on helppo sijoittaa metsärahaston kautta takaisin metsään. Suosittelemme OP-Metsänomistajaa ensisijaisesti sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa aikaisintaan kuuden vuoden kuluttua.

OP-Metsänomistaja

Palkkiot verkossa

Merkintäpalkkio Vuosittainen hallinnointipalkkio Lunastuspalkkio
4,00 % 1,50 % 1,00 %

Mikäli sijoitusaika on alle 6 vuotta, peritään lunastuksen yhteydessä 3 prosentin palkkio ja alle 3 vuoden sijoituksista peritään 5 prosentin palkkio. Merkintä- ja lunastuspalkkiot hyvitetään rahastolle. Rahaston arvo lasketaan 2 kertaa vuodessa ja rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita. Minimimerkintä 5 000 euroa.

Rahastolla oli omistuksessa metsää vuoden 2018 lopussa noin 62 500 hehtaaria. Rahaston metsien määrä kasvoi vuoden 2018 toisella vuosipuoliskolla noin 10 000 hehtaarilla. Merkittävimpänä kauppana oli UPM:ltä Kuhmosta ostettu noin 6 700 hehtaarin suuruinen metsätilasalkku. Vuoden 2018 lopussa rahaston omistuksessa oli noin 370 erillistä metsätilaa. Näiden keskikoko oli noin 170 hehtaaria.

Suorien metsäkiinteistösijoitusten lisäksi rahasto osti joulukuussa 2018 allekirjoitetulla kaupalla 25 prosentin osuuden Suomen Metsäsijoitus Oy:stä. Suomen Metsäsijoitus on metsätaloutta harjoittava yhtiö, jolla on omistuksessaan Pohjois-Savossa noin 13 000 hehtaaria metsää. Kaupalla arvioidaan olevan positiivinen vaikutus rahaston tulevaan tuottoon.

Metsäsektorilla vallitsi korkeasuhdanne vuonna 2018. Tämä näkyi puumarkkinoilla puun hintojen nousuna, erityisesti vuoden 2018 loppupuoliskolla. Rahasto sain myymästään puusta loppuvuonna 2018 noin 10 prosenttia edellisvuotta korkeampaa hintaa. Puun korjuukelit olivat hyvät ja rahaston metsissä pystyttiin toteuttamaan loppuvuodelle 2018 suunnitellut hakkuut.

Metsäkiinteistömarkkinoilla kilpailu kohteista säilyi kireänä myös loppuvuonna 2018. Rahasto pystyi hyödyntämään metsätilojen hankinnassa vaihtoehtoisia hankintakanavia, rahastolle tarjottiin kohteita muun muassa Osuuspankkien kautta.

Rahaston sijoitusaste nousi lähes sataan prosenttiin loppuvuonna 2018 eli kaikki sijoittajilta saadut varat saatiin sijoitettua metsätilamarkkinaan. Tämän lisäksi rahasto otti 6 MEUR lisää velkaa eli rahaston velan määrä nousi 26 MEUR. Rahaston oman pääoman määrä oli tammikuun alussa noin 186 MEUR.

Rahasto-osuuden arvo oli joulukuun lopussa 122,83. Arvo nousi kesäkuun lopun arvonlaskennasta 3,62 prosentilla. Arvonousun taustalla oli puun hintojen nousu, mikä kasvatti puukaupoista saatavaa tuloa ja nosti metsäkiinteistöjen arvoja. Lisäksi Tornator osakkeiden arvo nousu laskentajaksolla. Koko vuoden tuotoksi muodostui 5,6 prosenttia.

Rahaston metsissä oli talvella 2017/2018 lumituhoja. Lumituhopuut ovat pääosin korjattu ja rahasto on saanut myös korvauksen tuhoista metsävakuutuksesta.

Puun kysynnän odotetaan jatkuvan hyvänä vuonna 2019. Puun hintojen kovin nousu on kuitenkin ainakin tältä osin takana. Puumarkkinan rauhoittuminen voinee rauhoittaa myös metsäkiinteistömarkkinoita, mikä helpottaisi rahaston metsäkiinteistöjen hankintaa.

Kokonaisuutena metsäsektorin näkymä on edelleen hyvä. Metsäteollisuudessa on investointisuunnitelmia ja uutisia niiden toteutumisesta odotellaan. Metsän ja puusta valmistettujen tuotteiden roolista ilmastomuutoksen torjunnassa käydään julkisuudessa keskustelua. Metsällä ja puuraaka-aineella tulee olemaan tässä merkittävä rooli.

Dokumentit ja lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
OP Kiinteistösijoitus Oy
Vertailuindeksi
Ei vertailuindeksiä
Perustamispäivä
08.12.2014
ISIN
FI4000108436
Osuussarja
Tuotto-osuus
Rahaston koko
186 Meur
Osuuden arvo (31.12.)
122,83 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (31.12)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Metsänomistaja B - - +3,62 % +5,61 % +5,53 % -
Vertailuindeksi - - - - - -

Vuosittainen tuotto

2014 2015 2016 2017 2018 Vuoden alusta
OP-Metsänomistaja B 0,00 % +11,13 % +6,83 % +4,16 % +5,61 % 0,00 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Metsänomistaja B - - -0,07
Vertailuindeksi - - -

OP-Metsänomistaja on erikoissijoitusrahasto, joka tähtää pitkän aikavälin arvonnousuun sijoittamalla varansa pääosin suoraan suomalaisiin, mutta osin myös muualla Euroopan talousalueella sijaitseviin metsäkiinteistöihin.

Metsäkiinteistöjä ostetaan vapailta markkinoilta instituutioilta, yksityisiltä metsänomistajilta ja valtiolta erityisesti Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin alueilla. Rahasto voi omistaa myös suoraan metsäomistamiseen keskittyvän listaamattoman yhtiön osakkeita, yhteismetsäosuuksia tai vastaavia suoraan metsäomistamiseen liittyviä sijoitusinstrumentteja. Käteisvarojen hallintaan ja varallisuuden väliaikaiseen sijoittamiseen voidaan lisäksi käyttää korkosijoituksia. Markkinoiden muutoksilta suojautumiseksi, suorien sijoitusten korvaamiseksi sekä muutoin tehokkaan salkunhoidon edistämiseksi varoja voidaan sijoittaa johdannaissopimuksiin ja OTC-johdannaisiin.

OP-Metsänomistaja suojaa metsäomaisuutensa metsävakuutuksin. Keskeisimmät rahaston arvonkehitykseen liittyvät riskit ovat Suomen metsäkiinteistömarkkinoiden sekä puun arvonkehitys. Rahaston tuottoon voivat vaikuttaa olennaisesti myös kiinteistöjen hoidosta, omistamisesta ja kaupankäynnistä sekä kiinteistökaupassa käytettävistä asiantuntijapalveluista aiheutuvat kustannukset, jotka maksetaan rahaston varoista.

Lisäksi rahaston käyttämän velkavivun takia korkojen tai lainakustannusten nousu voivat heikentää rahaston tuottoa. Sijoittajan on myös hyvä huomioida rahasto-osuuteen liittyvä likviditeettiriski eli riski siitä, ettei rahaston sijoitusten muuttaminen käteiseksi aina onnistu suunnitellussa ajassa tai toivottuun hintaan. Niinpä lunastustoimeksiantojen toteuttaminen voi joissakin tilanteissa kestää tavanomaista pidempään.

Rahasto realisoi tuottonsa puu- ja metsäkiinteistömarkkinoilla ja jakaa vuosittain 75 % nettotuloksesta rahasto-osuuden omistajille. Rahasto on verovapaa ja voitto-osuus sijoittajalle pääomatuloa.

Omistaja-asiakkaan edut

  • Omistaja-asiakkaana ostat, myyt ja vaihdat lähes kaikkia rahastojamme ilman kuluja.
  • OP-sijoituskumppani on palvelukokonaisuus omistaja-asiakkaalle, jolle on kertynyt sijoitusvarallisuutta. Saat oman yhteyshenkilön sekä kattavaa ja ajantasaista markkinatietoa sijoituspäätöstesi tueksi.
  • Omistaja-asiakkaat pääsevät automaattisesti osakekaupankäynnin hinnaston toiselle hintaportaalle, jossa välityspalkkion suuruus on 0,18 % (vähintään 8 €), kun ensimmäisen palkkioportaan välityspalkkio on 0,2 % (vähintään 8 €).

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

  • lainoista
  • tileillä olevat varoista
  • OP-Visan Credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista
  • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy.