OP-Metsänomistaja on kotimainen metsärahasto

OP-Metsänomistaja

Kotimainen metsärahasto. Ammattimaista metsänhoitoa vaivattomassa paketissa.
1

Helpoin tapa omistaa kotimaista metsää

OP-Metsänomistaja tarjoaa kustannustehokasta ja vaivatonta kotimaisen metsän ammattimaista omistamista.

2

Vakaata tuottoa metsästä

Metsärahaston tasainen tuotto muodostuu puuston kasvusta ja puuvarannon arvonmuutoksesta. Ensisijainen tuottokanava on rahaston omistamien metsäkiinteistöjen puun myynti.

3

Erinomainen rahasto maltilliselle sijoittajalle sijoitusten hajauttamiseen

OP-Metsänomistaja tarjoaa matalan riskin sijoitusvaihtoehdon varojen hajauttamiseksi korkomarkkinoita korkeammalla tuotto-odotuksella ja osakemarkkinoita alhaisemmalla riskillä.

Metsärahaston salkussa havisee oikeaa metsää

OP-Metsänomistajan salkussa havisee arvopapereiden asemesta oikeaa metsää. Ja puu kasvaa silloinkin, kun suhdanteet eivät. Metsärahastot ovat helppo tapa päästä omistajaksi suureen metsäkiinteistöportfolioon, joka tuo mukanaan suuren sijoittajan skaalaedut.

OP-Metsänomistaja tarjoaa kustannustehokasta ja ammattimaista metsänhoitoa helpossa ja vaivattomassa muodossa. Pääset mukaan metsän mahdollisuuksiin pienemmällä sijoitussummalla, kuin perinteisessä suorassa kaupassa ja metsänhoidosta huolehtivat puolestasi kokeneet ammattilaiset. Metsärahasto jakaa vuosittain vähintään 75 prosenttia rahaston nettotuloksesta rahasto-osuuden omistajille.

Vuosittain maksetut tuotot ovat olleet 1,82 e (2016), 3,28 e (2017), 1,92 e (2018), 2,60 e (2019), 2,29 e (2020).

Evästevalintasi eivät toistaiseksi vaikuta YouTuben evästekäytäntöihin. Kun käynnistät videon, YouTube voi asettaa omia evästeitä ja kerätä tietoa käyttäjistä.

Metsärahastosta saat tasaista tuottoa puun kasvusta

OP-Metsänomistajan tarjoama tasainen tuotto muodostuu puuston kasvusta sekä puuvarannon arvonmuutoksesta. Metsärahaston ensisijainen tuottokanava onkin sen omistamien metsäkiinteistöjen puun myynti. Lisäksi tuottoa hankitaan metsäkiinteistöjä jalostamalla, palstoittamalla, kaavoittamalla sekä hyödyntämällä kiinteistöjen maa-aineksia ja niiden mahdollisia vapaa-ajan arvoja.

Miksi metsärahastoihin kannattaa sijoittaa?

OP-Metsänomistaja on erinomainen vaihtoehto varojen hajauttamiseksi perinteisten omaisuusluokkien, kuten osakkeiden ja korkosijoitusten ulkopuolelle.

 • Mahdollistaa vakaan, osakemarkkinoista riippumattoman tuoton matalalla riskillä.
 • Ei vaadi aikaisempaa kokemusta metsäsijoittamisesta.

Metsärahasto sopii pitkäjänteiselle sijoittajalle, joka haluaa hajauttaa osan sijoituksistaan kotimaiseen metsään, muttei tahdo käyttää aikaansa metsänhoitoon ja puukauppoihin. Myös aikaisemmat puukauppatuotot on helppo sijoittaa metsärahaston kautta takaisin metsään. Suosittelemme OP-Metsänomistajaa ensisijaisesti sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa aikaisintaan kuuden vuoden kuluttua.

Näin ostat metsärahastoa

Nyt pääset metsänomistajaksi pienelläkin summalla – OP-Metsänomistaja-rahastolla ei ole minimimerkintäsummaa. 

OP-Metsänomistaja on kiinni merkinnöiltä 1.10–31.12.2020. Rahastoon voi tehdä taas merkintöjä 1.1.2021 alkaen. Seuraavat merkinnät vahvistetaan 31.3.2020.  

Merkintäpalkkio Vuosittainen hallinnointipalkkio Lunastuspalkkio
4,00 % 1,50 % 1,00 %

Mikäli sijoitusaika on alle 6 vuotta, peritään lunastuksen yhteydessä 3 prosentin palkkio ja alle 3 vuoden sijoituksista peritään 5 prosentin palkkio. Merkintä- ja lunastuspalkkiot hyvitetään rahastolle. Rahaston arvo lasketaan neljä kertaa vuodessa ja rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita.

OP-Metsänomistaja Q3/2020

Rahaston metsien määrä nousi 91 504 hehtaariin vuoden 2020 kolmannen kvartaalin lopussa. Rahasto osti 54 uutta tilaa, joiden pinta-ala oli yhteensä 3 278 hehtaaria. Kaikkiaan rahastolla oli kesäkuun lopussa 717 metsätilaa. Tilojen lukumäärän kasvua hillitsi se, että rahasto yhdisti lähekkäin sijaitsevia metsätiloja suuremmiksi metsätilakokonaisuuksiksi. Metsäsijoitusten lisäksi rahasto jatkoi sijoituksia Metsäliiton osuuspääomaan. Sijoitusten määrää nousi 6,5 MEUR.

Metsäkiinteistömarkkinoilla on palattu koronapandemiaa edeltäneeseen tilanteeseen. Markkinatilanne on kireä. Sekä kotimaisten että ulkolaisten institutionaalisten sijoittajien lisäksi metsätiloja ostavat yksityiset henkilöt. Hyvä kysyntätilanne tuo markkinoille myös tarjontaa, mikä hillitsee hintojen nousua.
Koronapandemia on heikentänyt paperin kysyntää. Kysynnän laskun seurauksena yhtiöt ovat vähentämässä paperin tuotantokapasiteettia. UPM on ilmoittanut sulkevansa Kaipolan paperitehtaan. Metsäteollisuudessa onkin käynnissä kapasiteetin uudelleenjärjestelyitä. Rahaston kannalta positiivista on se, että Raumalle on tulossa uusia suursaha ja myös Kemin biotuotetehtaan rakentaminen etenee suunnitellusti. Kokonaisuutena puun kysynnässä ei tule tapahtumaan suuria muutoksia, kun poistuvaa kapasiteettia korvataan uudella kapasiteetilla.

Puukaupasta muodostuvan kassavirran oheen rahastolle on muodostumassa toinen tuulivoimapuistojen vuokratulosta muodostuva kassavirta. Tuulivoiman rakentaminen edellyttää viranomaisten lupia ja voimaloiden rakentamiseen päästään aikaisintaan 3-4 vuoden kuluttua. Rahastolla on allekirjoitettuna kymmenen varaussopimusta ja neuvotteluja käydään viidestä uudesta sopimuksesta.

Rahaston tuotto oli vuoden 2020 Q3:lla 2,8 prosenttia (OP-Metsänomistaja II B osuus 2,88 prosenttia). Rahasto-osuuden arvo nousi 131,77 euroon osuudelta (OP-Metsänomistaja II B osuus 132,27 euroa). Merkittävän osan tuotosta muodosti rahaston Tornator osakkeiden arvon nousu. Alkuvuoden 2020 tuotoksi muodostui 3,82 prosenttia (OP-Metsänomistaja II B osuus 4,07 prosenttia).

Rahaston metsissä suoritettiin FSC auditointi Q3:lla. Auditointi sujui hyvin ja auditoijalla ei ollut rahaston toimintaan liittyen huomautettavaa. Sertifioinnilla rahasto pyrkii varmistamaan biodiversiteetin huomioinnin metsien hoidossa ja käytössä. Rahaston tekemän seurannan mukaan kolmannella kvartaalilla ostettujen tilojen puuston kasvuun perustuva laskennallinen hiilensidonta oli 15 500 tn CO2/v.
Rahasto on kiinni merkinnöiltä 1.10 – 31.12.2020. Merkintöjen rajoittamisella pyritään varmistamaan rahaston kasvu kannattavasti.

Tapio Tilli
salkunhoitaja

OP-Metsänomistaja on metsään sijoittava erikoissijoitusrahasto, jonka sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä arvonnousua sijoittamalla varat suoraan Suomessa sijaitseviin metsäkiinteistöihin. Rahasto voi myös sijoittaa varojaan Euroopan talousalueella sijaitseviin metsäkiinteistöihin. Rahasto voi tehdä myös epäsuoria sijoituksia metsäkiinteistöihin. Rahasto pyrkii saamaan tuottoa ensisijaisesti omistamiensa metsäkiinteistöjen puunmyynnistä. Rahasto voi myös pyrkiä hankkimaan tuottoja omistamiensa metsäkiinteistöjä jalostamalla, palstoittamalla, kaavoittamalla sekä hyödyntämällä kiinteistöjen maa-aineksia ja niiden mahdollisia vapaa-ajan arvoja. Rahasto voi käyttää käteisvarojen hallintaan ja varallisuuden väliaikaiseen sijoittamiseen myös korkosijoituksia. Rahasto voi sijoittaa varojaan johdannaissopimuksiin ja OTC-johdannaisiin suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa.

Rahasto voi tehdä korkosijoituksia joko suorina sijoituksina tai sijoitusrahastojen tai erikoissijoitusrahastojen avulla taikka tekemällä talletuksia luottolaitoksiin.

Rahaston varoista maksetaan kaikki kiinteistöjen hoidosta, omistamisesta ja kaupankäynnistä sekä kiinteistökaupassa käytettävistä asiantuntijapalveluista aiheutuvista kustannuksista, joilla voi olla olennaista vaikutusta rahaston tuottoon.

Rahasto on erikoissijoitusrahasto, koska se voi poiketa sijoitusrahastolain säännöksistä rahaston sijoituskohteiden ja niiden hajauttamisen, rahaston arvonlaskennan, rahaston aukiolon sekä luotonoton osalta.

OP-Metsänomistajan vastuullisuustyöstä:

Hiilensidonta

 • Hallinnoimamme metsäomaisuus toimi hiilinieluna vuonna 2019. Metsien toimiminen hiilinieluina toteutuu silloin, kun hakkuissa syntyvä poistuma on vuotuista kasvua pienempi. Puuvarat kasvoivat ja hiilensidonta tehostui vuotuisen kasvun ollessa hakkuita suurempi.
 • Tehdessämme uudishakkuuta, hakkuualat viljellään sopivalla puulajilla ja taimikonhoidot toteutetaan hyvien metsänhoitosuositusten mukaisesti. Hiilensidonnan näkökulmasta oikea-aikaiset hakkuut ja hoitotyöt ovat puuston kasvun kannalta olennaisia.

Ympäristösertifiointi

 • Metsänhoidon vastuullisuudesta kertoo myös metsien sertifiointi. Kaikki metsät ovat sertifioitu PEFC-sertifikaatilla ja noin 40 % FSC-sertifikaatilla. FSC-sertifiointi edellyttää esimerkiksi sitä, että 5 % sertifikaatin alla olevista metsistä on vapaaehtoisesti jätetty talouskäytön ulkopuolelle. OP-Metsänomistaja-rahaston metsistä n. 1600 ha on suojeltu.

Uusiutuva energiatuotanto

 • Uusiutuvien energiantuotantomuotojen lisääminen on yhteiskunnallisesti tärkeä tekijä. OP-Metsänomistaja on mukana tuulivoimahankkeissa ja vuonna 2019 on käynnistetty neljä hanketta tuulivoimapuiston rakentamiseksi rahaston maille, ja uusien kohteiden kartoitusta tehdään edelleen.

Sosiaalinen vastuu

 • OP-Metsänomistaja kantaa myös sosiaalista vastuuta. Metsästys on haja-asutusalueella tärkeä yhteisöllisyyttä lisäävä harrastusmuoto. Haluamme olla tukemassa tätä, ja solmimme metsästysseurojen kanssa metsästysvuokrasopimuksia rahaston metsätiloille. Vuonna 2019 uusia sopimuksia tehtiin 112 kpl.
Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
OP Kiinteistösijoitus Oy
Vertailuindeksi
Ei vertailuindeksiä
Perustamispäivä
08.12.2014
ISIN
FI4000108436
Osuussarja
Tuotto-osuus
Rahaston koko
284 Meur
Osuuden arvo (31.12.)
132,65 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (31.12)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Metsänomistaja B - +0,67 % +3,49 % +4,55 % +5,86 % +5,71 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Vuosittainen tuotto

2016 2017 2018 2019 2020 Vuoden alusta
OP-Metsänomistaja B +6,83 % +4,16 % +5,61 % +7,44 % +4,55 % 0,00 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Metsänomistaja B 3,92 % 1,30 -
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaan edut 1.1.2021 alkaen

 • Arvo-osuustili ja säilytys 0 €: Koti- ja ulkomaisten osakkeiden ja ETF:ien säilytys ilman kuukausimaksuja. 
 • Rahastojen ostot ja myynnit 0 €: Osta, myy ja vaihda rahastoja ilman kuluja sekä kerrytä rahastosäästämisestä OP-bonuksia.*
 • Alennus osakekaupankäynnistä: Välityspalkkio 0,17 % (väh. 7 €), 1 %:n palkkiokatto kotimaisten osakkeiden ja kaikkien ETF-tuotteiden kaupankäynnissä 08/2021 asti.
 • Osakeanalyysi 0 €: maksuton osake- ja markkina-analyysi. 
 • Vakuutussäästämisen edut: Vakuutuksen avaaminen, sijoituskohteiden vaihto ja varojen siirto on kulutonta. Sijoitussidonnaiset vakuutussäästöt kerryttävät OP-bonuksia.

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

 • lainoista
 • tileillä olevat varoista
 • OP-Visan Credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista
 • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista

OP-bonuksia kerryttävät 1.11.2020 alkaen:

 • asuntolainat, vakuudelliset pankkilainat, opintolainat
 • säästämisen ja sijoittamisen tilit
 • rahastot ja sijoitussidonnaiset vakuutukset
 • vahinkovakuutuksen laskut

Muutoksen myötä 1.11.2020 OP-bonuksia ei kerry:

 • Käyttötilin talletuksista
 • vakuudettomista kulutusluotoista (Jousto-, Täsmä-, Kerta- ja Tililuotto)
 • OP:n osamaksurahoituksesta
 • OP-Visa credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista, OP-Visa ja OP-Mastercard -korttien korollisen luoton saldosta.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy.