OP-Metsänomistaja on kotimainen metsärahasto

OP-Metsänomistaja

Kotimainen metsärahasto. Ammattimaista metsänhoitoa vaivattomassa paketissa.
1

Helpoin tapa omistaa kotimaista metsää

OP-Metsänomistaja tarjoaa kustannustehokasta ja vaivatonta kotimaisen metsän ammattimaista omistamista.

2

Vakaata tuottoa metsästä

Metsärahaston tasainen tuotto muodostuu puuston kasvusta ja puuvarannon arvonmuutoksesta. Ensisijainen tuottokanava on rahaston omistamien metsäkiinteistöjen puun myynti.

3

Erinomainen rahasto maltilliselle sijoittajalle sijoitusten hajauttamiseen

OP-Metsänomistaja tarjoaa matalan riskin sijoitusvaihtoehdon varojen hajauttamiseksi korkomarkkinoita korkeammalla tuotto-odotuksella ja osakemarkkinoita alhaisemmalla riskillä.

Metsärahaston salkussa havisee oikeaa metsää

OP-Metsänomistajan salkussa havisee arvopapereiden asemesta oikeaa metsää. Ja puu kasvaa silloinkin, kun suhdanteet eivät. Metsärahastot ovat helppo tapa päästä omistajaksi suureen metsäkiinteistöportfolioon, joka tuo mukanaan suuren sijoittajan skaalaedut.

OP-Metsänomistaja tarjoaa kustannustehokasta ja ammattimaista metsänhoitoa helpossa ja vaivattomassa muodossa. Pääset mukaan metsän mahdollisuuksiin pienemmällä sijoitussummalla, kuin perinteisessä suorassa kaupassa ja metsänhoidosta huolehtivat puolestasi kokeneet ammattilaiset. Metsärahasto jakaa vuosittain vähintään 75 prosenttia rahaston nettotuloksesta rahasto-osuuden omistajille.

Vuosittain maksetut tuotot ovat olleet 1,82 e (2016), 3,28 e (2017), 1,92 e (2018), 2,60 e (2019), 2,29 e (2020).

Evästevalintasi eivät toistaiseksi vaikuta YouTuben evästekäytäntöihin. Kun käynnistät videon, YouTube voi asettaa omia evästeitä ja kerätä tietoa käyttäjistä.

Metsärahastosta saat tasaista tuottoa puun kasvusta

OP-Metsänomistajan tarjoama tasainen tuotto muodostuu puuston kasvusta sekä puuvarannon arvonmuutoksesta. Metsärahaston ensisijainen tuottokanava onkin sen omistamien metsäkiinteistöjen puun myynti. Lisäksi tuottoa hankitaan metsäkiinteistöjä jalostamalla, palstoittamalla, kaavoittamalla sekä hyödyntämällä kiinteistöjen maa-aineksia ja niiden mahdollisia vapaa-ajan arvoja.

Miksi metsärahastoihin kannattaa sijoittaa?

OP-Metsänomistaja on erinomainen vaihtoehto varojen hajauttamiseksi perinteisten omaisuusluokkien, kuten osakkeiden ja korkosijoitusten ulkopuolelle.

  • Mahdollistaa vakaan, osakemarkkinoista riippumattoman tuoton matalalla riskillä.
  • Ei vaadi aikaisempaa kokemusta metsäsijoittamisesta.

Metsärahasto sopii pitkäjänteiselle sijoittajalle, joka haluaa hajauttaa osan sijoituksistaan kotimaiseen metsään, muttei tahdo käyttää aikaansa metsänhoitoon ja puukauppoihin. Myös aikaisemmat puukauppatuotot on helppo sijoittaa metsärahaston kautta takaisin metsään. Suosittelemme OP-Metsänomistajaa ensisijaisesti sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa aikaisintaan kuuden vuoden kuluttua.

Näin ostat metsärahastoa

Nyt pääset metsänomistajaksi pienelläkin summalla – OP-Metsänomistaja-rahastolla ei ole minimimerkintäsummaa. 

Rahastoa voi merkitä ja lunastaa 4 kertaa vuodessa. Seuraava merkintäpäivä on 30.9.2020.

OP-Metsänomistaja

Palkkiot verkossa

Merkintäpalkkio Vuosittainen hallinnointipalkkio Lunastuspalkkio
4,00 % 1,50 % 1,00 %

Mikäli sijoitusaika on alle 6 vuotta, peritään lunastuksen yhteydessä 3 prosentin palkkio ja alle 3 vuoden sijoituksista peritään 5 prosentin palkkio. Merkintä- ja lunastuspalkkiot hyvitetään rahastolle. Rahaston arvo lasketaan neljä kertaa vuodessa ja rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita.

Salkunhoitajan kommentit 

Rahasto hankki vuoden 2020 Q1:llä 71 uutta tilaa, joiden pinta-ala oli yhteensä 3 927 hehtaaria. Ostettujen tilojen keskikoko pieneni edellisvuodesta. Kaikkiaan rahastolla oli vuoden 2020 maaliskuun lopussa metsää 84 362 hehtaaria. Metsäsijoitusten lisäksi rahasto jatkoi sijoituksia Metsäliiton osuuspääomaan.
 
Metsäkiinteistömarkkinoilla ei tapahtunut alkuvuonna merkittäviä muutoksia. Metsätilojen tarjonta laski hiukan loppuvuodesta ja tarjolle tulleisiin kohteisiin kohdistui kilpailua. Alkuvuonna rahasto osti merkittävän osuuden tiloista suoraan yksityisiltä metsänomistajilta siten, että kohde ei ollut välittäjällä myynnissä.

Koronapandemialla on ollut toistaiseksi vähän vaikutuksia metsäkiinteistömarkkinoille. Pidemmällä aikavälillä vaikutuksia voi tulla metsäteollisuustuotteiden kysynnän hiipumisen ja sen seurauksena puun kysynnän vähenemisen kautta. Ensimmäisiä vaikutuksia on nähtävissä sahateollisuudessa, jossa varaudutaan sahojen seisokkeihin. Toisaalta kriisi on lisännyt sellusta valmistettavien hygieniatuotteiden ja kartongin kysyntää. Vielä toistaiseksi puun kysyntä on ollut hyvä ja heikon talven jäljiltä teollisuuden kysyntä kesäkorjuukelpoisiin leimikoihin on vilkasta.
 
Jo ennen koronakriisin alkua rahastossa tehtiin päätös rahaston sulkemisesta uusilta merkinnöiltä määräajaksi 1.4. – 30.6.2020. Kyseessä on vastaavanlainen toimi, mikä toteutettiin edellisvuoden kolmannella kvartaalilla. Rahasto seuraa jatkuvasti merkintöjen kautta tulevaa rahavirtaa ja merkintöjä otetaan vastaa sen verran, kun niitä pystytään kannattavasti markkinoille sijoittamaan. Seuraavan kerran uudet merkinnät vahvistetaan 30.9.2020.

Tuulivoiman rakentajat etsivät aktiivisesti maanomistajia, joiden kanssa tehdä sopimuksia tuulivoimapuistojen rakentamiseksi. Suomen kuudenneksi suurimpana maanomistajana rahasto herättää tuulivoimayhtiöissä kiinnostusta. Rahastolla on neljä voimassaolevaa varaussopimusta ja lisäalueiden varaamisesta tuulivoimalle käydään neuvotteluita. Mikäli varaukset johtavat tuulivoiman rakentamiseen rahaston maille, tulee sillä olemaan merkittävä positiivinen vaikutus rahaston tuottoon.

Rahaston metsien kasvu on suurempi kuin hakkuut eli rahaston metsät toimivat hiilinieluna. Rahasto tutkii ja selvittää hiilinielun mahdollisia hyödyntämiskeinoja.  Rahasto on alkanut myös seurata ostettujen tilojen puuston kasvuun perustuvaa hiilensidontaa.

Rahasto maksoi maaliskuussa osuudenomistajille tuotto-osuutta vuoden 2019 realisoituneesta nettotuloksesta noin 4,47 MEUR. Tämä merkitsee sijoittajalle noin 1,8 prosentin kassavirtatuottoa. Tuotto-osuuden maksun seurauksena rahasto-osuuden arvo laski 1,57 prosenttia (OP-Metsänomistaja II B osuus 1,49 prosenttia). Tuotto-osuus huomioituna rahasto tuotti sijoittajalle noin 0,2 prosenttia (OP-Metsänomistaja II B osuus noin 0,3 prosenttia) 2020 Q1:llä.

Tapio Tilli
salkunhoitaja

OP-Metsänomistaja on metsään sijoittava erikoissijoitusrahasto, jonka sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä arvonnousua sijoittamalla varat suoraan Suomessa sijaitseviin metsäkiinteistöihin. Rahasto voi myös sijoittaa varojaan Euroopan talousalueella sijaitseviin metsäkiinteistöihin. Rahasto voi tehdä myös epäsuoria sijoituksia metsäkiinteistöihin. Rahasto pyrkii saamaan tuottoa ensisijaisesti omistamiensa metsäkiinteistöjen puunmyynnistä. Rahasto voi myös pyrkiä hankkimaan tuottoja omistamiensa metsäkiinteistöjä jalostamalla, palstoittamalla, kaavoittamalla sekä hyödyntämällä kiinteistöjen maa-aineksia ja niiden mahdollisia vapaa-ajan arvoja. Rahasto voi käyttää käteisvarojen hallintaan ja varallisuuden väliaikaiseen sijoittamiseen myös korkosijoituksia. Rahasto voi sijoittaa varojaan johdannaissopimuksiin ja OTC-johdannaisiin suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa.

Rahasto voi tehdä korkosijoituksia joko suorina sijoituksina tai sijoitusrahastojen tai erikoissijoitusrahastojen avulla taikka tekemällä talletuksia luottolaitoksiin.

Rahaston varoista maksetaan kaikki kiinteistöjen hoidosta, omistamisesta ja kaupankäynnistä sekä kiinteistökaupassa käytettävistä asiantuntijapalveluista aiheutuvista kustannuksista, joilla voi olla olennaista vaikutusta rahaston tuottoon.

Rahasto on erikoissijoitusrahasto, koska se voi poiketa sijoitusrahastolain säännöksistä rahaston sijoituskohteiden ja niiden hajauttamisen, rahaston arvonlaskennan, rahaston aukiolon sekä luotonoton osalta.

Rahasto noudattaa OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita soveltuvin osin. Vastuullisuus on järjestelmällinen osa rahaston päätöksentekoa. Prosessimme tukevat vastuullisuusteeman huomioimista entistä laajemmin koko investoinnin elinkaaren ajan. Investointipäätösten tueksi on laadittu lista vastuullisuuteen liittyvistä vaatimuksista.
Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
OP Kiinteistösijoitus Oy
Vertailuindeksi
Ei vertailuindeksiä
Perustamispäivä
08.12.2014
ISIN
FI4000108436
Osuussarja
Tuotto-osuus
Rahaston koko
258 Meur
Osuuden arvo (31.03.)
127,14 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (31.03)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Metsänomistaja B - +0,20 % +4,81 % +6,37 % - +5,45 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Vuosittainen tuotto

2015 2016 2017 2018 2019 Vuoden alusta
OP-Metsänomistaja B +11,13 % +6,83 % +4,16 % +5,61 % +7,44 % +0,20 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Metsänomistaja B 6,88 % 0,99 -0,08
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaan edut

  • Omistaja-asiakkaana ostat, myyt ja vaihdat lähes kaikkia rahastojamme (säästäjän rahastot, vastuulliset rahastot sekä osake- ja korkorahastot) ilman kuluja.
  • Omistaja-asiakkaana voit säästää rahastoihin myös vakuutussäästämisen kautta. OP-sijoitusvakuutus ja OP-säästösopimus ovat omistaja-asiakkaille tarkoitettuja vakuutussäästämisen tuotteita, joihin on vaivatonta ja joustavaa säästää pitkäaikaisesti. Sijoituskohteiden vaihto ja varojen siirto vakuutukseen on kulutonta. 
  • Omistaja-asiakkaat pääsevät automaattisesti osakekaupankäynnin hinnaston toiselle hintaportaalle, jossa välityspalkkion suuruus on 0,17 % (vähintään 7 €), kun ensimmäisen palkkioportaan välityspalkkio on 0,2 % (vähintään 9 €).

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

  • lainoista
  • tileillä olevat varoista
  • OP-Visan Credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista
  • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

 

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy.