OP-Metsänomistaja on kotimainen metsärahasto

OP-Metsänomistaja

Kotimainen metsärahasto. Ammattimaista metsänhoitoa vaivattomassa paketissa.
1

Helpoin tapa omistaa kotimaista metsää

OP-Metsänomistaja tarjoaa kustannustehokasta ja vaivatonta kotimaisen metsän ammattimaista omistamista.

2

Vakaata tuottoa metsästä

Metsärahaston tasainen tuotto muodostuu puuston kasvusta ja puuvarannon arvonmuutoksesta. Ensisijainen tuottokanava on rahaston omistamien metsäkiinteistöjen puun myynti.

3

Erinomainen rahasto maltilliselle sijoittajalle sijoitusten hajauttamiseen

OP-Metsänomistaja tarjoaa matalan riskin sijoitusvaihtoehdon varojen hajauttamiseksi korkomarkkinoita korkeammalla tuotto-odotuksella ja osakemarkkinoita alhaisemmalla riskillä.

Metsärahaston salkussa havisee oikeaa metsää

OP-Metsänomistajan salkussa havisee arvopapereiden asemesta oikeaa metsää. Ja puu kasvaa silloinkin, kun suhdanteet eivät. Metsärahastot ovat helppo tapa päästä omistajaksi suureen metsäkiinteistöportfolioon, joka tuo mukanaan suuren sijoittajan skaalaedut.

OP-Metsänomistaja tarjoaa kustannustehokasta ja ammattimaista metsänhoitoa helpossa ja vaivattomassa muodossa. Pääset mukaan metsän mahdollisuuksiin pienemmällä sijoitussummalla, kuin perinteisessä suorassa kaupassa ja metsänhoidosta huolehtivat puolestasi kokeneet ammattilaiset. Metsärahasto jakaa vuosittain vähintään 75 prosenttia rahaston nettotuloksesta rahasto-osuuden omistajille.

Metsärahastosta saat tasaista tuottoa puun kasvusta

OP-Metsänomistajan tarjoama tasainen tuotto muodostuu puuston kasvusta sekä puuvarannon arvonmuutoksesta. Metsärahaston ensisijainen tuottokanava onkin sen omistamien metsäkiinteistöjen puun myynti. Lisäksi tuottoa hankitaan metsäkiinteistöjä jalostamalla, palstoittamalla, kaavoittamalla sekä hyödyntämällä kiinteistöjen maa-aineksia ja niiden mahdollisia vapaa-ajan arvoja.

Miksi kannattaa sijoittaa metsärahastoon?

OP-Metsänomistaja on erinomainen vaihtoehto varojen hajauttamiseksi perinteisten omaisuusluokkien, kuten osakkeiden ja korkosijoitusten ulkopuolelle.

 • Mahdollistaa vakaan, osakemarkkinoista riippumattoman tuoton matalalla riskillä.
 • Ei vaadi aikaisempaa kokemusta metsäsijoittamisesta.

Metsärahasto sopii pitkäjänteiselle sijoittajalle, joka haluaa hajauttaa osan sijoituksistaan kotimaiseen metsään, muttei tahdo käyttää aikaansa metsänhoitoon ja puukauppoihin. Myös aikaisemmat puukauppatuotot on helppo sijoittaa metsärahaston kautta takaisin metsään. Suosittelemme OP-Metsänomistajaa ensisijaisesti sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa aikaisintaan kuuden vuoden kuluttua.

Näin ostat rahastoa

 • Nyt pääset metsänomistajaksi pienelläkin summalla – OP-Metsänomistaja-rahastolla ei ole minimimerkintäsummaa. Voit aloittaa esimerkiksi 10 eurolla.
 • Rahastoa voi merkitä ja lunastaa 4 kertaa vuodessa. Seuraava merkintäpäivä on 31.3.2020.

OP-Metsänomistaja

Palkkiot verkossa

Merkintäpalkkio Vuosittainen hallinnointipalkkio Lunastuspalkkio
4,00 % 1,50 % 1,00 %

Mikäli sijoitusaika on alle 6 vuotta, peritään lunastuksen yhteydessä 3 prosentin palkkio ja alle 3 vuoden sijoituksista peritään 5 prosentin palkkio. Merkintä- ja lunastuspalkkiot hyvitetään rahastolle. Rahaston arvo lasketaan neljä kertaa vuodessa ja rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita.

OP-Metsänomistaja Q3/2019 tuotto 0,76 % 

OP-Metsänomistaja jatkoi Q3:lla alkuvuonna 2019 sijoittajilta tulleiden varojen sijoittamista metsäkiinteistöihin. Rahasto hankki omistukseensa 52 uutta metsätilaa, joiden yhteenlaskettu pinta-ala oli 2 535 hehtaaria. Kohteita hankittiin kahdeksan maakunnan alueelta 33 eri kunnasta. Ostettujen kohteiden keskikoko oli 49 hehtaaria. Rahaston metsien pinta-ala oli syyskuun 2019 lopussa 73 613 hehtaaria. Kaikkiaan rahastolla oli omistuksessaan 530 tilaa.

Kilpailu metsäkiinteistömarkkinoilla jatkui kireänä myös kolmannella kvartaalilla. OP-Metsänomistajan lisäksi kohteista kilpailivat muut rahastot, Tornator ja myös yksityishenkilöt. Positiivista oli se, että markkinoilla metsätilojen tarjonta on selvästi lisääntynyt kesän jälkeen. Suurempia metsätilakokonaisuuksia on aikaisempaa enemmän markkinoilla. OP-Metsänomistajalle tarjotaan myös suoraan metsätilakohteita ostettavaksi. Tarjonta näyttää jatkuvan vilkkaana myös loppuvuonna. Kaikkiaan rahasto on ostanut syyskuun loppuun mennessä 160 uutta metsätilaa.

Rahaston tuotto oli vuoden 2019 Q3:lla 0,76 prosenttia. Alkuvuoden 2019 tuotoksi muodostui 2,71 prosenttia. Rahasto-osuuden arvo nousi 123,49 euroon osuudelta. Rahaston sijoitusvarallisuuden määrä oli syyskuun 2019 lopussa noin 250 miljoonaa euroa. Vierasta pääomaa sijoitusvarallisuudesta oli 26 miljoonaa euroa eli noin 10 prosenttia sijoitusvarallisuudesta. Sijoitusvarallisuudesta 72 prosenttia oli sijoitettuna metsätiloihin, 16 prosenttia metsätaloutta harjoittavien yhtiöiden eli Tornatorin ja Suomen Metsäsijoituksen osakkeisiin ja 12 prosenttia oli käteisenä. 

Sijoitustoiminnan vastuullisuus on noussut voimakkaasti keskusteluun viime aikoina. OP-Metsänomistaja on vastuullinen metsänomistaja. Metsiä hoidetaan hyvän metsänhoidon kriteerien mukaisesti. Metsät on sertifioitu sekä PEFC että osin FSC sertifikaatein. FSC sertifikaatti on luontojärjestöjen suosittama sertifikaatti, joka asettaa tiukkoja reunaehtoja metsien hoidolle. Sertifikaatin ehtojen täyttymistä metsänhoidossa seurataan tarkoin ulkopuolisen auditoitsijan toimesta. OP-Metsänomistajan metsät auditoidaan vuosittain ja kuluvan vuoden tarkastuksessa ei havaittu mitään huomautettavaa rahaston metsien hoidossa.

Rahaston metsät ovat toimineet hiilinieluina koko sen olemassaolo ajan. Tämä johtuu siitä, että rahaston metsiä on hakattu vähemmän kuin on metsien kasvu. Rahasto on myös tehnyt tuulivoimaloiden varaussopimuksia tuulivoimaloiden rakentamiseksi rahaston maille. Sopimuksia on tehty yhteensä neljästä eri kohteesta. 

Rahasto on solminut yhteistyösopimuksen Metsä Groupin kanssa metsien hoidosta ja puukaupasta. Samanaikaisesti rahasto on hakeutunut Metsäliiton jäseneksi ja tehnyt sijoituksia Metsäliiton jäsenosuuspääomaan ja B-lisäosuuspääomaan. Jatkossa rahastolla on tarkoitus jatkaa sijoitusten tekoa Metsäliiton jäsenosuuspääomaan ja puukaupparahojen sijoittamista A-lisäosuuspääomaan. Osuuspääomasijoitukset ovat tuotoltaan kilpailukykyisiä. Osuuspääomasijoitusten teko tuli mahdolliseksi rahaston sääntöjen muutoksen seurauksena.

OP-Metsänomistaja on Q4:lla normaalisti auki merkinnöille ja lunastuksille. 

Tapio Tilli
s
alkunhoitaja

OP-Metsänomistaja on erikoissijoitusrahasto, joka tähtää pitkän aikavälin arvonnousuun sijoittamalla varansa pääosin suoraan suomalaisiin, mutta osin myös muualla Euroopan talousalueella sijaitseviin metsäkiinteistöihin.

Metsäkiinteistöjä ostetaan vapailta markkinoilta instituutioilta, yksityisiltä metsänomistajilta ja valtiolta erityisesti Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin alueilla. Rahasto voi omistaa myös suoraan metsäomistamiseen keskittyvän listaamattoman yhtiön osakkeita, yhteismetsäosuuksia tai vastaavia suoraan metsäomistamiseen liittyviä sijoitusinstrumentteja. Käteisvarojen hallintaan ja varallisuuden väliaikaiseen sijoittamiseen voidaan lisäksi käyttää korkosijoituksia. Markkinoiden muutoksilta suojautumiseksi, suorien sijoitusten korvaamiseksi sekä muutoin tehokkaan salkunhoidon edistämiseksi varoja voidaan sijoittaa johdannaissopimuksiin ja OTC-johdannaisiin.

OP-Metsänomistaja suojaa metsäomaisuutensa metsävakuutuksin. Keskeisimmät rahaston arvonkehitykseen liittyvät riskit ovat Suomen metsäkiinteistömarkkinoiden sekä puun arvonkehitys. Rahaston tuottoon voivat vaikuttaa olennaisesti myös kiinteistöjen hoidosta, omistamisesta ja kaupankäynnistä sekä kiinteistökaupassa käytettävistä asiantuntijapalveluista aiheutuvat kustannukset, jotka maksetaan rahaston varoista.

Lisäksi rahaston käyttämän velkavivun takia korkojen tai lainakustannusten nousu voivat heikentää rahaston tuottoa. Sijoittajan on myös hyvä huomioida rahasto-osuuteen liittyvä likviditeettiriski eli riski siitä, ettei rahaston sijoitusten muuttaminen käteiseksi aina onnistu suunnitellussa ajassa tai toivottuun hintaan. Niinpä lunastustoimeksiantojen toteuttaminen voi joissakin tilanteissa kestää tavanomaista pidempään.

Rahasto realisoi tuottonsa puu- ja metsäkiinteistömarkkinoilla ja jakaa vuosittain vähintään 75 % nettotuloksesta rahasto-osuuden omistajille. Rahasto on verovapaa ja voitto-osuus sijoittajalle pääomatuloa.

Rahasto noudattaa OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita soveltuvin osin. Vastuullisuus on järjestelmällinen osa rahaston päätöksentekoa. Prosessimme tukevat vastuullisuusteeman huomioimista entistä laajemmin koko investoinnin elinkaaren ajan. Investointipäätösten tueksi on laadittu lista vastuullisuuteen liittyvistä vaatimuksista.
Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
OP Kiinteistösijoitus Oy
Vertailuindeksi
Ei vertailuindeksiä
Perustamispäivä
08.12.2014
ISIN
FI4000108436
Osuussarja
Tuotto-osuus
Rahaston koko
222 Meur
Osuuden arvo (30.09.)
123,49 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (30.09)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Metsänomistaja B - +0,76 % +1,49 % - - -
Vertailuindeksi - - - - - -

Vuosittainen tuotto

2015 2016 2017 2018 2019 Vuoden alusta
OP-Metsänomistaja B +11,13 % +6,83 % +4,16 % +5,61 % +2,71 % 0,00 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Metsänomistaja B - - -0,12
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaan edut

 • Omistaja-asiakkaana ostat, myyt ja vaihdat lähes kaikkia rahastojamme ilman kuluja.
 • OP-sijoituskumppani on palvelukokonaisuus omistaja-asiakkaalle, jolle on kertynyt sijoitusvarallisuutta. Saat oman yhteyshenkilön sekä kattavaa ja ajantasaista markkinatietoa sijoituspäätöstesi tueksi.
 • Omistaja-asiakkaat pääsevät automaattisesti osakekaupankäynnin hinnaston toiselle hintaportaalle, jossa välityspalkkion suuruus on 0,18 % (vähintään 8 €), kun ensimmäisen palkkioportaan välityspalkkio on 0,2 % (vähintään 8 €).

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

 • lainoista
 • tileillä olevat varoista
 • OP-Visan Credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista
 • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

 

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy.