OP-Metsänomistaja on kotimainen metsärahasto

OP-Metsänomistaja

Kotimainen metsärahasto. Ammattimaista metsänhoitoa vaivattomassa paketissa.
1

Helpoin tapa omistaa kotimaista metsää

OP-Metsänomistaja tarjoaa kustannustehokasta ja vaivatonta kotimaisen metsän ammattimaista omistamista.

2

Vakaata tuottoa metsästä

Metsärahaston tasainen tuotto muodostuu puuston kasvusta ja puuvarannon arvonmuutoksesta. Ensisijainen tuottokanava on rahaston omistamien metsäkiinteistöjen puun myynti.

3

Erinomainen rahasto maltilliselle sijoittajalle sijoitusten hajauttamiseen

OP-Metsänomistaja tarjoaa matalan riskin sijoitusvaihtoehdon varojen hajauttamiseksi korkomarkkinoita korkeammalla tuotto-odotuksella ja osakemarkkinoita alhaisemmalla riskillä.

Metsärahaston salkussa havisee oikeaa metsää

OP-Metsänomistajan salkussa havisee arvopapereiden asemesta oikeaa metsää. Ja puu kasvaa silloinkin, kun suhdanteet eivät. Metsärahastot ovat helppo tapa päästä omistajaksi suureen metsäkiinteistöportfolioon, joka tuo mukanaan suuren sijoittajan skaalaedut.

OP-Metsänomistaja tarjoaa kustannustehokasta ja ammattimaista metsänhoitoa helpossa ja vaivattomassa muodossa. Pääset mukaan metsän mahdollisuuksiin pienemmällä sijoitussummalla, kuin perinteisessä suorassa kaupassa ja metsänhoidosta huolehtivat puolestasi kokeneet ammattilaiset. Metsärahasto jakaa vuosittain vähintään 75 prosenttia rahaston nettotuloksesta rahasto-osuuden omistajille.

Metsärahastosta saat tasaista tuottoa puun kasvusta

OP-Metsänomistajan tarjoama tasainen tuotto muodostuu puuston kasvusta sekä puuvarannon arvonmuutoksesta. Metsärahaston ensisijainen tuottokanava onkin sen omistamien metsäkiinteistöjen puun myynti. Lisäksi tuottoa hankitaan metsäkiinteistöjä jalostamalla, palstoittamalla, kaavoittamalla sekä hyödyntämällä kiinteistöjen maa-aineksia ja niiden mahdollisia vapaa-ajan arvoja.

Miksi metsärahastoihin kannattaa sijoittaa?

OP-Metsänomistaja on erinomainen vaihtoehto varojen hajauttamiseksi perinteisten omaisuusluokkien, kuten osakkeiden ja korkosijoitusten ulkopuolelle.

 • Mahdollistaa vakaan, osakemarkkinoista riippumattoman tuoton matalalla riskillä.
 • Ei vaadi aikaisempaa kokemusta metsäsijoittamisesta.

Metsärahasto sopii pitkäjänteiselle sijoittajalle, joka haluaa hajauttaa osan sijoituksistaan kotimaiseen metsään, muttei tahdo käyttää aikaansa metsänhoitoon ja puukauppoihin. Myös aikaisemmat puukauppatuotot on helppo sijoittaa metsärahaston kautta takaisin metsään. Suosittelemme OP-Metsänomistajaa ensisijaisesti sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa aikaisintaan kuuden vuoden kuluttua.

Näin ostat metsärahastoa

 • Nyt pääset metsänomistajaksi pienelläkin summalla – OP-Metsänomistaja-rahastolla ei ole minimimerkintäsummaa. Voit aloittaa esimerkiksi 10 eurolla.
 • Rahastoa voi merkitä ja lunastaa 4 kertaa vuodessa. Poikkeuksellisesti kesäkuussa ei voi merkitä rahastoa, joten seuraava merkintäaika on 30.9.2020.

OP-Metsänomistaja

Palkkiot verkossa

Merkintäpalkkio Vuosittainen hallinnointipalkkio Lunastuspalkkio
4,00 % 1,50 % 1,00 %

Mikäli sijoitusaika on alle 6 vuotta, peritään lunastuksen yhteydessä 3 prosentin palkkio ja alle 3 vuoden sijoituksista peritään 5 prosentin palkkio. Merkintä- ja lunastuspalkkiot hyvitetään rahastolle. Rahaston arvo lasketaan neljä kertaa vuodessa ja rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita.

Salkunhoitajan kommentit 

Rahasto hankki omistukseensa 100 uutta tilaa Q4:lla 2019.  Näiden tilojen pinta-ala oli 6 822 hehtaaria eli ostettujen tilojen keskikoko oli noin 68 hehtaaria. Tilojen oston painopiste oli Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Hankintojen seurauksena rahaston metsien pinta-ala nousi 80 435 hehtaariin. Tällä pinta-alalla rahasto on arviolta kuudenneksi suurin metsänomistaja Suomessa. Kaikkiaan rahastolla oli omistuksessa 616 metsätilaa vuoden 2019 lopussa.

Metsäkiinteistömarkkina säilyi kireänä myös vuoden 2019 viimeisellä kvartaalilla. Puun hintojen lasku ei heijastunut metsätilojen hintoihin. Markkinoilla tarjolla olevat kohteet olivat keskimäärin pieniä arvoltaan muutama satatuhatta euroa. Suuria kohteita oli vähän tarjolla ja niistä käyty kilpailu oli tiukkaa. Positiivista oli tarjonnan jatkuminen vilkkaana myös viimeisellä kvartaalilla.

Rahaston tuotto oli vuoden 2019 Q4:lla 4,6 prosenttia. Korkea tuotto johtui rahaston Tornator osakkeiden arvon noususta. Osakkeiden arvo nousi 28 prosenttia Q3:n arvosta. Osakkeiden arvonnousun taustalla oli arvostuksessa käytetyn diskonttoprosentin lasku ja puun hinta ennusteessa tehdyt muutokset. Tornator osakkeen arvon laskee ulkopuolinen taho yhtiön toimeksiannosta.

Rahaston koko vuoden tuotoksi muodostui 7,44 prosenttia. Rahasto-osuuden arvo nousi 129,17 euroon osuudelta. Rahaston sijoitusvarallisuuden määrä oli joulukuun 2019 lopussa noin 260 miljoonaa euroa. Vierasta pääomaa sijoitusvarallisuudesta oli 26 miljoonaa euroa eli noin 10 prosenttia sijoitusvarallisuudesta. Rahaston tavoitteena on nostaa vieraan pääoman määrä pidemmällä aikavälillä 30 prosenttiin sijoitusvarallisuudesta.

Rahaston sijoitusvarallisuudesta 75 prosenttia on sijoitettuna metsätiloihin, 20 prosenttia metsätaloutta harjoittavien yhtiöiden osakkeisiin ja Metsäliiton osuuspääomaan ja 5 prosenttia on käteisenä. Käytännössä rahasto pystyi sijoittamaan kaiken vuonna 2019 sijoittajilta tulleen rahan vuoden 2019 aikana. 

Metsäteollisuustuotteiden hinnat kääntyivät laskuun vuonna 2019. Erityisesti hinnat laskivat sahatavaran ja sellun osalla. Tuotteiden hintojen lasku heikensi myös metsäteollisuusyhtiöiden tuloksia. Metsäteollisuustuotteiden hintojen laskulla oli vaikutuksia puun hintoihin, jotka kääntyivät laskuun. Erityisesti laskivat havutukkien hinnat. Puun korjuuta on lisäksi tänä talvena haitanneet sateiset ja leudot kelit. Näillä tekijöillä voi olla vaikutuksia myös rahaston kassavirtatuottoon.

Suhdanneluonteisista haasteista huolimatta pidemmän aikavälin näkymä metsäsektorilla on edelleen hyvä. Puuraaka-aineesta valmistettuja tuotteita tarvitaan korvaamaan fossiilisista raaka-aineista valmistettuja tuotteita. Tämä lisää erityisesti sellun ja kartongin kysyntää. Myös puun käyttö rakentamisessa on ilmastosyistä myötätuulessa. Pidemmällä aikavälillä myös metsien käytöstä hiilinieluina voidaan alkaa maksaa metsänomistajille, mikä lisää rahaston ansaintamahdollisuuksia.

Tapio Tilli
salkunhoitaja

OP-Metsänomistaja on metsään sijoittava erikoissijoitusrahasto, jonka sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä arvonnousua sijoittamalla varat suoraan Suomessa sijaitseviin metsäkiinteistöihin. Rahasto voi myös sijoittaa varojaan Euroopan talousalueella sijaitseviin metsäkiinteistöihin. Rahasto voi tehdä myös epäsuoria sijoituksia metsäkiinteistöihin. Rahasto pyrkii saamaan tuottoa ensisijaisesti omistamiensa metsäkiinteistöjen puunmyynnistä. Rahasto voi myös pyrkiä hankkimaan tuottoja omistamiensa metsäkiinteistöjä jalostamalla, palstoittamalla, kaavoittamalla sekä hyödyntämällä kiinteistöjen maa-aineksia ja niiden mahdollisia vapaa-ajan arvoja. Rahasto voi käyttää käteisvarojen hallintaan ja varallisuuden väliaikaiseen sijoittamiseen myös korkosijoituksia. Rahasto voi sijoittaa varojaan johdannaissopimuksiin ja OTC-johdannaisiin suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa.

Rahasto voi tehdä korkosijoituksia joko suorina sijoituksina tai sijoitusrahastojen tai erikoissijoitusrahastojen avulla taikka tekemällä talletuksia luottolaitoksiin.

Rahaston varoista maksetaan kaikki kiinteistöjen hoidosta, omistamisesta ja kaupankäynnistä sekä kiinteistökaupassa käytettävistä asiantuntijapalveluista aiheutuvista kustannuksista, joilla voi olla olennaista vaikutusta rahaston tuottoon.

Rahasto on erikoissijoitusrahasto, koska se voi poiketa sijoitusrahastolain säännöksistä rahaston sijoituskohteiden ja niiden hajauttamisen, rahaston arvonlaskennan, rahaston aukiolon sekä luotonoton osalta.

Rahasto noudattaa OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita soveltuvin osin. Vastuullisuus on järjestelmällinen osa rahaston päätöksentekoa. Prosessimme tukevat vastuullisuusteeman huomioimista entistä laajemmin koko investoinnin elinkaaren ajan. Investointipäätösten tueksi on laadittu lista vastuullisuuteen liittyvistä vaatimuksista.
Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
OP Kiinteistösijoitus Oy
Vertailuindeksi
Ei vertailuindeksiä
Perustamispäivä
08.12.2014
ISIN
FI4000108436
Osuussarja
Tuotto-osuus
Rahaston koko
252 Meur
Osuuden arvo (31.12.)
129,17 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (31.12)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Metsänomistaja B - +4,60 % +5,39 % +7,44 % +5,73 % +7,01 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Vuosittainen tuotto

2015 2016 2017 2018 2019 Vuoden alusta
OP-Metsänomistaja B +11,13 % +6,83 % +4,16 % +5,61 % +7,44 % 0,00 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Metsänomistaja B 6,30 % 1,23 -0,1
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaan edut

 • Omistaja-asiakkaana ostat, myyt ja vaihdat lähes kaikkia rahastojamme (säästäjän rahastot, vastuulliset rahastot sekä osake- ja korkorahastot) ilman kuluja.
 • Omistaja-asiakkaana voit säästää rahastoihin myös vakuutussäästämisen kautta. OP-sijoitusvakuutus ja OP-säästösopimus ovat omistaja-asiakkaille tarkoitettuja vakuutussäästämisen tuotteita, joihin on vaivatonta ja joustavaa säästää pitkäaikaisesti. Sijoituskohteiden vaihto ja varojen siirto vakuutukseen on kulutonta. 
 • Omistaja-asiakkaat pääsevät automaattisesti osakekaupankäynnin hinnaston toiselle hintaportaalle, jossa välityspalkkion suuruus on 0,17 % (vähintään 7 €), kun ensimmäisen palkkioportaan välityspalkkio on 0,2 % (vähintään 9 €).

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

 • lainoista
 • tileillä olevat varoista
 • OP-Visan Credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista
 • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

 

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy.