OP-Palvelukiinteistöt

OP-Palvelukiinteistöt II B – kotimainen kiinteistörahasto

Vakaata tuottoa kotimaisista palvelukiinteistöistä
1

Kiinteistörahasto on helpoin tapa sijoittaa kotimaisiin kiinteistöihin

OP-Palvelukiinteistöt -rahastolla pääset mukaan uusiin ja kasvaviin kiinteistösijoituksiin: hoivakoteihin, palveluasuntoihin, sairaaloihin ja päiväkoteihin Suomen kasvukeskuksissa.

2

Pitkät vuokrasopimukset varmistavat vakaan vuokratuoton

Palvelukiinteistöt kerryttävät vakaata vuokratuottoa matalalla riskillä. Rahaston kiinteistösijoitusten vuokrasopimukset ovat usein 10-15 vuoden pituisia.

3

Erinomainen rahasto maltilliselle sijoittajalle sijoitusten hajauttamiseen

OP-Palvelukiinteistöt tarjoaa matalan riskin sijoitusvaihtoehdon varojen hajauttamiseksi korkomarkkinoita korkeammalla tuotto-odotuksella ja osakemarkkinoita alhaisemmalla riskillä.

Kiinteistörahasto sijoittaa yhteiskunnalle tärkeisiin palvelukiinteistöihin

OP-Palvelukiinteistöt on erikoissijoitusrahasto, jonka tarina rakentuu suomalaisten elinkaaren aikana tarvittavien ja yhteiskunnalle tärkeiden palvelujen tuottamisen ympärille.

OP:n kiinteistörahasto sijoittaa laajasti opetus-, sosiaali-, liikunta- ja terveydenhuollon kiinteistöihin. Näitä ovat muun muassa hoivakodit, päiväkodit, koulut, monitoimiareenat ja palveluasunnot. Rahasto toimii myös kiinteistöjen rakennuttajana pääkaupunkiseudun kasvukeskuksissa, yliopistokaupungeissa ja maakuntakeskuksissa.

Pitkät vuokrasopimukset takaavat vakaan tuoton

OP-Palvelukiinteistöjen pääasiallinen tuoton lähde on vuokrat. Vuokrasopimukset ovat usein 10-15 vuoden mittaisia.

Rahaston kokonaistuotto muodostuu:

 • kiinteistöistä saatavista vuokratuotoista
 • sijoituskohteiden markkina-arvon noususta.

Sijoitukset tehdään suorina sijoituksina kiinteistöihin ja niihin oikeuttaviin arvopapereihin kiinteistösijoitusta harjoittavan kommandiittiyhtiön osuuksiin tai asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön osakkeisiin. OP-Palvelukiinteistöt hyödyntää myös velkavipua tuoton ja hajautuksen parantamiseksi.

Kiinteistörahasto jakaa vuosittain vähintään 75 prosenttia rahaston realisoituneesta tuotosta rahasto-osuuden omistajille. Jäljelle jäävä osuus jätetään rahastoon kasvattamaan rahaston arvoa. Vuosittain maksetut tuotot ovat olleet 0,43 e (2019), 1,66 e (2020).

 

Kiinteistörahastot sopivat maltilliselle sijoittajalle

OP-Palvelukiinteistöt sopii sijoittajalle, joka
 
 • arvostaa hyvää ja vakaata tuottoa tuotto-osuuden muodossa
 • arvostaa korkomarkkinoita korkeampaa tuottoa ja osakemarkkinoita alhaisempaa riskiä
 • sijoittaa pitkällä aikajänteellä
 • etsii vaihtoehtoisia sijoitusmuotoja ja hajauttaa sijoituksiaan kiinteistövarallisuuteen.
Merkintäpalkkio Vuosittainen hallinnointipalkkio Lunastuspalkkio
2,0 % 1,2 % 1 %

Mikäli sijoitusaika on alle 4 vuotta, peritään lunastuksen yhteydessä 3 prosentin palkkio ja alle 2 vuoden sijoituksista peritään 5 prosentin palkkio. Merkintä- ja lunastuspalkkiot hyvitetään rahastolle. Rahaston arvo lasketaan neljä kertaa vuodessa. OP-Palvelukiinteistöt II b-sarjan minimimerkintäsumma on 1 000 000 euroa ja siitä ei kerry OP-bonuksia.

OP-Palvelukiinteistöt Q4/2022

OP-Palvelukiinteistöt -erikoissijoitusrahaston vuoden 2022 tuotto oli kulujen jälkeen 5,08 %, missä on huomioituna myös ulosmaksettu tuotto-osuus: 3,14 euroa/osuus. Tuottoon vaikuttivat positiivisesti kassavirrat, joita saatiin valmiista sekä ostetuista kohteista, ja alkuvuoden positiivinen arvonnousu. Rahaston ulkopuolisen rahoituksen määrä oli vuoden 2022 lopussa 78 miljoonaa euroa. Vuonna 2020 alkaneen koronapandemian vaikutus rahaston toimintaan vuoden 2022 on ollut vähäinen. Helmikuun 2022 lopulla alkanut Venäjän hyökkäyssota on vaikuttanut yleisesti markkinaan nostaen energianhintaa ja kiihdyttäen inflaatiota sekä korkojen nousua. Vuokralaiset ovat maksaneet vuokransa sovitusti eikä rakennustyömailla ole raportoitu viivästyksiä. Näillä kaikilla on ollut vaikutuksensa myös kiinteistömarkkinaan, mikä vaikutti etenkin loppuvuodesta laskevasti niin markkina-aktiviteettiin kuin kiinteistöjen arvostuksiin.

Rahasto kasvatti salkkuaan pääasiassa rakennuttamisen kautta. Salkkuun ostettiin vuoden aikana kuusi rakenteilla olevaa ja kaksi valmista kohdetta, joiden yhteisarvo on noin 41 miljoonaa euroa. Hankitut kohteet ovat energialuokaltaan A- ja B-luokkaa ja viisi kohteista on hirsirunkoisia vähähiilisiä hoiva- ja päiväkotikohteita. Vielä rakenteilla olevat hankkeet valmistuvat kaikki vuoden 2023 aikana ja niihin sitoutuu vielä noin 15 miljoonaa euroa. Rahastossa oli vuoden 2022 lopussa kaikkiaan 67 (2021: 59) valmista kohdetta ja 4 (4) rakenteilla olevaa kohdetta. Kaikkiaan rahastossa on nyt noin 3 660 (3 200) asiakaspaikkaa ja 120 000 (110 000) vuokrattavaa neliötä.

Vuoden alussa salkussa oli 63 kohdetta, joista valmiita oli 59 ja hankkeita 4. 2022 aikana hankkeita valmistui kaikkiaan 6 (9) ja valmiita kohteita hankittiin kaikkiaan 2 (1). Rahaston lainoitusaste on vaihdellut vuoden aikana 19 %-18 % (11 %-18 %) välillä. Rahaston liiketilojen vuokrasopimusten keskimaturiteetti on n. 10,9 vuotta, ja hoiva- ja liiketilojen käyttöaste on lähes 100 % ja asuntojen (276 vuokrattavaa asuntoa) käyttöaste n. 97 %. Rahaston valmiiden kohteiden osuus on vuoden 2022 lopussa noin 96 % rahaston kiinteistövarallisuudesta.

Rahaston lainoista 55 miljoonaa on suojattu koronvaihtosopimuksin (interest rate swap, johdannainen).

Markkinatilanne on muuttunut edellisvuosien noususuhdanteesta, ja tuottovaateet ovat nousseet aiemmasta samalla, kun rahoitusmarkkina on kiristynyt. Hajonta hyvien ja heikoimpien kohteiden välillä tullee kasvamaan markkinan muutosten myötä. Kiinteistöjen arvostuksissa voi kuluvan vuoden aikana tulla vielä laskua. Markkinan muutokset voivat luoda myös kiinnostavia ostopaikkoja, mitä rahasto pyrkii mahdollisuuksien mukaan hyödyntämään. Rahaston kohteiden kassavirtatuoton odotetaan pysyvän vakaana - vuokrasopimukset ovat pitkiä ja korjausvelka on pieni modernien rakennusten ansiosta. Rahaston tuottotavoite on 4,5 %.

Anni Lakanen
salkunhoitaja

OP-Palvelukiinteistöt on erikoissijoitusrahasto, joka sijoittaa varansa yhteiskunnan opetus-, sosiaaliala-, liikunta- ja terveystoimen palveluinfraan kattaen hoivan, päivähoidon, opetuksen, monitoimiareenat sekä palvelu- ja hotelliasumisen.

Rahasto toimii myös edellä mainitun palveluinfran rakennuttajana. Sijoitukset tehdään pääasiassa suorina sijoituksina liikekiinteistöihin ja niihin oikeuttaviin arvopapereihin sekä kiinteistösijoitusta harjoittavan kommandiittiyhtiön osuuksiin tai asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön osakkeisiin.

Rahasto toimii kiinteistöjen omistajana ja vuokranantajana, eikä lähtökohtaisesti osallistu hoivapalvelujen tarjoamiseen. Vuokralaisina toimivat sekä yksityisen että julkisen sektorin toimijat. Rahasto sijoittaa varansa alueille, joille kohteille voidaan odottaa pitkäaikaista kysyntää.

Rahasto hyödyntää kiinteistösijoittamiselle tyypilliseen tapaan velkavipua. Perustilanteessa velkavipu on 30% nettoarvon päälle ja voi normaalitilanteessa olla enintään 50%. Rahaston varoista maksetaan kaikki kiinteistöjen hoidosta, omistamisesta ja kaupankäynnistä sekä kiinteistökaupassa käytettävistä asiantuntijapalveluista aiheutuvat kustannukset, joilla voi olla olennaista vaikutusta rahaston tuottoon.

Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia tarjoamalla terveellisiä ja turvallisia tiloja julkisen ja yksityisen sektorin yhteiskunnalliseen käyttöön. Sijoituskohteet tarjoavat viihtyisiä, käytännöllisiä ja nykyaikaisia työympäristöjä hoiva-, opetus- ja palvelualan henkilöstölle. Rahaston kohteista suuri osa on puurakenteisia. Lisäksi rahasto toteuttaa konversiohankkeita, joilla olemassa olevalle kiinteistölle luodaan uusi elinkaari uudessa käyttötarkoituksessa. Suosimme energiatehokkaita ratkaisuja ja kartoitamme aina uusiutuvan energian potentiaalin, jonka toteutamme, jos kriteerit täyttyvät. Sijoituskohteiden valinnassa painotetaan kiinteistöjen sijaintien kestävyyttä ja analysoimme kohteiden saavutettavuutta sekä muuntojoustavuutta. Valvomalla rakennuttamista varmistamme rakentamisen laadun ja kiinteistöjen pitkäikäisyyden sekä turvallisuuden käyttäjille.

Rahasto raportoi seuraavista asioista vuosittain: rakennettavien kohteiden keskimääräinen energialuokka, uusiutuvan energian hyödyntäminen kohteissa, puurakentamisen ja purkavan uudisrakentamisen määrä sekä asiakaspaikkojen määrä hoivakohteissa.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
OP Kiinteistösijoitus Oy
Vertailuindeksi
Ei vertailuindeksiä
Perustamispäivä
28.06.2019
ISIN
FI4000387469
Osuussarja
Institutionaalinen tuotto-osuus
Rahaston koko
395 Meur
Osuuden arvo (30.12.)
119,25 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Avaintietoasiakirja
Lataa
Säännöt
Lataa
Kestävyystiedot
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (30.12)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Palvelukiinteistöt B - −1,54 % +0,88 % - - -
Vertailuindeksi - - - - - -

Vuosittainen tuotto

2018 2019 2020 2021 2022 Vuoden alusta
OP-Palvelukiinteistöt B - +6,19 % +3,41 % +7,07 % +5,76 % 0,00 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Palvelukiinteistöt B - - -
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaan edut 1.1.2021 alkaen

 • Arvo-osuustili ja säilytys 0 €: Koti- ja ulkomaisten osakkeiden ja ETF:ien säilytys ilman kuukausimaksuja. 
 • Rahastojen ostot ja myynnit 0 €: Osta, myy ja vaihda lähes kaikkia rahastoja ilman kuluja sekä kerrytä rahastosäästämisestä OP-bonuksia.*
 • Edut osakekaupankäynnistä:
  • 1 %:n välityspalkkiokatto Suomen ja Ruotsin osakkeista sekä arvopapereista – osakkeista, warranteista ja ETF:stä.
  • Välityspalkkio 0,05-0,17 % eli mitä enemmän kauppaa käyt, sitä alhaisemmat kaupankäyntikustannukset. Edellä mainitut edut voimassa OP-mobiilissa, OP-yritysmobiilissa ja op.fi-palvelussa.
 • Osakeanalyysi 0 €: maksuton osake- ja markkina-analyysi. 
 • Säästövakuutuksen edut: Vakuutuksen avaaminen, sijoituskohteiden vaihto verkossa ja lisäsijoitukset OP Sijoitusvakuutukseen ovat kuluttomia. Sijoitussidonnaiset vakuutussäästöt kerryttävät OP-bonuksia, poislukien yksilölliset sijoitusvakuutukset.**

*OP-bonuksia ei kerry R2 Crystal -rahastosta ja rahastojen instituutiosarjoista. 

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

 • lainoista
 • tileillä olevat varoista
 • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista

OP-bonuksia kerryttävät 1.11.2020 alkaen:

 • asuntolainat, vakuudelliset pankkilainat, opintolainat
 • säästämisen ja sijoittamisen tilit
 • rahastot ja sijoitussidonnaiset vakuutukset
 • vahinkovakuutuksen laskut

Muutoksen myötä 1.11.2020 OP-bonuksia ei kerry:

 • Käyttötilin talletuksista
 • vakuudettomista kulutusluotoista (Jousto-, Täsmä-, Kerta- ja Tililuotto)
 • OP:n osamaksurahoituksesta
 • OP-Visa credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista, OP-Visa ja OP Duo -korttien korollisen luoton saldosta.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

**Seuraavat vakuutussäästöihin liitetyt sijoituskohteet eivät kerrytä OP-bonuksia 1.4.2022 alkaen: OP-Venäjä A, JPM Russia A, JPM Emerging Europe Equity Fund ja BlackRock GF Emerging Europe Fund A.

Muistathan, että sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan.  OP-rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy, jonka asiamiehenä osuuspankki toimii. Seuraavista erikoissijoitusrahastoista veloitetaan normaalit kaupankäyntikulut: OP-Palvelukiinteistöt-, OP-Metsänomistaja-, OP-Vuokratuotto- ja OP-Alternative Portfolio-erikoissijoitusrahastot.