OP-EMD Local Currency

Globaaleja reittejä tuottoon

Länsimaiden nihkeät talouskasvunäkymät, keskuspankkien nollakorkopolitiikka ja velkakriisin aiheuttama epävarmuus ovat painaneet länsimaiden vakavaraisten valtioiden korkotasot historiallisen alhaisille tasoille. OP-EMD Local Currency -korkorahasto tarjoaa kokeneelle sijoittajalle mahdollisuuden hyötyä kehittyvien markkinoiden valuuttojen vahvistumisesta ja hyvistä korkotuotoista.

  • Kohdemarkkinoina keskeisiä ovat Latinalainen Amerikka, Aasia ja Lähi-itä.
  • Sijoituskohteena paikallisen valuutan määräisinä liikkeelle lasketut joukkolainat.

Kehittyvien maiden BKT osuus maailman BKT:sta on jatkuvasti kasvanut ja yltää nyt jo yli 40% tasolle. Velkakirjojen länsimaita parempi tuottopotentiaali onkin kasvattanut nopeasti kehittyvien korkomarkkinoiden suosiota.

Pitkän koron rahastona OP-EMD Local Currency tavoittelee hyvää korkotuottoa pitkällä aikavälillä. Sijoitukset kohdistuvat kehittyvien valtioiden, yritysten ja yhteisöjen liikkeeseenlaskemiin tai takaamiin korkoinstrumentteihin erityisesti Latinalaisessa Amerikassa, Aasiassa ja Lähi-Idässä. Rahaston nimen mukaisesti OP-EMD Local Currencyn sijoitukset kohdistuvat erityisesti paikallisen valuutan määräisinä liikkeelle laskettuihin joukkolainoihin (local currency) ja valuuttakurssiriskin kantaa sijoittaja. Myös länsivaluutoissa liikkeeseen laskettuja korkosijoituksia (hard currency eli USD-, EUR- tai JPY-määräisiä) voidaan hyödyntää. Niiden osalta liikkeeseenlaskija kantaa paikalliseen valuuttaan liittyvän kurssiriskin.

OP-EMD Local Currency soveltuu sijoituskohteeksi kokeneelle sijoittajalle, joka tavoittelee hyvää pitkän aikavälin korkotuottoa ja ymmärtää kehittyvien korkomarkkinoiden erityispiirteet. Sijoittajan on syytä huomioida, että kehittyvillä markkinoilla korkoinstrumenttien hintakehitys vaihtelee tyypillisesti länsimaita voimakkaammin heijastuen vahvasti lainan hintakehitykseen ja rahasto-osuuden arvo voi vaihdella huomattavasti markkinatilanteiden mukaan. Kun valuuttakurssiriskejä ei suojata pois, rahaston tuottoon ja riskiin vaikuttaakin korkotason muutosten ohella olennaisesti kehittyvien talouksien valuuttojen muutokset suhteessa euroon. Kehittyvät korkomarkkinat sopivat omaisuuslajina myös hajautushyötyjä hakevan salkkuun. Hajautushyöty suomalaiseen sijoitussalkkuun on erityisen korkea. Keskimääräinen korkosijoituksen pituus liikkuu kolmen ja kuuden vuoden välillä.

OP-EMD Local Currencyn tuotto vuonna 2020 oli -4,94%

OP-EMD Local Currency -rahaston arvo laski vuoden 2020 aikana -4,94%. Tuotto oli hieman vertailuindeksiä parempi indeksien laskiessa -5,79%. Vuosi 2020 jää historiankirjoihin poikkeuksellisena sijoitusvuotena. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä sentimentti markkinoilla synkkeni nopeasti koronaviruspandemian myötä. Sijoittajat allokoivat varojaan erityisesti Yhdysvaltain valtionlainoihin. Kehittyvillä markkinoilla, niin osake- kuin korkomarkkinoilla, nähtiin sijoittajien merkittäviä myyntejä ja pakoa turvasatamiin. Keskuspankkien ja valtioiden massiiviset tukitoimet kuitenkin käänsivät markkinasentimentin keväällä nopeasti positiiviseksi ja myös EMD Local Currency -omaisuusluokassa nähtiin positiivista kehitystä alkuvuoden dramaattisen kehityksen jälkeen. Koronapandemia piti markkinaa otteessaan kuitenkin koko vuoden siten, että markkinaympäristöä leimasi volatiliteetti. Tuottokehitys jäi lopulta hieman negatiiviseksi kalenterivuonna 2020, mutta kuitenkin vertailuindeksiä paremmaksi.

Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana rahastolla oli ylipainoa Ukrainan bondeissa ja valuutassa. Indonesian bondien paino laskettiin alkuvuonna neutraaliin, mutta valuutassa ylipaino säilyi. Brasilian valtionlainoissa rahastossa oli alkuvuonna ylipaino. Alipainoa salkussa oli Kolumbian pesossa, Turkin valtionlainoissa sekä Singaporen dollarissa. Vuoden jälkimmäisellä puoliskolla rahastossa kasvatettiin Meksikon peson painoa ylipainoon ja tämä toimi positiivisena tuottokontribuuttorina rahastossa. Myös aktiivinen näkemys Turkin liiran suhteen toi ylituottoa suhteessa vertailuindeksiin, kuten myös ylipaino Tsekin korunassa. Negatiivista tuottoa taas syntyi alipainosta Chilen ja Kolumbian valuutoissa.

Rahaston sijoitustoiminnassa on käytetty valuutta ja korkojohdannaisia sekä sijoitustoimintaan liittyvien riskien hallintaan että rahaston tavoitteiden mukaiseen sijoitustoimintaan.

Vuoteen 2021 lähdetään varovaisen optimistisena; erityisesti Aasian kehittyvät taloudet ovat toipuneet koronakriisistä yllättävän hyvin, Kiina veturinaan. Korona-rokoteoptimismi tukee myös osaltaan markkinaodotuksia. Vaikka korona edelleen aiheuttaa laajasti huolta ja tartuntamäärät ovat pysyneet korkeina, on markkinoilla tapana katsoa lyhyen aikavälin haasteiden yli pidemmälle tulevaisuuteen. Valtioiden ja keskuspankkien elvytystoimet ovat keskeisessä roolissa riskinottohalukkuuden suhteen ja tämä tuki markkinoille on tällä hetkellä vahvasti läsnä. Riskinottohalukkuuden kasvu on omiaan tukemaan kehittyvien markkinoiden valuuttoja suhteessa länsivaluuttoihin, ja toisaalta äärimmäisen matala tai negatiivinen korkotaso länsimaissa luo sijoittajille halua katsoa vaihtoehtoja kehittyvien talouksien korkosijoituksista.

OP-EMD Local Currency (Rahasto) on korkorahasto, joka sijoittaa kaikki varansa käteisvaroja lukuun ottamatta toiseen sijoitusrahastoon, joka on Ninety One Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund. Kohderahasto on rekisteröity Luxemburgiin.

OP-EMD Local Currency on erikoissijoitusrahasto, koska se voi sääntöjensä mukaisesti sijoittaa kaikki varansa ainoastaan yhden sijoitusrahastodirektiivin edellytykset täyttävän sijoitusrahaston tai yhteissijoitusyrityksen osuuksiin. Rahasto sijoittaa varansa Kohderahaston kautta pääosin kehittyvien markkinoiden valtioiden, muiden julkisyhteisöjen, ylikansallisten yhteisöjen ja yritysten liikkeeseenlaskemiin tai takaamiin korkoinstrumentteihin.

Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja käteisvarojen hallintaan sekä toteuttaessaan sijoituksia toisiin rahastoihin. Johdannaissopimusten kohde-etuutena voi olla valuutta tai valuuttakurssi. Rahaston korkoherkkyyttä mittaava modifioitu duraatio on tyypillisesti välillä 4–6.

Kohderahasto voi hyödyntää laajasti kehittyvien korkomarkkinoiden eri omaisuuslajeja. Keskeiset kohdemarkkinat ovat Latinalainen Amerikka, Aasia, Itä-Eurooppa,Afrikka ja Lähi-itä. Kohderahaston sijoitusten painopiste on tyypillisesti pitkäaikaisissa korkoinstrumenteissa, joten rahasto vastaa korkoriskiltään pitkän koron rahastoja. Kohderahasto pyrkii painottamaan sijoituksissaan korkoinstrumentteja, jotka on laskettu liikkeeseen kehittyvien talouksien paikallisen valuutan määräisinä (ns. local currency). Se voi hyödyntää myös kehittyneiden talouksien valuutassa (ns. hard currency) liikkeeseen laskettuja korkosijoituksia.

Rahaston vertailuindeksi on JPM GBI-EM Global Diversified. Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto ottaa pääsääntöisesti huomattavaa aktiiviriskiä ja voi poiketa merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja
riskitasosta.

Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia käyttäen tämän varmistamiseksi ympäristöä, yhteiskuntaa ja hyvää hallintotapaa (ESG) koskevaa analyysimenetelmää ja sulkien pois tiettyjä sijoituskohteita. 

Poissulkeminen: Rahasto poissulkee sijoituksistaan valtiot, joilla on merkittäviä haitallisia yhteiskunnallisia vaikutuksia. Rahasto ei tee sijoituksia poissuljettuihin valtioihin, ja rahaston sijoituskohteen mahdollisesti siirtyessä poissulkujen piiriin, sijoituksesta pyritään luopumaan kohtuullisen ajan kuluessa.

ESG-tiedon hyödyntäminen sijoituskohteiden analyysissa: Rahaston sijoitusten keskimääräisiä kestävyysindikaattoreiden arvoja seurataan säännöllisesti. Indikaattoreiden arvot huomioidaan sijoituspäätöksenteossa, ja salkun keskimääräisiä arvoja sekä niiden kehitystä suhteessa rahaston vertailuindeksiin seurataan.

Rahaston sijoitusprosessiin kuuluu sijoituskohteiden luottokelpoisuuden analyysi. Luottokelpoisuuden analyysissa tarkastellaan muiden tekijöiden ohella ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sekä hyvää hallintotapaa.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
NinetyOne
Vertailuindeksi
JPM GBI-EM Global Diversified
Perustamispäivä
07.01.2010
ISIN
FI4000008313
Vuosittainen hallinnointipalkkio
0,65 %
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
76 Meur
Osuuden arvo (14.06.)
139,66 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Avaintiedot
Lataa
Säännöt
Lataa

Kumulatiivinen tuotto

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-EMD Local Currency A −1,21 % −1,53 % −0,59 % +0,77 % −0,24 % +0,31 %
Vertailuindeksi −1,32 % −1,42 % −0,13 % +1,12 % −0,14 % +0,14 %

Vuosittainen tuotto

2019 2020 2021 2022 2023 Vuoden alusta
OP-EMD Local Currency A +16,14 % −4,94 % −1,13 % −5,51 % +7,09 % −1,16 %
Vertailuindeksi +15,56 % −5,79 % −1,82 % −5,90 % +8,89 % −0,96 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-EMD Local Currency A 7,06 % - 5,97
Vertailuindeksi 5,37 % - -