OP-High Yield

Matalasta luottamuksesta tuntuviksi tuotoiksi

Korkeampaa riskiä seuraa korkeampi tuotto. Tämä on kantava ajatus myös OP-High Yield -korkorahastossa, joka pyrkii kääntämään matalan luottoluokituksen yrityslainat lisätuotoiksi sijoittajan salkkuun.

  • Sijoituskohteena matalan luottoluokituksen yritysten joukkovelkakirjalainat.

OP-High Yield sijoittaa varansa pääsääntöisesti Euroopan talousalueella liikkeeseen laskettuihin matalan luottoluokituksen yritysten joukkovelkakirjalainoihin. Kun rahaston sijoituskohteena ovat matalan luottoluokituksen yritysten joukkovelkakirjalainat, arvioidaan takaisinmaksuun sisältyvän keskimääräistä enemmän riskejä. Epävarmuuden kääntöpuolena high yield -lainojen tuottopotentiaali on oleellisesti valtionlainoja ja hyvän luottoluokituksen yrityslainoja parempi.

Korkosijoituksia pidetään kelpo keinona laskea salkun kokonaisriskiä. OP-High Yield tarjoaa miellyttävää korkotuottopotentiaalia riskiä sietävälle sijoittajalle. Vaikka high yield -lainojen takaisinmaksuun sisältyy riskinsä, on niihin sijoituskohteena liittyvä riski osakemarkkinoita pienempi. Rahaston muut kuin euromääräiset sijoitukset suojataan valuuttakurssiriskiltä mahdollisimman täysimääräisesti, joten valuuttakurssiriskiä rahaston osuudenomistaja ei joudu kantamaan. OP-High Yield -rahastoa suositellaan ensisijaisesti sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa aikaisintaan neljän vuoden kuluttua.

OP-High Yield -rahaston toukokuun tuotto -0,95%

Toukokuussa Euroopan high yield -markkina tuotti -1,31%. Negatiivista tuottoa selittävät sekä korkojen että luottoriskistä vaadittavien riskilisien nousu. Sektoreista erityisesti kiinteistöala kärsi. OP-High Yield -rahasto tuotti -0,95% eli selviytyi 0,36% markkinaindeksiä paremmin. Rahaston hyvän suhteellisen tuoton voi katsoa osin johtuneen edelliskuun epäedullisten hintaliikkeiden normalisoitumisesta. Ylipainossa olleista liikkeeseenlaskijoista hyvin menestyivät Atalian, kreikkalainen tieoperaattori Ellaktor ja espanjalainen teleoperaattori Masmovil. Euroopan markkinalla ei tapahtunut maksuhäiriöitä, mutta Yhdysvalloissa sähköntuottaja Talen Energy kaatui generaattorikaasun kallistuttua. Talenin konkurssi vaikutti kolmeen miljardiin dollariin bondeja ja oli suurin yksittäinen häiriö lokakuun 2020 jälkeen. Tästä huolimatta kuluvan vuoden maksuhäiriötasot ovat edelleen keskimääräistä matalampia myös Yhdysvalloissa.

Toukokuussa Euroopan high yield -ensimarkkina jatkui hiljaisena. Emissioita oli noin yksi viikossa, kun tavallinen määrä olisi moninkertainen. Emme ostaneet joukkolainoja emissioista, mutta jälkimarkkinoilla pidensimme salkun luottoriskiä ostamalla pitkiä velkapapereita mm. lääkeyhtiö Bayerilta, verkko-operaattori Cellnexilta ja teleoperaattori Virgin Medialta.

High yield -markkinan nykyiset korkeat riskilisät viittaavat rahaston hyviin tuottoihin tulevaisuudessa. Tuottoa vähentävien luottotappioiden vaikutus pysyy useimpien ennusteiden mukaan maltillisena ja varsinkin vuoden 2022 aikana vähäpätöisenä. Lähiaikojen tuottojen kannalta kiinnostavampaa onkin, kasvaako taantuman todennäköisyys talousennusteissa. Taantumauhan kasvaessa vaatimukset riskilisistä voivat nousta entisestään, jolloin high yield -joukkolainojen arvot laskevat.

Ville Vuonokari
salkunhoitaja

OP-High Yield on pitkän koron rahasto, joka sijoittaa varansa pääosin yritysten liikkeeseen laskemiin joukkovelkakirjalainoihin, joiden liikkeeseenlaskijoiden pitkän aikavälin luottoluokitus on enintään BB+ tai vastaava. Sijoitukset tehdään ensisijaisesti Euroopan talousalueella liikkeeseen laskettuihin joukkovelkakirjalainoihin. Kaikkien edellä mainittujen sijoitusten osuus vaihtelee tyypillisesti välillä 75–100 %. Rahaston muut kuin euromääräiset sijoitukset suojataan valuuttakurssiriskiltä mahdollisimman täysimääräisesti. Rahaston korkoherkkyyttä mittaava modifioitu duraatio on tyypillisesti välillä 2,5–5,0, joka tarkoittaa rahaston negatiivista arvon muutosta prosentteina, jos korkotaso nousee yhden prosenttiyksikön. Korkotason laskiessa rahaston arvo nousee vastaavasti.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien korkosijoitusten avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Rahasto voi sijoittaa varojaan myös luottoriskin siirtoon tarkoitettuihin johdannaissopimuksiin. Keskeisimmin johdannaisia käytetään korko- ja luottoriskien hallintaan.

Rahaston varat hajautetaan laajasti eri liikkeeseenlaskijoiden joukkovelkakirjoihin. Tyypillisesti rahasto sijoittaa varansa noin 70–100 liikkeeseenlaskijan korkoinstrumenttiin, mutta määrä voi vaihdella salkunhoitajan näkemyksestä riippuen.

Rahaston vertailuindeksi on Barclays Pan European High Yield Index (3% constrained, Euro hedged). Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto ottaa pääsääntöisesti huomattavaa aktiiviriskiä ja voi poiketa merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta.

Rahasto noudattaa OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Vastuullisuusasioiden huomioiminen sijoitusanalyysissä ja -päätöksenteossa tuo lisäinformaatiota perinteisen taloudellisen ja markkinadatan lisäksi. Olennaiset vastuullisuusasiat voivat vaikuttaa pitkällä aikavälillä sijoituskohteiden taloudelliseen menestykseen ja siten tuottoon.   

Poissulkeminen: Rahasto poissulkee aktiivisista suorista sijoituksistaan kiistanalaisten aseiden valmistajia, lämpöhiiltä tuottavia kaivosyhtiöitä, lämpöhiiltä käyttäviä sähköyhtiöitä, sekä kansainvälisiä normeja rikkoneita yhtiöitä, joihin vaikuttaminen on ollut tuloksetonta. Poissulkulista on julkinen.

Kansainväliset normirikkomukset: Kansainväliset normit, kuten YK:n Global Compact, määrittelevät minimitason vastuulliselle liiketoiminnalle. OP Varainhoito vaikuttaa aktiivisissa suoria sijoituksia tekevissä OP-rahastoissa yhtiöihin, joiden nähdään rikkoneen kansainvälisiä normeja. Tavoitteena on, että normeja rikkoneet yhtiöt muuttavat toimintaansa ja alkavat noudattaa kansainvälisiä normeja toiminnassaan. Käytämme Sustainalytics-yhtiötä palveluntarjoajana tunnistamaan kansainväliset normirikkomukset. 

OP Varainhoito vaikuttaa tiettyihin yhtiöihin myös eri vastuullisuusteemoissa, kuten ilmastonmuutoskysymyksessä.

OP:n rahastojen ajankohtaisista vastuullisuusaiheista ja käytännön omistajavaikuttamisesta löytyy lisätietoja kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa vastuullisen sijoittamisen katsauksessa. Tuorein vastuullisen sijoittamisen katsaus löytyy vastuullisen sijoittamisen sivulta.    

Rahaston vastuullisuusanalyysin voi lukea rahaston kuukausikatsauksesta.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Tommi Kokkarinen, Ville Vuonokari
Vertailuindeksi
Barclays Pan European High Yield Index (3 % constrained, Euro hedged)
Perustamispäivä
01.11.2004
ISIN
FI0008807615
Vuosittainen hallinnointipalkkio
0,80%
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
647 Meur
Osuuden arvo (01.07.)
186,98 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintiedot
Lataa

Kumulatiivinen tuotto

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-High Yield A −7,14 % −10,79 % −14,48 % −14,43 % −3,68 % −1,22 %
Vertailuindeksi −6,74 % −10,40 % −14,15 % −13,87 % −2,02 % −0,02 %

Vuosittainen tuotto

2017 2018 2019 2020 2021 Vuoden alusta
OP-High Yield A +5,98 % −3,63 % +9,35 % −0,64 % +2,97 % −14,23 %
Vertailuindeksi +6,77 % −3,59 % +11,32 % +2,32 % +3,46 % −14,17 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-High Yield A 4,39 % -3,24 3,1
Vertailuindeksi 3,93 % -3,48 -