OP-Japanin Tähdet

Tähtiloistoa kaukaa idästä

OP-Japanin Tähdet -sijoitusrahasto tarjoaa varoillesi sijoituskohteen, joka sijoittaa varansa pääosin Japanin osakemarkkinoille laadukkaisiin yhtiöihin. Rahastolla ei ole erityistä tyylipainotusta, vaan salkussa on edustettuna aina paikallisen salkunhoitajan poimimat parhaat japanilaiset osakkeet laajasti eri sektoreilta ja erikokoisista yhtiöistä.

  • Kohdemarkkinana Japani, joka on maailman kolmanneksi suurin talous.
  • Japanista käsin hoidettu rahasto, jonka salkunhoidosta vastaa kokeneet ja menestyneet Japani-salkunhoitajat. Rahaston salkunhoitajan toimii Invesco Asset Managemet.
OP-Japanin Tähdet -sijoitusrahastossa on edustettuna Japanin osakemarkkinoiden tähtiyhtiöt. Rahasto sijoittaa vain laadukkaisiin yhtiöihin, joilla on vahva kassavirta ja jotka aktiivisesti kasvattavat omistaja-arvoa.  Salkunhoidon paikallinen läsnäolo Japanissa yhdistettynä syvälliseen sijoitustutkimukseen mahdollistaa tähtiyhtiöiden päätymisen OP-Japanin Tähdet -rahaston sijoituskohteiksi.

Markkinakatsaus

TOPIX-hintaindeksi jatkoi voittoputkeaan kahdeksan peräkkäisen kuukauden ajan vuoden 2023 alusta lähtien, nousten elokuussa 0,4 %. Pienet kasvuosakkeet pysyivät epäsuosiossa, ja Tokion pörssin Growth Market laski 2,1 %. Ulkomaiset sijoittajat, jotka vetivät alkuvuonna japanilaiset osakkeet nousuun, keskeyttivät ostot neljän peräkkäisen ostokuukauden jälkeen.

Sektoritasolla hyödykkeisiin liittyvät sektorit, kuten meriliikenne, kaivostoiminta ja terästeollisuus, sekä kotimaiset sektorit, kuten energia ja elintarvikkeet, menestyivät hyvin. Sen sijaan teknologia- ja kestokulutustarvike -sektorit, jäivät yleisestä kehityksestä jälkeen.

Rahaston tapahtumat

Rahaston arvo laski elokuussa 0,75 %, jääden jälkeen vertailuindeksistä. Kuukauden aikana sekä osake- että sektorivalinnat heikensivät suhteellisia tuottoja. Sektoritasolla liikennesektorin puuttuminen salkusta heikensi tuottoa.

Yksittäisistä osakkeista Sanrion, jotka suunnittelee, lisensioi ja valmistaa suosittuja hahmotuotteita, kuten Hello Kitty, nousi voimakkaasti. Yhtiö ylitti tulosodotukset jälleen huhti-kesäkuun neljänneksellä ja myös korotti koko vuoden ohjeistusta. Toisaalta peliohjelmien kehittäjä Square Enix Holdings jäi odotuksista.

Rahasto lunasti voittoja tänä vuonna hyvin menestyneestä Toytota-konserniin kuuluvasta Toyota Tsushosta. Saaduilla varoilla hankittiin Ito En yhtiötä, joka on Japanin suurin vihreiden teelehtien ja juomien valmistaja. Rahasto kasvatti positioitaan Manissa, erikoistuneessa lääkintävälineiden valmistajassa, joka keskittyy kirurgisiin neuloihin sekä silmäkirurgian ja hammaslääkärin välineisiin.

Positioiden vähentämistä jatkettiin Ricohissa, globaalissa kopiokoneiden valmistajassa. Vaikka yrityksen kilpailuasema toimialalla pysyi ennallaan, sen toimistotulostusliiketoiminta on kärsinyt erityisesti etätyöskentelyn lisääntymisestä.

Tulevaisuuden näkymät

Vaikka Japanin osakemarkkinoiden nousuvauhti hidastui elokuussa, meillä on edelleen myönteinen näkemys japanin osakemarkkinoista sekä talouden syklin että rakenteellisten näkökohtien perusteella. Lyhyellä aikavälillä Japanin talouskasvun odotetaan olevan vahvempaa kuin Yhdysvalloissa ja Euroopassa, kiitos viivästyneen talouden avaamisen, lisääntyneen matkailun ja autojen tuotannon elpymisen puolijohdepulan jälkeen. Lisäksi Japanin keskuspankin rahapolitiikka talouden elpymisen tukemiseksi on jyrkkä kontrasti muihin kehittyneisiin maihin verrattuna.

OP-Japanin Tähdet on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääosin Japanin osakemarkkinoille. Rahastolla ei ole erityistä tyylipainotusta, vaan salkussa on edustettuna aina sijoitustiimin
löytämät parhaat japanilaiset osakkeet. Osakesidonnaisten sijoitusten osuus rahaston arvosta voi vaihdella välillä 75 - 105 %.

Rahastossa on lähtökohtaisesti 30-60 osaketta, mutta määrä voi vaihdella markkinatilanteen ja salkunhoitajien näkemyksen mukaan. Rahaston sijoitukset tehdään pääasiassa suorien osakesijoitusten kautta.

Rahasto voi sijoittaa varojaan vakioituihin ja vakioimattomiin johdannaissopimuksiin suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Rahaston salkunhoito tekee rahastoa koskevat sijoituspäätökset kulloisenkin markkinanäkemyksen perusteella. Rahaston sijoituspäätöksissä korostuu erityisesti
salkunhoidon näkemys yksittäisistä yhtiöistä.

Rahaston vertailuindeksi on TOPIX TR. Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto ottaa pääsääntöisesti huomattavaa aktiiviriskiä ja voi poiketa merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta.

Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia käyttäen tämän varmistamiseksi ympäristöä, yhteiskuntaa ja hyvää hallintotapaa (ESG) koskevaa analyysimenetelmää ja sulkien pois tiettyjä sijoituskohteita.

Poissulkeminen: Rahasto poissulkee aktiivisista suorista sijoituksistaan kiistanalaisten aseiden valmistajia, lämpöhiiltä tuottavia kaivosyhtiöitä, lämpöhiiltä käyttäviä sähköyhtiöitä, tupakkayhtiöitä sekä kansainvälisiä normeja rikkoneita yhtiöitä, joihin vaikuttaminen on ollut tuloksetonta.  Poissulkulista on julkinen. Yleisten poissulkusääntöjen lisäksi rahasto ei sijoita epätavanomaisen öljyn tai maakaasun tuotantoa päätoimisesti harjoittaviin yhtiöihin.

ESG-tiedon hyödyntäminen sijoituskohteiden analyysissa: ESG-tekijöitä huomioidaan osana sijoitusprosessia käyttämällä sekä ulkopuolisen ESG-palveluntarjoajan dataa, että sisäisesti kehitettyä OP Varainhoidon omaa ESG-työkalua. ESG-tekijöiden huomiointi osana sijoitusprosessia tarkoittaa esim. sitä, että ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia tehdään näkyviksi kultakin osa-alueelta valittujen eri mittareiden avulla.

Kansainväliset normirikkomukset: Rahasto läpivalaistaan säännöllisesti kansainvälisten normien rikkomusten osalta, ja mikäli rikkomus havaitaan, aloitetaan vaikuttamisprosessi kohdeyhtiön kanssa. Tavoitteena on, että normeja rikkoneet yhtiöt muuttavat toimintaansa ja alkavat noudattaa kansainvälisiä normeja toiminnassaan. Mikäli vaikuttaminen ei tuota tulosta, yhtiö voidaan poistaa rahastosalkusta ja lisätä poissulkulistalle.

Kestävien sijoitusten vähimmäisosuus: Rahasto allokoi alla kuvatun vähimmäismäärän mukaisesti sijoituksia kohdeyhtiöihin, joilla on liiketoimintaa, joka edistää yhtä tai useampaa YK:n Kestävän Kehityksen Tavoitetta (SDG), aiheuttamatta haittaa muille kestävyystekijöille tai tavoitteille. Kestävän sijoituksen määrittely tehdään OP Varainhoidon analyysimallilla, joka hyödyntää ulkopuolisen palveluntarjoajan SDG-, sekä kestävyystietoa.

Yhtiökokoukset: Rahasto äänestää yhtiökokouksissa palveluntarjoajan välityksellä vastuullisuusnäkökulmia huomioivan OP-Rahastoyhtiön omistajaohjauksen periaatteiden mukaisesti.

Toimintaperiaatteet hyvien hallintotapojen arvioimiseksi: Kohdeyhtiön hallintotavan analysointi on tärkeä osa sijoitusprosessia. Pidämme hyvän hallintotavan noudattamista tärkeänä peruspilarina yhtiön taloudelliselle menestykselle toimialasta riippumatta. Hallintotapaa arvioitaessa kiinnitetään huomioita esimerkiksi kohdeyhtiön hallintorakenteiden asianmukaisuuteen, kohdeyhtiön toimiin suhteessa henkilöstöönsä sekä kohdeyhtiön käytäntöihin palkitsemisen ja verotuksen suhteen. Hyvän hallintotavan arvioinnissa käytämme ulkoisen palveluntarjoajan analyysia, sekä omaa laadullista analyysia silloin kun ulkopuolista tietoa ei ole saatavilla. Läpivalaisemme rahastot säännöllisesti hyvän hallintotavan kriteereillä, joille on asetettu minimirajat.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
INVESCO ASSET MANAGEMENT (JAPAN) LIMITED
Vertailuindeksi
Topix TR
Perustamispäivä
15.12.2016
ISIN
FI4000223961
Vuosittainen hallinnointipalkkio
1,60%
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
72 Meur
Osuuden arvo (23.07.)
133,40 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Avaintiedot
Lataa
Säännöt
Lataa

Kumulatiivinen tuotto

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Japanin T?hdet A +5,71 % +0,62 % +1,39 % +5,02 % −0,17 % +3,01 %
Vertailuindeksi +3,51 % +2,64 % +5,96 % +17,96 % +7,18 % +9,05 %

Vuosittainen tuotto

2019 2020 2021 2022 2023 Vuoden alusta
OP-Japanin T?hdet A +19,18 % +4,07 % +3,51 % −11,95 % +6,40 % +3,76 %
Vertailuindeksi +21,44 % +3,70 % +8,76 % −9,29 % +15,98 % +10,26 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Japanin T?hdet A 14,82 % - -
Vertailuindeksi 16,01 % - -