OP-Kehittyvät Osakemarkkinat

Maailmanlaajuisia mahdollisuuksia

Kehittyvillä markkinoilla riittää monimuotoisia mahdollisuuksia, mutta niiden kääntäminen tuotoiksi edellyttää laajaa asiantuntemusta. OP-Kehittyvät Osakemarkkinat -rahasto on osakerahasto, joka tarjoaa helpon tavan sijoittaa kehittyvien markkinoiden osakkeisiin ‒ ilman yksittäistä maariskiä.

  • Laajasti hajautetussa salkussa on helpompi hallita kehittyville markkinoille tyypillisiä epävarmuustekijöitä.
  • Sijoituskohteena niin Aasian, Latinalaisen Amerikan, Itä- Euroopan kuin Afrikankin kehittyvät osakemarkkinat. 

OP-Kehittyvät Osakemarkkinat sijoittaa kehittyvien markkinoiden osakkeisiin niin Aasiassa, Latinalaisessa Amerikassa ja Itä- Euroopassa kuin Afrikassakin.

Kehittyville markkinoille sijoittavat osakerahastot on suunnattu sijoittajille, jotka tavoittelevat korkeaa tuottoa voimakkaasti kasvavilta markkinoilta. Lupaavien näkymien vastapainona sijoittajan on syytä huomioida, että kehittyvillä markkinoilla osakekurssit heiluvat tyypillisesti länsimaita voimakkaammin ja toimintaympäristöihin liittyy vaihtelevia poliittisia riskejä. Sijoitukset sisältävät myös valuuttakurssiriskiä. OP-Kehittyvät Osakemarkkinat -rahaston tarjoama laaja hajautus markkinoille eri puolilla maailmaa auttaa välttämään yksittäisiin markkinoihin liittyviä epävarmuustekijöitä ja rahaston kurssiliikkeet jäävät tiettyyn markkinaan keskittyvää rahastoa maltillisemmiksi. Rahasto soveltuu sekä tuottohakuiselle pitkän aikavälin sijoittajalle ja kuukausisäästäjälle että osaksi osake- tai yhdistelmäsalkkua. Rahastoa suositellaan ensisijaisesti sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta aikaisintaan seitsemän vuoden kuluttua.

OP-Kehittyvät osakemarkkinat -rahaston toukokuun tuotto 0,1 %

OP-Kehittyvät osakemarkkinat -rahaston toukokuun tuotto oli 0,1 %, kun vertailuindeksi laski -0,9 %. Rahaston suhteelliseen tuottoon positiivisesti vaikutti muun muassa alipaino terveydenhuollossa ja vertailuindeksiä parempi tuotto rahoitusalalla. Vastaavasti suhteelliseen tuottoon negatiivisesti vaikutti muun muassa ylipaino päivittäistavaroissa ja vertailuindeksiä heikompi tuotto kestokulutushyödykkeissä.

Rahaston suurimmat sektoripainot olivat it-sektorilla ja rahoitusalalla.

Kehittyvien maiden osakkeet laskivat euromääräisesti toukokuussa euron vahvistuttua kehittyvien maiden valuuttoja vastaan, lisäksi kehittyvien maiden osakkeet jäivät selvästi kehittyneiden maiden osakkeiden kehityksestä. Kiinan osakemarkkina pärjäsi yleisindeksiä paremmin, kun markkinoilla vallitsi optimismi kiinteistösektorin ongelmien helpotuksesta. Myös Taiwanin osakemarkkina pärjäsi hyvin, kun tekoälybuumi jatkoi vahvana ja siten tuki Taiwan Semiconductorin kurssia. Heikoiten toukokuussa pärjäsivät Lähi-idan markkinat, joita painoivat öljyn hinnan lasku.

Tero Halme
salkunhoitaja

OP-Kehittyvät Osakemarkkinat on osakerahasto, jonka sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä arvonnousua sijoittamalla varat ensisijaisesti kehittyville osakemarkkinoille maailmalaajuisesti.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien osakesijoitusten avulla. Rahasto voi tehdä sijoituksia kehittyville markkinoille sijoittaviin osakerahastoihin ja ETF-tuotteisiin, ja muihin rahaston sääntöjen sallimiin sijoituskohteisiin.

Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Rahaston sijoitusaste voi vaihdella siten, että rahaston arvosta vähintään 75 % ja enintään 105 % sijoitetaan osakemarkkinoille. Tyypillisesti osakepaino liikkuu välillä 90–100 %.

Potentiaalisia sijoituskohteita arvioidaan esimerkiksi seuraavien kriteereiden avulla: arvostus, kannattavuus, kasvu, taseen rakenne ja sijoituskohteen riski. Salkun muodostamisessa haetaan tasapainoa tuottopotentiaalin ja hyvän hajautuksen välillä. 

Rahaston vertailuindeksi on MSCI Emerging Markets Total Return Net -indeksi. Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto ottaa pääsääntöisesti huomattavaa aktiiviriskiä ja voi poiketa merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta.

Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia käyttäen tämän varmistamiseksi ympäristöä, yhteiskuntaa ja hyvää hallintotapaa (ESG) koskevaa analyysimenetelmää ja sulkien pois tiettyjä sijoituskohteita.

Poissulkeminen: Rahasto poissulkee aktiivisista suorista sijoituksistaan kiistanalaisten aseiden valmistajia, lämpöhiiltä tuottavia kaivosyhtiöitä, lämpöhiiltä käyttäviä sähköyhtiöitä, tupakkayhtiöitä sekä kansainvälisiä normeja rikkoneita yhtiöitä, joihin vaikuttaminen on ollut tuloksetonta.  Poissulkulista on julkinen. Yleisten poissulkusääntöjen lisäksi rahasto ei sijoita epätavanomaisen öljyn tai maakaasun tuotantoa päätoimisesti harjoittaviin yhtiöihin.

ESG-tiedon hyödyntäminen sijoituskohteiden analyysissa: ESG-tekijöitä huomioidaan osana sijoitusprosessia käyttämällä sekä ulkopuolisen ESG-palveluntarjoajan dataa, että sisäisesti kehitettyä OP Varainhoidon omaa ESG-työkalua. ESG-tekijöiden huomiointi osana sijoitusprosessia tarkoittaa esim. sitä, että ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia tehdään näkyviksi kultakin osa-alueelta valittujen eri mittareiden avulla.

Kansainväliset normirikkomukset: Rahasto läpivalaistaan säännöllisesti kansainvälisten normien rikkomusten osalta, ja mikäli rikkomus havaitaan, aloitetaan vaikuttamisprosessi kohdeyhtiön kanssa. Tavoitteena on, että normeja rikkoneet yhtiöt muuttavat toimintaansa ja alkavat noudattaa kansainvälisiä normeja toiminnassaan. Mikäli vaikuttaminen ei tuota tulosta, yhtiö voidaan poistaa rahastosalkusta ja lisätä poissulkulistalle.

Kestävien sijoitusten vähimmäisosuus: Rahasto allokoi alla kuvatun vähimmäismäärän mukaisesti sijoituksia kohdeyhtiöihin, joilla on liiketoimintaa, joka edistää yhtä tai useampaa YK:n Kestävän Kehityksen Tavoitetta (SDG), aiheuttamatta haittaa muille kestävyystekijöille tai tavoitteille. Kestävän sijoituksen määrittely tehdään OP Varainhoidon analyysimallilla, joka hyödyntää ulkopuolisen palveluntarjoajan SDG-, sekä kestävyystietoa.

Yhtiökokoukset: Rahasto äänestää yhtiökokouksissa palveluntarjoajan välityksellä vastuullisuusnäkökulmia huomioivan OP-Rahastoyhtiön omistajaohjauksen periaatteiden mukaisesti.

Toimintaperiaatteet hyvien hallintotapojen arvioimiseksi: Kohdeyhtiön hallintotavan analysointi on tärkeä osa sijoitusprosessia. Pidämme hyvän hallintotavan noudattamista tärkeänä peruspilarina yhtiön taloudelliselle menestykselle toimialasta riippumatta. Hallintotapaa arvioitaessa kiinnitetään huomioita esimerkiksi kohdeyhtiön hallintorakenteiden asianmukaisuuteen, kohdeyhtiön toimiin suhteessa henkilöstöönsä sekä kohdeyhtiön käytäntöihin palkitsemisen ja verotuksen suhteen. Hyvän hallintotavan arvioinnissa käytämme ulkoisen palveluntarjoajan analyysia, sekä omaa laadullista analyysia silloin kun ulkopuolista tietoa ei ole saatavilla. Läpivalaisemme rahastot säännöllisesti hyvän hallintotavan kriteereillä, joille on asetettu minimirajat.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Tero Halme ja Juha Asikainen
Vertailuindeksi
MSCI Emerging Markets TR Net
Perustamispäivä
17.11.2009
ISIN
FI4000006028
Vuosittainen hallinnointipalkkio
1,60%
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
431 Meur
Osuuden arvo (20.06.)
173,69 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Avaintiedot
Lataa
Säännöt
Lataa
Kestävyystiedot
Lataa

Kumulatiivinen tuotto

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Kehittyv?t Osakemarkkinat A +1,28 % +8,04 % +15,45 % +15,71 % −0,03 % +3,88 %
Vertailuindeksi +1,10 % +8,52 % +13,55 % +11,69 % −1,30 % +4,93 %

Vuosittainen tuotto

2019 2020 2021 2022 2023 Vuoden alusta
OP-Kehittyv?t Osakemarkkinat A +20,93 % +0,79 % +4,24 % −15,45 % +11,15 % +12,46 %
Vertailuindeksi +20,61 % +8,54 % +4,86 % −14,85 % +6,11 % +11,57 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Kehittyv?t Osakemarkkinat A 11,93 % - -
Vertailuindeksi 12,50 % - -