OP-Kehittyvät Osakemarkkinat

Maailmanlaajuisia mahdollisuuksia

Kehittyvillä markkinoilla riittää monimuotoisia mahdollisuuksia, mutta niiden kääntäminen tuotoiksi edellyttää laajaa asiantuntemusta. OP-Kehittyvät Osakemarkkinat on osakerahasto, jonka kautta pääset yhdellä sijoituksella kiinni ammattilaisen poimimiin korkean tuottopotentiaalin kohteisiin ympäri maailmaa ‒ ilman yksittäistä maariskiä.

  • Laajasti hajautetussa salkussa on helpompi hallita kehittyville markkinoille tyypillisiä epävarmuustekijöitä.
  • Sijoituskohteena niin Aasian, Latinalaisen Amerikan, Itä- Euroopan kuin Afrikankin kehittyvät osakemarkkinat. 

Raaka-ainevaroja, poliittisen ja talousjärjestelmän edistysaskeleita, vaurastuvaa keskiluokkaa ja kasvavaa kulutuskysyntää… Kehittyvillä markkinoilla kypsyy monenlaisia mahdollisuuksia. Terveelle pohjalle perustuva talouskasvu luo vakaan pohjan osakemarkkinoiden suotuisalle kehitykselle. Talouskasvun hiipuessa läntisillä markkinoilla, sijoittajat ovatkin kääntäneet katseensa voimakkaasti kasvaville kehittyville markkinoille. OP-Kehittyvät Osakemarkkinat sijoittaa kehittyvien markkinoiden osakkeisiin niin Aasiassa, Latinalaisessa Amerikassa, Venäjällä ja Itä- Euroopassa kuin Afrikassakin.

Kehittyville markkinoille sijoittavat osakerahastot on suunnattu sijoittajille, jotka tavoittelevat korkeaa tuottoa voimakkaasti kasvavilta markkinoilta. Lupaavien näkymien vastapainona sijoittajan on syytä huomioida, että kehittyvillä markkinoilla osakekurssit heiluvat tyypillisesti länsimaita voimakkaammin ja toimintaympäristöihin liittyy vaihtelevia poliittisia riskejä. Sijoitukset sisältävät myös valuuttakurssiriskiä. OP-Kehittyvät Osakemarkkinat -rahaston tarjoama laaja hajautus markkinoille eri puolilla maailmaa auttaa välttämään yksittäisiin markkinoihin liittyviä epävarmuustekijöitä ja rahaston kurssiliikkeet jäävät tiettyyn markkinaan keskittyvää rahastoa maltillisemmiksi. Rahasto soveltuu sekä tuottohakuiselle pitkän aikavälin sijoittajalle ja kuukausisäästäjälle että osaksi osake- tai yhdistelmäsalkkua. Rahastoa suositellaan ensisijaisesti sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta aikaisintaan seitsemän vuoden kuluttua.

OP-Kehittyvät Osakemarkkinat -rahaston toukokuun tuotto -2,1%

OP-Kehittyvät Osakemarkkinat -rahaston toukokuun tuotto oli -2,1 % ja rahaston vertailuindeksin tuotto oli -1,1 %. Yhtiötasolla tuottoa rasitti suhteessa vertailuindeksiin eniten ylipainot Gold Fieldsissä, LG Householdissa ja Kaspissa. Tuottoa paransi ylipainot Petrobrasissa ja Autohomessa sekä alipaino Reliance Industriessa.

Rahaston suurimmat maapainot toukokuun lopussa olivat Kiina, Etelä-Korea ja Taiwan. Suurimmat ylipainot suhteessa vertailuindeksiin olivat Indonesia, Meksiko ja Etelä-Afrikka. Suurimmat alipainot olivat Kiina, Taiwan ja Intia. Toimialoista ylipainotimme mm. energiaa ja päivittäistavaroita. Alipainossa olivat teollisuus ja julkishyödykkeet.

Maailmassa on valloillaan useita talouskasvua varjostavia tekijöitä. Ukrainan kriisi on edelleen käynnissä ja tilanne näyttää yhä selvemmin pitkittyvän asemasodankäynniksi. Kiinassa nollatoleranssi koronaa kohtaan asettaa omat haasteensa talouskasvulle. Lisäksi koronasulkujen pitkittyminen vaikuttaa negatiivisesti globaaleihin logistiikkaketjuihin sekä tavaroiden saatavuuteen ja sitä kautta myös inflaatiokehitykseen. Keskuspankkien haukkamaisuus on viimeaikaisen inflaatiokehityksen myötä lisääntynyt. Toistaiseksi korkotaso näyttää pysyttelevän talouskasvun ja inflaation tasoon nähden kuitenkin matalana, mikä tukee osakkeiden houkuttelevuutta pidemmällä aikavälillä.

Kehittyvien markkinoiden tulosperusteiset arvostustasot ovat osakekurssien laskun myötä painuneet alle viimeisen 10 vuoden keskiarvojen. Osakkeiden houkuttelevuus riippuu pitkälti siitä kuinka hyvin talouskasvu- ja tulosennusteet pysyvät kasassa epävarmassa ympäristössä. Olemme alkuvuoden aikana nostaneet painoja raaka-ainevetoisissa maissa (esim Lähi-Itä, Indonesia, Brasilia, Etelä-Afrikka) ja yhtiöissä. Osakevalinnoissa suosimme hyvää kassavirtaa tekeviä ja kasvavaa osinkoa tarjoavia yhtiöitä. Vältämme erityisen korkean arvostustason yhtiöitä.

Jouni Nissinen
salkunhoitaja

OP-Kehittyvät Osakemarkkinat on osakerahasto, jonka sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä arvonnousua sijoittamalla varat ensisijaisesti kehittyville osakemarkkinoille maailmalaajuisesti.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien osakesijoitusten avulla. Rahasto voi tehdä sijoituksia kehittyville markkinoille sijoittaviin osakerahastoihin ja ETF-tuotteisiin, ja muihin rahaston sääntöjen sallimiin sijoituskohteisiin.

Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Rahaston sijoitusaste voi vaihdella siten, että rahaston arvosta vähintään 75 % ja enintään 105 % sijoitetaan osakemarkkinoille. Tyypillisesti osakepaino liikkuu välillä 90–100 %.

Potentiaalisia sijoituskohteita arvioidaan esimerkiksi seuraavien kriteereiden avulla: arvostus, kannattavuus, kasvu, taseen rakenne ja sijoituskohteen riski. Salkun muodostamisessa haetaan tasapainoa tuottopotentiaalin ja hyvän hajautuksen välillä. 

Rahaston vertailuindeksi on MSCI Emerging Markets Total Return Net -indeksi. Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto ottaa pääsääntöisesti huomattavaa aktiiviriskiä ja voi poiketa merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta.

Rahasto noudattaa OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Vastuullisuusasioiden huomioiminen sijoitusanalyysissa ja -päätöksenteossa tuo lisäinformaatiota perinteisen taloudellisen ja markkinadatan lisäksi. Olennaiset vastuullisuusasiat voivat vaikuttaa pitkällä aikavälillä sijoituskohteiden taloudelliseen menestykseen ja siten tuottoon.   

Poissulkeminen: Rahasto poissulkee aktiivisista suorista sijoituksistaan kiistanalaisten aseiden valmistajia, lämpöhiiltä tuottavia kaivosyhtiöitä, lämpöhiiltä käyttäviä sähköyhtiöitä, sekä kansainvälisiä normeja rikkoneita yhtiöitä, joihin vaikuttaminen on ollut tuloksetonta. Poissulkulista on julkinen.

Yhtiökokoukset: OP:n rahastot osallistuvat kotimaisiin ja ulkomaisiin yhtiökokouksiin vastuullisuusnäkökulmia huomioivan OP-rahastoyhtiön omistajaohjauksen periaatteiden mukaisesti.

Kansainväliset normirikkomukset: Kansainväliset normit, kuten YK:n Global Compact, määrittelevät minimitason vastuulliselle liiketoiminnalle. OP Varainhoito vaikuttaa aktiivisissa suoria sijoituksia tekevissä OP-rahastoissa yhtiöihin, joiden nähdään rikkoneen kansainvälisiä normeja. Tavoitteena on, että normeja rikkoneet yhtiöt muuttavat toimintaansa ja alkavat noudattaa kansainvälisiä normeja toiminnassaan. Käytämme Sustainalytics-yhtiötä palveluntarjoajana tunnistamaan kansainväliset normirikkomukset. 

OP Varainhoito vaikuttaa tiettyihin yhtiöihin myös eri vastuullisuusteemoissa, kuten ilmastonmuutoskysymyksessä.

OP:n rahastojen ajankohtaisista vastuullisuusaiheista ja käytännön omistajavaikuttamisesta löytyy lisätietoja kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa vastuullisen sijoittamisen katsauksessa. Tuorein vastuullisen sijoittamisen katsaus löytyy vastuullisen sijoittamisen sivulta.

Rahaston vastuullisuusanalyysin voi lukea rahaston kuukausikatsauksesta.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Jouni Nissinen, Jukka Ukkonen
Vertailuindeksi
MSCI Emerging Markets TR Net
Perustamispäivä
17.11.2009
ISIN
FI4000006028
Vuosittainen hallinnointipalkkio
1,60%
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
225 Meur
Osuuden arvo (01.07.)
144,43 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintiedot
Lataa

Kumulatiivinen tuotto

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Kehittyv?t Osakemarkkinat A −3,80 % −7,50 % −12,00 % −18,10 % +0,05 % +0,07 %
Vertailuindeksi −2,57 % −6,05 % −10,04 % −15,25 % +3,60 % +4,30 %

Vuosittainen tuotto

2017 2018 2019 2020 2021 Vuoden alusta
OP-Kehittyv?t Osakemarkkinat A +10,56 % −13,49 % +20,93 % +0,79 % +4,24 % −12,12 %
Vertailuindeksi +20,59 % −10,27 % +20,61 % +8,54 % +4,86 % −10,40 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Kehittyv?t Osakemarkkinat A 17,30 % -1,03 -
Vertailuindeksi 18,03 % -0,83 -