OP-Kehittyvät Osakemarkkinat

Maailmanlaajuisia mahdollisuuksia

Kehittyvillä markkinoilla riittää monimuotoisia mahdollisuuksia, mutta niiden kääntäminen tuotoiksi edellyttää laajaa asiantuntemusta. OP-Kehittyvät Osakemarkkinat on osakerahasto, jonka kautta pääset yhdellä sijoituksella kiinni ammattilaisen poimimiin korkean tuottopotentiaalin kohteisiin ympäri maailmaa ‒ ilman yksittäistä maariskiä.

  • Laajasti hajautetussa salkussa on helpompi hallita kehittyville markkinoille tyypillisiä epävarmuustekijöitä.
  • Sijoituskohteena niin Aasian, Latinalaisen Amerikan, Itä- Euroopan kuin Afrikankin kehittyvät osakemarkkinat. 

Raaka-ainevaroja, poliittisen ja talousjärjestelmän edistysaskeleita, vaurastuvaa keskiluokkaa ja kasvavaa kulutuskysyntää… Kehittyvillä markkinoilla kypsyy monenlaisia mahdollisuuksia. Terveelle pohjalle perustuva talouskasvu luo vakaan pohjan osakemarkkinoiden suotuisalle kehitykselle. Talouskasvun hiipuessa läntisillä markkinoilla, sijoittajat ovatkin kääntäneet katseensa voimakkaasti kasvaville kehittyville markkinoille. OP-Kehittyvät Osakemarkkinat sijoittaa kehittyvien markkinoiden osakkeisiin niin Aasiassa, Latinalaisessa Amerikassa, Venäjällä ja Itä- Euroopassa kuin Afrikassakin.

Kehittyville markkinoille sijoittavat osakerahastot on suunnattu sijoittajille, jotka tavoittelevat korkeaa tuottoa voimakkaasti kasvavilta markkinoilta. Lupaavien näkymien vastapainona sijoittajan on syytä huomioida, että kehittyvillä markkinoilla osakekurssit heiluvat tyypillisesti länsimaita voimakkaammin ja toimintaympäristöihin liittyy vaihtelevia poliittisia riskejä. Sijoitukset sisältävät myös valuuttakurssiriskiä. OP-Kehittyvät Osakemarkkinat -rahaston tarjoama laaja hajautus markkinoille eri puolilla maailmaa auttaa välttämään yksittäisiin markkinoihin liittyviä epävarmuustekijöitä ja rahaston kurssiliikkeet jäävät tiettyyn markkinaan keskittyvää rahastoa maltillisemmiksi. Rahasto soveltuu sekä tuottohakuiselle pitkän aikavälin sijoittajalle ja kuukausisäästäjälle että osaksi osake- tai yhdistelmäsalkkua. Rahastoa suositellaan ensisijaisesti sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta aikaisintaan seitsemän vuoden kuluttua.

OP-Kehittyvät Osakemarkkinat -rahaston lokakuun tuotto -4,03 %

OP-Kehittyvät Osakemarkkinat -rahaston lokakuun tuotto oli -4,03 % ja rahaston vertailuindeksin lokakuun tuotto oli -3,96 %.

Rahaston suurimmat sektoripainot lokakuun lopussa olivat informaatioteknologia ja rahoitus. Rahaston suurimmat maapainot lokakuun lopussa olivat Kiina ja Intia.

Kehittyneiden markkinoiden osakkeiden tuottoa mittaava MSCI World Net TR EUR -indeksin tuotto oli lokakuussa 6,24 %. Kehittyvien markkinoiden osakkeiden tuottoa mittaavan MSCI Emerging Markets TR Net EUR -indeksin tuotto oli lokakuussa -3,96 %. Lokakuu alkoi mollivoittoisissa tunnelmissa, mutta kuukauden puolessa välissä tunnelmat muuttuivat nopeasti ja osakemarkkinat nousivat voimakkaasti etenkin Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Poikkeuksena oli kuitenkin Kiina, jossa markkinoiden alakulo jatkui, kun puoluekokouksen anti ei miellyttänyt markkinoita. Sijoittavat seuraavat tarkasti eri maiden inflaatioriskiä ja taantumariskiä. Noussut korkotaso vaikuttaa talouteen viiveellä, joten sen kiristävät vaikutukset tuntuvat vasta myöhemmin. Keskuspankit tiedostavat tämän ja siksi ne ovat varovaisempia jatkossa rahapolitiikan kiristämisen suhteen.

Jukka Ukkonen
salkunhoitaja

OP-Kehittyvät Osakemarkkinat on osakerahasto, jonka sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä arvonnousua sijoittamalla varat ensisijaisesti kehittyville osakemarkkinoille maailmalaajuisesti.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien osakesijoitusten avulla. Rahasto voi tehdä sijoituksia kehittyville markkinoille sijoittaviin osakerahastoihin ja ETF-tuotteisiin, ja muihin rahaston sääntöjen sallimiin sijoituskohteisiin.

Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Rahaston sijoitusaste voi vaihdella siten, että rahaston arvosta vähintään 75 % ja enintään 105 % sijoitetaan osakemarkkinoille. Tyypillisesti osakepaino liikkuu välillä 90–100 %.

Potentiaalisia sijoituskohteita arvioidaan esimerkiksi seuraavien kriteereiden avulla: arvostus, kannattavuus, kasvu, taseen rakenne ja sijoituskohteen riski. Salkun muodostamisessa haetaan tasapainoa tuottopotentiaalin ja hyvän hajautuksen välillä. 

Rahaston vertailuindeksi on MSCI Emerging Markets Total Return Net -indeksi. Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto ottaa pääsääntöisesti huomattavaa aktiiviriskiä ja voi poiketa merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta.

Rahasto noudattaa OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Vastuullisuusasioiden huomioiminen sijoitusanalyysissa ja -päätöksenteossa tuo lisäinformaatiota perinteisen taloudellisen ja markkinadatan lisäksi. Olennaiset vastuullisuusasiat voivat vaikuttaa pitkällä aikavälillä sijoituskohteiden taloudelliseen menestykseen ja siten tuottoon.   

Poissulkeminen: Rahasto poissulkee aktiivisista suorista sijoituksistaan kiistanalaisten aseiden valmistajia, lämpöhiiltä tuottavia kaivosyhtiöitä, lämpöhiiltä käyttäviä sähköyhtiöitä, sekä kansainvälisiä normeja rikkoneita yhtiöitä, joihin vaikuttaminen on ollut tuloksetonta. Poissulkulista on julkinen.

Yhtiökokoukset: OP:n rahastot osallistuvat kotimaisiin ja ulkomaisiin yhtiökokouksiin vastuullisuusnäkökulmia huomioivan OP-rahastoyhtiön omistajaohjauksen periaatteiden mukaisesti.

Kansainväliset normirikkomukset: Kansainväliset normit, kuten YK:n Global Compact, määrittelevät minimitason vastuulliselle liiketoiminnalle. OP Varainhoito vaikuttaa aktiivisissa suoria sijoituksia tekevissä OP-rahastoissa yhtiöihin, joiden nähdään rikkoneen kansainvälisiä normeja. Tavoitteena on, että normeja rikkoneet yhtiöt muuttavat toimintaansa ja alkavat noudattaa kansainvälisiä normeja toiminnassaan. Käytämme Sustainalytics-yhtiötä palveluntarjoajana tunnistamaan kansainväliset normirikkomukset. 

OP Varainhoito vaikuttaa tiettyihin yhtiöihin myös eri vastuullisuusteemoissa, kuten ilmastonmuutoskysymyksessä.

OP:n rahastojen ajankohtaisista vastuullisuusaiheista ja käytännön omistajavaikuttamisesta löytyy lisätietoja kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa vastuullisen sijoittamisen katsauksessa. Tuorein vastuullisen sijoittamisen katsaus löytyy vastuullisen sijoittamisen sivulta.

Rahaston vastuullisuusanalyysin voi lukea rahaston kuukausikatsauksesta.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Jukka Ukkonen
Vertailuindeksi
MSCI Emerging Markets TR Net
Perustamispäivä
17.11.2009
ISIN
FI4000006028
Vuosittainen hallinnointipalkkio
1,60%
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
138 Meur
Osuuden arvo (30.11.)
147,08 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Avaintiedot
Lataa
Säännöt
Lataa

Kumulatiivinen tuotto

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Kehittyv?t Osakemarkkinat A +9,51 % −5,20 % −3,60 % −12,44 % −1,28 % −0,83 %
Vertailuindeksi +8,45 % −6,97 % −3,78 % −12,42 % +1,59 % +1,57 %

Vuosittainen tuotto

2017 2018 2019 2020 2021 Vuoden alusta
OP-Kehittyv?t Osakemarkkinat A +10,56 % −13,49 % +20,93 % +0,79 % +4,24 % −10,51 %
Vertailuindeksi +20,59 % −10,27 % +20,61 % +8,54 % +4,86 % −10,49 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Kehittyv?t Osakemarkkinat A 18,21 % -0,79 -
Vertailuindeksi 19,25 % -0,75 -