Kolme näyttöä joissa graafi sekä ja OP-Maltillinen.

OP-Maltillinen

Parempaa tuottoa ilman suuria riskejä

Riskitaso ja tuotto-odotus kulkevat käsi kädessä. OP-Maltillinen liikkuu molemmissa kultaista keskitietä. Se on vaivaton säästämisen ratkaisu sijoittajalle, joka on kiinnostunut tuotosta, muttei osakemarkkinan tiiviistä seuraamisesta.

  • OP-Maltillinen sopii säästäjälle, joka tavoittelee varoilleen talletuksia parempaa tuottoa.
  • Tasapainoinen yhdistelmä tuottopotentiaalia kasvattavia osakkeita sekä suojaa tarjoavia korkosijoituksia.

OP-Maltillinen on yksi kolmesta OP:n säästäjälle tarjoamasta rahastovaihtoehdosta. Toisin kuin yksittäiset rahastot tai osakkeet, se tarjoaa laajan hajautukset hyödyt myös piensijoittajalle. Yhdistelmärahastoille ominaiseen tapaan OP-Maltillinen rakentuu sekä noususuhdanteessa tuottoa tuovista osakkeista että laskusuhdanteessa suojaa tarjoavista korkosijoituksista. Salkunhoidon ammattilainen säätelee sijoittajan puolesta aktiivisesti rahaston osakepainoa. Sijoitukset hajautetaan laajalti maantieteellisesti ja sekä kehittyneille että kehittyville markkinoille.

Kun rahastovalinta on osunut oikeaan, sekä riskit että tuotot tuntuvat omaan tilanteeseen sopivilta. OP-Maltillinen sopii sijoittajalle, joka tavoittelee kohtuullista arvonnousua ja hyväksyy paremman tuoton kumppaniksi hieman korkeamman riskitason. OP-Maltillisen tapauksessa se asettuu korko- ja osakesijoitusten välimaastoon. OP-Maltillinen soveltuu parhaiten säästäjälle, joka aikoo lunastaa osuutensa aikaisintaan 3‒4 vuoden kuluttua.

Osakemarkkinat jatkoivat marraskuussa hyvää menoaan, kunnes Etelä-Afrikasta kantautuneet uutiset uudesta erilaisemmasta virusvariantista masensivat markkinoita. Osakekurssit laskivat Yhdysvaltain kiitospäivän jälkeen voimalla ja korot laskivat selvästi etenkin korkeimman luottoluokituksen omaavilla valtionlainoilla. Inflaatiotarina on edelleen voimissaan viimeisimpien inflaatiolukujen oltua korkeimpia erittäin pitkään aikaan. Muutamissa pienemmissä maissa ohjauskorkoja onkin jo nostettu ja Yhdysvaltain keskuspankki aloittaa kuukausittaisten lainaostojensa pienentämisen tässä kuussa 120 miljardista dollarista 105 miljardiin dollariin. Euroopan keskuspankin osalta äänenpainot ovat edelleen vahvasti elvytyksen ennallaan pitämisen puolella, eikä ohjauskorkojen nostoista edes hiiskuta ensi vuodellekaan. Talouskasvua koskevat luvut ovat edelleen olleet positiivisia talouksien jatkaessa avautumistaan. Työttömyysluvut sekä Euroopassa, että Yhdysvalloissa ovat jatkaneet kohentumistaan ja Yhdysvaltojen osalta voidaankin jo puhua hetkellisestä työvoimapulasta etenkin matalamman tuloluokan ammateissa. Inflaatio lienee tällä hetkellä huipussaan tai ainakin lähellä sitä ja rauhoittumaan päin ensin Yhdysvalloissa ja sitten Euroopassa ensi kesää kohti tultaessa. Inflaatio on aiheuttanut enemmän isoja otsikoita, kuin vaikuttanut markkinaliikkeisiin. Korkotaso lyhyimmissä koroissa on toki noussut hieman, mutta pitemmissä koroissa vaikutus on ollut yllättävänkin pieni. Osakemarkkinoilla on vaikeaa nähdä selviä seurauksia nousseesta inflaatiosta esimerkiksi eri sektorien välillä, eli markkinakin tuntuu näkevän nykyiset inflaatioluvut väliaikaisina ja paluun normaalimmille tasoille olevan edessä piakkoin. Osakemarkkinoiden kannalta uhka korkeasta inflaatiosta tulisi keskuspankkien reaktioiden kautta, eli ohjauskoronnostojen muodossa. Tällä hetkellä keskuspankit kuitenkin edelleen haluavat pitää rahapolitiikkansa äärimmäisen kevyenä kritiikistä huolimatta ja siten vaikuttaa sille, että ohjauskorkojen nostoihin on vielä reippaasti matkaa.

Korkotason äärimataluus etenkin pitkien korkojen osalta, keskuspankkien leppoisuus, edelleen hyvällä tasolla jatkava talouskasvu sekä yritysten tulokset tukevat edelleen riskillisiä omaisuusluokkia. On totta, että osakkeiden arvostustasot etenkin Yhdysvalloissa ovat historiallisesti korkeat, eli osakkeita ei historiallisessa tarkastelussa voi pitää erityisen halpoina, mutta taustalla vaikuttaa vahvasti edellä mainittu korkojen äärimataluus. Vanhoina hyvinä aikoina sijoittaja pystyi alentamaan salkkunsa riskitasoa siirtymällä osakkeista korkomarkkinoille ja edelleen nauttimaan kohtuullista tuottoa korkosijoitusten muodossa. Tällä hetkellä korkomarkkinat eivät valitettavasti tarjoa juurikaan tuottoa, joten tämä siirtyminen on luonnollisesti vähemmän houkuttelevaa ja siten nostaa kynnystä osakkeiden myymiselle ja korkosijoitusten ostamiselle. Emme vielä tiedä riittävästi uuden virusvariantin ominaisuuksista, jotta voisimme arvioida sen seurauksia taloudelle. Suuri osa teollistuneiden maiden väestöstä on nyt rokotettu ja siten suoja ainakin edellisen kaltaisia viruksia vastaan on huomattavasti parempi. Useissa maissa ollaan käynnistämässä kolmatta rokotuskierrosta, joka tulee kohentamaan suojaa entuudestaan. Tiedossa oli erilaisten virusvarianttien ilmaantuminen ja todennäköisintä on, että suoja toimii useimpiin näistä. Auki on vielä, miten hyvin tähän uusimpaan.

Marraskuun osakemarkkinatuotot jäivät lopulta lähelle nollaa alkukuun hyvän menon hyydyttyä. Korkosijoitusten tuotot pyörivät samoin lähellä nollaa korkotason heiluessa kuukauden sisällä melko paljon.

Varainhoidon allokaatiomallissa tehtiin hieman muutoksia marraskuun puolivälissä. Näissä muutoksissa vahvistettiin jo aiemmin vallinneita painotuksia ja siten talouden normalisoitumisesta hyötyviä osa-alueita lisättiin. Näihin näkemyksiin kuuluvat mm. normaalia matalampi korkoriski salkuissa, osakkeiden normaalia suurempi määrä korkosijoitusten asemasta, Yhdysvaltain, Japanin ja kehittyvien maiden osakkeiden ja pienyhtiöiden osakkeiden painottaminen. Normaalia alemmalla painolla salkuissa ovat High Yield- ja valtionlainat sekä eurooppalaiset sekä suomalaiset osakkeet. Osakkeiden ylipainottaminen salkuissa elokuun puolivälistä asti on ollut varsin positiivista, kuten myös Yhdysvaltain osakemarkkinan, joka on ollut selvä voittaja maailman osakemarkkinoista ja jolle on vieläpä viime aikoina antanut lisää vauhtia selvästi vahvistunut dollari. Kehittyvien maiden osakkeiden painottaminen puolestaan ei ole toistaiseksi ollut erityisen suotuisaa lähinnä Kiinan hallinnon toimien ja kiinteistösektorin huolien johdosta, mutta globaalin talouden elpyessä tällä on hyvä mahdollisuus ottaa muita markkinoita kiinni ensi vuoteen tultaessa.

Harri Kojonen
salkunhoitaja

Valtaosa OP-Maltillinen -rahaston sijoituksista tehdään toisiin sijoitusrahastoihin, joten sijoitukset tulevat jakautuneiksi laajasti eri liikkeeseenlaskijoiden korkoinstrumentteihin ja osakkeisiin. Perustilanteessa puolet rahaston varoista on sijoitettuna osakemarkkinoille ja toinen puolikas korkomarkkinoille. Molempien sijoitusten osuus voi kuitenkin vaihdella 30‒70 prosentin välillä.

Osakesijoitukset hajautetaan maailmanlaajuisesti sekä kehittyneille että kehittyville markkinoille. Korkosijoitusten pääpaino on julkisyhteisöjen ja hyvin luokiteltujen yritysten liikkeeseen laskemissa korkoinstrumenteissa. Rajoitetusti varoja voidaan sijoittaa myös heikommin luokiteltujen tai luokittelemattomien liikkeeseenlaskijoiden korkoinstrumentteihin.

Vastuullisuusasioiden huomioiminen sijoitusanalyysissä ja -päätöksenteossa tuo lisäinformaatiota perinteisen taloudellisen ja markkinadatan lisäksi. Olennaiset vastuullisuusasiat voivat vaikuttaa pitkällä aikavälillä sijoituskohteiden taloudelliseen menestykseen ja siten tuottoon.   

Rahasto noudattaa OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita soveltuvin osin. Vastuullisen sijoittamisen periaatteissa on kuvattu muun muassa, miten OP Varainhoito huomioi vastuullisuuskysymyksiä ulkopuolisten salkunhoitoyhtiöiden valinnassa.

OP:n rahastojen ajankohtaisista vastuullisuusaiheista löytyy lisätietoja kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa vastuullisen sijoittamisen katsauksessa. Tuorein vastuullisen sijoittamisen katsaus löytyy vastuullisen sijoittamisen sivulta.    

Rahaston vastuullisuusanalyysin voi lukea rahaston kuukausikatsauksesta.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Harri Kojonen
Vertailuindeksi
Yhdistelmäindeksi, katso tarkemmat tiedot Rahastoesitteestä.
Perustamispäivä
08.03.2012
ISIN
FI4000036108
Vuosittainen hallinnointipalkkio
1,25%
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
2520 Meur
Osuuden arvo (20.01.)
153,40 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintiedot
Lataa

Kumulatiivinen tuotto

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Maltillinen A −1,88 % −0,98 % +1,30 % +6,38 % +7,16 % +3,89 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Vuosittainen tuotto

2017 2018 2019 2020 2021 Vuoden alusta
OP-Maltillinen A +2,51 % −7,41 % +14,44 % +3,27 % +10,85 % −2,47 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Maltillinen A 5,97 % 1,16 2,74
Vertailuindeksi - - -