Lähikuva ratasten hammastuksesta.

OP-Suomi Pienyhtiöt

Pienten kotimaisten voimaa

Missä pieni koko, siellä kasvupotentiaali ja mahdollisuus kurssinousuun. Pienyhtiöiden valtti suhteessa jätteihin on tuotoksi kääntyvä kasvunvara. Vankka paikallisosaaminen antaa kotikenttäetua auttaen tunnistamaan tulokkaista lupaavimmat.

  • Sijoituskohteena markkina-arvoltaan pienet ja keskisuuret kotimaiset yhtiöt.

Pienyhtiöihin sijoittaminen voi vaatia kärsivällisyyttä. Niiden tuottokehitys saattaa ailahdella suuryrityksiä enemmän ja tuottopotentiaalin realisoituminen voi joskus kestää pitkäänkin. Tutkimusten mukaan kärsivällisyys kuitenkin palkitaan pienyhtiöiden keskimääräistä korkeampina tuottoina.

Yksittäisen sijoittajan näkökulmasta suorat osakesijoitukset pienyrityksiin ovat haasteellisia. Liiketoiminnasta on usein saatavilla suuria niukemmin tietoa, varmoja näyttöjä on ehtinyt kertyä vähemmän ja toimintaan saattaa liittyä suuryrityksistä poikkeavia riskejä.

OP-Suomi Pienyhtiöt tarjoaa sijoittajalle aktiivisen salkunhoitajan asiantuntemuksen sekä hajautuksen hyödyt jo paljon itse koottua salkkua pienemmällä pääomalla. Rahasto sopii nousevista kotimaisista yrityksistä kiinnostuneelle sijoittajalle, joka hakee kunnollisia tuottoja ja sietää korkeita hinnan vaihteluita. Rahastoa suositellaan lähinnä sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa aikaisintaan seitsemän vuoden kuluttua.

OP-Suomi Pienyhtiöiden tuotto lokakuussa +4,7%

Synkän syyskuun jälkeen lokakuu oli vahva kuukausi maailman ja Suomen osakemarkkinoille. Globaalissa taloustilanteessa ei sinänsä ole tapahtunut merkittävää muutosta: keskuspankit ovat jatkaneet tiukentavalla linjalla inflaation jatkaessa korkealla tasolla ja pelot maailmantalouden hiljenemisestä ovat edelleen pinnalla. Muutaman mollivoittoisen kuukauden jälkeen sijoittajat alkoivat kiinnostua osakkeista, joiden arvostustasot ovat muuttuneet houkuttelevammiksi ja odotukset koronnostojen helpottamisesta ovat saaneet lisää äänenpainoja. Erityisesti ”savupiipputeollisuus” yritysten osakekurssit olivat kuun aikana hyvässä vedossa, siinä missä tulospettymyksistä ja vaatimattomasta tulevaisuuden ohjeistuksesta kärsineiden suurten teknologiayhtiöiden kurssit joissain tapauksissa jopa laskivat. Käynnissä oleva kolmannen vuosineljänneksen tuloskausi on sujunut hieman odotuksia paremmin, mutta yritysten tuloksissa on nähtävissä merkkejä kasvun hiipumisesta. Suomalaisten yritysten liikevaihdon ja kannattavuuden keskimääräinen kasvu on sinänsä edelleen hyvällä tasolla ja esimerkiksi konepajateollisuuden tilaukset kasvoivat.

OP-Suomi Pienyhtiöiden lokakuun tuotto oli +4,7 prosenttia, vertailuindeksin tuottaessa +6 prosenttia ja laajemman OMX Helsinki Cap tuotto-indeksin +5,3 prosenttia. Parhaita sijoituksiamme lokakuun aikana oli AutoStore (+63%) ja F-secure (+17%). Suhteessa vertailuindeksiin tuotto paransivat myös alipaino eQssa (-10%). Tuottoa rasitti puolestaan sijoitus heikosta tuloksesta raportoineeseen Terveystaloon (-24%) sekä Kemiran (+18%) alipaino.

Rahastossamme oli lokakuun lopussa 47 yhtiön osakkeita, joista viisi suurinta Valmet, Sanoma, Huhtamäki, Wärtsilä ja TietoEvry. Lisäsimme rahastossa mm. Huhtamäen ja Valmetin painoa, joiden arvostukset ovat kurssilaskujen jälkeen muodostuneet houkutteleviksi. Kevensimme rahastossa puolestaan kustannusinflaation kourissa painivan Wärtsilän painoa. Kevensimme myös Metsä Boardin painoa, jonka osalta odotamme kustannusten nousun heijastuvan kannattavuuteen tulevien neljännesten aikana. Lokakuun lopussa rahaston suurimmat ylipainot vertailuindeksiin nähden olivat Sanoman, Huhtamäen ja Valmetin osakkeissa. Suurimmat alipainot olivat puolestaan Kemira, Wärtsilä ja Vaisala.

Maailmassa on valloillaan useita talouskasvua varjostavia tekijöitä. Ukrainan sota on edelleen käynnissä ja monet Euroopan maat ovat pitkälti riippuvaisia venäläisen maakaasusta ja sen toimitusten katkeaminen voisi ajaa monien Euroopan maiden taloudet jyrkkään laskuun. Sähkön hinnan korkea taso yhdistettynä yleiseen korkeaan inflaatioon rasittaa yritysten tuloskuntoa ja kuluttajien kukkaroa, ja kulutuskysyntä tuleekin todennäköisesti kärsimään syksyn ja talven aikana. Kiinan talouskasvuodotukset ovat edelleen paineessa ja valtion pitäessä kiinni nollatartuntastrategiastaan myös globaalia taloutta haittaavien lockdownien uhka on olemassa. Keskuspankit ovat haastavassa tilanteessa, kun ne joutuvat tasapainoilemaan korkean inflaation ja koronnostoista mahdollisesti aiheutuvan taantuman välimaastossa. Painotamme osakevalinnoissamme rakenteellista kasvua sekä vahvaa tasetta, pitkällä aikavälillä kasvavaa osinkovirtaa sekä vakaata ja ennustettavaa liiketoimintaa.

Teemu Salonen
salkunhoitaja

OP-Suomi Pienyhtiöt on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääosin Suomen osakemarkkinoille pienten ja keskisuurten julkisesti noteerattujen yhtiöiden osakkeisiin. Rahasto voi sijoittaa enintään neljänneksen arvostaan myös muun läntisen Euroopan osakemarkkinoille markkina-arvoltaan pienten ja keskisuurten
yhtiöiden osakkeisiin.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien osakesijoitusten avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa.

Rahaston varat sijoitetaan hajautetusti eri yhtiöiden osakkeisiin. Tyypillisesti rahasto sijoittaa varansa noin 30–50 yhtiön osakkeeseen, mutta määrä voi vaihdella salkunhoitajan näkemyksestä riippuen.

Rahaston vertailuindeksi on Carnegie Small CXS Return Finland (EUR). Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto ottaa pääsääntöisesti huomattavaa aktiiviriskiä ja voi poiketa merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta.

Rahaston sijoituspäätöksissä korostuvat erityisesti salkunhoidon näkemys yksittäisistä yhtiöistä, painotukset eri toimialojen välillä sekä arvo- ja kasvuyhtiöiden välillä.

Rahasto noudattaa OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Vastuullisuusasioiden huomioiminen sijoitusanalyysissa ja -päätöksenteossa tuo lisäinformaatiota perinteisen taloudellisen ja markkinadatan lisäksi. Olennaiset vastuullisuusasiat voivat vaikuttaa pitkällä aikavälillä sijoituskohteiden taloudelliseen menestykseen ja siten tuottoon.   

Poissulkeminen: Rahasto poissulkee aktiivisista suorista sijoituksistaan kiistanalaisten aseiden valmistajia, lämpöhiiltä tuottavia kaivosyhtiöitä, lämpöhiiltä käyttäviä sähköyhtiöitä, sekä kansainvälisiä normeja rikkoneita yhtiöitä, joihin vaikuttaminen on ollut tuloksetonta. Poissulkulista on julkinen.

Yhtiökokoukset: OP:n rahastot osallistuvat kotimaisiin ja ulkomaisiin yhtiökokouksiin vastuullisuusnäkökulmia huomioivan OP-rahastoyhtiön omistajaohjauksen periaatteiden mukaisesti.

Kansainväliset normirikkomukset: Kansainväliset normit, kuten YK:n Global Compact, määrittelevät minimitason vastuulliselle liiketoiminnalle. OP Varainhoito vaikuttaa aktiivisissa suoria sijoituksia tekevissä OP-rahastoissa yhtiöihin, joiden nähdään rikkoneen kansainvälisiä normeja. Tavoitteena on, että normeja rikkoneet yhtiöt muuttavat toimintaansa ja alkavat noudattaa kansainvälisiä normeja toiminnassaan. Käytämme Sustainalytics-yhtiötä palveluntarjoajana tunnistamaan kansainväliset normirikkomukset. 

OP Varainhoito vaikuttaa tiettyihin yhtiöihin myös eri vastuullisuusteemoissa, kuten ilmastonmuutoskysymyksessä.

OP:n rahastojen ajankohtaisista vastuullisuusaiheista ja käytännön omistajavaikuttamisesta löytyy lisätietoja kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa vastuullisen sijoittamisen katsauksessa. Tuorein vastuullisen sijoittamisen katsaus löytyy vastuullisen sijoittamisen sivulta.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Teemu Salonen
Vertailuindeksi
Carnegie Small CXS Return Finland (EUR)
Perustamispäivä
28.01.2002
ISIN
FI0008805403
Vuosittainen hallinnointipalkkio
2,00%
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
184 Meur
Osuuden arvo (01.12.)
563,41 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Avaintiedot
Lataa
Säännöt
Lataa

Kumulatiivinen tuotto

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Suomi Pienyhti?t A +7,15 % −1,91 % −10,76 % −25,29 % +6,45 % +5,28 %
Vertailuindeksi +5,87 % −0,50 % −8,25 % −19,80 % +8,14 % +7,24 %

Vuosittainen tuotto

2017 2018 2019 2020 2021 Vuoden alusta
OP-Suomi Pienyhti?t A +5,00 % −20,81 % +38,94 % +31,46 % +22,17 % −27,06 %
Vertailuindeksi +11,86 % −17,96 % +34,04 % +24,21 % +25,09 % −21,29 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Suomi Pienyhti?t A 22,59 % -1,21 -
Vertailuindeksi 22,84 % -0,95 -