Vastuullinen sijoittaminen kuva

Vastuullisuus sijoittamisessa

Uskomme, että maailmaa voi rakentaa parempaan suuntaan myös säästämällä. Oikeaan osoitteeseen sijoitetut säästöt tuovat turvaa omaan sekä yhteiseen tulevaisuuteemme.

OP:n vastuullinen sijoittaminen muodostuu

  1. Ympäristön, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallintotavan (ESG) huomioimisesta sijoituspäätöksenteossa: ESG-tuottomahdollisuuksien ja -riskien huomioimisesta, positiivisesta ja negatiivisesta arvottamisesta, sekä poissuluista.
  2. Aktiivisesta omistajuudesta: Yhtiöihin vaikuttamisesta, sekä yhtiökokouksiin osallistumisesta ja yhtiökokousäänestämisestä

Lisäksi kansainvälisten normien seuranta on olennainen osa ESG-riskien määrittelyä ja vaikuttamistoimenpiteitä.

Uskomme, että sijoituskohteiden vastuullisuuden tarkastelu ja yritysten kannustaminen entistä kestävämpään yritystoimintaan, edesauttavat pitkän aikavälin sijoitustavoitteiden toteutumista. Vastuullisuus sijoittamisessa ei siis tarkoita hyvästä tuottopotentiaalista luopumista. Vastuullisilla yhtiöillä on vähintään yhtä hyvät mahdollisuudet tuottaa lisäarvoa sijoittajalle kuin muillakin yhtiöillä.

Meidän Vastuullisen sijoittamisen periaatteita täydentää Vastuullisen kiinteistösijoittamisen periaatteet. Vastuullisen kiinteistösijoittamisen periaatteemme kattavat asunto- ja toimitilasijoituksia sekä metsäsijoituksia kotimaassa, ja kiinteistörahasto- ja kiinteistövelkasijoittamista koti- ja ulkomailla.
OP Yrityspankki sitoutuu yritysluottosalkkujensa ja OP Varainhoito yhdessä OP Rahastoyhtiön kanssa hoitamiensa rahastojen osalta hiilineutraaliuuteen vuoteen 2050 mennessä.

Vastuullisen sijoittamisen teemarahastot

Tarjoamme vastuullisesta sijoittamisen kiinnostuneille myös aihepiiriin erikoistuneita säästämisen ja sijoittamisen tuotteita. Eettisistä näkökulmista kiinnostuneille löytyy erityisesti säästämisen tarpeisiin soveltuva OP-Kestävä Maailma. Osakesijoittamisesta kiinnostuneille löytyy ympäristöaiheisia teemarahastoja, jotka tarjoavat sijoittajalle aidon mahdollisuuden osallistua ongelmien ratkaisuun.

Sijoituskohteiden valinnassa korostuvat tuotteet ja palvelut, joilla on ratkaiseva rooli erilaisten maailmanlaajuisten uhkakuvien torjunnassa. Kyseessä voivat olla ympäristöön liittyvät tai sosiaaliset uhkakuvat. Näistä esimerkkeinä ilmastonmuutos tai humanitaariseen kriisiin johtava ruoan tai juomaveden puute.

Tutustu vastuullisen sijoittamisen tuotteisiin

Rahastojen vastuullisuusluokat

EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn yksi tavoitteista on sijoitustuotteiden vastuullisuustiedon parempi läpinäkyvyys ja saatavuus sekä tuotteiden parempi vertailtavuus. Tämän vuoksi rahastot luokitellaan jatkossa kolmeen eri luokkaan, riippuen rahaston kestävyystavoitteista: artikla 9, artikla 8 ja artikla 6. Vastuullisuuden edistäminen rahastoissamme on meille tärkeää.

Tunnistat sen tästä Vastuullisuusluokka Kuvaus
Artikla 9 eli kestävät sijoitustuotteet Rahastot, joiden tavoitteena on kestävien sijoitusten tekeminen. Ne sijoittavat yhtiöihin, jotka tuottavat positiivista vaikuttavuutta ympäristöön, ja/tai yhteiskuntaan ja ihmisten hyvinvointiin.
Artikla 8 eli ESG-ominaisuuksia edistävät sijoitustuotteet Rahastot, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia poissulkemalla yhtiöitä, joilla on ympäristölle ja yhteiskunnalle haitallista liiketoimintaa. Rahastoihin valitaan ja painotetaan yhtiöitä, jotka huomioivat ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvät asiat verrokkiyhtiöitään paremmin.
  Artikla 6 eli muut sijoitustuotteet Rahastot, jotka huomioivat kestävyysriskit, mutta eivät nimenomaisesti edistä tai tavoittele ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä asioita. 

Teemme vastuullisuusarvioinnin eli ESG-analyysin suurimpaan osaan rahastoistamme hyödyntäen omaa ESG-analyysimallia. 

Tutustu rahastoihin

Vastuullisuus kiinteistösijoitusrahastoissa

OP Kiinteistösijoitus Oy toimii salkunhoitajana kolmelle erikoissijoitusrahastolle sekä hallinnoi ammattimaisille sijoittajille suunnattuja kiinteistörahastoja. Lisätietoa erikoissijoitusrahastojen vastuullisuusasioista on luettavissa rahastojen omilla verkkosivuilla: OP-Vuokratuotto, OP-Palvelukiinteistöt ja OP-Metsänomistaja. Ohessa lisätietoa ammattimaisille sijoittajille suunnatuista avoimista pääomarahastoista.

Sijoittamalla voi aidosti vaikuttaa

Vaikuttavuussijoittamisella tavoitellaan mitattavaa positiivista ympäristövaikutusta ja yhteiskunnallista hyötyä sijoitustuottojen ohella. Ilmastonmuutos ja yhteiskunnalliset jännitteet uhkaavat yhä laajemmin yritysten kasvumahdollisuuksia ja pitkän aikavälin toimintaedellytyksiä. Uudenlaiset haasteet tarjoavat kaukonäköisille sijoittajille samalla myös mahdollisuuksia hyviin tuottoihin.

OP Finnfund Global Impact I -rahasto ottaa uuden askeleen kohti kestävämpää sijoittamista. Suomen ensimmäinen globaali vaikuttavuusrahasto sijoittaa kehittyville markkinoille vastuullisiin yhtiöihin, joiden tarjoamat palvelut vastaavat suoraan globaaleihin haasteisiin kuten ilmastonmuutokseen ja ruokaturvaan sekä edistävät sukupuolten välistä tasa-arvoa.

Vaikuttavuusrahasto - OP Finnfund Global Impact Fund I Ky

Rahastojen hiilijalanjäljet

Julkaisemme OP-osakerahastojen hiilijalanjäljen puolivuosittain. Hiili-intensiteettilukujen julkistamisen myötä OP tarjoaa sijoittajien käyttöön uuden hiiliriskiä kuvaavan tunnusluvun rahastovalinnan tueksi.

Vastuullisen sijoittamisen katsaus

OP Varallisuudenhoidon koostamasta katsauksesta voit tutustua, miten toteutamme vastuullista sijoittamista eri osa-alueilla.

Vastuullinen kiinteistösijoittaminen

Julkaisemme vuosittain OP-Kiinteistösijoituksen vastuullisuuskatsauksen. Katsaus kokoaa kiinteistösijoittamisen vastuullisuustoimet tunnuslukuina ja toimenpiteinä.

OP Kiinteistösijoituksen vastuullisuuskatsaukset

OP Varainhoidon vuosittainen YK:n vastuullisen sijoittamisen raportti

OP Varainhoito raportoi vuosittain YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin vastuullisen sijoittamisen toimistaan. OP Varainhoito pärjäsi tässä maailman merkittävimmässä ja laajimmassa vastuullisen sijoittamisen raportointikehikossa vuoden 2019 osalta hienosti yltäen kolmessa kategoriassa parhaaseen mahdolliseen tasoon ja kaiken kaikkiaan yhteensä viidessä kategoriassa mediaania parempaan tasoon. Lopuissa viidessä raportoidussa kategoriassa kymmenestä OP Varainhoito saavutti mediaanitason.

Varmistaaksemme että OP Varainhoidon YK:n vastuullisen sijoittamisen raportti (UNPRI raportti) ja siinä kuvatut prosessit vastaavat UNPRI:n antamaa ohjeistusta, OP Varainhoito pyysi kolmatta osapuolta suorittamaan kriittisen tarkastelun vuoden 2017 raportista. KPMG Oy Ab:n suorittaman kriittisen tarkastelun loppulausunto on luettavissa alla.

Rahastokohtaiset vastuullisuusraportit

Rahaston vastuullisuusanalyysissä esitetään rahaston sisältö ESG-näkökulmasta. ESG-tarkoittaa ympäristöön, sosiaalisiin kysymyksiin ja hallintotapaan liittyviä tekijöitä. Rahaston ympäristö-, sosiaalinen ja hallintotavan arvio perustuu salkun kohdeyhtiöiden analyysiin. Raportti julkaistaan rahastoille, mikäli käytössämme olevan ESG-analyysin kattavuus on yli 50 prosenttia salkun sijoituksista. Rahastokohtaiset vastuullisuusraportit löydät jokaisen rahaston omalta verkkosivulta kohdasta dokumentit.

Yhtiöiden poissulkeminen eli negatiivinen arvottaminen

Vastuullisen sijoittamisen periaatteissa kerromme kriteerit, joiden mukaisesti voimme sulkea aktiivisista sijoituksistamme pois yhtiöitä. Poissulkeminen perustuu tyypillisesti kansainvälisten normien tai OECD:n ohjeiden vastaiseen toimintaan, tietyn tyyppisten aseiden valmistamiseen tai hiiliriskiin.

Kansainvälisten normien seuranta

Kansainvälisten normien seurannassa hyödynnämme puolueetonta yhteistyökumppania (GES Investment Service), joka tuottaa sijoitustoiminnan käyttöön jatkuvaa analyysia kansainvälisten normien toteutumisesta sijoituskohteissa. Lisäksi GES Investment Service käy OPn varainhoito- ja rahastoyhtiöiden sijoitukset läpi kaksi kertaa vuodessa kansainvälisten normirikkomusten varalta. Seulonta kattaa OPn varainhoitoyhtiön hallinnoimat suorat ja aktiiviset osake- ja yrityslainasijoitukset. Sen ulkopuolelle jäävät esimerkiksi indeksituotteet ja ulkopuolisten salkunhoitajien hoitamat rahastot.

Omistajaohjauksen periaatteet

Tällä sivulla on julkistettu OP-Rahastoyhtiö Oy:n ja omaisuudenhoitajina toimivien osuuspankkien sekä OP Varainhoito Oy:n omistajaohjauksen periaatteet. Omistajaohjauksen periaatteet ovat yhtiöiden hallitusten hyväksymät. Omistajaohjauksen toimista raportoidaan tällä sivustolla vuosittain. OP-Rahastoyhtiö tiedottaa omistajaohjauksesta lisäksi OP-rahastojen puolivuotis- ja vuosikertomuksessa sekä OP-rahastojen rahastoesitteessä.  

OP-Varainhoito Oy

OP-Rahastoyhtiö Oy

OP-Henkivakuutus Oy

Osuuspankit

OP Kiinteistösijoitus Oy

OP Kiinteistösijoitus Oy ei laadi eikä julkista omistajaohjauksen periaatteita, koska yhtiön hoitamat rahastot eivät sijoita varojaan säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteena olevan yhtiön osakkeisiin.