Kuolinpesän asioiden hoitamisen keskivaiheessa tehdään perunkirjoitus, jonka valmisteluun voidaan käyttää kolme kuukautta. Sen jälkeen perukirja tarkastetaan.

Perunkirjoitus ja perukirja

Mikä on perunkirjoitus? Mitä liitteitä perukirjaan tarvitaan? Tutustu ohjeisiin.

Perunkirjoitus on tilaisuus, jossa laaditaan perukirja. Perukirjassa luetteloidaan kuolinpesän omaisuus ja osakkaat. Perukirjassa tulee ilmoittaa lisäksi lesken varat ja velat. Perukirja on myös veroilmoitus perintöveron määräämistä varten.

Perukirjan tulee olla valmis viimeistään kolmen kuukauden kuluttua kuolinpäivästä. Sen laatimiseen on kuitenkin mahdollista hakea tarvittaessa lisäaikaa Verohallinnolta. Toimita perukirja Verohallinnolle kuukauden kuluessa sen valmistumisesta.

Perukirjan tarkastus

Meillä on velvollisuus tuntea myös kuolinpesäasiakkaamme. Jotta voimme todeta ja varmistaa ketkä ovat oikeutettuja asioimaan kuolinpesän puolesta, tarvitsemme allekirjoitetun perukirjan kaikkine liitteineen. Varmistathan, että perukirjan mukana toimitetaan kaikki tarvittavat liitteet. Toimita perukirja liitteineen meille verkossa tai vie se lähimpään osuuspankkiin. Kun olemme saaneet perukirjan kaikkine liitteineen, perukirjan tarkastaminen vie tavallisesti muutamia viikkoja. 

Perukirjan liitteet

Toimita meille allekirjoitetun perukirjan liitteeksi seuraavat sukuselvitykset:

 • Katkeamaton sukuselvitys vainajasta 15 ikävuodesta alkaen
 • Katkeamaton sukuselvitys 15 ikävuodesta alkaen jo edesmenneistä osakkaista heidän sijaantulijoidensa selvittämiseksi
 • Edellä mainittujen henkilöiden puolisoiden tai entisten puolisoiden sukuselvitykset avioliiton ajalta

Sukuselvityksellä tarkoitetaan seurakuntien laatimia sukuselvitysmuotoisia virkatodistuksia tai Digi- ja väestötietoviraston laatimia sukuselvityksiä. Sukuselvityksen tulee kattaa pyydetyltä ajalta kaikki ne seurakunnat tai väestörekisterit, joissa henkilöt ovat olleet kirjoilla. Sukuselvityksestä tulee käydä ilmi henkilön perhesuhde- ja muuttotiedot. Puolison sukuselvitykset tarvitaan avioliiton ajalta, sillä joissain tilanteissa puolisoiden yhteiset lapset on merkitty vain toisen vanhemman rekisteriin. Jos perukirjan osakasluettelo on vahvistettu Digi- ja väestötietovirastossa, sukuselvityksiä ei lähtökohtaisesti tarvitse toimittaa meille.

Asuntokauppaan liittyvät asiakirjat

Onko vainajalta jäänyt perinnöksi asunto-osake tai asuinkiinteistö, jonka myyntiä harkitset? Sinun ei tarvitse hankkia asuntokauppaan liittyviä asiakirjoja vielä perunkirjoituksen yhteydessä, mutta asuntokauppa on mahdollinen vasta, kun perukirja on tehty.

Jos vainajalla oli testamentti

 • Testamentti sekä mahdolliset tiedoksisaanti- ja hyväksymisilmoitukset
 • Mahdolliset ilmoitukset lakiosan vaatimisesta tai siitä, ettei lakiosaa vaadita

Jos vainaja kuoli leskenä 

 • Ensiksi kuolleen puolison perukirja liitteineen (mm. sukuselvitykset sekä mahdollinen testamentti) sekä mahdollisesti ensiksi kuolleen puolison jälkeen laadittu ositus- ja perinnönjakosopimus

Jos vainajalla oli avioehto

 • Avioehtosopimus ja sen rekisteröintitodistus

Jos vainaja oli eronnut

 • Avioeron jälkeen laadittu ositussopimus

Jos joku osakkaista on luopunut perinnöstä

 • Kirjallinen perinnöstä luopumisilmoitus sekä sukuselvitys perinnöstä luopuneesta

Jos joku osakkaista on kuollut vainajan jälkeen

 • Kuolleen osakkaan perukirja liitteineen

Jos joku osakkaista asuu ulkomailla

 • Ajantasainen elossaolotodistus (korkeintaan kolme kuukautta vanha)

Jos joku kuolinpesän osakkaista on alaikäinen tai edunvalvonnassa

 • Päätös edunvalvojan määräämisestä tai todistus (esim. ote väestötietojärjestelmästä), josta selviää edunvalvoja
 • Päätös mahdollisesta edunvalvojan sijaisesta
 • Digi- ja väestötietoviraston lupa ositukseen ja/tai perinnönjakoon liitteineen
 • Allekirjoitettu ositus- ja/tai perinnönjakosopimus
Huomioithan, että listatut liitteet eivät välttämättä kosketa jokaista kuolinpesää eikä kyseessä ole tyhjentävä listaus. Otamme yhteyttä, jos tarvitsemme täydennyksiä perukirjaan.