Perunkirjoitus

Mikä on perunkirjoitus? Kauanko perunkirjoitus kestää? Mitä liitteitä perukirjaan tarvitaan? Tutustu ohjeisiin.

Perunkirjoituksessa laaditaan perukirja, joka on luettelo kuolinpesän omaisuudesta ja osakkaista. Perukirja on myös veroilmoitus perintöveron määräämistä varten.

Perukirjan tulee olla valmis viimeistään 3kk kuluttua kuolinpäivästä, sen laatimiseen on kuitenkin mahdollista hakea tarvittaessa lisäaikaa.

Hyödynnä lakipalveluitamme

Perukirjan laatimisessa suosittelemme kääntymään asiantuntijan puoleen. Toimeksianto kannattaa antaa viipymättä, sillä perunkirjoituksen valmistelu on yleensä pitkäkestoinen prosessi. Asiantuntija hoitaa puolestasi yleensä koko perunkirjoituksen eli selvittää osakkaat, kerää tarvittavat liitteet ja selvittää kuolinpesän varallisuuden. Hinta määräytyy palveluhinnastomme mukaan. Maksuihin käytetään ensisijaisesti kuolinpesälle kertyneitä OP-bonuksia. Kysy lisää puhelimitse.

Perukirjan tarkastus

Meillä on velvollisuus tuntea myös kuolinpesäasiakkaamme. Jotta voimme todeta ja varmistaa ketkä ovat oikeutettuja asioimaan kuolinpesän puolesta, tarvitsemme perukirjan allekirjoitettuna kaikkine liitteineen. Toimita perukirja liitteineen meille verkossa tai vie se lähimpään osuuspankkiin. Sen tarkastaminen vie muutamia viikkoja.

Perukirjan liitteet

Perukirjan laatimiseksi tarvitaan ainakin selvitykset osakkaista sekä vainajan varoista ja veloista. Tavallisesti kuolinpesän osakkaiden ja tarvittavien dokumenttien selvitys tapahtuu perukirjan laatijan toimesta.

Toimita meille allekirjoitetun perukirjan liitteeksi seuraavat sukuselvitykset:

  1. Katkeamaton sukuselvitys vainajasta 15 ikävuodesta alkaen
  2. Katkeamaton sukuselvitys 15-vuotiaasta alkaen jo edesmenneistä tai perinnöstä luopuvista osakkaista heidän sijaan tulijoidensa selvittämiseksi
  3. Edellä mainittujen henkilöiden puolisoiden tai entisten puolisoiden sukuselvitykset avioliiton ajalta
  4. Ajantasaiset, korkeintaan kolme kuukautta vanhat elossaolotodistukset kaikista kuolinpesän osakkaista

​Jos perukirjan osakasluettelo on vahvistettu Digi- ja väestötietovirastossa, sukuselvityksiä ei lähtökohtaisesti tarvitse toimittaa meille. Sukuselvityksellä tarkoitetaan seurakuntien laatimia sukuselvitysmuotoisia virkatodistuksia tai seurakuntien laatimien virkatodistusten muodostamaa katkeamatonta ketjua tai Digi- ja väestötietoviraston laatimia sukuselvityksiä. Sukuselvityksen tulee kattaa pyydetyltä ajalta kaikki ne seurakunnat tai väestörekisterit, joissa henkilöt ovat olleet kirjoilla. Sukuselvityksestä tulee käydä ilmi henkilön perhesuhde- ja muuttotiedot. Puolison sukuselvitykset tarvitaan avioliiton ajalta, sillä joissain tilanteissa puolisoiden yhteiset lapset on merkitty vain toisen vanhemman rekisteriin.

Perukirjan liitteeksi voimme tapauskohtaisesti tarvita myös näitä asiakirjoja:

1. Kirjallinen perinnöstä luopumisilmoitus, jos joku osakkaista on luopunut perinnöstä

2. Testamentti

Testamentin tiedoksisaanti- ja hyväksymisilmoitukset

3. Aiemmin kuolleen puolison perukirja liitteineen, jos vainaja on kuollut leskenä

Liitteillä tarkoitamme muun muassa katkeamatonta sukuselvitystä puolison perillisten selvittämiseksi sekä mahdollista testamenttia ja testamentin tiedoksisaanti- ja hyväksymisilmoituksia.

Vuoden 1994 jälkeen laaditut perukirjat voi tilata verottajalta ja tätä aiemmin laadittuja perukirjoja voi tiedustella kansallisarkistosta tai vainajan viimeisen kotikunnan mukaisesta käräjäoikeudesta.

4. Avioehto ja rekisteröintitodistus

Avioehtoja voi tiedustella DVV:ltä (avioehtojen rekisteröinti on siirtynyt käräjäoikeuksilta maistraateille (DVV:lle) vuonna 2003).

5. Avioeron jälkeen laadittu ositussopimus

6. Ositus- tai perinnönjakosopimus, mikäli sellainen on laadittu aiemmin kuolleen puolison jälkeen

7. Perittävän jälkeen kuolleen osakkaan perukirja liitteineen

Jos joku kuolinpesän osakkaista on alaikäinen tai edunvalvonnassa, toimita myös nämä:

  1. Päätös/määräys edunvalvojasta tai virkatodistus/ote väestötietojärjestelmästä/ote holhousasioiden rekisteristä, josta selviää edunvalvoja(t)
  2. Päätös edunvalvojan sijaisesta
  3. Digi- ja väestötietoviraston lupa ositukseen ja/tai perinnönjakoon liitteineen
  4. Allekirjoitettu ositus- ja/tai perinnönjakosopimus

Huomioithan, että listatut liitteet eivät välttämättä kosketa jokaista kuolinpesää eikä kyseessä ole tyhjentävä listaus. Otamme yhteyttä, jos tarvitsemme täydennyksiä perukirjaan.

3. Perunkirjoituksen jälkeen

Valtakirja, ositus ja perinnönjako, palveluiden päättäminen.

Lue lisää