OP Gruppens delårsrapport 1.1–31.3.2023: Rörelsevinsten uppgick till 480 miljoner euro – en stark kapitaltäckning och en god likviditet i en osäker omvärld

OP Gruppen
Delårsrapport 1.1.-31.3.2023
Börsmeddelande 3.5.2023 kl. 9.00

OP Gruppens delårsrapport 1.1–31.3.2023: Rörelsevinsten uppgick till 480 miljoner euro – en stark kapitaltäckning och en god likviditet i en osäker omvärld

 • Rörelsevinsten (resultatet före skatt) uppgick till 480 miljoner euro (174).
 • Intäkterna från kundrörelsen, dvs. räntenettot, resultatet från försäkringstjänster och provisionsnettot ökade totalt med 43 % till 857 miljoner euro (601). Räntenettot ökade med 84 % till 615 miljoner euro (334) och resultatet från försäkringstjänster minskade med 23 miljoner euro till -2 miljoner euro (21). Provisionsnettot uppgick till 244 miljoner euro (247).
 • Nedskrivningarna av fordringar i resultaträkningen minskade med 60 miljoner euro till 23 miljoner euro (83). Nedskrivningarna av fordringar utgjorde 0,09 % (0,33) av kredit- och garantistocken.
 • Intäkterna från placeringsverksamheten ökade med 82 % till 128 miljoner euro (70).
 • De totala kostnaderna ökade med 8 % till 553 miljoner euro (514).
 • OP Gruppens utlåning ökade på ett år med 1 % till 98,8 miljarder euro (97,9) och inlåningen minskade med 1 % till 74,1 miljarder euro (75,0).
 • CET1-kapitaltäckningen var 18,3 % (17,4), vilket överstiger miniminivån enligt regleringen med 6,0 procentenheter.
  Under det första kvartalet övergick OP Gruppen till schablonmetoden för kreditrisken. Övergången inverkade inte på kapitaltäckningen.
 • Segmentet Hushållsbanks rörelsevinst ökade till 256 miljoner euro (54). Räntenettot ökade med 93 % till 455 miljoner euro (236). Nedskrivningarna av fordringar minskade med 29 miljoner euro till 12 miljoner euro (41). Provisionsnettot minskade med 8 % till 194 miljoner euro (211). Utlåningen ökade på ett år med 0,4 % och inlåningen ökade med 0,3 %.
 • Segmentet Företagsbanks rörelsevinst ökade till 100 miljoner euro (3). Räntenettot ökade med 32 % till 138 miljoner euro (104). Nedskrivningarna av fordringar minskade med 32 miljoner euro till 11 miljoner euro (43). Provisionsnettot ökade med 40 % till 58 miljoner euro (42) och intäkterna från placeringsverksamheten med 21 miljoner euro till 19 miljoner euro (-2). Utlåningen ökade på ett år med 4 % och inlåningen minskade med 20 %.
 • Segmentet Försäkrings rörelsevinst ökade till 90 miljoner euro (85). Resultatet från försäkringstjänster minskade med 23 miljoner euro till -2 miljoner euro (21). Intäkterna från placeringsverksamheten ökade med 168 % till 94 miljoner euro (35). Skadeförsäkringens totalkostnadsprocent var 101 (98).
 • Gruppfunktionernas rörelsevinst uppgick till 4 miljoner euro (11).
 • Ägarkunderna samlade ny OP-bonus för 64 miljoner euro (54). OP Gruppen använder en del av sin förbättrade lönsamhet för att stödja ägarkunderna i deras vardag och har höjt OP-bonus för 2023 med 30 %. Det innebär en tilläggsbonus på uppskattningsvis över 60 miljoner euro för 2023.
 • OP Gruppen har tillämpat standarden IFRS 17 Försäkringsavtal från och med 1.1.2023. Som en följd av övergången till IFRS 17 minskade OP Gruppens eget kapital per 1.1.2022 med 52 miljoner euro på övergångsdagen. Samtidigt upphörde tillämpningen av det tillfälliga undantaget. Resultaträkningens och balansräkningens siffror för 2022 har justerats retroaktivt. I not 1 Redovisningsprinciper i delårsrapporten finns en närmare beskrivning av ibruktagandet av standarden IFRS 17 samt av de ändringar som gjorts i resultaträknings- och balansräkningsschemana.
 • Rörelsevinsten (resultatet före skatt) 2023 uppskattas bli större än rörelsevinsten (resultatet före skatt) 2022. Närmare information om utsikterna finns under "Utsikter för återstoden av året".

OP Gruppens nyckeltal

  1–3/2023 1–3/2022 Förändr. % 1–12/2022
Rörelsevinst, mn 480 174 176,0 1 120
Hushållsbank 256 54 376,9 502
Företagsbank 100 3 - 416
Försäkring 90 85 5,7 293
Gruppfunktioner 4 11 -62,5 -91
Ny OP-bonus som ägarkunderna samlat, mn € -64 -54 19,5 -215
Intäkter totalt 1 111 816 36,0 3 394
Kostnader totalt -553 -514 7,6 -1 961
Räntabilitet på eget kapital (ROE), % 10,5 4,3 6,3* 6,3
Räntabilitet på eget kapital utan OP-bonus, % 11,8 5,4 6,4* 7,4
Räntabilitet på totalt kapital (ROA), % 0,94 0,35 0,59* 0,52
Räntabilitet på totalt kapital utan OP-bonus, % 1,05 0,44 0,61* 0,61
  31.3.2023 31.3.2022 Förändr. % 31.12.2022
CET1-kapitaltäckning, % 18,3 18,4 -0,1* 17,4
Utlåning, md €** 98,8 97,9 0,9 100,2
Inlåning, md €** 74,1 75,0 -1,1 78,0
Nödlidande fordringar av exponeringarna, % ** 2,41 2,47 -0,06* 2,31
Nedskrivningar av fordringar i kredit- och garantistocken, % 0,09 0,11 -0,02* 0,11
Ägarkunder (1 000) 2 071 2 053 0,9 2 066

OP Gruppen har tillämpat standarden IFRS 17 Försäkringsavtal från och med 1.1.2023. Resultaträkningens och balansräkningens siffror för 2022 har justerats retroaktivt. Siffrorna för tidigare år, 2019, 2020 och 2021, har inte justerats. I not 1 Redovisningsprinciper i delårsrapporten finns en närmare beskrivning av ibruktagandet av standarden IFRS 17 samt av de ändringar som gjorts i resultat- och balansräkningsschemana.
Som jämförelsetal för resultatet har använts talen för motsvarande perioder 2022. För balansräkningstal och andra tal av tvärsnittstyp har som jämförelsetal använts talet vid slutet av 2022 om inte annat nämns.
*Förändring i relationstalet
**Från början av 2023 inkluderar utlåningen och inlåningen inte förändringar i verkligt värde på krediter och insättningar som omfattas av säkringsredovisning. Jämförelseperiodens uppgifter har justerats så att de motsvarar det nuvarande redovisningssättet.

Chefdirektör Timo Ritakallios kommentarer

Det första kvartalet 2023 präglades av den globala osäkerhet på kapitalmarknaden som fick sin början i Förenta staterna. Vi ser ut att ha sluppit en större kris på finansmarknaden, men instabiliteten fortsätter och bland annat kostnaderna för bankernas upplåning stiger. Trots utmaningar i omvärlden står OP Gruppens affärsrörelse på en stadig grund. Resultatet för det första kvartalet 2023 var utmärkt, 480 miljoner euro.

En stark kapitaltäckning, en utmärkt likviditet och kundernas samt andra intressentgruppers breda förtroende är viktiga faktorer för en bank – särskilt i en osäker omvärld. OP Gruppens CET1-kapitaltäckning var mycket stark, 18,3 procent, vilket överstiger miniminivån enligt regleringen med 6,0 procentenheter. Så är vi också en av de mest solida bankerna i Europa. Även vår likviditet är utmärkt. Olika undersökningar har visat att OP Gruppen också är en mycket pålitlig finansgrupp med ett gott anseende.

Under det första kvartalet ökade räntenettot med 84 procent till 615 miljoner euro. Provisionsnettot var nästan lika stort som ett år tidigare. Resultatet från försäkringstjänster minskade till -2 miljoner euro. Även intäkterna från placeringsverksamheten utvecklades positivt särskilt under den första delen av kvartalet. I en omvärld med kraftig inflation hölls kostnaderna fortfarande i schack. Kostnaderna ökade med åtta procent jämfört med året innan. Resultatutvecklingen för alla tre rörelsesegment, Hushållsbank, Företagsbank och Försäkring, var god. Särskilt segmentet Hushållsbank förbättrade klart resultatet från föregående år mätt i euro.

Utvecklingen i såväl inlåningen som utlåningen var svag: inlåningen minskade med 1 procent medan utlåningen ökade med 1 procent på ett år. Trots den osäkra omvärlden och de stigande räntorna var både privatkundernas och företagskundernas lånebetalningsförmåga fortsatt god, och beloppet av nödlidande fordringar ökade inte.

Totalbeloppet av nedskrivningar hölls fortfarande på en låg nivå. I den här situationen får våra kunder trygghet och säkerhet i vardagen genom att skydda sina bolån mot räntehöjningar. Vid slutet av mars drog över 25 procent av våra kunders bolån nytta av det skydd som räntetaket erbjuder.

Trots osäkra ekonomiska utsikter har våra kunder fortsatt att spara och placera regelbundet. Det är fortfarande populärt att placera, och våra kunder ser placering som en allt viktigare del av en god och långsiktig ekonomisk planering. Under det första kvartalet öppnade våra kunder nästan 22 000 nya värdeandelskonton och aktiesparkonton. Enbart i mars öppnades det över 10 000 nya konton, vilket är det näst största antalet per månad i OP Gruppens historia. Under början av året har våra kunder placerat aktivt också i räntefonder. Det ökade intresset för ränteplaceringsprodukter syntes också som en större efterfrågan på strukturerade produkter med kapitalgaranti.

Den snabba digitaliseringen av konsumenternas vardag fortsätter, och allt fler av våra kunder sköter sina bank- och försäkringsärenden via digitala kanaler. Antalet privatkunder och sme-företagskunder som aktivt använder OP-mobilen var vid slutet av mars uppe i över 1,5 miljoner.

Antalet försäkringskunder ökade under början av året, och efterfrågan på framför allt hälsoförsäkringar och risklivförsäkringar var livlig. Både Pohjola Försäkrings och OP-Livförsäkrings solvens är stark, vilket tryggar bolagens verksamhet även då placeringsmarknaden är mycket volatil. Utvecklingen av verksamheten och serviceförmågan fokuserar främst på ersättningstjänsten samt på att förbättra kundupplevelsen och säker-ställa en smidig service. Våra satsningar på att främja en hållbar ekonomi ökade förbindelsestocken för hållbar finansiering för våra företagskunder till 5,5 miljarder euro. Efterfrågan på hållbar finansiering har varit fortsatt stark och företagen har aktivt dragit nytta av vår expertis inom finansiering av hållbar ekonomi. Företagens minskade investeringsvilja avspeglades i en svag utveckling i efterfrågan på kredit.

I enlighet med vår strategi är hållbarhet en integrerad del av våra processer för placering, beviljande av kredit samt försäkringar. I mars började vi bevilja gröna lån till sme-företag, husbolag och lantgårdar i bolagsform. De nya gröna lånen stöder investeringar i exempelvis energieffektivt byggande, förnybar energi och infrastruktur för utsläppssnål trafik. I mars ingick vi ett garantiavtal med Europeiska investeringsfonden. Avtalet främjar den gröna omställningen och innovationsinvesteringar samt möjliggör tilläggsfinansiering på cirka 200 miljoner euro för den finländska marknaden. I mars förnyade vi också OP Visa-korten. Korten har framöver ett nytt utseende och de tillverkas av återvunnen plast.

Vi är en kundägd finansgrupp och vill arbeta för våra kunders och vår omvärlds bästa trots oron i världen omkring oss. I år underlättar vi vardagen för nästan 2,1 miljoner ägarkunder genom att betala den OP-bonus som samlas i år med en förhöjning på 30 procent. Redan under det första kvartalet gav detta våra ägarkunder en tilläggsförmån på 11 miljoner euro. Det uppskattade tilläggsförmånsbeloppet för hela året är över 60 miljoner euro.

Vi vill använda vår förbättrade lönsamhet i år också till att stötta barns och ungas välmående. Det gör vi genom donationer och sponsring för sammanlagt närmare 4,5 miljoner euro. Våra satsningar riktas främst till att möjliggöra barns och ungas fritidsverksamhet samt till gärningar som främjar ekonomiska färdigheter och sysselsättning på olika håll i Finland. Vi bidrar också till Rädda Barnen rf:s program Vägkost för livet, som stöder hobbyverksamhet för mindre bemedlade familjers barn under 18 år. I april startade vi den landsomfattande skolturnén Hippo Street Tennis Tour som är den första helheten i det nya konceptet för Hippo-motionsskolor. Genom vårt samarbete med idrottens grenförbund kan vi konkret öka välmåendet på riksnivå och erbjuda barn olika möjligheter att röra på sig och prova på nya idrottsgrenar.

Vi vill coacha våra kunder till bättre ekonomiska val inom såväl bank- som försäkringsärenden. Under rådande osäkra förhållanden är det viktigt att inge hopp om en ljusare framtid. Med vår starka kapitaltäckning, goda lönsamhet och ledande marknadsposition som utgångspunkt kan vi nå de här målen.

Vi tackar våra kunder för förtroendet samt våra anställda och förvaltningspersoner för en utmärkt början på året!

Januari–mars

OP Gruppens rörelsevinst (resultat före skatt) uppgick till 480 miljoner euro (174). Rörelsevinsten ökade med 306 miljoner euro från jämförelseperioden. Intäkterna från kundrörelsen, dvs. räntenettot, provisionsnettot och resultatet från försäkringstjänster ökade totalt med 42,5 procent till 857 miljoner euro (601).

Räntenettot ökade med 84,4 procent till 615 miljoner euro. Den betydande uppgången i marknadsräntorna ökade räntenettot. Räntenettot i segmentet Hushållsbank ökade med 219 miljoner euro och i segmentet Företagsbank med 34 miljoner euro. OP Gruppens utlåning ökade på ett år med 0,9 procent till 98,8 miljarder euro och inlåningen minskade med 1,1 procent till 74,1 miljarder euro. Under rapportperioden tog kunderna ut nya krediter för 4,8 miljarder euro (6,0).

Resultatförsvagande nedskrivningar av fordringar för krediter och fordringar bokfördes för sammanlagt 23 miljoner euro (83). Under jämförelseperioden ökade nedskrivningarna av fordringar till följd av de indirekta effekterna av Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Slutgiltiga kreditförluster bokfördes för 7 miljoner euro (9). Förlustreserven var vid slutet av rapportperioden 752 miljoner euro (736). De nödlidande fordringarna uppgick till 2,4 procent (2,3) av exponeringarna. Nedskrivningarna av fordringar av krediter och övriga fordringar var 0,09 procent (0,33) av kredit- och garantistocken.

Provisionsnettot uppgick till 244 miljoner euro (247). Provisionsnettot från betalningsrörelsen, placeringsfonderna och kreditgivningen ökade med 3 miljoner euro. Däremot minskade provisionsnettot från förmedlingen av bostäder, försäkringar och värdepapper med 3 miljoner euro.

OP Gruppen har tillämpat standarden IFRS 17 Försäkringsavtal från och med 1.1.2023. Resultaträkningens och balansräkningens siffror för 2022 har justerats retroaktivt. Resultatet från försäkringstjänster minskade med 23 miljoner euro till -2 miljoner euro. I resultatet från försäkringstjänster ingår rörelsekostnader på 120 miljoner euro (106). Inom skadeförsäkringen ändrades den årsinterna periodiseringen av resultatet från försäkringstjänster. Förväntade förluster resultatförs genast, vilket minskar resultatet för början av året. Inom livförsäkringen däremot ändrade redovisningen av förlustkomponenten hur resultatet periodiseras på olika år. Premieintäkterna från skadeförsäkringen i segmentet Försäkring ökade med 5,5 procent till 415 miljoner euro, försäkringsersättningarna ökade med 4,2 procent till 304 miljoner euro och rörelsekostnaderna ökade med 1,6 procent till 112 miljoner euro. Skadeförsäkringens totalkostnadsprocent försvagades till 100,5 (97,7).

Osäkerheten på den globala kapitalmarknaden gjorde placeringsmiljön utmanande under det första kvartalet. Trots det ökade intäkterna från placeringsverksamheten, dvs. nettointäkterna från placeringsverksamheten, finansiella nettointäkter från försäkringsavtal och finansiella tillgångar som innehas för handel, med totalt 82,3 procent till 128 miljoner euro. Under jämförelseperioden inledde Ryssland sitt anfallskrig mot Ukraina, och de marknadsreaktioner som följde minskade intäkterna från placeringsverksamheten.

I och med att standarden IFRS 17 Försäkringsavtal började tillämpas, upphörde tillämpningen av det tillfälliga undantaget. Försäkringens placeringsresultat resultatförs i sin helhet till verkligt värde. Finansiella antaganden, såsom effekterna av en förändring i räntenivån på försäkringsavtalsskuldens värde, resultatförs i finansiella nettointäkter. Nettointäkterna från placeringsverksamheten tillsammans med finansiella nettointäkter visar resultatet från försäkringsverksamhetens placeringsverksamhet. OP Gruppens försäkringsbolags totala intäkter från placeringar till verkligt värde var 2,1 procent (4,7).

De totala nettointäkterna från finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet, dvs. nettointäkterna från skuldebrev, aktier och derivat, uppgick till 485 miljoner euro (-1 214), och de totala nettointäkterna från skulder för placeringsavtal var -174 miljoner euro (418). De finansiella nettointäkterna från försäkringsavtal var -223 miljoner euro (837).

Bankrörelsens nettointäkter från finansiella tillgångar som innehas för handel ökade med totalt 52 miljoner euro till följd av att ränteintäkterna från skuldebrev och derivat ökat. Nettointäkterna från finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat uppgick för nettointäkterna från placeringsverksamheten till 4 miljoner euro (9), varav realisationsvinsterna utgjorde 4 miljoner euro (9).

De övriga rörelseintäkterna minskade till 6 miljoner euro (54). Försäljningen av Pohjola Sjukhus ökade under jämförelseperioden de övriga rörelseintäkterna med 32 miljoner euro.

De totala kostnaderna ökade från jämförelseperioden med 7,6 procent till 553 miljoner euro. Personalkostnaderna ökade med 5,3 procent till 222 miljoner euro. Avskrivningarna och nedskrivningarna av materiella och immateriella tillgångar minskade med 18,6 procent till 47 miljoner euro. De övriga rörelsekostnaderna ökade med 15,6 procent till 284 miljoner euro. ICT-kostnaderna var 104 miljoner euro (90). Utvecklingen inverkade på kostnaderna med 64 miljoner euro (50). Myndighetsavgifterna, 63 miljoner euro, var ungefär lika stora som i fjol (64).

Inkomstskatten uppgick till 95 miljoner euro (25). Rapportperiodens effektiva skattesats var 19,7 procent (14,7). Under jämförelseperioden minskade den effektiva skattesatsen på grund av den skattefria realisationsvinsten på 32 miljoner euro från försäljningen av Pohjola Sjukhus.

Totalresultatet efter skatt var 420 miljoner euro (3). Förändringarna i fonden för verkligt värde förbättrade totalresultatet med sammanlagt 27 miljoner euro (-173).

OP Gruppens eget kapital uppgick till 14,9 miljarder euro (14,7). I eget kapital ingick Avkastningsandelar för 3,3 miljarder euro (3,4), av dem bestod 0,3 miljarder euro (0,4) av uppsagda Avkastningsandelar.

OP Gruppens finansieringsposition och likviditet är starka. OP Gruppens LCR-relationstal var 217 procent (217) och NSFR-relationstalet var 127 procent (128) vid rapportperiodens slut. Under rapportperioden återbetalade OP Gruppen TLTRO III-finansieringen på 12 miljarder i sin helhet.

Utsikter för återstoden av året

Ekonomin beräknas gå in i en måttlig recession och inflationen väntas långsamt sjunka. Omvärlden präglas fortfarande av exceptionell osäkerhet. Utvecklingen på den globala placeringsmarknaden kan i kombination med det geopolitiska läget ha en plötslig inverkan på omvärlden.

OP Gruppens rörelsevinst (resultat före skatt) 2023 uppskattas i och med uppgången i marknadsräntorna bli större än rörelsevinsten (resultatet före skatt) 2022.

De största osäkerhetsfaktorerna för OP Gruppens resultatutveckling gäller utvecklingen i omvärlden, förändringarna i ränte- och placeringsmiljön samt utvecklingen i nedskrivningar av fordringar. Prognoserna och bedömningarna i den här delårsrapporten grundar sig på rådande uppfattning om den ekonomiska utvecklingen. De faktiska resultaten kan avvika betydligt.

Presskonferens

Chefdirektör Timo Ritakallio presenterar OP Gruppens resultat vid en presskonferens för medierna 3.5.2023 kl. 11.00 på adressen Gebhardsplatsen 1, Vallgård, Helsingfors. Ytterligare information: OP Gruppens kommunikation, tfn 010 252 8719, viestinta@op.fi

OP Företagsbanken Abp och OP-Bostadslånebanken Abp offentliggör egna delårsrapporter.

Finansiell information 2023:

Halvårsrapport 1.1–30.6.2023 25.7.2023
Delårsrapport 1.1−30.9.2023 25.10.2023


OP-sammanslutningens kapitaltäckningstabeller 31.3.2023 Vecka 19
OP-sammanslutningens kapitaltäckningstabeller 30.6.2023 Vecka 32
OP-sammanslutningens kapitaltäckningstabeller 30.9.2023 Vecka 44Helsingfors 3.5.2023

OP Andelslag
Styrelsen


Närmare upplysningar:

Chefdirektör Timo Ritakallio, tfn 010 252 4500
Ekonomi- och finansdirektör Mikko Timonen, tfn 010 252 1325
Direktör för kommunikation Anni Hiekkanen, tfn 010 252 1989

DISTRIBUTION
Nasdaq Helsingfors
Euronext Dublin (Irish Stock Exchange)
LSE London Stock Exchange
Centrala medier
op.fi

OP Gruppen är Finlands största finansgrupp med över två miljoner ägarkunder och cirka 13 000 anställda. Vi erbjuder heltäckande bank- och försäkringstjänster till privat- och företagskunder. OP Gruppen består av andelsbankerna och gruppens centralinstitut OP Andelslag med dotterföretag och närstående företag. Vår grunduppgift är att främja våra ägarkunders och vår omvärlds bestående ekonomiska framgång, trygghet och välfärd. Tillsammans med våra ägarkunder har vi byggt upp det finländska samhället och en hållbar framtid redan i 120 års tid. www.op.fi