OP Gruppens bokslutskommuniké 1.1–31.12.2023: Rörelsevinsten uppgick till 2 050 miljoner euro – Rekordmycket förmåner för ägarkunderna

OP Gruppen
Bokslutskommuniké 1.1–31.12.2023
Börsmeddelande 7.2.2024 kl. 9.00

OP Gruppens bokslutskommuniké 1.1–31.12.2023: Rörelsevinsten uppgick till 2 050 miljoner euro – Rekordmycket förmåner för ägarkunderna

 • Rörelsevinsten uppgick till 2 050 miljoner euro (1 120).
 • Intäkterna från kundrörelsen, dvs. räntenettot, resultatet från försäkringstjänster och provisionsnettot ökade totalt med 45 % till 3 860 miljoner euro (2 666). Räntenettot ökade med 77 % till 2 871 miljoner euro (1 618). Resultatet från försäkringstjänster minskade med 23,2 % till 81 miljoner euro (106) och provisionsnettot med 3,7 % till 908 miljoner euro (942).
 • Nedskrivningarna av fordringar i resultaträkningen uppgick till 269 miljoner euro (115) och 0,26 % (0,11) av kredit- och garantistocken.
 • Intäkterna från placeringsverksamheten ökade med 59 % till 389 miljoner euro (245).
 • De totala kostnaderna ökade med 12 % till 2 201 miljoner euro (1 961). Kostnads-intäktsrelationen förbättrades till 46 % (58).
 • Utlåningen minskade med 1 % till 98,9 miljarder euro (100,2) och inlåningen minskade med 5 % till 74,5 miljarder euro (78,0).
 • CET1-kapitaltäckningen var 19,2 % (17,4), vilket överstiger miniminivån enligt regleringen med 6,9 procentenheter. Under det första kvartalet övergick OP Gruppen till schablonmetoden för kreditrisken.
 • Segmentet Hushållsbanks rörelsevinst ökade till 1 223 miljoner euro (502). Räntenettot ökade med 89 % till 2 258 miljoner euro (1 194). Nedskrivningarna av fordringar ökade med 77 miljoner euro till 173 miljoner euro (96). Provisionsnettot minskade med 11 % till 686 miljoner euro (773). Kostnads-intäktsrelationen förbättrades till 46 % (62). Utlåningen minskade med 2 % och inlåningen med 6 %.
 • Segmentet Företagsbanks rörelsevinst minskade till 408 miljoner euro (416). Räntenettot ökade med 29 % till 591 miljoner euro (457). Nedskrivningarna av fordringar ökade med 78 miljoner euro till 96 miljoner euro (18). Provisionsnettot ökade med 32 % till 219 miljoner euro (166). Kostnads-intäktsrelationen förbättrades till 40 % (41). Utlåningen ökade med 1 % och inlåningen minskade med 2 %.
 • Segmentet Försäkrings rörelsevinst ökade till 414 miljoner euro (293). Resultatet från försäkringstjänster minskade med 25 miljoner euro till 81 miljoner euro (106). Intäkterna från placeringsverksamheten ökade med 193 miljoner euro till 347 miljoner euro (154). Skadeförsäkringens totalkostnadsprocent var 94 (90).
 • Gruppfunktionernas rörelseförlust var -26 miljoner euro (-91).
 • OP Gruppen höjde sina ägarkunders OP-bonus för 2023 med 30 procent. Värdet av den nya bonus som samlats var totalt 275 miljoner euro (215). Därtill får ägarkunderna de dagliga banktjänsterna utan månadsavgifter från oktober 2023 till slutet av 2024. Värdet av denna förmån var 22 miljoner euro för 2023.
 • OP Gruppen har tillämpat standarden IFRS 17 Försäkringsavtal sedan 1.1.2023. Samtidigt upphörde tillämpningen av det tillfälliga undantaget. Resultaträkningens och balansräkningens siffror för 2022 har justerats retroaktivt. I Not 1. Redovisningsprinciper i bokslutskommunikén finns en närmare beskrivning av ibruktagandet av standarden IFRS 17 samt av de ändringar som gjorts i resultaträknings- och balansräkningsschemana.
 • Rörelsevinsten 2024 uppskattas vara på en god nivå men bli mindre än rörelsevinsten 2023. Närmare information om utsikterna finns under "Utsikter för 2024". 

OP Gruppens nyckeltal

  1–12/2023 1–12/2022 Förändr. %
Rörelsevinst, mn € 2 050 1 120 83,0
Hushållsbank 1 223 502 143,5
Företagsbank 408 416 -2,1
Försäkring 414 293 41,4
Gruppfunktioner -26 -91 -
Ny OP-bonus som ägarkunderna samlat, mn € -275 -215 28,0
Intäkter totalt 4 775 3 394 40,7
Kostnader totalt -2 201 -1 961 12,2
Kostnads-intäktsrelation, % 46,1 57,8 -11,7*
Räntabilitet på eget kapital (ROE), % 10,6 6,3 4,3*
Räntabilitet på eget kapital
utan OP-bonus, %
12,0 7,5 4,5*
Räntabilitet på totalt kapital (ROA), % 0,98 0,51 0,46*
Räntabilitet på totalt kapital utan OP-bonus, % 1,11 0,61 0,50*
  31.12.2023 31.12.2022 Förändr. %
CET1-kapitaltäckning, % 19,2 17,4 1,8*
Utlåning, md €** 98,9 100,2 -1,4
Inlåning, md €** 74,5 78,0 -4,6
Nödlidande fordringar av exponeringarna, %** 2,94 2,31 0,6*
Nedskrivningar av fordringar i kredit- och garantistocken, % 0,26 0,11 0,15*
Ägarkunder (1 000) 2 094 2 066 1,4

OP Gruppen har tillämpat standarden IFRS 17 Försäkringsavtal sedan 1.1.2023. Resultaträkningens och balansräkningens siffror för 2022 har justerats retroaktivt. Siffrorna för tidigare år, 2019, 2020 och 2021, har inte justerats. I Not 1. Redovisningsprinciper i bokslutskommunikén finns en närmare beskrivning av ibruktagandet av standarden IFRS 17 samt av de ändringar som gjorts i resultaträknings- och balansräkningsschemana.

Som jämförelsetal för resultatet har använts talen för motsvarande perioder 2022. För balansräkningstal och andra tal av tvärsnittstyp har som jämförelsetal använts talet vid slutet av 2022 om inte annat nämns.

* Förändring i relationstalet.

** Från början av 2023 inkluderar utlåningen och inlåningen inte förändringar i verkligt värde på krediter och insättningar som omfattas av säkringsredovisning. Jämförelseperiodens uppgifter har justerats så att de motsvarar det nuvarande redovisningssättet.

Chefdirektörens kommentarer:

Finlands ekonomi gick in i en recession, inflationen avtog och räntorna hölls på en högre nivå än tidigare

Under 2023 rådde en exceptionell osäkerhet och obalans i Finlands ekonomi. Mot slutet av året gick ekonomin in i en måttlig recession, arbetslösheten ökade något och inflationen visserligen avtog, men var fortfarande klart högre än under de föregående åren. Till följd av Europeiska centralbankens fortsatt strama penningpolitiska styrning var marknadsräntorna kvar på en klart högre nivå än vanligt trots nedgången under slutet av året.

På bostadsmarknaden låg såväl volymen av bostadsaffärer som efterfrågan på bolån på en klart lägre nivå än ett år tidigare. Bostadspriserna fortsatte också att sjunka.

Nedgången i marknadsräntorna under slutet av året satte fart på aktiemarknaden, och aktiekurserna steg på många börser. På Helsingforsbörsen däremot sjönk aktieindexen.

Den svagare ekonomiska konjunkturen återspeglades särskilt i byggbranschen och relaterade branscher. Riskerna i hela fastighetssektorn ökade också klart. Antalet konkurser ökade klart jämfört med de föregående åren.

De geopolitiska riskerna var fortsatt höga under hela året och ökade under slutet av året särskilt på grund av det spändare läget i Mellanöstern.

OP Gruppen hade ett mycket lyckat år – det starka resultatet möjliggör ännu bättre förmåner för ägarkunderna

Trots utmaningarna i omvärlden utvecklades OP Gruppens affärsverksamhet mycket positivt 2023. Rörelsevinsten för hela året ökade från föregående år med 83 procent och var 2 050 miljoner euro.

Tack vare vår starka resultatutveckling erbjuder vi våra närmare 2,1 miljoner ägarkunder ännu bättre förmåner under 2024. På det sättet kan vi bidra till att underlätta hushållens situation under de här ekonomiskt utmanande tiderna. Vi kommer att betala den OP-bonus som samlas för 2024 med en förhöjning på 40 procent, och under 2024 tar vi inte alls ut några månadsavgifter för dagliga tjänster av våra ägarkunder. Det sammanlagda totalvärdet av den förhöjda OP-bonusen och förmånen för de dagliga tjänsterna uppgår till uppskattningsvis 400 miljoner euro. Det är alltså frågan om en betydande förmån för ägarkunderna. OP Gruppen ägs av sina kunder, och gruppens ekonomiska framgång kommer även framöver att ta sig uttryck i olika ekonomiska och andra förmåner för ägarkunderna.

En stark kapitaltäckning och en utmärkt likviditet skapar trygghet i en osäker omvärld

OP Gruppens CET1-kapitaltäckning stärktes ytterligare och var 19,2 procent, vilket överstiger miniminivån enligt regleringen med 6,9 procentenheter. OP Gruppen är en av de mest solida stora bankerna i Europa.

Även likviditeten var fortsatt utmärkt. En stark kapitaltäckning, en utmärkt likviditet och kundernas samt andra intressentgruppers breda förtroende är viktiga faktorer såväl för en bank som för ett försäkringsbolag. Hos OP Gruppen är alla de här faktorerna i utmärkt skick.

Intäkterna från OP Gruppens kundrörelse fortsatte att öka rejält tack vare en kraftig ökning särskilt i räntenettot. Kostnaderna för såväl inlåningen som marknadsupplåningen ökade klart. Intäkterna från placeringsverksamheten utvecklades positivt i en svår placeringsmiljö. Provisionsnettot däremot var en aning lägre än året innan. Resultatet från försäkringstjänsterna var klart lägre än året innan. Det berodde i synnerhet på en ökning i hälsoförsäkringens skadekostnad och driftskostnader inklusive skaderegleringskostnader. Totalt ökade intäkterna med 41 procent jämfört med året innan.

OP Gruppens kostnader ökade från året innan med 12 procent. Kostnaderna ökade särskilt som en följd av högre personalkostnader och en ökning i satsningarna på ICT-utveckling. OP Gruppens kostnads-/intäktsrelation förbättrades avsevärt från året innan och låg på en mycket god nivå, 46 procent.

Alla tre rörelsesegment uppvisade ett starkt resultat. Tack vare den goda utvecklingen av räntenettot ökade resultatet särskilt kraftigt i Hushållsbanksrörelsen, där rörelsevinsten ökade med 143 procent till 1 223 miljoner euro. Även segmentet Försäkrings resultat förbättrades klart från året innan särskilt tack vare goda placeringsintäkter. Resultatet för segmentet Företagsbank var ett par procent lägre än året innan.

Både inlåningen och utlåningen minskade – kundernas lånebetalningsförmåga var fortsatt god

Inlåningen minskade under året med närmare fem procent. Inlåningen minskade huvudsakligen till följd av att inlåningen från företag och organisationer var klart mindre. Däremot minskade inlåningen från hushåll med mindre än en procent, och OP Gruppens marknadsandel av inlåningen från hushåll ökade.

OP Gruppens utlåning minskade under året med cirka en procent. Efterfrågan på både nya bolån och nya företagskrediter låg på en klart lägre nivå än året innan. Minskningen i utlåningen berodde på en klart lägre efterfrågan på nya bolån jämfört med året innan och en kraftig ökning i förtida återbetalning av bolån till följd av ränteuppgången.

OP:s bolånekunder har skött sina lån punktligt och föredömligt trots att räntorna gått upp. Ansökningarna om ändring av betalningsplanerna för lån var rentav färre än under de senaste åren. Inom företagskrediter ökade antalet problemkunder, särskilt när det gäller byggbranschen och fastighetssektorn i stort. Volymen av prognostiserade kreditförlustreserveringar och nödlidande fordringar ökade till följd av den allmänna försvagningen av ekonomin.

I augusti offentliggjorde vi utsläppsminskningsmålen för vår kreditportfölj och för tre av våra kundbranscher: energiproduktion, lantbruk och boende. De här branschernas utsläpp utgör över 90 procent av utsläppen för OP Gruppens kreditportfölj. Med de branschspecifika utsläppsminskningsmålen vill vi sporra våra kunder mot en klimatneutral ekonomi och på så sätt främja den gröna omställningen.

Vi vill göra finländarna förmögnare

Vi vill coacha våra kunder till bättre ekonomiska val och har på olika sätt satsat på att underlätta kundernas hantering av sin ekonomi samt på att möjliggöra och stötta sparande och placering på lång sikt. Kapitalförvaltningen är ett av prioritetsområdena för vår tillväxt. Vårt mål under de kommande åren är en tydlig tillväxt inom den här affärsrörelsen.

Framtidsförberedelser var ett tydligt inslag i kundbeteendet. Efterfrågan på produkter för sparande och placering fortsatte att öka kraftigt. I och med ränteuppgången ökade antalet tillväxträntekonton klart särskilt under den senare hälften av året jämfört med året innan. Antalet fortlöpande sparavtal var rekordhögt i december, 654 000. OP Gruppens placeringsfonder har redan över 1,2 miljoner andelsägare. Under året öppnades det också 74 000 nya aktiesparkonton och värdeandelskonton.

Efterfrågan på försäkringar fortsatte att öka

Våra kunder vill förbereda sig för eventuella framtida risker, vilket syntes som en ökning i efterfrågan på försäkringsprodukter. Pohjola Försäkrings premieinkomst ökade med strax under 6 procent och var 1,8 miljarder euro. Efterfrågan ökade mest inom hälsoförsäkringar. Även skadekostnaderna ökade klart, det vill säga med strax under 6 procent. Antalet ersättningsansökningar var 990 000, och 94 procent av alla anmälda skador ersattes.

Våra kunder tecknade 27 procent fler risklivförsäkringar än 2022.

Fortsatt ökning inom användningen av digitala tjänster

Användningen av digitala tjänster fortsatte tydligt att öka. Såväl våra privatkunder som våra företagskunder använder allt oftare digitala kanaler för sina bank- och försäkringsärenden. Antalet inloggningar enbart i OP-mobilen var i genomsnitt 52,8 miljoner per månad. OP-mobilen har redan över 1,6 miljoner aktiva användare.

Under 2023 fortsatte vi att göra ICT-investeringar särskilt för att förbättra kundupplevelsen samt för att säkerställa informationssäkerheten och tjänsternas funktion under alla förhållanden. Artificiell intelligens (AI) blir allt viktigare i vårt utvecklingsarbete inom ICT, och framöver kommer vi att tillhandahålla våra kunder ännu bättre tjänster. Som en del av ICT-utvecklingen gör vi betydande satsningar på informationssäkerhet och dataskydd genom såväl omfattande personalutbildning som högklassiga tekniklösningar. En ansvarsfull användning av data ingår i kärnan av vår verksamhet.

Tillsammans genom alla tider – också genom den pågående recessionen

OP Gruppen är väl utrustad och redo för att stötta kunderna även under den pågående måttliga recessionen. Exempelvis vid kreditbetalningsproblem uppmanar jag våra kunder att i så god tid som möjligt kontakta sin andelsbank. Då kan vi hitta den bästa lösningen på problemen.

Jag vill rikta mitt varma tack till alla våra kunder för visat förtroende för OP Gruppen under 2023. Vi vill vara värda ert förtroende också i fortsättningen. Ett varmt tack också till våra anställda och förvaltningspersoner för ert utmärkta arbete 2023.

Timo Ritakallio
chefdirektör

Januari–december

OP Gruppens rörelsevinst (resultat före skatt) uppgick till 2 050 miljoner euro (1 120). Rörelsevinsten ökade med 929 miljoner euro från jämförelseperioden. Intäkterna från kundrörelsen, dvs. räntenettot, provisionsnettot och resultatet från försäkringstjänster ökade totalt med 44,8 procent till 3 860 miljoner euro (2 666). Kostnads-intäktsrelationen förbättrades till 46,1 procent (57,8).

Räntenettot ökade med 77,4 procent till 2 871 miljoner euro. Uppgången i marknadsräntorna, som började våren 2022, ökade räntenettot. Räntenettot i segmentet Hushållsbank ökade med 1 064 miljoner euro och i segmentet Företagsbank med 134 miljoner euro. OP Gruppens utlåning minskade med 1,4 procent till 98,9 miljarder euro och inlåningen minskade med 4,6 procent till 74,5 miljarder euro. Under rapportperioden tog kunderna ut nya krediter för 22,0 miljarder euro (24,5).

Resultatförsvagande nedskrivningar av fordringar för krediter och fordringar bokfördes för sammanlagt 267 miljoner euro (154). De förväntade kreditförlusterna inom bygg- och fastighetsbranschen ökade. Slutgiltiga kreditförluster bokfördes för 77 miljoner euro (118). Förlustreserven var vid slutet av rapportperioden 929 miljoner euro (736), varav 109 miljoner euro (66) var extra avsättningar enligt ledningens bedömning. De nödlidande fordringarna uppgick till 2,9 procent (2,3) av exponeringarna. Nedskrivningarna av fordringar av krediter och övriga fordringar var 0,26 procent (0,11) av kredit- och garantistocken.

Provisionsnettot minskade med 3,7 procent till 908 miljoner euro. Ägarkunderna fick de dagliga banktjänsterna utan månadsavgifter från oktober 2023. Provisionsnettot från betalningarna minskade med 12 miljoner euro till 291 miljoner euro, provisionsnettot från förmedlingen av bostäder med 8 miljoner euro till 63 miljoner euro och försäljningsprovisionerna för försäkringsavtal med 9 miljoner euro till 33 miljoner euro. Däremot ökade provisionsnettot från kreditgivningen med 9 miljoner euro till 159 miljoner euro och från kapitalförvaltningen med 7 miljoner euro till 43 miljoner euro.

OP Gruppen har tillämpat standarden IFRS 17 Försäkringsavtal sedan 1.1.2023. Resultaträkningens och balansräkningens siffror för 2022 har justerats retroaktivt. Under rapportperioden minskade resultatet från försäkringstjänsterna med 23,2 procent till 81 miljoner euro i och med att nettoförsäkringsersättningarna och driftskostnaderna i försäkringsrörelsen inklusive skaderegleringskostnaderna ökat. Försäkringsersättningarna ökade till följd av att den allmänna kostnadsnivån steg och antalet skador inom hälsoförsäkringarna ökade. Storskadorna var däremot färre än under jämförelseperioden. I resultatet från försäkringstjänster ingår rörelsekostnader på 485 miljoner euro (416). Premieintäkterna från skadeförsäkringen ökade med 4,6 procent till 1 758 miljoner euro, nettoförsäkringsersättningarna efter återförsäkringens andel ökade med 5,6 procent till 1 076 miljoner euro och driftskostnaderna i försäkringsrörelsen inklusive skaderegleringskostnader ökade med 15,6 procent till 487 miljoner euro. Skadeförsäkringens totalkostnadsprocent försvagades till 93,8 (89,8).

Intäkterna från placeringsverksamheten, dvs. nettointäkterna från placeringsverksamheten, de finansiella nettokostnaderna för försäkringsavtal och intäkterna från finansiella tillgångar som innehas för handel, ökade med totalt 58,9 procent till 389 miljoner euro. Intäkterna från placeringsverksamheten ökade på grund av att aktiernas värde ökade.

I och med att standarden IFRS 17 Försäkringsavtal började tillämpas, upphörde tillämpningen av det tillfälliga undantaget. Försäkringens placeringsresultat resultatförs i sin helhet till verkligt värde. Finansiella antaganden, såsom effekterna av en förändring i räntenivån på försäkringsavtalsskuldens värde, resultatförs i finansiella nettointäkter. Nettointäkterna från placeringsverksamheten tillsammans med finansiella nettointäkter visar resultatet från försäkringsverksamhetens placeringsverksamhet. OP Gruppens försäkringsbolags totala intäkter från placeringar till verkligt värde var 8,2 procent (-13,1). Ränteuppgången och nedgången i aktiekurserna bidrog under jämförelseperioden till negativa intäkter från placeringar till verkligt värde.

De totala nettointäkterna från finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet, dvs. nettointäkterna från skuldebrev, aktier och derivat, uppgick till 1 706 miljoner euro (-2 822), och de totala nettointäkterna från skulder för placeringsavtal var -642 miljoner euro (812). De finansiella nettokostnaderna för försäkringsavtal var -722 miljoner euro (2 226). Nettointäkterna från förvaltningsfastigheter minskade med 39 miljoner euro till -22 miljoner euro till följd av att det verkliga värdet på fastigheter minskat.

Bankrörelsens nettointäkter från finansiella tillgångar som innehas för handel ökade med totalt 84 miljoner euro till 55 miljoner euro till följd av att ränteintäkterna från skuldebrev och derivat ökat.

De övriga rörelseintäkterna minskade till 40 miljoner euro (67). Försäljningen av Pohjola Sjukhus ökade under jämförelseperioden de övriga rörelseintäkterna med 32 miljoner euro.

De totala kostnaderna ökade med 12,2 procent till 2 201 miljoner euro. Personalkostnaderna ökade med 12,7 procent till 964 miljoner euro. Till ökningen bidrog en ökning i antalet anställda och i avsättningar för resultatlöner samt löneförhöjningar. Avskrivningarna och nedskrivningarna av materiella och immateriella tillgångar ökade med 5,7 procent till 226 miljoner euro. Nedskrivningar av främst datasystem och rörelsefastigheter bokfördes för totalt 60 miljoner euro (9). De övriga rörelsekostnaderna ökade med 13,4 procent till 1 011 miljoner euro. ICT-kostnaderna var 460 miljoner euro (382). Utvecklingen inverkade på kostnaderna med 294 miljoner euro (216). Myndighetsavgifterna minskade med 5 miljoner euro till 77 miljoner euro.

I resultaträkningen ökade OP-bonus till ägarkunderna med 28,6 procent till 255 miljoner euro på grund av den tilläggsbonus som betalades för 2023.

Inkomstskatten uppgick till 408 miljoner euro (213). Rapportperiodens effektiva skattesats var 19,9 procent (19,0). Under jämförelseperioden minskade den effektiva skattesatsen på grund av den skattefria realisationsvinsten på 32 miljoner euro från försäljningen av Pohjola Sjukhus. OP Gruppen betalar uppskattningsvis 396 miljoner euro (227) i samfundsskatt för 2023.

Totalresultatet efter skatt var 1 719 miljoner euro (525). Förändringarna i fonden för verkligt värde ökade totalresultatet med sammanlagt 70 miljoner euro (-478).

OP Gruppens eget kapital uppgick till 16,3 miljarder euro (14,7). I eget kapital ingick Avkastningsandelar för 3,3 miljarder euro (3,4), av dem bestod 0,4 miljarder euro (0,4) av uppsagda Avkastningsandelar.

OP Gruppens finansieringsposition och likviditet är starka. OP Gruppens LCR-relationstal var 199 procent (217) och NSFR-relationstalet var 130 procent (128) vid rapportperiodens slut. Under rapportperioden återbetalade OP Gruppen TLTRO III-finansieringen på 12,0 miljarder i sin helhet.

Utsikter för 2024

I ekonomin väntas en recession i början av året, men den avtagande inflationen och de sjunkande räntorna skapar förutsättningar för en återhämtning under slutet av året. Omvärlden präglas fortfarande av exceptionell osäkerhet. Utvecklingen på placeringsmarknaden kan tillsammans med ökade geopolitiska kriser och spänningar ha en plötslig inverkan på omvärlden.

OP Gruppens rörelsevinst uppskattas vara på en god nivå 2024 men ändå bli mindre än rörelsevinsten 2023.

De största osäkerhetsfaktorerna för OP Gruppens resultatutveckling gäller utvecklingen i omvärlden, förändringarna i ränte- och placeringsmiljön samt utvecklingen i nedskrivningar av fordringar. Prognoserna och bedömningarna i den här bokslutskommunikén grundar sig på rådande uppfattning om den ekonomiska utvecklingen. De faktiska resultaten kan avvika betydligt.

Presskonferens

Chefdirektör Timo Ritakallio presenterar OP Gruppens resultat vid en presskonferens för medierna 7.2.2024 kl. 11.00 på adressen Gebhardsplatsen 1, Vallgård, Helsingfors. Ytterligare information: OP Gruppens kommunikation, tfn 010 252 8719, viestinta@op.fi.

OP Företagsbanken Abp och OP-Bostadslånebanken Abp offentliggör egna bokslutskommunikéer.

Publiceringstidpunkter för rapporterna 2023:

OP Gruppens verksamhetsberättelse och bokslut 2023 Vecka 11
OP Gruppens bolagsstyrningsrapport 2023 Vecka 11
OP Gruppens årsrapport 2023 (inkl. samhällsansvarsrapporten) Vecka 11
OP Gruppens risk- och kapitaltäckningsrapport 2023 Vecka 11
OP-sammanslutningens Pelare III-tabeller Vecka 11
Ersättningsrapport för OP Gruppens organ 2023 Vecka 11
Ersättningspolicy för OP Gruppens organ Vecka 11

Utgivningsdagar för delårsrapporterna och halvårsrapporten 2024:

Delårsrapport 1.1−31.3.2024 8.5.2024
Halvårsrapport 1.1–30.6.2024 24.7.2024
Delårsrapport 1.1−30.9.2024 31.10.2024
OP-sammanslutningens Pelare III-tabeller 31.3.2024 Vecka 19
OP-sammanslutningens Pelare III-tabeller 30.6.2024 Vecka 32
OP-sammanslutningens Pelare III-tabeller 30.9.2024 Vecka 45

Helsingfors 7.2.2024

OP Andelslag
Styrelsen

Närmare upplysningar:
Chefdirektör Timo Ritakallio, tfn 010 252 4500
Ekonomi- och finansdirektör Mikko Timonen, tfn 010 252 1325
Chef för företagskommunikation Lotta Ala-Kulju, tfn 010 252 8719

www.op.fi

DISTRIBUTION
Nasdaq Helsingfors
Euronext Dublin (Irish Stock Exchange)
LSE London Stock Exchange                                                                                  
Centrala medier
op.fi

OP Gruppen är Finlands största finansgrupp med över två miljoner ägarkunder och över 13 000 anställda. Vi erbjuder heltäckande bank- och försäkringstjänster till privat- och företagskunder. OP Gruppen består av andelsbankerna och gruppens centralinstitut OP Andelslag med dotterföretag och närstående företag. Vår grunduppgift är att främja våra ägarkunders och vår omvärlds bestående ekonomiska framgång, trygghet och välfärd. Tillsammans med våra ägarkunder har vi byggt upp det finländska samhället och en hållbar framtid redan i 120 års tid. www.op.fi