Toimittajan yhteiskuntavastuuvaatimukset

Toimittajan vastuullisuusvaatimukset

Toiminnan lainmukaisuus

OP:n palveluntarjoajat ja muut toimittajat ja kumppanit (jäljempänä ”toimittajat”) sitoutuvat noudattamaan paikallista lainsäädäntöä, viranomaismääräyksiä sekä oman toimialansa hyviä liiketapoja. Tämän lisäksi toimittajien toiminnan tulee olla OP Ryhmän arvojen ja vastuullisten toimintatapojen mukaista. Nämä vastuullisuusvaatimukset (jäljempänä ”periaatteet”) sisältävät vähimmäisvaatimukset, joita toimittajien tulee noudattaa ollessaan liikesuhteessa OP:n kanssa.

Toimittaja vastaa siitä, että myös sen toimittajat ja alihankkijat noudattavat näitä periaatteita. Toimittajalla tulee olla käytössään ajantasaiset toimintaperiaatteet ja -käytännöt, jotka varmistavat sovellettavien lakien, määräysten ja ohjeiden, mukaan lukien näiden periaatteiden, noudattamisen.

Ihmisoikeudet ja työntekijän oikeudet

Toimittaja kunnioittaa ihmisoikeuksia ja varmistaa, ettei toiminnallaan ole osallisena ihmisoikeusloukkauksissa. Lisäksi toimittaja selvittää asianmukaisesti toimintansa ihmisoikeusnäkökohdat ja -vaikutukset.  

Toimittaja ei salli toiminnassaan syrjintää, uhkailua, sortoa tai häirintää missään muodossa. Toimittaja sitoutuu kohtelemaan kaikkia työntekijöitä reilusti ja kunnioittavasti.

Toimittaja sitoutuu olemaan palkkaamatta työhön lapsia, jotka ovat iältään alle 15 vuotta tai alle paikallisessa laissa kansallisesti määritellyn vähimmäisikärajan, mikäli se on korkeampi (ILO:n lapsityövoimaa koskevan yleissopimuksen nro 138 mukaisesti). Toimittaja myös varmistaa, ettei yli vähimmäisikärajan olevien mutta alle 18-vuotiaiden nuorten palkkaaminen vaaranna nuorten koulutusta, terveyttä, turvallisuutta tai henkistä kehitystä.

Toimittaja ei salli pakkotyötä tai rangaistukseen liittyvää työtä missään muodossa. Toimittaja tarjoaa työtä vapaaehtoisesti, ja työntekijät ovat vapaita lähtemään työstä, heillä tiedossa olevien ja yhteisesti sovittujen sääntöjen mukaisesti. Toimittajan työajat noudattavat kansallista työaikalainsäädäntöä ja työehto- ja muita vastaavia sopimuksia.

Toimittaja tunnustaa työntekijöiden oikeuden järjestäytyä, kuulua ammattiyhdistykseen ja neuvotella kollektiivisesti.

Toimittaja tarjoaa työntekijöilleen vähintäänkin kansallisen lainsäädännön ja työehto- ja muiden vastaavien sopimusten mukaista palkkaa, etuuksia ja ylityökorvauksia, eikä käytä vähennystä palkasta kurinpitotoimena.

Työterveys- ja turvallisuus

Toimittaja sitoutuu noudattamaan kaikkia toimittajaa koskevia lakisääteisiä työterveys- ja turvallisuusmääräyksiä. Toimittaja pyrkii aktiivisesti ehkäisemään onnettomuuksia ja työtapaturmia. Toimittaja raportoi ja tutkii työtapaturmat sekä tarjoaa työntekijöilleen tarvittaessa varusteet ja koulutusta tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja työturvallisuuden lisäämiseksi.

Liiketoiminnan eettisyys

Toimittaja sitoutuu olemaan syyllistymättä lahjontaan, rahanpesuun, korruptioon tai laittomaan kaupankäynnin rajoittamiseen. Toimittaja ohjeistaa työntekijöitään aktiivisesti ennaltaehkäistäkseen rikollista ja epäeettistä toimintaa.

Ympäristö

Toimittaja sitoutuu noudattamaan siihen soveltuvia ympäristöä koskevia kansainvälisiä ja kansallisia lakeja, määräyksiä ja periaatteita. Toimittaja tunnistaa omat ympäristövaikutuksensa ja pyrkii aktiivisesti vähentämään päästöjä ilmaan, maaperään ja vesistöihin sekä hyödyntämään resursseja tehokkaasti.

Toimitusketjun vastuullisuus

Toimittaja sitoutuu valvomaan ja vastaamaan, että myös sen palveluntarjoajat, toimittajat ja kumppanit noudattavat soveltuvia lakeja, määräyksiä ja näitä OP:n periaatteita.

Periaatteiden noudattamisen valvonta

Toimittaja sitoutuu antamaan OP:n pyynnöstä tietoja näiden periaatteiden noudattamisesta. Toimittaja hyväksyy, että OP:lla on oikeus itse tai ulkopuolisen riippumattoman auditoijan avulla tehdä tarvittavia tarkastuksia toimittajan toimipaikoissa varmistuakseen näiden ehtojen noudattamisesta.

Jos toimittaja on OP:n kohtuullisen arvion mukaan merkittävästi rikkonut tai laiminlyönyt edellä mainittuja periaatteita, on OP:lla oikeus päättää liiketoimintasuhde toimittajan kanssa välittömästi.