OP:s översikt över ansvarsfull placering 2023: Vi möjliggör kun-dernas hållbarhetsmål genom såväl placeringsbeslut som ut-veckling av produkturvalet

Läs OP:s översikt över ansvarsfull placering 2023 som sammanfattar OP Kapitalförvaltnings viktigaste utvecklingssteg inom ansvarsfull placering i fjol.

Med tanke på ansvarsfullheten innehöll OP Kapitalförvaltnings år 2023 särskilt flera betydande förändringar som gällde ansvarsfullheten i OP:s fonder.

– Vår ansvarsfulla temafondfamilj utvidgades med den nya placeringsfonden OP-Hållbar Välbefinnande med fokus på socialt ansvar, och våra indexfonder övergick till att följa MSCI ESG Screened-index. Nu är fonderna bättre i linje med våra allmänna uteslutningsprinciper och våra klimatmål. Dessutom övergick ett stort antal av våra fonder till rapportering enligt SFDR artikel 8, berättar Kristiina Ruuska, ledande expert på ESG-frågor hos OP.

Dessutom har aktivt ägande redan länge varit en viktig del av OP Kapitalförvaltnings strategi för ansvarsfull placering. Som placerare som är engagerade i ansvarsfullhet, genom aktivt ägande, uppmuntrar OP Kapitalförvaltning bolag att identifiera hurdana konsekvenser deras verksamhet har för hållbarhet. År 2023 lanserade OP Kapitalförvaltning en förnyad strategi för klimatpåverkan, och utökade sin påverkan på bolag enligt internationella normer genom att inleda ett samarbete med en ledande tjänsteleverantör inom branschen.

Att följa internationella normer och standarder har redan länge varit en väsentlig del av OP Kapitalförvaltnings ansvarsfulla placering. År 2023 blev OP Gruppens arbete för de mänskliga rättigheterna ännu starkare, när OP Gruppen publicerade ett åtagande om mänskliga rättigheter och en människorättspolicy.

– Inom den närmaste framtiden kommer vi att fästa ännu mer uppmärksamhet vid problematiska branscher. Vi preciserar vår analys och ökar samarbetet med våra placeringsobjekt, särskilt när det gäller att öka medvetenheten och att förebygga uppkomsten av negativa konsekvenser, säger Ruuska.

Läs mer om OP:s översikt över ansvarsfull placering 2023. ( på finska)

 

Det här är reklam. Läs placeringsfondernas faktablad Innan du fattar ditt slutliga placeringsbeslut. Produktens viktigaste egenskaper beskrivs i fondprospektet och faktabladet, som finns på finska, svenska och engelska på www.op.fi. Kom ihåg att placering alltid medför risker. Placeringarnas värde kan öka eller minska, och placeraren kan förlora det placerade kapitalet delvis eller helt. Fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab och portföljförvaltare är OP Kapitalförvaltning. Tjänsterna för aktieplacering tillhandahålls av andelsbanken.