Pohjola Försäkring förbinder sig till FN:s principer för hållbara försäkringar

Pohjola Försäkring undertecknade 1.1.2022 FN:s principer för hållbara försäkringar (UN Principles of Sustainable Insurance). Principerna kompletterar FN:s principer Global Compact, FN:s mål för hållbar utveckling samt riktlinjerna i Parisavtalet.

Försäkringsbranschen har fått en allt större roll inom riskkontrollen, som riskbärare samt investerare och främjare av ESG, det vill säga miljö, samhällsansvar och corporate governance. Om efterföljandet av principerna rapporteras varje år till FN:s organisation.

Under de närmaste åren kommer ansvarsfullheten att betonas ännu mera i försäkringsverksamheten, och FN:s principer för hållbara försäkringar bidrar till att styra vårt ansvarsfullhetsarbete, säger Vesa Aho, verkställande direktör för Pohjola Försäkring.

FN:s principer för hållbara försäkringar (UN Principles of Sustainable Insurance):

  1. I beslutsfattandet inkluderar vi väsentliga aspekter för försäkringsverksamheten ur perspektiven miljö, samhällsansvar och corporate governance (ESG-frågor).
  2. Vi samarbetar med kunder och partner när det gäller ökad medvetenhet om miljöfrågor, samhällsansvar och corporate governance, kontrollera risker samt ta fram lösningar.
  3. Vi samarbetar med regeringar, myndigheter och övriga intressegrupper gällande miljöfrågor, samhällsansvar och corporate governance.
  4. Vi förbinder oss till att regelbundet publicera information om hur principerna verkställts och därmed ökar vi transparensen i vår verksamhet.