Sammanslagning av Tecnotree Abp:s aktier 19.4.2024

Tecnotrees styrelse föreslår för den ordinarie bolagsstämman att antalet aktier i bolaget minskas utan att aktiekapitalet minskar. Arrangemanget föreslås genomföras så att varje 20 aktier i bolaget slås samman till en aktie. För att undvika splittring av aktier föreslår styrelsen att styrelsen bemyndigas till att besluta om en riktad fondemission där nya aktier ges ut kostnadsfritt så att antalet aktier på varje värdeandelskonto kan divideras med 20.

Sammanslagningen av aktierna görs enligt förslaget i värdeandelssystemet efter avslutad börshandel 19.4.2024. Man har för avsikt att registrera bolagets nya totala antal aktier i handelsregistret uppskattningsvis 22.4.2024. Handeln med det nya totala antalet aktier i bolaget beräknas börja i Nasdaq Helsinki med en ny ISIN-kod uppskattningsvis 22.4.2024.

Exempel:
Om du äger 5 000 aktier i Tecnotree, äger du efter sammanslagningen 250 av Tecnotrees nya aktier. Även om antalet aktier ändras förblir ägarandelen i bolaget det samma, det vill säga sammanslagningen påverkar inte värdet på ditt innehav. 

Sammanslagningen av aktier kommer inte att kräva några åtgärder av Tecnotrees aktieägare. Vid affären med aktier i Tecnotree Abp (FI0009010227) under tiden (uppskattningsvis) 18-19.4.2024 ändras aktierna till den nya aktien i Tecnotree Abp. Köpesummorna för de ursprungliga affärerna överförs till köpesummor för de nya aktierna. Prisuppdateringarna görs centraliserat hos OP.

Viktiga datum

  • 17.4.2024 Den sista dagen för köp av aktier i Tecnotree innan aktierna slås samman
  • 19.4.2024 Avstämningsdag/Sammanslagningsdag: Sammanslagningen av aktierna görs enligt förslaget i värdeandelssystemet efter avslutad börshandel
  • 22.4.2024 Den första handelsdagen med det nya totalbeloppet av aktier i Tecnotree