Effektivisera ditt företags fakturering – använd OP-mobilens nya indrivningstjänst

Som kund hos vår faktureringstjänst säkrar du lätt hemtagningen av ditt företags fordringar. Nu har du också tillgång till Intrums indrivningstjänst i OP-mobilen.

 

Som kund hos OP:s faktureringstjänst kan du förkorta omloppstiden för ditt företags försäljningsfordringar. 

I OP-mobilen kan du förutom att sända fakturor vid behov sända dina kunder påminnelser eller påminnelsefakturor för förfallna fordringar. Om ingen betalning trots påminnelsemeddelanden och påminnelsefakturor sker, kan ditt företag nu med bara några klickningar överföra fakturan till indrivning. Indrivningstjänsten erbjuds av Intrum Oy, som även sköter alla åtgärder i anslutning till indrivningen.

– Till en bra kassahantering hör även indrivningen av försäljningsfordringar. Indrivning är alltid det sista steget. Därför är det viktigt att vi kan erbjuda OP-mobilens användare en ansvarsfull aktörs hjälp, så att ditt företag kan ta hem sina fordringar och kundrelationerna inte lider, säger Laura Oinas, OP-mobilens product owner. 

Så fungerar indrivningstjänsten

En företagskunds faktura kan överföras för indrivning tidigast sju dagar och en konsumentkunds faktura 14 dagar från det att påminnelsefakturan transportdatum.

I samband med det första indrivningsuppdraget ingår ditt företag ett avtal med Intrum. OP förmedlar ditt företags faktureringsuppgifter och uppgifterna om fakturan som överförs för indrivning till Intrum. Intrum kontaktar dig för att ingå avtalet.

– Indrivningstjänsten erbjuds alla kunder hos OP:s faktureringstjänst. Det är lika enkelt att överföra fakturor till indrivning som att sända dem, summerar Oinas.

Lagen om indrivning ändrades temporärt – ändringar i indrivningskostnaderna

I början av året trädde en temporär lagändring som gäller företagsindrivning i kraft. Syftet med lagändringen är att skydda företag i den ekonomiska osäkerhet som coronakrisen medfört. 

I den temporära lagändringen har det fastställts övre gränser i euro för indrivningskostnaderna och för gäldenärens totalkostnadsansvar. Det har också fastställts tidsgränser för indrivningsåtgärderna.

Därtill försvåras användningen av trattaindrivning. Vid trattaindrivning får ett företag som inte följer betalningsuppmaningen en betalningsanmärkning i sina kreditupplysningar. Medan lagändringen är i kraft kan trattaindrivning endast användas för aktiebolag vars omsättning överstiger 100 000 euro och som inte har inlett sin verksamhet nyligen.

Lagändringen gäller till och med slutet av juni, men en ny temporär indrivningslag ska träda i kraft 1.7.2021. 

Ändringarna i den nya temporära lagen motsvarar i huvudsak den nu gällande lagen. Begränsningarna i fråga om användningen av tratta upphör dock 30.9.2021, men från och med 1.10.2021 förlängs tiden för protest av tratta från 10 till 21 dagar. 

Den temporära indrivningslagen gäller inte indrivning av konsumentfordringar. Bestämmelserna som gäller konsumentindrivningen hålls oförändrade.