Lagändring under behandling om beskattning av OP-bonus – förmånerna försvagas inte

Om lagändringen skulle träda i kraft, skulle OP-bonus delvis bli skattepliktig. Vi lägger inte ner bonusprogrammet, även om lagändringen enligt skrivningen i regeringsprogrammet skulle godkännas.

–Våra ägarkunder kommer även i fortsättningen att få förmåner som minst motsvarar normal OP-bonus, och varken bonusprogrammet eller ägarkundernas förmåner läggs ner när lagstiftningen eventuellt ändras. För att kunna garantera de bästa ägarkundsförmånerna för våra kunder även i fortsättningen, ändrar vi även vårt eget system, när lagstiftningen ändras, berättar Harri Nummela, affärsrörelsedirektör i OP Gruppens Hushållsbank.

OP-bonus har använts framgångsrikt i 25 år, och under den tiden har man betalat över 3 miljarder euro i OP-bonus till ägarkunderna. 

OP Gruppens ståndpunkt och hur behandlingen framskrider

I utkastet till lag föreslås att kundbonus inom finansbranschen skulle tolkas som skattepliktig, om den används till något annat än de tjänster där de samlats. Om det med andra ord samlas bonus för insättningar, placeringar och lån och de används till försäkringspremier, skulle bonusen vara skattepliktig. Å andra sidan om bonus an-vänds till exempel till bankens serviceavgifter, skulle den vara skattefri såsom den är nu. Som ett nytt element föreslås det att man även kunde betala räntor på lån med bonus skattefritt.

Enligt OP Gruppens åsikt finns det inget behov av ändring i skattefriheten för finansbranschens bonussystem, eftersom den nuvarande praxisen inte snedvrider konkurrensen.

OP Gruppen ger sitt utlåtande om lagutkastet under våren. Bakom lagutkastet ligger ett initiativ som Konkurrens- och konsumentverket (KKV) gjorde 2021 för ändring i skattebehandlingen av bonusar inom bank- och försäkringsbranschen samt statens eftersträvan att utvidga skatteunderlaget.

Om lagen går vidare efter remissrundan, går den först till behandling av statsrådet och sedan riksdagen, enligt vår uppskattning under hösten 2024. Om lagen blev godkänd, skulle den enligt uppskattning träda i kraft i början av 2025.

OP Gruppen som samfundsskattebetalare

OP Gruppen har redan i åratal hört till de största samfundsskattebetalarna i Finland. År 2022 betalade vi 227 miljoner euro i samfundsskatt och var den tredje största samfundsskattebetalaren. Även i fortsättningen kommer vi att vara en av Finlands största samfundsskattebetalare.