OP Keski-Pohjanmaan hallituksen puheenjohtaja Marja-Liisa Kaakko ja toimitusjohtaja Jyrki Rantala
Ordförande i styrelsen för Mellersta Österbottens Andelsbank Marja-Liisa Kaakko och verkställande direktör Jyrki Rantala.

Coronaåret en utmaning för OP Mellersta Österbottens resultat – gediget kundarbete och ansvarsfull verksamhet

Resultatet 6,4 miljoner euro – över 5,5 miljoner euro av resultatet återfördes till ägarkunderna och verksamhetsområdet.

Den mest betydande händelsen under året var fusionen mellan OP Kalajoki och OP Mellersta Österbotten. Fusionen verkställdes efter förvaltningens utmärkta beredning 1.11.2020.

Bankens resultat för räkenskapsperioden i fjol var 6,4 miljoner euro. Resultatet minskade med 28,4 % huvudsakligen till följd av att de förväntade förlusterna ökade. Ökningen i de förväntade förlusterna berodde på en stramare definition av fallissemang och bl.a. på lönsamhetsutmaningarna inom pälsnäringen.

– Som helhet var året dock bra och vi lyckades på många olika sätt i vår affärsrörelse, är verkställande direktör Jyrki Rantalas bedömning av bankens fjolårsresultat.

– Vi beviljade nya bolån och företagskrediter för cirka 100 miljoner euro var. Andelsbanken fick 705 nya ägarkunder och antalet uppgår nu till 37 779. Vi betalade mer än 3,6 miljoner euro i bonus till våra ägarkunder. Ökningen i kundantalet, 1 563 nya kunder, vittnar om vår banks framgång, och de återbetalda miljonerna inom vårt verksamhetsområde om vår samhälleliga påverkan, sammanfattar Rantala. 
 
Mellersta Österbottens Andelsbanks räntenetto på 15,5 miljoner euro hölls på samma nivå som året innan trots de låga räntorna samt den ringa utlåningsökningen. Vårt räntenetto har klarat sig bra under hela den långa perioden av låga räntor, säger Rantala. Också provisionsintäkterna ökade bland annat till följd av produkterna som tryggar ekonomin och som uppskattas av kunderna.

Balansomslutningen överskred gränsen på 1,4 miljarder euro. Utlåningen uppgick vid slutet av året till 1,12 miljarder euro. Inlåningen växte med hela 8,2 % och uppgick vid slutet av året till totalt 990 miljoner euro.

Banken hade vid årsskiftet 75 anställda. Administrations- och personalkostnaderna minskade från året innan.- Trots våra många interna förändringar har arbetstagarupplevelsen hållits utmärkt och det gläder mig särskilt, säger Rantala. 

- Årets rörelsevinst stöder vår sedan tidigare starka kapitaltäckning, konstaterar verkställande direktör Jyrki Rantala. Bankens kapitaltäckningsrelation var 26,4 %. Den gynnsamma resultatutvecklingen gör det möjligt att genomföra vår starka samhälleliga roll också i fortsättningen.

Utsikter för 2021

Bedömningen av utsikterna för 2021 försvåras av den fortsatta pandemin. De korta marknadsräntorna beräknas fortfarande hållas på nuvarande nivå. Ändå gör kunderna klokt i att också i år överväga ränteskydd för sina långfristiga finansieringsprojekt innan räntestegringen påverkar priserna, påpekar Rantala. Att spara fortlöpande är nu enklare än förr bl.a. med hjälpa av den helt digitala tjänsten OP Placeringspartner. Trots osäkerheterna förväntar vi oss att de åtgärder som vidtagits för att förbättra effektiviteten ska påverka resultatet positivt.

 

Mellersta Österbottens Andelsbank

(1.000 €) 2020 2019 förändring
Räntenetto 15.513 15.676 - 1,0%
Provisitionsintäkter 7.549 7.358 + 2,6%
Placeringsintäkter 5.479 5.464 + 0,3%
Kostnader 18.561 17.824 + 4,1%
Förväntade kreditförluster 8.363 1.989 + 320%
Rörelsevinst före bonus 5.537 12.741 - 56%
- bonus till ägarkunder 3.639 3.560 + 2,2%
Resultat 6.371 8.898 - 28%

 

Balansposter 31.12.2020

Inlåning 0,99 mrd. € + 8,2%
Utlåning 1,12 mrd. € + 0,2%
Omslutning 1,44 mrd. € + 8,0%
Ägarkunder 37 779 ägerkunder + 705 nya ägarkunder