OP Mellersta Österbotten: Bara 28 procent av aktieplacerarna är under 35 år, placeringstillgångarna samlas hos äldre människor – ”Viktigt att få unga att bli intresserade av placeringar”

Placeringarna bland OP Mellersta Österbottens privatkunder är i hög grad koncentrerade till äldre åldersgrupper, och hela 53 procent av aktieförmögenheten ägs av över 65-åringar.

En allt större del av placeringstillgångarna i Finland ägs av äldre människor och exempelvis i OP Mellersta Österbotten innehas bara 4,5 procent av privatkundernas aktieförmögenhet av under 35-åringar. Genomsnittsåldern för aktieplacerare i OP Mellersta Österbotten är 55 år. 

– Placeringstillgångarna växer med åldern genom värdestegring, sparande och till exempel arv, och därför är statistiken ingen överraskning. Förmögenhetsskillnaderna mellan generationerna är dock oroväckande stora. Därför vore det viktigt att få yngre människor intresserade av placeringar, säger Joni Huhtala, bankdirektör för OP Mellersta Österbotten.

Merparten av aktieplacerarna i OP Mellersta Österbotten är män

Aktieinnehaven är dessutom starkt koncentrerade till män, då 78 procent av aktieförmögenheten bland privatkunder i OP Mellersta Österbotten ägs av män och 22 procent av kvinnor. 

När det gäller fondplaceringar är fördelningen jämnare. OP:s data för hela Finland visar att fler kvinnor placerar i fonder än män. Fondförmögenheten är också jämnare fördelad än aktierna, då kvinnor innehar 45 procent och män 55 procent av fondförmögenheten som ägs av OP:s privatkunder. 

Antalet unga placerare har ökat på senare år

Positivt är att antalet unga placerare har ökat på senare år, till exempel på grund av att unga hittat människor på sociala medier som de kan identifiera sig med som pratar om placeringar. 

– Många antar att det krävs mycket pengar för att placera. Faktum är att man kan börja placera i fonder med bara 10 euro i månaden. Den som börjar placera i ung ålder gynnas dessutom av ränta på ränta-effekten. Med den skenande inflationen vi har nu vore det bra att lägga extra pengar någon annanstans än på kontot, där avkastningen inte kan bli högre än inflationen, berättar Joni Huhtala. 

Osäkerheten på marknaden och i ekonomin har inte skrämt bort hushållen från placeringsmarknaden

Placeringsintresset bland finländska hushåll har inte avtagit trots den senaste tidens marknadsturbulens. Enligt OP:s landsomfattande kunddata har vikten av en bred spridning av placeringarna ökat. Hushållen har djärvt gått in för aktiebetonade placeringar, men i och med ränteuppgången har även ränteplaceringar åter funnit sin plats i placeringsutbudet. Även hållbarhetsfrågor spelar en stor roll för hushållen när det gäller placeringar. Bland direkta aktieplaceringar är finländska utdelningsaktier populära. Sedan årsskiftet 2023 är de mest nettoköpta aktierna bland kunder i OP Mellersta Finland Nordea, Fortum och Metsä Board.