Vy över Ekenäs knipan

OP Raseborg har ett bra år bakom sig.

Andelsbanken Raseborg klarade sig bra trots den stora osäkerheten i omvärlden under år 2022. Året präglades av kriget i Ukraina och därtill av snabbt stigande inflation och marknadsräntor. Kundernas försiktighet på bostadslånemarknaden kunde noteras i slutet av året.

Vår grunduppgift i andelsbanken är att främja våra ägarkunders och vår omvärlds bestående ekonomiska framgång, trygghet och välfärd. Vi ägs av våra kunder och vi når framgång tillsammans. Vi vill vara en aktiv samhällsaktör och stöda den lokala livskraften och verksamhetsområdets välmående.

Rörelsevinst

Trots osäkerheten i vår omvärld förbättrades Andelsbanken Raseborgs rörelsevinst under året till en tillfredsställande nivå på 2,73 milj. euro efter bonusutbetalning på 884 tusen euro. Av resultatet föreslås betalas 1,07 milj. euro ränta (4,45 %) ägarkundernas avkastningsandelar. Ränteutvecklingen har påverkat bankens räntenetto positivt som var 5,75 milj. euro i förhållande till 4,59 milj. euro år 2021.

Verksamhetens effektivitet förbättrades i enlighet med bankens strategi och rörelseintäkterna ökade med 15 % emedan rörelsekostnaderna var oförändrade. Nyckeltalet kostnader / intäkter förbättrades till 62,5 %.

Ränteskydd

Vi har under många år aktivt erbjudit våra kunder ränteskydd. Ränteskydden har visat sig vara nyttiga då marknadsräntorna har stigit snabbt och allt flera av våra bolånekunder drar nu fördel av ränteskyddet. Av bankens utlåning på 395 milj. euro har 35 % av våra bolånekunder ränteskydd.

Affärsvolymer

Bankens affärsvolymer, in- och utlåning, låg på samma nivå som året innan. Den totala affärsvolymen är 877 milj. euro. Under slutet av året blev konsumenterna försiktigare och efterfrågan bostadskrediter sjönk. Krediter till företag hade en god efterfrågan under hela året. Trots att det allmänna konjunkturläget försvagades var både privat- och företagskundernas återbetalningsförmåga fortsatt god.

Kapitaltäckningen

Bankens CET1-kapitaltäckning var fortsättningsvis på en mycket stark nivå 25,82%.
 

Ägarkunder

Andelsbanken Raseborg ägs av sina kunder. Antalet ägarkunder fortsätter att öka och är vid årets slut över 11 700.

Det förbättrade resultat gör det möjligt för oss att stöda våra ägarkunder och verksamhetsområdet i en situation som är ekonomiskt utmanande. Under 2023 betalar Andelsbanken 30 % (270 tusen euro) förhöjd bonus som kan t.ex. användas till betalning av försäkringspremier i Pohjola Försäkring Ab. Detta underlättar speciellt situationen för barnfamiljer med bostadskrediter som införtjänar bonus.

 

Under året kunde vi ordna flera omtyckta evenemang för våra ägarkunder.

 

I augusti var vi 265 st ägarkunder som njöt av Raseborgs Sommarteater, All Shook Up.

 

Golftävlingen Andelsbanken Open lockade 40 st ägarkunder till Eke Golf i augusti.

 

Inför julen bjöd lokala ungdomar från Raseborgs ungdomskör 105 st ägarkunder på en stämningsfull adventskonsert i det nya Fokushuset i Karis.

Samhällsansvar

Vår grunduppgift i andelsbanken är att främja våra ägarkunders och vår omvärlds bestående ekonomiska framgång, trygghet och välfärd.
 

Vi samarbetade under året med lokala idrottsföreningar, som fick tusentals barn och ungdomar att röra på sig.

Vi besökte skolor och berättade och pratade med ungdomar om vardagsekonomi.

Därtill höll Andelsbanken ett flertal informationstillfällen för personer som behöver stöd med användningen av digitala redskap.

Under 2022 stödde andelsbanken det lokala förenings- och kulturlivet med direkt stöd för
67 tusen euro.

Vi möjliggjorde även år 2022 att 30 ungdomar i åldern 15–17 år kunde via en förening få ett sommarjobb som Andelsbanken bekostade med ett understöd på 400€ / arbetsplats.

 

Utsikter 2023

Den ekonomiska tillväxten avtog under 2022, och vår bedömning är att den utvecklingen fortsätter. 

Ekonomin beräknas gå in i en måttlig recession. Inflationen väntas långsamt sjunka och de korta räntorna ytterligare stiga.

De ekonomiska utsikterna är fortfarande förknippade med exceptionellt stor osäkerhet. Vid sidan av de ekonomiska faktorerna kan priset och tillgången på energi samt utvecklingen på den globala marknaden tillsammans med det geopolitiska läget ha en plötslig inverkan på de ekonomiska utsikterna. 

 

Den försämrade konjunkturen påverkar konsumtionen negativt och företagen är försiktiga med sina investeringsbeslut. En del industriföretag har trots konjunkturen fått betydande beställningar vilket gynnar vårt område. Även kommunernas ekonomi har stabiliserats efter övergången till välfärdsområden och i t.ex. Raseborg har kommunen noterat i sin strategi att det finns en intension att sänka kommunalskatten. I Ingå planeras en investering i grön stålproduktion på 4 mrd. euro, vilket skulle ha en omvälvande påverkan på verksamhetsområdet.

 

Tågbanan Hangö – Hyvinge elektrifieras och även andra infrastrukturprojekt förbättrar verksamhetsförutsättningarna för företag vilket ger arbetstillfällen och goda möjligheter till distansarbete. Fibernätet är väl utbyggt på hela området tack vare Karis Telefon Ab:s investeringar. Det finns goda förutsättningar för Andelsbanken att fortsätta vara den ledande aktören inom finanssektorn på området.

Under vintern 2023 delar banken ut 50 tusen euro extra för att stöda ansvarsfulla projekt på verksamhetsområdet och för att stöda mindre bemedlade familjers hobbyavgifter. Vi fortsätter även stöda många föreningar och projekt som tidigare.

Även i år är vi med i kampanjen #sommarjobbpåOPsbekostnad och stöder föreningar på vårt verksamhetsområde med anställningen av 30 ungdomar.