OP Vaasa Vasa Ulf Nylund Lasse Mäkynen tulosjulkistus

Vasa Andelsbank presterade bra trots pandemin

Coronapandemin naggade Vasa Andelsbanks fjolårsresultat i kanterna. Rörelsevinsten blev 4,7 miljoner euro. Det är en minskning med 2,6 miljoner jämfört med året innan, men verkställande direktör Ulf Nylund betraktar resultatet som gott, med tanke på omständigheterna.

Enligt honom beror resultanedgången bland annat på att efterfrågan på krediter minskade och att ett stort antal privatpersoner och företag beviljades amorteringsfrihet kostnadsfritt. Banken gjorde betydande kreditförlustreserveringar för kunder för vilka ekonomin försämrades kraftigt under år året. Dessutom ökade bankens kostnader, bland annat till följd av den omfattande renoveringen av kontoret vid Nedre torget i Vasa.

 – Provisionsintäkterna ökade dock markant jämfört med föregående år, med 12,9 procent, säger Ulf Nylund.

                           

Luotonkysyntä väheni

Den finländska ekonomin utvecklades negativt under året, och tillväxten avtog snabbt under våren. Efterfrågan på krediter sjönk specielt under våren för att igen öka under sommarmånaderna och avmattas något under slutet av året.

Efterfrågan på bolån ökade något, men påverkades klart av coronapandemin. Det oaktat hade privatpersonerna en fortsatt positiv tro på framtiden, även om den ibland vacklade.  

– Den låga räntenivå får vi troligen leva med ännu åtminstone 1–2 år. Jag rekommenderar fortsättningsvis, speciellt bolånekunderna, men även företagen samt jord- och skogsbrukskunderna, att teckna någon form av ränteskydd då lånetiden är över 10 år. De låga räntorna varar inte för evigt, påminner Ulf Nylund.

De oreglerade krediterna, i förhållande till utlåningen, steg under året och var enligt Ulf Nylund, fortfarande på en acceptabel nivå. Stocken av oreglerade krediter uppgick vid årsskiftet till 4,5 miljoner euro eller 0,47 procent av kredit- och garantistocken. Det innebär att stocken av oreglerade krediter var 500 000 euro större än år 2019.

 

Växande volymer

Volymen på bankverksamheten, det vill säga den totala inlåningen, utlåningen, fondstocken och försäkringsrörelsen, fortsatte att växa och uppgick till 2 164 miljoner euro. Tillväxten var 4,1 procent.

Under året tog Vasa Andelsbanks kunder nya bolån för 71,4 miljoner euro, vilket är en liten minskning jämfört med föregående år (2019: 74,0 milj. euro). Bolånestocken växte med 1,6 procent till 465,4 miljoner euro. Sammanlagt beviljade banken nya krediter för 176,5 miljoner euro, vilket är cirka 48 miljoner euro mindre än år 2019. Kreditstocken i sin helhet ökade med 4,4 procent till 962,9 miljoner euro, vilket Ulf Nylund betraktar som ett gott resultat med beaktande av de många utmaningarna. 

Under året öppnade kunderna hela 245 nya BSP-konton hos Vasa Andelsbank. Vid utgången av året hade banken 1 181 aktiva BSP-kunder. 

Fastighetsförmedlingsbolaget OP-Hem Österbotten, där banken är delägare, hade ett gott verksamhetsår. I Vasa gjordes 10 procent fler boastadsaffärer än året innan, och OP-Hem bidrog till de ökade volymerna. 

Också bankens OP Private-avdelning hade ett bra år, trots coronautmaningarna. Kapitalet, som avdelningen förvaltar, växte med drygt 21,8 procent, en tillväxt som hör till de bästa bland andelsbankerna. OP Private betjänar kunder som har cirka 100 000 euro eller mera att placera.

På grund av den ekonomiska osäkerhet, som kunderna kände, blev det fortlöpande sparandet en riktig hitprodukt.

– Många insåg att det är viktigt att ha lite extra, ifall något överraskande skulle ske. Vi är glada över att folk aktivt börjat månadsspara, speciellt i fonder. Fondsparandet ökade med hela 1 808 nya avtal, mot 1 231 föregående år.

Vasa Andelsbanks företagssektor utvecklades väl även under år 2020. Tillväxttakten var god och kreditstocken växte med drygt 6,6 procent, och ligger nu på nästan 399 miljoner euro.

– Bankens fortsatt höga aktivitet inom företagssektorn har gett ett positivt utfall, och vi kommer att hålla bra fart även under år 2021, bedömer Ulf Nylund.

I början av år 2021 organiserade banken om sin företagssektor. Lasse Mäkynen valdes till ny direktör för Företagsbanken från och med den 1 mars 2021. Han ingår även i bankens finansieringsledning och ledningsgrupp.

 

Betydande ägarförmåner

Kundtillströmningen var fortsatt god också under år 2020, och banken fick hela 1 476 nya kunder. Banken fick även 1 233 nya ägarkunder. Antalet ägarkunder uppgår nu till 26 357 av Vasa Andelsbanks totalt cirka 50 600 kunder. Ägarkundernas bonusförmåner ökade även under 2020, och totalvärdet för dem var vid utgången av december 2 658 000 euro, en ökning med cirka 70 000 euro från år 2019.

Ägarkunderna kan använda bonusarna bland annat till att betala banktjänster, juridiska tjänster och försäkringspremier hos Pohjola. Som ny förmån för ägarakunderna har banken infört att inte ta betalt för att öppna ett värdeandelskonto, också aktieförvaret är gratis.

Vid årsskiftet hade ägarkunderna placerat sammanlagt 37,0 miljoner euro (2019: 37,7 milj. euro) i Vasa Andelsbanks avkastningsandelar. 

 – Banken betalar fortfarande en bra ränta på ägarkunderans placeringar i avkastningsandelar, 3,25 procent, eller sammanlagt 1 181 127 euro under fjolåret. Med fog kan man säga att vi stöder ägarkundernas vardag och främjar att placeringar och pengar stannar kvar i Österbotten.

Under verksamhetsåret har Vasa Andelsbank understött ett stort antal föreningar, idrotts- och kulturutövare samt kurser, för att höja unga personers ekonomikunskaper, med sammanlagt cirka 80 000 euro.

– Det är en betydande summa för att utveckla regionen och för att möjliggöra att högklassiga aktiviteter kan utövas här, säger Ulf Nylund.

Banken har även aktivt stöttat lokala företagare genom att koncentrera inköpta tjänster och produkter till lokalnivå. Dessutom har den lottat ut olika lokala producenters varor bland sina ägarkunder.

 

Utmanande framtid

Tillväxten i den europeiska och finska ekonomin var negativ och utmanande under år 2020. Den positiva utvecklingen avmattades kraftigt på grund av coronapandemin från och med mars 2020. De senaste prognoserna förutspår emellertid att tillväxten blir positiv i Finland under år 2021.

– Men det är osäkert hur det går, eftersom man inte vet hur länge pandemin pågår.

Enligt honom ser början av år 2021 ut att bli rätt utmanande med låg tillväxt eller nära nolltillväxt. Pälsdjurssektorn utgör ett klart orosmoment. Näringen befinner sig i en djup svacka, och ingen kan säga när det eventuellt vänder till det bättre. Dessutom ställer coronan till det ytterligare för pälsdjurssektorn därför att det inte går att ordna auktioner med fysisk närvaro. Lönsamheten har varit svag under många år.

 – Det ser inte ut att bli bättre i år heller. En del av dem, som verkar inom den här sektorn, lägger troligen ned verksamheten eller tvingas till det, om lönsamheten inte snabbt blir bättre, säger Ulf Nylund.

Han framhåller att digitaliseringen tagit ett rejält kliv framåt bland kunderna till följd av coronaläget. Många har tagit ibruk, nättjänsten op.fi, Op-mobilen och aktivt börjat använda kort mera än tidigare, då de betalar i affärer.

– Trots den svåra situationen har personalen, i mån av möjlighet, gett personlig betjäning. För banken är det viktigt att vi sköter våra nuvarande kunder bra. Personalen har under året gjort ett strålande arbete, med tanke på att vi inledde en omfattande renovering i Vasa samtidigt som coronapandemin drabbade hela samhället.

Renoveringen av kontorslokaliteterna vid Nedre torget blev klar i september. Kostnaden uppgick till cirka 3 miljoner euro.

 Omstruktureringarna inom bank- och försäkringsverksamheten fortsätter också under år 2021. Inom OP Gruppen pågår ett stort antal fusionsdiskussioner, vilket betyder att Andelsbankernas antal minskar kraftigt under de kommande åren.

– Det ger Vasa Andelsbank, som är en stark lokal aktör, många nya möjligheter. Därför ser vi med tillförsikt på år 2021, trots det något utmanande läget, säger Ulf Nylund.

 

Vasa Andelsbank i siffror 1–12/2020
Rörelsevinst: 4,7 milj. e (-35,7 %)
Räntenetto: 11,8 milj. e (+2,6 %)
Inlåning: 758,6 milj. e (+6,0 %)
Utlåning: 962,9 milj. e (+4,4 %)
Nya krediter: 176,5 milj. e (-21,4 %)
Nya bolån: 71,4 milj. e (-3,5 %)
Oreglerade krediter: 4,5 milj. e (+14,7 %)
Bankverksamheten: 2 164,0 milj. e (+4,1 %)
Provisionsintäkter: 7,4 milj. e (+12,9 %)
Administrationskostnader (personalkostnaderna ingår): 11,1 milj. e (+5,6 %)
Förväntade kreditförluster och nedskrivning av krediter: 3 079 000 e  

Kapitaltäckningsgrad:

23,10 %  

 

Ytterligare information: vd Ulf Nylund, tfn 050 364 4603.