Ulf Nylund, Vasa Andelsbank, Vaasan Osuuspankki, OP Vaasa

Vasa Andelsbank bättrade klart

Vasa Andelsbank gjorde i fjol ett rejält bättre resultat än året innan, trots att året i flera avseenden var speciellt. Rörelsevinsten var 8,5 miljoner euro. Det är en ökning med 3,5 miljoner euro, eller nästan 70 procent jämfört med år 2021. Verkställande direktör Ulf Nylund betraktar resultatet som gott.

Enligt honom beror resultatförbättringen bland annat på att räntebidraget ökade, intäkterna hölls på en god nivå och på att kreditgivningen ökade kraftigt.

– Provisionsintäkterna ökade dock med endast 0,7 procent, säger Ulf Nylund.

Samtidigt gjorde banken igen betydande kreditförlustreserveringar för kunder för vilka ekonomin försämrades kraftigt under året. Dessutom ökade bankens kostnader, bland annat till följd av att nedskrivningar om 0,4 miljoner euro på några av bankens kontorsfastigheter.

 

Rekordefterfrågan på krediter

Den ekonomiska tillväxten var bra under början av året, men avtog under slutet av år 2022. Höjda räntor, hög inflation samt sämre tillväxt började påverka kreditefterfrågan i slutet av året.

Efterfrågan på bolån samt företagskrediter var kraftig under stora delar av året, men avtog markant under årets sista månader. Banken uppnådda nya rekordnivåer vad gäller utgivna krediter under år 2022.

– Den låga räntenivå gick till historien under våren 2022. Räntorna steg snabbt, och en nivå på ca 3,5 procent blev verklighet under hösten 2022. Flera experter anser att den här nivån kommer att bestå eller till och med stiga så länge inflationen håller sig kring 6–7 procent. Under åren 2019–2022 har jag upprepat mina rekommendationer, speciellt till bolånekunderna, men även företagen samt jord- och skogsbrukskunderna, att teckna någon form av ränteskydd då lånetiden är över 10 år. De som tecknat ränteskydd under senaste åren är bara att gratulera, säger Ulf Nylund.

De oreglerade krediterna, i förhållande till utlåningen, hölls på ungefär samma nivå som år 2021 och var, enligt Ulf Nylund, fortfarande på en acceptabel nivå. Stocken av oreglerade krediter (över 90 dagar förfallna) uppgick vid årsskiftet till 6,4 miljoner euro eller 0,56 procent av kredit- och garantistocken. Det innebär att stocken av oreglerade krediter var 0,3 miljoner euro mindre än år 2021.

 

Växande volymer

Volymen på bankverksamheten, det vill säga den totala inlåningen, utlåningen, fondstocken och försäkringsrörelsen, fortsatte att växa och uppgick till 2 346 miljoner euro. Tillväxten var 3,07 procent.

Under året tog Vasa Andelsbanks kunder nya bolån för 110,6 miljoner euro, vilket är en kraftig ökning jämfört med föregående år och det högsta beloppet någonsin i banken under ett år (2021: 84,1 milj. euro). Bolånestocken växte med 4,1 procent till 504,1 miljoner euro. Av de bostadskrediter, som lyftes år 2022, tecknades 41,9 procent med någon form av ränteskydd, vilket är en klar ökning från året innan. Dessutom tecknade även ett stort antal bostadsbolag ränteskydd för att gardera sig mot eventuella kommande räntehöjningar.

Sammanlagt beviljade banken nya krediter för 224,7 miljoner euro. Detta är cirka 58,1 miljoner euro mera än år 2021 och ett nytt rekord. Kreditstocken i sin helhet ökade med 4,3 procent till 1 027,7 miljoner euro, vilket Ulf Nylund betraktar som ett gott resultat, med beaktande av höjda räntor, inflationen och stigande priser överlag.

Under året öppnade kunderna hela 215 nya BSP-konton hos Vasa Andelsbank. Vid utgången av året hade banken 1 249 aktiva BSP-kunder. 

Vasa Andelsbank hade en klart positiv nettoutveckling av placeringarna under året. Bankens kunder öppnade under året totalt 1 140 aktiespar- och värdeandelskonton. Banken fick 393 nya kunder som började spara i olika typer av placeringsprodukter. OP Private Vasas kundantal växte med 8 procent, totalt öppnades 3 257 fortlöpande avtal. Under året ökade försäljningen av kapitalgaranterade placeringsprodukter med 39,1 procent.

Det är ett tecken på att intresse finns att spara med en begränsad risktagning.

Vasa Andelsbanks företagssektor utvecklades klart positivt även under år 2022. Tillväxttakten var god, kreditstocken växte med 13,9 procent och ligger nu på  473,7 miljoner euro. Volymen bland företagen, gällande sparande och placeringar, minskade med  13,5 procent år 2022 till följd av turbulensen på marknaden.

– Bankens fortsatt höga aktivitet inom företagssektorn gav ett positivt utfall, och vi försöker ha en hög aktivitet även under år 2023, säger Ulf Nylund.

                            

Betydande ägarförmåner

Kundtillströmningen var fortsatt god också under år 2022, och banken fick 1 954 nya kunder. Antalet ägarkunder ökade med 627 och uppgår nu till 27 911 av Vasa Andelsbanks totalt cirka 49 605 kunder. Ägarkundernas bonusförmåner var vid utgången av december 2 040 000 euro. Inför år 2023 beslutade Vasa Andelsbank att stöda sina ägarkunder med 30 procent mera bonus. Det innebär att banken i år belönar sina ägarkunder med cirka 800 000 euro mera än i fjol.

Ägarkunderna kan använda bonusarna bland annat till att betala banktjänster, juridiska tjänster och försäkringspremier hos Pohjola. Under året använde ägarkunderna 1 396 000 euro att betala sina försäkringar i Pohjola Försäkring. Som ny förmån för ägarkunder infördes avgiftsfri öppning av värdeandelskonto, också aktieförvaret är gratis.

Vid årsskiftet hade ägarkunderna placerat sammanlagt 43,6 miljoner euro (2021: 40,4 milj. euro) i Vasa Andelsbanks avkastningsandelar. För år 2023 är målsättningen att betala 4,5 procent i ränta på avkastningsandelarna.

– Det är vårt sätt att uppmärksamma de trogna ägarkunderna. Vi betalar tillbaka till kunderna då banken går bra, säger Ulf Nylund. 

Enligt honom är räntan på avkastningsandelarna redan god, 4,45 procent under år 2022. Det innebär en sammanlagd ränteutbetalning om 1 845 397euro.

 – Man kan med fog säga att vi stöder ägarkundernas vardag och främjar att placeringar och pengar stannar kvar i Österbotten.

Under verksamhetsåret understödde Vasa Andelsbank ett stort antal föreningar, idrotts- och kulturutövare samt kurser och bidrog till att höja unga personers ekonomikunskaper, med sammanlagt cirka 85 000 euro.

– Det är en betydande summa för att utveckla regionen och för att möjliggöra att högklassiga aktiviteter kan utövas här, säger Ulf Nylund.

Dessutom betalade banken, för femte året i rad, två veckors lön åt 20 ungdomar som arbetade för någon lokal förening. Banken har även aktivt stöttat lokala företagare genom att koncentrera inköpen av tjänster och produkter till lokalnivå. Dessutom har den lottat ut biljetter till olika lokala kulturarrangörers evenemang bland sina ägarkunders. Sammanlagt betalade banken till välgörande ändamål cirka 40 000 euro.

 

Intressant men turbulent framtid

Tillväxten i den europeiska och finska ekonomin var positiv under stora delar år 2022, men avtog markant under senare delen av år 2022. De senaste prognoserna visar att tillväxten avtar och kan bli negativ under år 2023.

Enligt Ulf Nylund ser början av år 2023 ut att bli rätt intressant med normala räntenivåer, hög inflation och prisstegringar.

Oroligheterna ute i världen verkar även fortsätta, vilket gör att året kan bli turbulent och utmanande på många sätt.

 I hemlandet utgör pälsdjurssektorn fortsättningsvis ett klart orosmoment. Näringen befinner sig i en djup svacka, och ingen kan säga när det eventuellt vänder till det bättre. Lönsamheten har varit svag under flera år.

– Det ser inte ut att bli bättre i år heller. En del av dem, som verkar inom den här sektorn, lägger troligen ned verksamheten eller tvingas till det, om lönsamheten inte snabbt blir bättre, säger Ulf Nylund.

Han framhåller att digitaliseringen fortsatte ta nya kliv framåt bland kunderna under år 2022. Många har tagit i bruk, nättjänsten op.fi, OP-mobilen och aktivt börjat använda kort mera än tidigare, då de betalar i affärer.

– Bankens personal har gjort ett strålande arbete och under året satsat mycket på att ge personlig betjäning. För banken är det viktigt att sköta sina nuvarande kunder bra. Personalen förtjänar allt beröm man kan ge, framhåller Ulf Nylund.  

Omstruktureringarna inom bank- och försäkringsverksamheten fortsatte också under år 2022. Inom OP Gruppen pågår ett stort antal fusionsdiskussioner, vilket betyder att antalet Andelsbanker minskar kraftigt under de kommande åren. I början av år 2023 meddelade Vasa Andelsbank att den planerar en fusion med Korsnäs Andelsbank. Beslutet fattas under våren 2023.

– Det ger Vasa Andelsbank, som är en stark lokal aktör, många nya möjligheter. Därför ser vi med tillförsikt på år 2023, trots  orosmoln på himlen, säger Ulf Nylund.

 

VAB i siffror 1–12/2022

Rörelsevinst: 8,5 miljoner euro (+67,7 %)
Räntenetto: 15,1 miljoner euro (+25,5 %)
Inlåning: 822,0 miljoner euro (+3,3 %)
Utlåning: 1 027,9 miljoner euro (+4,3 %)
Nya krediter: 224,7 miljoner euro (+34,9 %)
Nya bolån: 110,6 miljoner euro (+31,5 %)
Oreglerade krediter: 6,4 miljoner euro (-4,6 %)
Bankverksamheten: 2 346,1 miljoner euro (+3,1 %)
Provisionsintäkter: 7,9 miljoner euro (+0,7 %)
Administrationskostnader (personalkostn. ingår): 11,6 miljoner euro (+2,3 %)
Förväntade kreditförluster och nedskrivning av krediter:  1 095 923 euro  
Kapitaltäckningsgrad:  22,74 %