Vasa Andelsbank fördubblade resultatet

Vasa Andelsbank gjorde i fjol sitt genom tiderna bästa år. Resultatet var mer än dubbelt bättre än året innan, trots att verksamhetsåret i flera avseenden var speciellt. Rörelsevinsten var 19,4 miljoner euro. Det är en ökning med 10,9 miljoner euro, eller nästan 128,2 procent jämfört med år 2022.

Verkställande direktör Ulf Nylund betraktar resultatet som utmärkt Enligt honom beror resultatförbättringen främst på att räntebidraget ökade, mycket därför att räntorna steg samt att intäkterna hölls på en bra nivå.

– Men räntorna ser ut att börja sjunka i år, och bland annat därför blir rörelsevinsten sannolikt något mindre 2024, men fortfarande klart bättre än 2022, säger Nylund.

På minuskontot noterar Ulf Nylund att provisionsintäkterna i fjol minskade med 27,9 procent. Samtidigt gjorde banken igen betydande kreditförlustreserveringar för kunder för vilka ekonomin försämrades kraftigt under året. Dessutom ökade bankens kostnader, bland annat till följd av nedskrivningar om 0,144 miljoner euro på några av bankens kontorsfastigheter.

 

Minskad efterfrågan på krediter

Den ekonomiska tillväxten avtog under året, och det ekonomiska läget i Finland blev överlag sämre. Höjda räntor, hög inflation samt sämre tillväxt påverkade kreditefterfrågan under hela år 2023.

Efterfrågan på bolån och företagskrediter var under stora delar av året 20–25 procent mindre än året innan. Banken beviljade nya krediter för 163 miljoner euro under år 2023,  vilket är 60 miljoner euro mindre än året innan.

– Den låga räntenivån gick till historien under år 2022, och 2023 blev de stigande räntornas år. Räntorna steg sakta men säkert, och en nivå på strax över 4 procent blev verklighet under året. Flera experter anser att räntenivån kommer att sjunka till cirka 3 procent innan året är slut. Under åren 2019–2022 upprepade jag mina rekommendationer, speciellt till bolånekunderna, men även företagen samt jord- och skogsbrukskunderna, att teckna någon form av ränteskydd då lånetiden är över 10 år. Nu kan vi gratulera dem som tecknade ränteskydd före år 2023, säger Ulf Nylund.

De oreglerade krediterna, i förhållande till utlåningen, steg till en högre nivå än år 2022 och var, enligt Ulf Nylund, fortfarande på en acceptabel nivå. Stocken av oreglerade krediter (över 90 dagar förfallna) uppgick vid årsskiftet till 13,7 miljoner euro eller 1,13 procent av kredit- och garantistocken. Det innebär att stocken av oreglerade krediter var 0,03 miljoner euro större än år 2022.

– Det märks dock klart att det är tuffare tider i samhället för både privatpersoner och företag, säger Ulf Nylund.

 

Försiktigare volymökning

Volymen på bankverksamheten, det vill säga den totala inlåningen, utlåningen, fondstocken och försäkringsrörelsen, fortsatte att växa, dock lite försiktigare och uppgick till 2 623 miljoner euro. Tillväxten var 0,9 procent.

Under året tog Vasa Andelsbanks kunder nya bolån för 70,2 miljoner euro, vilket är en klar minskning jämfört med föregående år (2022: 110,6) och var nu på en ganska normal nivå för Vasa Andelsbank. Bolånestocken växte med endast 0,2 procent till 561,2 miljoner euro. Av de bostadskrediter, som lyftes år 2023, tecknades 31,4 procent med någon form av ränteskydd.

Sammanlagt beviljade banken nya krediter för 163,5 miljoner euro. Detta är cirka 71,1 miljoner euro mindre än år 2022. Kreditstocken i sin helhet ökade med 9,5 procent till 1 157,6 miljoner euro, vilket Ulf Nylund betraktar som ett gott resultat, med beaktande av höjda räntor, inflationen och stigande priser överlag.

Under året öppnade kunderna hela 202 nya BSP-konton hos Vasa Andelsbank. Vid utgången av året hade banken 1 326 aktiva BSP-kunder. 

 

Rekordår för hela gruppen

Ulf Nylund konstaterar att år 2023 var ett ekonomiskt utmanande år med hög inflation och stigande räntor under de första 9 månaderna, men att inflationen och räntorna sjönk i slutet av året.

Trots utmaningarna blev det ett rekordår för OP Gruppen. Andelsbankernas kunder placerade aktivt, och totalt tecknades under året spar- och placeringsprodukter för cirka 4,5 miljarder euro. Nettoteckningarna uppgick till cirka 2,2miljarder euro. År 2023 var ränteplaceringarnas år.  En stor del av ränteplaceringarna gjordes i räntefonder och kapitalgaranterade produkter. Det är ett tecken på en viss grad av försiktighet bland kunderna.

Antalet kunder som sparar fortlöpande ökade kraftigt i OP Gruppen. Närmare 1 miljon kunder sparar fortlöpande i fonder.

– Många kunder vill bygga upp en buffert när tiden känns osäkrare. Också aktiesparkontots popularitet fortsatte, konstaterar Ulf Nylund.

Även Vasa Andelsbank upplevde en positiv utveckling. Försäljningen av spar- och placeringsprodukter ökade markant, både bland privathushållen och inom företagssektorn. Försäljningen växte under året med 37,5 procent i jämförelse med år 2022. Antalet kunder, som sparar kontinuerligt, växte med 1,2 procent. Inom OP Private-enheten, som betjänar de förmögnaste kunderna, växte antalet kunder med 6,5 procent och mätt i förvaltat kapital med 15,1 procent. Den största tillväxten sågs inom tecknandet av fondandelar och kapitalgaranterade produkter.

Försäljningen av bankens avkastningsandelar lyckades också bra. Totalt tecknades nya andelar för cirka 3,0 miljoner euro. Räntan på andelarna förväntas vara 4,5 procent för år 2023, och målet för innevarande år är satt till 5,5 procent, upplyser Ulf Nylund.  

Vasa Andelsbanks företagssektor utvecklades klart positivt även under år 2023. Tillväxttakten var god, kreditstocken växte med 4,7 procent och ligger nu på  519,6 miljoner euro. Volymen bland företagen, gällande sparande och placeringar, ökade med  12,6 procent.

– Bankens fortsatt höga aktivitet inom företagssektorn gav ett positivt utfall, och vi försöker ha en hög aktivitet även under år 2024, säger Ulf Nylund.

                          

Betydande ägarförmåner

Kundtillströmningen var fortsatt god under år 2023, och banken fick 6 339 nya kunder (delvis via fusionen med Korsnäs Andelsbank). Antalet ägarkunder ökade med 3 645 och uppgår nu till 31 556 av Vasa Andelsbanks totalt 50 739 kunder. Ägarkundernas bonusförmåner var vid utgången av december 2 777 666 euro. Inför år 2023 beslutade Vasa Andelsbank att stöda sina ägarkunder med 30 procent mera bonus. Det innebär att banken i år belönar sina ägarkunder med cirka 737 666 euro mera än i fjol.

Ägarkunderna kan använda bonusarna bland annat till att betala banktjänster, juridiska tjänster och försäkringspremier hos Pohjola. Under året använde ägarkunderna 1 940 000 euro att betala sina försäkringar i Pohjola Försäkring. En annan förmån är att ägarkunderna inte behöver betala för att öppna ett värdeandelskonto, även aktieförvaret är gratis.

Vid årsskiftet hade ägarkunderna placerat sammanlagt 51,1 miljoner euro (2022: 43,6 milj. euro) i Vasa Andelsbanks avkastningsandelar. För år 2023 är målsättningen att betala 4,5 procent i ränta på avkastningsandelarna. Det innebär en sammanlagd ränteutbetalning om 2 238 423 euro.

För år 2024 är planerat att betala hela 5,5 procent, vilket enligt Ulf Nylund är en betydande ägarkundsförmån.

– Under år 2024 betalar vi 40 procent extra bonus och ger det dagliga paketet gratis till alla våra trogna ägarkunder. Det innebär att vi i år delar ut en extra summa på cirka en miljon euro. Dessutom behöver de som köper sin första bostad inte betala expeditionsavgift fram till den  31.3.2024.

– Det är vårt sätt att uppmärksamma de trogna ägarkunderna. Vi betalar tillbaka till kunderna då det går bra för banken.  Man kan med fog säga att vi stöder ägarkundernas vardag och främjar att placeringar och pengar stannar kvar i Österbotten, säger Ulf Nylund.

Under verksamhetsåret understödde Vasa Andelsbank ett stort antal föreningar, idrotts- och kulturutövare samt kurser och bidrog till att höja unga personers ekonomikunskaper, med sammanlagt cirka 100 000 euro.

 – Det är en betydande summa för att utveckla regionen och för att möjliggöra att högklassiga aktiviteter kan utövas här, säger Ulf Nylund.                        

Dessutom betalade banken, för sjätte året i rad, två veckors lön åt 25 ungdomar som arbetade för någon lokal förening. Banken har även aktivt stöttat lokala företagare genom att koncentrera inköpen av tjänster och produkter till lokalnivå. Dessutom har den lottat ut biljetter till olika lokala kulturevenemang bland sina ägarkunder. Sammanlagt betalade banken till välgörande ändamål cirka 60 000 euro.

 

Intressant men turbulent framtid

Tillväxten i den europeiska och finska ekonomin var negativ under stora delar år 2023 och verkar fortsätta under inledningen av år 2024. De senaste prognoserna visar att tillväxten för år 2024 i stort sett uteblir.

Enligt Ulf Nylund ser början av år 2024 ut att bli rätt intressant med normalare räntenivåer på cirka 3 procent, lägre inflation och blygsammare prisstegringar.

– Oroligheterna ute i världen verkar dock fortsätta, vilket gör att året kan bli turbulent och utmanande på många sätt.  

Han framhåller att digitaliseringen fortsatte ta nya kliv framåt bland kunderna under år 2023. Många tog i bruk, nättjänsten op.fi, OP-mobilen och började aktivt använda kort mera än tidigare, då de betalar i affärer.

– Bankens personal har gjort ett strålande arbete och under året satsat mycket på att ge personlig betjäning. För banken är det viktigt att sköta sina nuvarande kunder bra. Personalen förtjänar allt beröm man kan ge, framhåller Ulf Nylund.  

Omstruktureringarna inom bank- och försäkringsverksamheten fortsatte också under år 2023. Inom OP Gruppen pågår ett stort antal fusionsdiskussioner, vilket betyder att antalet Andelsbanker minskar kraftigt under de kommande åren. Idag finns det cirka 100 lokala Andelsbanker, och många tror att antalet reduceras till 50–60 inom 1–2 år. Den 31.10.2023 fusionerades Korsnäs Andelsbank med Vasa Andelsbank.

– Det ger Vasa Andelsbank, som är en stark lokal aktör, många nya möjligheter. Därför ser vi med en försiktig optimism på år 2024, trots orosmolnen på himlen, säger Ulf Nylund.

 

VAB i siffror 1–12/2023

Rörelsevinst: 19,4 miljoner euro (+128,2 %)
Räntenetto: 33,0 miljoner euro (+118,5 %)
Inlåning: 924,3 miljoner euro (+12,5 %)
Utlåning: 1 157,6 miljoner euro (+12,6 %)
Nya krediter: 163,5 miljoner euro (-27,2 %)
Nya bolån: 70,2 miljoner euro (-36,2 %)
Oreglerade krediter: 13,7 miljoner euro (+1,25 %)
Bankverksamheten: 2 623,0 miljoner euro (+11,8 %)
Provisionsintäkter: 5,9 miljoner euro (-26,0 %)