Företagsfinansiering

Vanliga frågor

Jag vill ha en finansieringsoffert, hur får jag en sådan?

Du kan ansöka om finansiering för ditt företag enkelt på nätet. Nätansökan är det snabbaste sättet att ansöka om finansiering, och den binder dig inte till att ta emot finansieringen. Till ansökan kan du bifoga de bilagor och uppgifter som behövs.

Ansök om finansiering för ditt företag

Du kan också kontakta din andelsbank eller närmaste kontor för att boka tid för ett finansieringsmöte. För att påskynda behandlingen är det bra om du fyller i finansieringsansökan på förhand.

Boka tid

Vad är det för skillnad mellan en proprieborgen och en demand-garanti?

En proprieborgen innebär att borgensmannen är skyldig till betalning på basis av garantin endast om garantikunden är skyldig till betalning med stöd av ett köpekontrakt. Proprieborgen används allmän som säkerhet i hemlandet. I en demand-garanti uppstår det en betalningsskyldighet för garantiställaren då förmånstagaren har framfört ett betalningskrav i enlighet med garantivillkoren. Demand-garantin är ett avtal som inte är beroende av köpekontraktet. Demand-garantier används allmänt i utrikeshandeln.

Vad är en uppdragsgaranti?

OP ber sin korrespondentbank i förmånstagarens land att mot OP:s motgaranti ge förmånstagaren den egentliga garantin. För en uppdragsgaranti bildas det kostnader från två banker, alltså från OP och korrespondentbanken.

När behöver mitt företag bankgarantier?

Om din kund kräver säkerhet för att avtalsförpliktelserna uppfylls, kan andelsbanken ställa en bankgaranti för ditt företags räkning.

En bankgaranti kan ställas som säkerhet bl.a. för att leveransen, betalningen av köpesumman, garantitiden eller någon annan avtalsförpliktelse uppfylls. En bankgaranti är en borgensförbindelse som banken ställt för ditt företags räkning till förmån för företagets finländska eller utländska avtalspart (förmånstagaren). I bankgarantin förbinder sig banken som borgensman till ett penningmässigt ansvar för ditt företags räkning.

En bankgaranti förutsätter ett finansieringsbeslut från din bank.

Läs mer bankgaranti

Hur ska jag förbereda mig för finansieringsförhandlingarna?

Det lönar sig att samla omfattande information om projektet, så kommer behandlingen av ditt ärende snabbt igång i banken.

För kreditförhandlingarna behöver banken en utredning över det projekt som du ansöker om finansiering för. Om ditt företag håller på att inleda sin verksamhet ska företaget ha en affärs- och budgetplan, på basis av vilken banken bedömer företagets verksamhetsförutsättningar och finansieringsduglighet.

Av ett etablerat företag krävs de senaste bokslutsuppgifterna, och av dem ska också de tidigare bokslutsperioderna framgå. Om det har gått över 6 månader sedan bokslutet kan det också behövs en bokföringskörning eller ett mellanbokslut.

Dessutom är det bra om företaget för finansieringsprojektet gör upp en verksamhetsplan, av vilken det framgår vilka konsekvenser finansieringen har för företagets framtid och lönsamhet. banken behöver också detaljerade uppgifter om de säkerheter som står till buds.

Om det behövs ytterligare information om finansieringsprojektet, får du anvisningar om det i samband med tidsbokningen och förhandlingarna.

Så här förbereder du dig för finansieringsförhandlingarna

Läs mer om säkerheter för företagslån

Hur kan jag dela upp kostnaderna för investeringar i fordon, maskiner eller utrustningar i jämna månadsbetalningar?

Med våra leasing- och avbetalningslösningar kan du sprida investeringskostnaderna på hela fem år. Anskaffningskostnaderna fördelas jämnt så att kostnadernas förutsägbarhet, hantering och jämförbarhet i relation till den avkastning som investeringen genererar underlättas.

Hur kunde jag försnabba mitt företags försäljning genom att erbjuda OP:s finansiering för kunderna?

Finansieringen av försäljningen underlättar och försnabbar kundens köpbeslut, ökar försäljningen och lönsamheten hos enskilda affärer. Dessutom minskar finansieringen av försäljningen också risken och ökar kassaflödet.

Som säljaraffär kan du erbjuda kunderna finansiering för anskaffning av fordon samt maskiner och utrustning. Då du ingått avtalet om leverantörssamarbete kan du enkelt upprätta finansieringsansökningar i den moderna finansieringstjänsten för säljaraffärer då det passar dig bäst.

Läs mer om försäljningsfinansiering

Vilka olika räntealternativ finns det för lån och hur kan jag gardera mig mot räntehöjningar?

Som referensränta för ditt lån används oftast en euriborränta. Du kan också välja fast ränta för en önskad period.

Vi rekommenderar att företaget garderar sig mot räntehöjningar genom att ansluta ett räntetak eller en räntekorridor till företagets lån.

Läs mer om Hantering av ränterisker

Vilka finansieringsalternativ kan banken erbjuda då det förekommer säsongfluktuationer i min affärsrörelse?

För företagets behov av driftskapital erbjuder vi ett företagskonto med kredit eller OP Finansieringslimit.

Du kan också sälja företagets fakturafordringar till banken. Factoring lämpar sig bäst för finansiering av driftskapital hos företag som bedriver tillverkning och partihandel.

Läs mer om Företagskonto med kredit

Läs mer om OP Finansieringslimit

Läs mer om factoring, dvs. finansiering av fordringar

Vad innebär en förmedlad garanti?

OP:s direkta garanti sänds till förmånstagarens bank (den aviserande banken) via Swift-systemet. Den aviserande banken förmedlar OP:s garanti till förmånstagaren utan övrigt ansvar men bekräftar för förmånstagaren att garantin är bindande för OP. Den aviserande banken tar ut en avgift för förmedlingen.

Vad avses med bibehållen annuitet, jämn amortering och ändrad annuitet?

Vid ett lån med bibehållen annuitet betalar du ett lika stort belopp varje månad och i det beloppet ingår både ränta och amortering. Om räntorna stiger blir lånetiden längre och om räntorna sjunker blir lånetiden kortare.

Vid ett lån med jämn amortering är amorteringsbeloppet alltid detsamma. Det räntebelopp som du förutom amorteringen ska betala varierar. Betalningsposten är större i början av lånetiden och lånetiden förblir oförändrad.

Vid ändrad annuitet ändras betalningsposten bara om det sker en ränteändring. Om räntan stiger blir betalningsposten större och om räntan sjunker blir betalningsposten mindre. Lånetiden förblir oförändrad.

Vilka alternativ kan banken erbjuda mig utöver ett normalt skuldebrevslån om jag vill skaffa bilar?

För företagets bilfinansiering erbjuder vi service- och finansieringsleasing samt avbetalningsfinansiering.

Då du använder dig av något av alternativen för bilfinansiering, fungerar de fordon du skaffar som säkerhet för finansieringen. Samtidigt binds inte företagets säkerheter upp i fordonen, utan de kan utnyttjas för eventuella andra projekt utan att belasta företagets balansräkning.

På det sättet kan ditt företag förbereda sig på bl.a. oväntade utgifter då säkerheterna är obundna. Ett skuldebrev kräver säkerheter av företaget och binder därför upp företagets egendom i finansieringen.

Läs mer om Finansieringsalternativ för företagsbilar

Vilka säkerheter kan jag använda då jag ansöker om lån för mitt företag?

Banken behöver en säkerhet för det lån den beviljar för att trygga återbetalningen av lånet.

Typiska företagssäkerheter är:

 • Affärsfastigheter
 • Aktier i verksamhetslokaler
 • Företagsinteckningar, som omfattar
  • Maskiner och inventarier
  • Investeringstillgångar
  • Omsättningstillgångar
  • Fordringar
 • Fordon och arbetsmaskiner
 • Olika borgensförbindelser
 • Bostadsfastigheter
 • Övriga fastigheter

Företagare kan också använda egna säkerheter som säkerhet för företagets finansiering, t.ex.

 • Egen bostad
 • Fritidsbostad
 • Placeringstillgångar och markområden
 • Skogslägenheter

De erbjudna säkerheterna accepteras inte som full säkerhet vid ansökan om finansiering. Banken har för varje säkerhet fastställt ett procentuellt säkerhetsvärde, som du får mer information om i samband med finansieringsförhandlingarna. Samtidigt avgör banken hur mycket säkerheter som behövs för den finansiering du ansökt om.

Läs mer om säkerheter

Kan jag ändra lånetiden och betalningsposten mitt i processen?

Den lånetid och det amorteringssätt som anges i skuldebrevet har avtalats med banken. Det är möjligt att göra ändringar i betalningsplanen och i så fall är det bäst att du kontaktar din bank. 

Läs mer om ändringar i betalningsplanen för företagslån